sekty_prezentacja

Report
DROGA DO… NIKĄD ?
A Jezus odpowiadając rzekł im:
Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem
wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc:
Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.
Mt 24,2
Czym są sekty
grupa ludzi, którzy oderwali się
od kościoła lub wspólnoty religijnej;
 grupa, która przyjęła własne zasady doktrynalne i
organizacyjne o piramidalnej strukturze władzy, obowiązków i
przywilejów;
 członkowie sekty są przekonani o słuszności swego oddzielenia
- niemożliwe, by trwali w błędzie !!!
 jedynie oni posiadają zdawczą prawdę;
 na czele grupy stoi mistrz, guru, któremu winni są
posłuszeństwo.

•
•
•
•
sekty wychodzą młodym naprzeciw, szukają ich tam,
gdzie oni są,
stwarzają w osobie przekonanie, że jest uznawana za
„świetną” i akceptowana taka jaka jest ze wszystkimi
swoimi dobrymi i złymi uczynkami
wspierają ich dążenia do współzawodnictwa,
zaangażowania,
sprawują nad nimi intensywną opiekę poprzez częste
kontakty przy okazji kontrolując,
poszukiwanie
filozofii życia
załamanie niepowodzeniami
samotność
namowy
znajomych
problemy
rodzinne
Przyczyny
wstępowania
do sekty
kryzys
wiary
zaspokojenie ciekawości
znudzenie codziennością
Rocznie polska policja notuje ok. 10 tys.
przypadków zaginięć. W większości chodzi
o ludzi młodych. Ostatnio także
w niektórych rejonach naszego kraju
zanotowano wzrost samobójstw
popełnianych przez ludzi młodych.
Autopsje potwierdziły rytualny charakter
tych czynów.
W powszechnym odczuciu
za sektę uważa się grupę
wyznaniową szkodliwą
i destrukcyjną
społecznie.
1.
2.
realizacja uprawnień
wolnościowych
kryzys wartości
współczesnego
świata
3.
brak spełnienia
oczekiwań
indywidualnych
i grupowych
1. Przyczyny ustrojowe
zmiana ustroju w 1989 r. z totalitarnego
na demokratyczny;
 otwarcie granic ;
 zmiana prawa: gwarancja wolności sumienia i
wyznania, niezwykła łatwość uzyskania rejestracji
sekty jako związku wyznaniowego;
 brak jakiejkolwiek kontroli państwa nad działalnością,
 możliwość korzystania z wielu ulg i przywilejów;
 brak rzetelnej wiedzy dotyczącej działań powstałych
instytucji ( sekt ),

2. Przyczyny społeczne
kryzys cywilizacji,
 kryzys rodziny, (głównie, trudna sytuacja ekonomiczna);
 kryzys tradycyjnych kościołów;
 kryzys instytucji edukacyjno-wychowawczych (szkoły);
 kryzys ekonomiczny powodujący występowanie dużego
bezrobocia i związanej z nim frustracji;
 brak popularyzacji wzorców spędzania wolnego czasu ;
 zmiana modelu życia, nastawienie
konsumpcyjne, tęsknota za sacrum;
 brak elementarnej wiedzy dotyczącej
zagrożeń sekt dla dzieci i młodzieży.

3. Przyczyny indywidualne
potrzeba przynależności i wspólnoty;
 poszukiwanie sensu życia oraz
trwałych wartości, takich jak przyjaźń,
miłość, ciepło, zaufanie;
 poszukiwanie tożsamości kulturowej i religijnej;
 potrzeby bycia rozpoznanym i wyróżnionym;
 potrzeba przynależności do elity;
 poszukiwanie transcendencji;
 potrzeby duchowego kierownictwa;
 potrzeba zaangażowania się i współuczestnictwa.

