Epidemilogie

Report
Epidemiologie rostlinných patogenů
Diagnostika je základem studia epidemiologie nejen rostlinných patogenů, tím je
míněna diagnostika na různých úrovních a rovněž pak opakovatelná, nezávislá
na diagnostikovi. Lze hovořit o vědním oboru, který vychází z humánní
medicíny, zabývá se studiem výskytu patologických stavů a jejich determinant a
aplikací získaných poznatků při jejich řešení.
Měření množství choroby a výnosové ztráty
Bez přesné kvantifikace choroby v prostoru a čase nelze aplikovat žádnou
epidemiologickou studii. Lze zde hovořit o incidenci tedy o počtu napadených
rostlin na ploše, či o množství napadeného pletiva v porostu tedy o intenzitě
choroby, či o jejich kombinaci. Měření množství choroby či patogena může
vycházet ze tradičních postupů stejně tak jako z postupů založených na úrovni
imunologie, molekulární biologie či analýzy obrazu. Lze uplatnit technologie
leteckého snímkování a evaluace změny fluorescence chlorofylu na úrovni
interakcí s patogeny.
James 1983
Chiarappa 1981
Je to tak
jednoduché ?
Zdravé pletivo
Napadené pletivo
Výnosová ztráta
Čas napadení pletiva
Odběr vzorků chorob?
– je možné odebrat reprezentativní vzorek?
Jakákoli metoda odběru vzorků musí být založena na
principech náhodnosti,
reprezentativnosti a objektivnosti. V závislosti na chorobě může být destruktivní nebo ne.
Standardně byly používány metody odběru vzorků za pomoci diagonálního náhodného
modelu. Je ovšem otázkou kolik vzorků odebrat z konkrétní výměry pozemku k dosažení
reprezentativnosti. Pro celou řadu chorob, například rez cibulová není vhodné odebírat
vzorky náhodně. (Jong and Bree 1995). Delp et. al 1986 vyvinuli systém nazvaný Field
Runner , který vykazuje mnohem vyšší přesnost odběru vzorků než klasický diagonální model
(X,W). Malý počítač je používán pro přímé stanovení místa odběru v závislosti na pozemku
jsou místa odběru klusterována čímž se snižuje množství odebraných vzorků, ale zároveň je
splněna podmínka reprezentativnosti na statistické hladině významnosti 0,95-0,99.
Parker and Royle 1993 vyvinuli metodu otypování optimálních míst odběru, založené na
principu autokorelace. Chyba v odběrech vzorků je tedy přesně spočítána a je s ní
kalkulována pro další analýzu vzorků.
Čas a frekvence sledování vývoje choroby
Sledování vývoje choroby musí být vztaženo
vždy k vývojové fázi rostliny stejně tak jako k
času, neboť epidemiologie každého patogena
je v závislosti vývojovou fází rostliny, lze tedy
usuzovat na význam vývojové fáze v procesu
vzniku epidemie konkrétní choroby. Je tedy
nezbytné znát vývojové fáze rostlin a být
schopen je bezezbytku stanovit. Dále pak
nelze opominout cykličnost vývoje choroby
(jak bude řečeno dále), a v neposlední řadě
také vnější faktory které mohou modifikovat
vývoj choroby ve větším měřítku než iniciální
inokulum. Vývojová fáze rostliny je tedy
faktorem, který ovlivňuje vývoj choroby
zejména ve vztahu k patogenu. Vhodná
vývojová fáze rostliny je pak klíčem pro
navázání
kompatibilního
vztahu
s
patogenem.
Zadoks et Al. 1974 vytvořili desítkový klíč pro charakterizaci vývojové fáze obilnin, nic
méně v současné době směřuje vývoj k univerzálnímu klíči, který by pokryl většinu plodin
podobného rázu.
