دکتر تهرانی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Report
“ Add your company slogan ”
‫به نام خدا‬
LOGO
‫کنترل دارویی رفتار بیمار‬
‫” ‪“ Add your company slogan‬‬
‫دکتر مریم تهرانی‬
‫عضو هیئت علمی بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه‬
‫علوم پزشکی اصفهان‬
‫فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی‬
‫آذر ‪93‬‬
‫‪LOGO‬‬
1
2
3
‫کنترل دارویی رفتار بیمار‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫بیهوش ی عمومی‬
‫آرامبخش ی خفیف‬
‫و متوسط‬
‫آرام بخش ی عمیق‬
‫اصول استفاده از آرام بخش در‬
‫دندانپزشکی کودکان‬
‫درمانگر آگاهی کامل از‬
‫داروها و روش مناسب‬
‫تجویز را داشته باشد‬
‫وجود دلیل کافی و‬
‫منطقی برای آرام‬
‫ارزیابی دقیق بیمار‬
‫بخش ی‬
‫در دسترس بودن‬
‫خدمات اورژانس‬
‫رضایت آگاهانه و‬
‫ً‬
‫کامال مستند‬
‫امکانات و تسهیالت‬
‫کافی اورژانس در‬
‫مطب‬
‫وجود دلیل کافی و منطقی برای آرام بخش ی‬
‫تفاوت در اندازه وزن و سن بیمار با بزرگساالن‬
‫فعالیت متابولیسم پایه در کودکان بیشتر‬
‫نیاز به اکسیژن در کودکان بیشتر وسیستم آلوئول تکامل کمترسرعت‬
‫تنفس در کودکان بیشتر‬
‫راههای هوایی باریک بینی و حنجره همراه با لوزه های هیپرتروفیک و زبان بزرگ‬
‫و ترشحات بیشتر راه هوایی قبل از کار بررس ی شود‬
‫ضربان قلب تندتر و فشار خون کمتر مستعد برادیکاری ‪ ،‬کاهش برون ده قلبی‪ ،‬کاهش فشار‬
‫خون هستند‪ .‬ضربان قلب تعیین کننده فشارخون در کودکان است‬
‫اثر و مدت تاثیر داروها در کودکان متغییر‬
‫ثبت پرونده‬
‫‪ ‬برای جلوگیری از عوارض جانبی ثبت پرونده دقیق ‪ ،‬شفاف‪،‬‬
‫ادامه دار‪ ،‬قبل‪ ،‬حین ‪ ،‬پس از آرام بخش ی‬
‫ثبت پرونده حین عمل‬
‫نوع دارو ‪ ،‬دوز مجاز‬
‫‪ ،‬زمان تجویز ‪،‬‬
‫حداکثر دوز مجاز‬
‫ظاهر بیمار‬
‫عالئم حیاتی‬
‫تکنیک های آرام بخش ی‬
‫هدف آرامبخش ی‬
‫ایجاد و بیمار آرام برای انجام بهترین درمان و کمک به تربیت کودکان‬
‫انجام طرح درمان طوالنی و پیچیده تر در مدت زمان‬
‫کوتاهتر‬
‫طوالنی کردن زمان مالقات و کاهش تعداد مالقات‬
‫هدف آرام بخش ی‬
1
2
3
4
5
‫فارماکودینامیک‬
‫موارد عدم تجویز‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ N2O‬در فضاهای گوش میانی و سینوس حبس شده و فشار گوش میانی‬
‫را افزایش می دهد در اوتیت میانی نباید استفاده شود‪.‬‬
‫مشکالت رفتاری‪ ،‬غیر همکار بودن بیمار‪ ،‬ترس از گاز‪ ،‬ترس از محیط های‬
‫بسته‪ ،‬دفورمیتیهای ماگزیال فاشیال‪ ،‬انسداد بینی (عفونت‪ ،‬پولیت‪ ،‬و‬
‫انحراف بینی ) حاملگی‬
‫آرام بخش ی داخل وریدی‪IV‬‬
‫ماسک و‬
‫کپسول‬
‫اکسیژن‬
‫موارد کاربرد رایج‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬گازها‬
‫‪ -2‬آنتی هیستامین ها‬
‫‪ -3‬بنزودیازپین ها‬
‫‪ -4‬آنتاگونیست بنزو دیازپین‬
‫‪ -5‬خواب آور آرام بخش‬
‫‪ -6‬نارکوتیک ها (مخدرها )‬
‫‪ -7‬آنتاگونیستهای مخدرها‬
‫‪ -1 ‬گازها‬
‫‪ N2O ‬و ‪O2‬‬
‫‪ -2‬آنتی هیستامین ها‬
‫‪ ‬هیدروکسی زین ‪ IM1/1 mg/kg‬و‪1-2 mg/kg‬‬
‫خوراکی‬
‫‪ ‬پرومتازین ‪ IM 0/5-1/1 mg/kg‬یا خوراکی حداکثردوز‬
‫مجاز ‪25 mg‬‬
‫‪ ‬دیفن هیدرامین ‪ 1 – 1/5 mg/kg‬خوراکی ‪IV ، IM‬‬
‫حداکثر دوز مجاز ‪50 mg‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬بنزودیازپین ها‬
‫دیازپام ‪ :‬محلول در چربی ‪ -‬احتمال ترمبوفلبیت – اثر ضد‬
‫تشنج – ضد اضطراب‬
‫خوراکی‪ -‬رکتال – تزریقی دوز ‪0/2 – 0/5 mg/kg‬‬
‫خوراکی یا رکتال ‪IV 0/25 mg/kg ،‬‬