hipnoza ;
 presja grupy;
 bombardowanie miłością ;
 odrzucenie dawnych wartości;
 sprzeczność doktryny;
 odebranie prywatności;
 odebranie poczucia czasu;
 wyłączenie hamulców;
 obelgi słowne;
 zasady
bezkompromisowości;

pozbawienie snu;
 zasady ubioru;
 śpiewy;
 spowiedź;
 wyrzeczenia
finansowe;
 izolacja;
 zabawy;
 zakaz pytań;
 poczucie winy;
 strach

Charakterystyka sekty

na czele sekty stoi przywódca;
sekta jest przekonana, że posiada wyłączną
prawdę o zbawieniu;
 grupa (sekta) jest elitą, reszta ludzi jest chora, żyje w grzechu;
 sekta kontroluje myśli, zachowania i uczucia swoich członków;
 wprowadza silną dyscyplinę i żąda przestrzegania jej jako jedynej
drogi do osiągnięcia zbawienia;
 żąda zerwania więzi z rodziną, przyjaciółmi;
 wypełnia cały czas, zlecając nowe zadania na rzecz grupy;
 żąda świadczeń pieniężnych;
 ingeruje w życie intymne adeptów łącznie z seksualnym;
 wprowadza specjalną dietę oraz stosuje techniki psychiczne w celu
całkowitego podporządkowania członków.

Kościół Scjentologiczny - jest grupą uznawaną za kult wschodni. Jej założyciel Layfayette Ronald Hubbard uważał swoje pisma za dokończenie pism Buddy.
Człowiek ten, zanim zajął się tworzeniem nowej religii, był bardzo popularnym
autorem powieści fantastycznej. Przyczyną dynamicznego rozwoju sekty były
m.in. oferowane kursy psychoterapeutyczne, pozwalające najpierw wyrwać się z
cyklu reinkarnacji, a następnie po przebyciu ośmiu etapów osiągnąć całkowitą
kontrolę nad swoim życiem oraz materią.
Parlament Europejski uznał sektę za niebezpieczną, a w Australii i Grecji zakazano
jej działania.
W Polsce sekta podejmuje działania zmierzające do wyłudzenia środków
materialnych na tzw. orientalne techniki odnowy psychicznej. Jest jedną z
najbogatszych sekt na świecie, a przynależność do niej deklaruje wiele znanych
postaci Hollywood, np. Tom Cruise.


Sekta finansowała produkcję filmu sciencefiction "Mission Impossible", który
wykorzystywany jest do propagowania idei
Kościoła Scjentologicznego.
Obecnie znany aktor filmowy Tom Criuse
występujący w pierwszej części filmu, a
zarazem deklarujący swoją przynależność do
scjentologów zdecydował się nakręcić i
częściowo sfinansować drugą część filmu. O
ile w Niemczech zakazano
rozpowszechniania filmu, przewidując skutki
emisji, o tyle w Polsce nie wzięto tego
zupełnie pod uwagę, chociaż wiadomo, że
sekta za wszelką cenę będzie się starała
przeniknąć na nasz grunt.
Wywodzi się z hinduizmu
„proste życie i wzniosłe
myślenie” tzn. dieta
wegeteriańska, słuchanie
mistrza tłumaczącego filozofię.
Międzynarodowe Towarzystwo
Świadomości Kriszny - to Ruch założony w
1965 roku przez Bhaktivedanta Prabhupada
w Nowym Jorku. Doktryna sekty wywodzi
się ze starożytnej tradycji duchowej Indii
(Kriszna jest jednym z bóstw hinduizmu) i
oparta jest na świętych księgach hinduizmu.
Przywódcy Hare Kriszny dzielą ludzkość na
adeptów i tych, którzy nie należą do sekty.
Wizja zbawienia u Kryszny, który jest
"nieubłagalny" wiąże się z legalistyczną
wizją reinkarnacji oraz karmy polegającej na
zapłacie za uczynki, pozbawionej łaski i
miłosierdzia Bożego.
Sekta Hare Kryszna została wylansowana m. in.
dzięki jednemu z członków zespołu The Beatles,
Georgowi Harrisonowi.
Zadedykował harekrysznowcom piosenki: "My
Sweet Lord" i "Living in the Material Word" oraz
wspierał ich finansowo.
Raport Cottrella z 1984 roku przygotowany dla
jednej z komisji Parlamentu Europejskiego uznał
sektę Hary Kriszna za szczególnie niebezpieczną.
Szacuje się, że w Polsce jest już ok. 12 tysięcy osób
związanych z ruchem Kriszny i ok. 3 tysiące
prawdziwych wyznawców Kriszny, z czego ok.
300 osób mieszka w świątynnych wspólnotach.