Lze také stanovit obecný klíč pro stanovení množství choroby na ploše pozemku:
1. Odebrat 20 vzorků z 20 m2 pozemku
2. Přiřadit ke každému vzorku kategorii výskytu choroby
3. Určit počet jednotlivých kategorií respektive vzorků v kategorii
4. Index výskytu choroby bude stanoven dle následujícího vztahu
((0*a)+(1*b)+(2*c)+(3*d)/ (a+b+c+d))* 100/3
Kde a.b.c.d. jsou počty vzorků v kategoriích 0,1,2,3
Přímé kvalitativní metody
Nepřímé metody
Snímání a vyhodnocení
Vývoj choroby
Obvykle sledujeme ve fytopatologii situaci v níž dochází k postupnému zvyšování
incidence a intenzity choroby v čase od, zprvu velmi nízkého prahu. Pochopitelně je
pro každého patogena vlastí konkrétní průběh intenzity a incidence v čase.
L
i
n
e
á
r
n
í
E
x
p
o
n
e
n
i
á
l
n
í
Pochopitelně nemohou choroby rostlin kolonizovat rostliny do nekonečna,
100% listové plochy je limitní. Po dosažení maxima již nemůže incidence ani
intenzita dále růst.
Typické pro celou řadu chorob kombinace exponenciálního růstu na počátku
vývoje choroby, a po přechodu do lineární fáze navazuje degresivní průběh až po
dosažení maxima.
Není důležité snížit intenzitu či incidenci na minimální úroveň, stačí pokud ji udržíme
na přijatelné úrovni. V tomto případě je nutné disponovat informacemi o vývoji
choroby v čase a hledat příčiny exponenciálního růstu populace. V případě znalosti
této determinanty lze zasáhnout včas a eliminovat tak vznik epidemie.
Periodicita vývoje rostlinných patogenů
Epidemie rostlinných onemocnění je cyklický fenomén. Vývoj patogena se opakuje v
cyklech v závislosti na prostředí a hostitelské rostlině. Proces infekce je zahájen navázáním
kompatibilního vztahu hostitel patogen. Patogen vyvíjející se v hostiteli, může za jistých
okolností začít produkovat nové inokulum, které může být rozšířeno do okolí a případně
navázat nový kompatibilní vztah.
Monocyklické
Polycyklické
V mírném klimatickém pásmu se jsou
plodiny pěstovány pouze s jednou sklizní
do roka, zde je tedy cyklita populací
vztažené na jeden rok. V tropech a
subtropech je populační dynamika
vztažena vždy na jednu sklizeň.
V případě trvalých porostů lze také
hovořit o polyetické epidemiologii, kdy
dochází k produkci inokula rok po roce a
zdroje zůstávají zachovány.
Inokulum
Produkce
inokula
Šíření a
infekce
Patogen
Duch elm diseases houbové odumírání větví jilmu (Ophiostoma novo-ulmi) je příkladem
monocyklické choroby s polyetickým vývojem. Vývoj choroby je zaznamenán rok po roce a
množství choroby sílí.
Padlí na jabloni je příkladem polyetické epidemie způsobené polycyklicým patogenem,
Každoročně dochází k vývoji několika populací a výskyt choroby a její incidence stoupá
exponenciálně.
Sigatoka leaf spot (Mycosphaerella fijiensis) je houbovou chorobou, která je příkladem vývoje
závislém na suché či vlhké periodě. Dochází k vývoji více či méně populací v jednom roce v
závislosti na mikroklimatu. Hostitelská rostlina je napadána v různých fázích vývoje a
přírůstkem listové plochy je schopna více či méně čelit napadení.
Monocyklické epidemie
Lze definovat tři základní skupiny chorob rostlin, které vytvářejí pouze jednu populaci do roka.
Posklizňové choroby : jedná se o nejrůznější posklizňové hniloby, které se neprojevili v
průběhu vegetace a jsou zpravidla zapříčiněny posklizňovou manipulací s ,komoditami. Je
nutné zdůraznit, že v běžném prostředí mohou stejní patogeni způsobit polycyklickoui
epidemii.
