Lederkarakteristik - Bedst Praksis Ledelse

Report
Ledelse i praksis
Intro til projekt, eksamen
samt fagets indhold
v/ Anja Gammelgaard Petersen
1
Hvad betyder erhvervscase
En sammenfatning, oversigt eller kort form af
noget længere. Det kan også være et oplæg til
en større opgave med disposition og
emneafgrænsning
2
Hvad er meningen?
Undersøge et fagligt relevant problem vha.
– Praksis
– Faglige begreber
– Teorier
– Færdigheder
Fag = værktøjskasse
Din opgave = at vælge og anvende de relevante
værktøjer
3
3
Formelle krav
4
Formelle krav til opgavers forside
1. Retning og fagets navn
2. Titel og evt. undertitel
3. Den studerendes fulde navn
4.Vejleders navn
5. Uddannelsesinstitutionens navn
6. Måned og år
7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt
8. Antal tegn inklusivt mellemrum (figurer tæller for ét tegn)
Opgaven skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Kan dog i
særlige tilfælde, ifølge aftale med vejleder/uddannelsesinstitution skrives på engelsk.
Aflevering af skriftlige opgaver
Opgaver skal afleveres efter aftale med studiestedet
5
Erhvervscase skal indeholde
følgende elementer

Indledning/hovedemne
En kort beskrivelse af situationen og af virksomheden
En meget kort beskrivelse af dig – eks. Jeg er afdelingschef i produktionen og har været i
nuværende job i 2 år. Jeg har 7 medarbejdere der referer til mig. Jeg referer til
produktionschefen.

Problem stilling
Det der gjorde, at jeg valgte denne case er……….

Problemformulering
Hvordan kan jeg som leder bidrage til, at …………

Metode/teorivalg
Her nævnes primært de vigtigste teorier, du planlægger at bruge i dine analyser og
begrundelsen for den valgte teorier. Under punktet bør du også nævne, hvilken
dataindsamling du planlægger og hvordan data skal analyseres og her kan kritiske overvejelser
indgå (til eksamen uddybes hvorfor de er anvendt – eller hvilken
værdi de har tilført opgaven)