Pod przykrywką szlachetnego celu kryje się
działalność sekty Hare Kriszna (p. Owsiak
przyznaje się do przynależności w niej), która
niszczy psychikę szczególnie młodych ludzi
poprzez oderwanie od rodziny, szkoły i
normalnego życia, również poprzez
wielogodzinne wyczerpujące mantry, medytacje i
specyficzne żywienie.
Wszystko ma miejsce głównie na organizowanym
z pieniędzy WOŚP zebranych na styczniowych
Finałach letnich Przystankach Woodstock. Oprócz
wspomnianej sekty na tej pseudo-imprezie
strumieniami leje się piwo i można skorzystać z
usług dealerów narkotykowych. Kto wie czy z
pieniędzy WOŚP nie jest finansowana również
sekta Hare Kriszna.
Krisznowcy to sekta zamknięta, izolująca swoich członków od reszty
społeczeństwa.









Wyznawcom nie wolno :
kontaktować się z rodzinami,
czytać gazety,
oglądać telewizji,
wszystko poza "światem Kriszny" jest złą iluzją.
Obowiązki „wyświęconych” (mnisi lub mniszki) to :
wegetarianizm,
codziennego intonowania 1728 razy Maha Mantry (16 rund na sznurze
modlitewnym mali posiadającym 108 koralików, wykonanych z drewna
tulasi) co łącznie daje ok. 8 godzin modłów.
zakaz stosowania środków odurzających (czyli używek wliczając kawę i
herbatę)
ograniczenia życia seksualnego tylko do małżeństwa,
powstrzymania się od hazardu,
Członkowie ruchu Hare Kryszna ewolucję
przedstawiają w następujący sposób:
mężczyzna – krowa, kobieta – pies, zaś jeden z
duchowych przewodników sekty powiedział
kiedyś: „Stajesz się lepszy, gdy bijesz trzy
rzeczy – swego psa, swą żonę i swój bęben”.
Przekonania te niosą za sobą daleko idące
konsekwencje dotyczące postępowania wobec
kobiet – wyznawczyń.
Sekta Niebo
Niebo
Niebo - sekta założona w 1990 r. przez Bogdana Kacmajora. Miał on, jak twierdzi, proroczy
sen, w którym otrzymał nakaz leczenia ludzi przez nakładanie rąk. Posłuszny temu
wezwaniu, w 1982r. rozpoczął działalność „leczniczą” w Elblągu. Po 2 latach przeniósł się do
Kruszwicy. Działalność "uzdrowicielska" przyniosła mu duży sukces finansowy. Grupa
skupiona wokół niego zbudowała okazały dom w Majdanie. Przywódca sekty uważa się za
wcielenie proroka Eliasza.
Domaga się od członków sekty zupełnego posłuszeństwa. Przydziela adeptom mężów i żony,
nie pozwala posyłać dzieci do szkół, zakazuje korzystania z opieki lekarskiej. Najbardziej
niebezpieczny jest proceder adoptowania przez członków sekty dzieci z polskich domów
dziecka.
Nauczanie opierało się na Biblii interpretowanej przez Kacmajora, który głosił rychły koniec
świata. Kacmajor uważał siebie za wcielenie Eliasza. Jego współwyznawcy twierdzili, że mają
