Torasik çıkış yolu sendromu-II

Report
Torasik Outlet
Sendromu’nun
(TOS)
TANI VE TEDAVİSİ
Dr. İhsan Alur
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli
Öğrenme hedefleri
 Tanı
yöntemleri
 Ayırıcı tanılar
 Tedavi yöntemleri
TOS
Tanı yöntemleri
 TOS’un
tanısı klinik şüphe ile
başlar.
 İyi bir anamnez ve fizik
muayeneden sonra bazı
yönlendirici testler yapılır.
TOS
Tanı yöntemleri
Adson Testi
Hastanın Radiyal nabzı palpe edilirken hastadan
derin bir inspiryum yaparak nefesini tutması ve
başını
mümkün
olduğunca
ekstansiyona
getirerek muayene edilen omuz baş tarafına
çevirmesi söylenir. Palpe edilen Radiyal nabız
zayıflar ya da kaybolursa test pozitiftir ve TOS
lehinedir. Ancak bu testin toplumda %10-20
oranında pozitif olduğu unutulmamalıdır!
TOS
Tanı yöntemleri
Hiperabdüksiyon Testi
Omuz 180 derece abdüksiyona
getirilerek, dirseğe fleksiyon
yaptırılır. Radiyal nabız kaybolursa
kompresyon olduğunu gösterir.
TOS
Tanı yöntemleri


Abdüksiyon eksternal rotasyon Testi
(Roos Testi)
Omuz abdüksiyonda tutularak kol
eksternal rotasyon ile 90° kaldırılır. Dirsek
kırılarak 3 dakika boyunca elin açılıp
kapatılması istenir. Semptomlar tekrarlarsa
test pozitif kabul edilir.
TOS
Tanı yöntemleri
Kostaklavikular Test (Halsted Testi)
 (Askeri pozisyon)
 Radial nabız palpe edilirken hasta esas
duruş pozisyonuna gelir. Derin bir
inspiryum yapılır, omuzlar geriye ve
aşağıya doğru verilerek baş ekstansiyona
getirilir. Nabzın kaybolması halinde TOS
şüphesi kuvvetlenecektir.

TOS
Tanı yöntemleri


Basınçlı Provakasyon testi
Supraklavikular fossada brakial pleksus
üzerine elle bası yapılır. Bası TOS’lu
olguların ellerinde paresteziye yol açar.
Testin etkinliği kollara hiperabdüksiyon
yaptırılarak hızlandırılabilir.
TOS
Tanı yöntemleri

Bu testlerin hiçbirisi TOS tanısında altın
standart değildir. Hastaların büyük
çoğunluğu
nörojenik
şikayetlerle
başvurduğu için, sadece vasküler basıyı
değerlendiren bu testler tanı koymada
yetersiz kalabilir.
TOS
Tanı yöntemleri

Radyolojik tetkikler
Göğüs ve servikal grafiler,
 Servikal MR, üç boyutlu BT,
 MR Anjiyografi, dopler, arteriografi ve
venografi

TOS
Tanı yöntemleri
Sinir İletim Hızı ve Elektromiyografi
(EMG)
 Sinir ileti hızı Krusen-Caldwell tekniği ile
belirlenir. Ulnar sinir iletim hızının torasik
çıkışta normal değeri 72 m/s ve üzeridir.
70 m/s’nin altındaki değerler basıyı
gösterir. Hız 66-69 m/s olduğunda bası az,
60-65 m/s olduğunda hafif, 55-59 m/s
olduğunda orta dereceli, 54 m/s ve
altında olduğunda ağır kabul edilir.

TOS
Tanı yöntemleri
Ayırıcı Tanı
 Torasik
outlet sendromuna benzer
semptomlarla seyreden diğer patolojiler;
 Dejeneratif
hastalıklar, spinal kord
tümörleri, osteoartritler
 Süperior sulkus tümörleri, travma
 Karpal tünel sendromu, supraskapular
sinir sıkışması, nöropatiler

TOS
Tanı yöntemleri

Ayırıcı Tanı
Arteriosklerozis, Oklüziv anevrizma, vaskülit,
Tromboanjitis obliterans,
 Trombofilebitis, vena kava süperior sendromu
 Omuz patolojileri (rotator cuff yaralanmaları),
Fibromyalji, Akut koroner sendromu, özofageal
patolojiler, akciğer patolojileri.