Litteraturliste

Figurer eller andet relevant materiale kan evt. vedlægges som bilag i begrænset omfang
6
Hvad får du point for
- hvad bidrager til den gode opgave
7
Hvad får du point for?
Problemformulering
– Gennemarbejdet
– Præcis
– Velafgrænset
Anvendelse af teorier/modeller til analysen
– Velovervejet
– Kritisk
– Selvstændig
– Metodisk
8
8
Hvad får du point for?
•
•
•
•
•
Kreativ og solid analyse af relevante forhold
Den røde tråd
Sammenhæng mellem rapportens dele
Kritisk stillingtagen
Godt sprog (10%)
9
9
Hvad skal du undgå?
Undgå
– At være for beskrivende
– At være for overfladisk
– At være for vag og uklar i dine formuleringer
– En løs og usammenhængende struktur
– Stavefejl, slåfejl, tegnsætningsfejl osv.
10
10
Hvordan gør jeg så og hvad er hvad?
Tænk
målrettet
11
Hvordan kommer jeg i gang?
Emnevalg:
Det gode emne
–
–
–
–
–
–
–
Kan engagere
Giver mulighed for præcis problemformulering
Er konkret
Er aktuelt
Kan bearbejdes med litteratur
Er ikke tidligere blevet skrevet om ud fra den synsvinkel
Giver mulighed for at argumentere for og imod
12
12
Det er ofte en god ide at komme
tidligt i gang med idefasen!
Psykologisk effekt ved at nedskrive tanker og ideer om emnet
Opgaver hvor skrivearbejdet først er begyndt efter længere
tidslæsning, er ofte mere refererende end opgaver hvor
skrivearbejdet startede før den egentlige læsning
- Selvfølgelig er det ikke en gylden regel!
13
Problemstilling
• Dit emne er det, du vil skrive om
• Dit problem er et område af emnet, du ønsker
at undersøge nærmere
• Din begrundelse for din undersøgelse er,
hvorfor du vil vide noget om det udvalgte
område fagligt set.
= Fokus plus motivation
14
14
Problemformulering
• Hvilke spørgsmål vil rapporten give svar på. Et eller flere
spørgsmål
• Skal være åbne spørgsmål gerne starte med hvordan eller
hvad
• Fokus på det man vil beskæftige sig med
• Er styrende for resten af opgaven
15
15
Krav til problemformulering
Må ikke lukke om sig selv?
ja/nej/ved ikke
Ofte er hvordan og hvad gode ord at bruge!
Ikke for åben men være klart formuleret
16
Eksempler på
problemformuleringer
Værdibaseret ledelse og kommunikation
• Med udgangspunkt i en analyse af implementeringen af værdibaseret ledelse vil jeg finde en løsning
på,
- hvordan man kan kommunikere værdierne ud i organisationen og dermed
få
størst udbytte af ledelsesværktøjet?
Storytelling
• Hvordan bruger xxx storytelling, og hvordan påvirker det deres image?
Kommunikation og kultur på en multikulturel arbejdsplads
• Hvilke kommunikationsformer skal anvendes over for de mange forskellige medarbejdere, vi har
ansat?
&
• Hvordan skaber jeg forståelse for den kultur, der er på en gård med ansatte med meget forskellig
baggrund?
17
Hvad er metode
Planmæssig fremgangsmåde:
Systematisk måde at indsamle og bearbejde data
på” (Gyldendal Psykologisk pædagogisk ordbog 1997)
Mere udførligt er en ’metode’ en formuleret
fremgangsmåde struktureret i faser og
begrundet og dokumenteret i hele forløbet.
Hvordan anvendes teorien og indsamlet data.
18
Eksamen
Mundtlig individuel eksamen
med udgangspunkt i erhvervscase
• Ny karakterskala
• 20-25 minutter
• Censor
• Ingen forberedelse
19
Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase
 Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på
baggrund af den mundtlige eksamination og heri også erhvervscasen
 Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende
sin Erhvervscase
 Den studerende fortæller hvordan problemstilling via
problemformuleringen skal løses og viser gennem anvendelse af
relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis
 Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis
I den mundtlige prøve fortæller du din opgave i skrevet for
at skrive den
20
Skriv godt – tre grundregler
1. Skriv kort
2. Skriv enkelt
3. Skriv personligt/aktivt
21
Metode litteratur
Det kan anbefales at købe:
• Hvem spiser boller i karry? - En introduktion til
samfundsvidenskabelig metode i teori og praksis
Henriette Lungholt og Paul Metelmann, COK, ISBN:978-877424-804-0
• Metode og Projektskrivning - en introduktion
Thomas Harboe, Samfundslitteratur, ISBN: 978-87-593-1376-3
• Spørg Hvorfor - sådan skaber du meningsfulde kvalitative
undersøgelser for kunder og brugere
Louise Harder Fischer og Ida Borch, Nyt Teknisk Forlag,
ISBN: 978-87-571-2743-0
22
Prioritering
af tid og
uddelegering
af opgaver
23
Prioritering af opgaver
Haster
Haster ikke
I
II
• Kriser
• Presserende problemer
• Projekter med tidsfrister, møder
forberedelse
• Forberedelser
III
IV
• Afbrydelser, nogle telefoner
• En del mail, nogle rapporter
• Mange møder
• Mange umiddelbare
presserende sager
• Mange populære aktiviteter
• Trivialiteter, beskæftigelsesterapi
•Junk mail
• Nogle telefonopkald
• Tidsfordriv, tidsrøvere
• ”flugt” - aktiviteter
• Forebyggelse
• Værdiafklaring
• Planlægning
• Opbygge personlige relationer
• Styrkelser
Vigtigt
Ikke vigtigt
24
Prioritering af opgaver
Haster
I
Haster ikke
II
Vigtigt
III
IV
Ikke vigtigt
25
Prioritering af opgaver
26
Opgave i prioritering af tid og uddelegering
•
•
Opdele mine opgaver i instrumentelle, emotionelle og repræsentative (Anne Lundquist)
Hvordan vægter jeg opgaver i instrumentelle (management og indrestyring) i forhold til emotionelle
(leadership og ydrestyring)
•
Analyser om jeg prioriterer min din tid rigtig – er der balance set i relation til hvad jeg er sat i
verden for - min opgave/funktion som leder
– Hvad vil jeg gerne ændre
– Hvad kan jeg konkret gøre
•
Hvad kan og bør jeg uddelegere
– I relation til om du bør prioritere anderledes, er der så opgaver du bør og kan uddelegere
– Er opgaven relevant at uddelegere fra medarbejderens synspunkt
– Inddrag her din rolleblomst og Adizes testen – hvor er mine kompetencer og hvad er jeg
bedst til
– Hvad kan jeg konkret gøre
Hvad går jeg hjem og gør nu?
Hvad er udfordringerne?
Hvad kan jeg gøre for at mindske udfordringerne
Præsenter i plenum hvad jeg vil gå hjem og gøre, hvad der kan være af udfordringer og hvad jeg vil
gøre ved dem.
27
Fokus på forandringen?
Hvad går jeg hjem og gør nu?
Hvad er udfordringerne?
Hvad kan jeg gøre for at mindske
udfordringerne?
28
Lederkarakteristik
29
Overblik
Elementer i en lederkarakteristik
Hovedområde
Element
Teori
Lederens syn på
medarbejderne
Hvilket menneskesyn?
McGregors X/Y teori
Lederen som
person
Hvilke roller spilles?
Hvordan er lederens
personlighed?
Hvilken form for ledelse?
Adizes lederrolleteori
Jungs personlighedstyper
Lewins ledelsesformer
Lederens adfærd
som leder
Hvilket ledelsesmæssigt fokus?
Hvilken lederstil?
Hvilket omfang af
følelsesmæssig intelligens?
Anvendelse af situationsbestemt
ledelse
Anvendelse af
medarbejdertilpasset ledelse
Blake & Moutons ledelsesgitter
Jack Bobos lederstile
Daniel Golemans sociale og
følelsesmæssige intelligens
Tannenbaum & Schmidts
situationsbestemte ledelse
Hersey & Blanchards
medarbejdertilpassede ledelse
(situationsbestemt ledelse)
S 68
30
McGregor: Lederens menneskesyn
• McGregors X- og Y-syn
• Indsæt figur 4.2
32
McGregor: Lederens menneskesyn
33
34
36
Lederens adfærd som leder
38
39
40
41
Personligt
Socialt
42
43
Hersey & Blanchard’s SL2
44
Øvelse i situationsbestemt ledelse
45
Motivationsteorier
46
47
48
Hvad motiverer dig
• Hvad er motiverende for dig?
Hvad forhindrer din motivation?
Hvad er grundlæggende forudsætninger for, at du
kan motiveres?
Hvilke inspirationskilder gør du brug af?
49
Film om motivation
50
51
Så går det løs i morgen!
HUSK tøj til udendørs
52

similar documents