‫حداکثر دوز مجازواحد ‪10 mg‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫میدازوالم‪:‬‬
‫‪ -1‬محلول در آب احتمال ترومبوفلبیت کاهش می یابد ‪.‬‬
‫‪ -2‬بعد از تزریق‪ IV‬آرام بخشی ظرف ‪ 3-5‬دقیقه ایجاد و ریکاوری ‪ 2‬ساعت بعد‬
‫‪ -3‬شروع اثر خوراکی ‪ 20-30‬دقیقه و زمان کار نیم ساعت‪ .‬مصرف خوراکی در بیماران‬
‫مضطرب که به کار کوتاه دندانپزشکی نیاز دارند استفاده می شود‪ .‬به عنوان تک دارو برای‬
‫کنترل رفتار پرخاشگرانه بکار نرود ‪.‬‬
‫‪ -4‬می تواند سبب دپرسیون تنفسی و آپنه وابسته به دوز ( وابسته به سرعت تزریق دارو هم‬
‫دارد ) به ویژه هنگام مصرف با مخدرها باعث کاهش فشار خون شود ‪.‬‬
‫‪ -5‬در مقایسه با دیازپام اضطراب را بهتر کاهش داده و فراموشی بهتر ایجاد می کند ‪3-4 .‬‬
‫برابر دیازپام قویتر و تمایل به گیرنده ‪ 2‬برابر دیازپام است ‪.‬‬
‫‪ -6‬مقدار مصرف ‪ 0/25 -1 mg/kg‬خوراکی تا حداکثر ‪20 mg‬‬
‫‪ 0/1 - 0/15 mg/kg-IM‬تا ماگزیمم دوز ‪10 mg‬‬
‫‪ IV‬تیتراسیون آرام‬
‫به صورت آمپول ‪ 1 mg/ml‬و ‪5‬‬
‫‪ -4 ‬آنتاگونیستهای بنزو دیازپین‬
‫‪ -1 ‬فلومازنیل – آنتاگونیست گیرنده بنزودیازپین است اثر‬
‫روی مخدر ندارد ‪.‬‬
‫‪ -2 ‬مصرف ‪ ، IV‬در کودکان زیر ‪ 18‬سال توصیه نمی‬
‫شود ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -5‬خواب آورهای آرام بخش‬
‫الف‪ -‬باربی تورات ها ‪ :‬آرام بخش ضعیف تا بیهوشی‬
‫عمومی و کما در خردساالن استفاده نمی شود ‪.‬‬
‫ب‪ -‬کلرال هیدارت ‪ :‬شروع اثر ‪ 30-60‬دقیقه مدت اثر ‪-8‬‬
‫‪ 4‬ساعت در بیماران قلبی استفاده نشود‪.‬‬
‫دوز مجاز ‪ 25-50 mg/kg :‬حداکثر ‪1 g‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -6‬نارکوتیک ها (مخدرها )‬
‫الف‪ -‬مپریدین‬
‫ب‪ -‬فنتانیل‬
‫‪ -7‬آنتاگونیست های مخدر‬
‫الف‪ -‬نالوکسان‬
‫‪ -1‬ارزیابی اکسیژن رسانی – تهویه ریوی – جریان خون – عمق‬
‫سدیشن – تعیین کننده میزان دفعات ‪ Monitoring‬است‬
‫‪ -2‬ارزیابی کالمی به طور مرتب با بیمار‬
‫‪ -3‬ارزیابی ظاهر بیمار – مخاط دهان – بستر ناخن و رنگ پوست‬
‫نشان دهنده خون رسانی به بیمار‬
‫‪ -4‬حداقل تجهیزات کامل برای آرام بخش ی خفیف – گوش ی پزشکی‬
‫برای بررس ی ضربان قلب تعداد نبض – تعداد تنفس – کیفیت‬
‫صداهای قلب – تنفس‬
‫‪ -5‬نبض منظم و قوی ‪ ،‬راه هوایی بدون حرکات صدا دار باشد ‪.‬‬
‫‪ -6‬حرکات قفسه سینه‬
‫‪ Monitoring ‬حین عمل‬
‫استوتوسکوپ پریکوردیال‬
‫‪ -7‬اندازه گیری فشار خون در سطح عمیقتر آرام بخشی‬
‫کاف های دستگاه فشار خون‬
‫دستگاه مانیتورینگ‬
‫‪ -8‬پالس اکسی متر به طور پیوسته درجه اشباع اکسیژن‬
‫هموگلوبین شریانی و سرعت نبض را اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫‪ -9‬هیپوکسی وقتی که ‪ sao2‬به ‪ 95‬درصد و فشار اکسیژن‬
‫‪ Pao2‬به ‪ 80‬میلی متر جیوه برسد ‪.‬‬
‫پالس اکسی متر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هایپوکسی اولین مشکل آرام بخشی است‪.‬‬
‫میزان انتقال اکسیژن به بافت فعال را اشباع اکسیژن اندازه‬
‫گیری می کند و نشانگر تهویه نیست‪.‬‬
‫تهویه حرکت گاز از اتمسفر به آلوئول است‪.‬‬
‫میزان اکسیژناسیون ‪ %50‬ونتیالسیون است ‪.‬‬
‫راه اندازه گیری ونتیالسیون حرکات قفسه سینه‪ ،‬گوش دادن‬
‫به صدای تنفس با گوشی پزشکی ‪ ،‬اندازه گیری سرعت‬
‫تنفس و کاپنوگرافی است که میزان تنفس را در ‪15‬ثانیه را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫کاپنوگرافی میزان و کیفیت ونتیالسیون را نشان می دهد‪.‬‬
‫کاپنوگراف‬
“ Add your company slogan ”
LOGO

similar documents