osobisty kontakt z Bogiem, czego dowodem miała być moc uzdrawiania, ale także
wywoływania chorób i śmierci. Ich misją miało być przygotowanie 144 tysięcy osób, które
przeżyją zagładę świata (w 2000 roku). Najlepszymi wybrańcami miały być dzieci urodzone w
sekcie.
Zmiana imion
Bogdan Kacmajor nadawał członkom sekty nowe imiona (sama nazwa
sekty pochodzi od nowych imion Kacmajora - Nie i jego żony - Bo). Swoje
dzieci nazwał następująco: Niebo Idzie, Do, Nas, Co Dzień, Nowe,
Świtem, Mądrość.
Inne przykładowe imiona to: Ambasador (Zbigniew Sajnóg), Anioł
Rowerowy, Do Góry Nogami, Tęcza Atomowa, Apartament nr 8, I
Śrubokręt Nie Pomoże, Autobusem Przez Miasto, Trójkątyzacja Kota ...
Jako dowód wyrzeczenia się poprzedniego imienia uważano zniszczenie
- najczęściej spalenie - dowodu osobistego. Bogdan Kacmajor na ten
temat złożył następujące oświadczenie: „Bóg zmieniał imiona niektórym
ze swoich sług, Abram zmienił się w Abrahama, Szaweł zamienił się w
Pawła, a ja Kacmajor zamieniłem się w Nie-bo”.
Zdrowie
Członkowie sekty
odrzucali jakąkolwiek
pomoc medyczną z
zewnątrz, nawet w bardzo
ciężkich przypadkach.
Bogdan Kacmajor uważał,
że posiada moc
uzdrawiania wszystkich
chorób. Oferował całkowite
wyleczenie z AIDS w
zamian za członkostwo w
sekcie. Szczepienia były
zabronione.
Oskarżenia
W stosunku do Bogdana Kacmajora
jak i sekty Niebo padało i nadal pada
wiele oskarżeń. Przede wszystkim o
sprzedawanie dzieci za granicę ,
śmierć noworodków (rzekomo
zakopane na posesji Kacmajora).
Bogdana Kacmajora oskarżano także o
to, iż wszystkie dzieci w sekcie były
jego. Kacmajor uważał małżeństwo za
podstawę życia społecznego, jednak
wobec braku pewnych dowodów nie
można stwierdzić, czy aranżowane
przez niego małżeństwa powstawały
pod przymusem. Te oskarżenia
opierają się przede wszystkim na
relacjach byłych członków sekty, a
także rodzin, z których wywodzili się
członkowie.
Założycielem sekty jest Koreańczyk Sun Myung Moon.
Miał on w wieku 16 lat doświadczyć wizji, w której
ukazał mu się Jezus Chrystus i wezwał do dokończenia
dzieła, którego On (Chrystus) nie zdołał dokonać.
Moon spędził kilka lat przygotowując się do czekającej
go wielkiej "duchowej bitwy" i prowadząc działalność
werbunkową w Korei Południowej.
Po osiągnięciu sukcesów w Korei Południowej przybył
w 1971 r. do USA. Tutaj mimo skazującego wyroku i
kary więzienia za oszustwa podatkowe jego kult zaczął
się gwałtownie rozwijać. Kościół Zjednoczenia
występuje w świecie pod szyldem ok. 60 organizacji.