Choroby způsobené půdními patogeny : celá řada patogenů způsobujících hniloby kořenů či
vaskulární chřadnutí produkuje pouze jednu populaci do roka. Jedná se zejména o patogeny
vytvářející klidová stadia v půdě jako sklerocia, chlamidospory či oospory v půdě, nebo
mycelium na posklizňových zbytcích. Nově pěstované rostliny jsou infikovány, ovšem již
nedochází k rozšíření dalšího inokula v tomtéž roce.
Rzi bez uredosporální fáze : Rzi, které neprodukují uredospory na jednom a tomtéž
hostiteli, vytvářejí jeden infekční cyklus v jednom roce příkladem může být rez
hrušňová.
Polycyklické epidemie
Jedná se o patogeny, kteří dokončí kompletní vývojový cyklus n a jednom hostiteli , vyvinou
inokulum pro další rostliny téhož hostitele a ty jsou v jedné vegetační periodě distribuovány
na další rostliny, kde se cyklus opakuje. Příkladem je plíseň bramborová a dále pak mnoho
virových a bakteriálních onemocnění, které v jednom roce produkují inokulum několikrát po
sobě a v cyklech jsou pak distribuovány v rámci jednoho roku na další rostliny.
Kombinace polycyklického a monocyklického vývoje chorob
Ne každou chorobu rostlin lze popsat jako ideální mono či polycyklickou, často lze sledovat
kombinace obou a to i v jedné vegetační periodě. Příkladem může být strupovitost jabloně.
Produkci askospor na odumírajících listech, které se stávají zdrojem infekce pro příští rok
lze označit jako monocyklickou, neboť nedochází k opakování tohoto cyklu v jednom roce.
Ovšem produkce konidií na každém z napadených listů v průběhu vegetace, lze označit jako
polycyklickou , neboť každá konidie může způsobit infekci nového zdravého listu v průběhu
jedné vegetace.
Pyrenophora tritici-repentis způsobující helmintosporiovou světle hnědou skvrnitost je
rovněž příkladem této kombinace. Iniciální inokulum je v osivu a projeví se po vyklíčení jako
skvrny na listech. Produkované konidie se šíří v porostu pomocí větru a mohou způsobit
další infekce. Tuto fázi označujeme jako polycyklickou. V průběhu kvetení dochází k infekci
klasů a ty již nejsou dále zdrojem inokula pro tuto vegetační periodu. Lze tedy tuto část
vývojového cyklu označit jako monocyklickou .
Matematické modely
V případě, že máme udržet chorobu pod úrovní ekonomické škodlivosti a máme – li pochopit
vývoj choroby v kvantitativních znacích, je více než vhodné najít nějaký matematický model k
popsání epidemie rostlinného patogena. V případě uplatnitelnosti výzkumu v trvale
udržitelném rozvoji, lze aplikovat pouze kvalitativní a kvantitativní znaky populací patogena,
které lze poměrně snadno stanovit, což v praktickém zemědělství nebývá věcí samozřejmou
a schůdnou. V případě monocyklického vývoje nás zajímá zejména INICIÁlNÍ inokulum na
začátku vegetace (Q1), které je rovno iniciálnímu inokulu v předchozí vegetaci (Q0) a
přírůstku inokula za tuto vegetaci.
Q1= Q0+ přírůstek
Přírůstek inokula je funkcí množství inokula na začátku vegetace a konstanty přírůstku (K)
Q1=Q0+K*Q0
K je vyjádřeno všemi změnami, které mají vliv na přežívání a růst patogena, dále pak na jeho
množení , produkci inokula, jeho rozšíření, či odumření patogena. Konstanta K ,je závislá jak
na vnitřním tak na vnějším prostředí. Samozřejmě může nabývat jak záporných tak kladných
hodnot.
V případě polyetického vývoje choroby musíme zevšeobecnit tuto rovnici použitím popisu
vegetační periody (T). Pro zjednodušení ovšem lze uvádět pouze K jako průměr za několik
vegetačních period.
QT+1=QT+K*QT

similar documents