TOS
Tedavi yöntemleri
1-Konservatif tedavi
2-Cerrahi Tedavi
 Vasküler
problemi olan hastalar
dışında, hastaların çoğu öncelikle
konservatif tedaviye yönlendirilir.
TOS
Tedavi yöntemleri

Konservatif tedavinin amacı
Klavikula ile 1. kaburga arasındaki
mesafenin genişletilmesi,
 duruşun düzeltilmesi,
 omuz kavşağının kuvvetlendirilmesi ve
 boyun kaslarının gevşetilmesidir.

TOS
Tedavi yöntemleri
Ne zaman Cerrahi Tedavi uygulanır?
1- Üç aylık konservatif tedaviye rağmen
sinir basısına
bağlı semptomların
hafiflememesi, ulnar veya mediyan
sinirlerde uzamış iletim hızlarının bulunması
2- Konservatif tedavi ile azalmayan atipik
göğüs ağrısının (koroner, özofagial,
pulmoner patolojilerle ilişkisiz) bulunması

TOS
Tedavi yöntemleri
Ne zaman Cerrahi Tedavi uygulanır?
 3- Sempatik hiperaktivitenin olması
 4- Periferal emboli olsun ya da olmasın
aksiller veya subklaviyan arterin daralması
veya oklüzyonu
 5- Aksiller veya subklaviyan venin
trombozudur
(Paget-Schroetter
sendromu, efor trombozu).

TOS
Tedavi yöntemleri

Cerrahi Tedavide neler yapılır?
1- Birinci kosta çıkarılır
2- Aksiller veya subklaviyan arter ve
venin dekompresyonu sağlanır
3-Kostaklavikuler ligaman
serbestleştirilir
TOS
Tedavi yöntemleri

Cerrahi Tedavide neler yapılır?

4- Sibson fasiyasının tekrar tutulmasını önlemek
için ön ve orta skalen kaslar birinci kostadan
boyuna doğru rezeke edilir.

5- Brakial pleksusun orta ve alt trunkuslarından
köken alan C7, C8 ve T1 sinirlerinin nörolizisini
içerir.
TOS
Tedavi yöntemleri
Cerrahi Tedavide neler yapılır?
 Dorsal
Sempatektomi: Nörovasküler
dekompresyona yardımcı olarak (refleks
sempatik distrofi, Raynoud fenomeni veya
diğer kozalji benzeri sendromlar için)
transaksiller, supraklaviküler ve posterior
yaklaşımlarda uygulanabilir.

TOS
Prognoz
Nüks Torasik outlet sendromu
İki tip nüks gelişir:
- Yalancı nüks
- Gerçek nüks
TOS
Prognoz
 Yalancı nüks

Cerrahi tedaviden çok kısa bir süre sonra
hiç gerileme göstermeyen semptomların
şiddetlenmesi ya da kısa bir asemptomatik
dönemden sonra yeniden semptomların
belirgin hale gelmesidir.Yetersiz yapılmış
cerrahi girişim olaydan sorumludur.!
TOS
Prognoz
Gerçek nüks
 Cerrahi
girişimden
yıllar
sonra
nüks
semptomlarının ortaya çıkmasıdır. Sorumlu faktörler, geç postoperatif dönemde pleksus
brakiyalis etrafında skar dokusu gelişmesi ya da
1. kostanın arka ucunda bırakılan kısa kemik
segmentinin zamanla hipertrofiye uğrayarak
yeni bir bası unsuru oluşturmasıdır. Skar dokusu
gelişimini aktive ettiği düşünülen elektrokoter
ve
aşırı
sıcak
tampon
kullanımından
kaçınılmalıdır. Tedavi birincil TOS tedavisi ile aynı
protokole sahiptir.

TOS
Prognoz
 Gerçek nüks TOS’un tedavisi: Tam
1. kosta rezeksiyonu yapılır, fibrokartilaj
doku tamamen çıkartılır. Pleksus kılıfında
yapışıklık olması halinde kılıf açılarak
nörolizis yapılır.

similar documents