W Polsce Kościół Zjednoczenia (Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego do
Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego) został zarejestrowany w 1990
roku. Sekta ma w Polsce ponad 80 duchownych i blisko 120 misjonarzy. Mają
kilkanaście lokali, gdzie nauczają doktryny. Posiadają trzy zamknięte
ośrodki: w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, w Glanowie pod Krakowem i
Izabelinie. Działają pod postacią różnych fasadowych organizacji, jak:
Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych,
Federacja Kobiet na Rzecz Światowego Pokoju,
Zjednoczenie Uczonych dla Pokoju,
Polska Federacja Rodzin na Rzecz Światowego Pokoju.
Głośna swego czasu była sprawa wizyty ówczesnego wicemarszałka sejmu
Włodzimierza Cimoszewicza w Korei, gdzie był gościem założonej przez Moona
Federacji na Rzecz Światowego Pokoju. Moon nie ukrywa swoich ambicji politycznych
i chęci wpływania na rządy i gospodarkę światową. W 1995 roku był w Polsce, a
spotkanie z nim odbyło się w Sali Kongresowej w Warszawie.
Charles Manson, założyciel i
przywódca sekty „Rodzina”,
która dokonała m. in.
morderstwa w domu
Romana Polańskiego.
Skazany na dożywocie za
namawianie do morderstwa
żony reżysera Sharon Tate.
Charles Manson urodził się 12 października 1934 roku w Cincinnati – matka w chwili porodu
miała 16 lat i nie była do końca pewna kto jest ojcem dziecka. Ona i jej brat mieszkali w
koszmarnych warunkach, w Wirdzini Zachodniej, czerpiąc pieniądze z pomocy socjalnej,
prostytucji, rabunku.
Właśnie przez kradzież matka Charlesa oraz jej brat trafili za kratki i pięcioletni wówczas
chłopiec trafić musiał pod opiekę ciotki i wujka. Gdy matka po pięciu latach wyszła z
więzienia, pomieszkiwała wraz z synem w różnych motelach.
Mając za przykład matkę Manson sam zaczął próbować swoich sił na przestępczym polu –
pieniądze z drobnych kradzieży pozwalały mu utrzymać się przy życiu. Jednak bardzo
szybko dał się przyłapać i wkrótce trafił do poprawczego zakładu. Tam w pełni ujawniły się
jego przestępcze predyspozycje. Wykazywał się ponadprzeciętną inteligencją, przebiegłością i
okrucieństwem, podporządkowując sobie współwięźniów.
W końcu, w 1952 roku, został jednak zwolniony z zakładu.
Założył grupę przestępczą „Family” („Rodzina”), znaną też jako
„Helter Skelter”, na cześć cytatu z piosenki The Beatles.
Głównym celem grupy była walka rasowa, a jej znakiem
rozpoznawczym nieobliczalność, przemoc i makabra.
Skłaniał jej członków do morderstw nie tylko w imię „czystości
rasy”, często bez wyraźnego powodu, w ramach rozrywki.
Gdy mieli już na koncie kilka zabójstw, Charles Manson wpadł
na iście szatański pomysł. Namówił towarzyszy by wdarli się do
domu Romana Polańskiego w Beverly Hills – to miało przynieść
im pożądany rozgłos, gdyż od samego początku zależało mu na
zaistnieniu w popkulturze. Charles "Tex" Watson, Patricia
Krenwinkel, Susan Atkins i Linda Kasabian wdarli się nocą do
posesji polskiego reżysera i jego żony Sharon Tate.
Sekta zabiła ją – a była w ósmym miesiącu ciąży – oraz trzech
gości przebywających w domu, czyli Abigail Folger, Wojciecha
Frykowskiego (ojca popularnej dzisiaj polskiej skandalistki
Frytki) oraz Jaya Sebringa.
Gdy było już po wszystkim napisali na ścianach ich krwią hasła:
Pig („Świnia”) oraz Healter Skelter (czyli „łapu-capu”, tyle że z
błędem ortograficznym), zawołanie grupy, oznaczające wojnę o
czystość rasy.
SEKTY NIGDY NIE PRZYCHODZĄ
Z PUSTYMI RĘKAMI, ZAWSZE
MAJĄ NAM COŚ DO
ZAOFEROWANIA
SEKTY OBIECUJĄ CZŁOWIEKOWI WOLNOŚĆ, A
PRZYNOSZĄ ZNIEWOLENIE.
OBIECUJĄ RAJ, SPEŁNIENIE I PRAWDĘ,
A W KONSEKWENCJI OKAZUJE SIĘ, JAK
POKAZUJE HISTORIA I DOŚWIADCZENIE, SĄ
MIEJSCEM LUDZKIEGO NIESZCZĘŚCIA
I OGROMNEGO CIERPIENIA.
Zwracaj się z uporem o pomoc
do różnych instytucji społecznych,
władz samorządowych, politycznych
organizacji społecznych i szkół.

similar documents