Professionalisering Stenden Hogeschool 13 maart 2014

Report
Toetsconferentie
11 november 2014
De toetsen op orde, nu nog de toetsorganisatie
Els van Zijl
Dienst Onderwijs en Onderzoek
[email protected]
Toetsorganisatorische vraagstukken
• Hoe kan ik ervoor zorgen dat er altijd voldoende lokalen en surveillanten
etc. zijn ingepland voor de schriftelijke toetsen?
• Waarom lukt het niet om voor een heel studiejaar vooruit een toetsrooster
te maken?
• Naar wie moeten de klachten toe?
• …
‘Vraag
is voorspelbaar, waarom is het dan zo moeilijk?’
Vergelijking
Verschillen met andere sectoren:
• Onderwijs geven kan je niet vooruit doen (geen voorraad mogelijk)
• Student is onderdeel van het onderwijsproces (productieproces)
• Elke student doorloopt een andere leerroute/ elke student is anders
(heterogeen, variatie in de vraag)
Flexibiliteit
Speelveld
• Complexiteit
•
•
•
•
Complexiteit
Onzekerheid
aantal verschillende toetsen/ toetsvormen
keuze voor bepaalde toetsvorm (schriftelijke kennistoets versus stationsexamen)
ingangseisen, bonuspunten, aanwezigheidsregistratie, …
….
• Flexibiliteit
• mate van vraaggerichtheid (individuele leerroute)
• toetsprogrammering (elk moment versus geprogrammeerd)
• ….
• Onzekerheid
• vraag van de student
In een dynamische, complexe omgeving
Toetsorganisatie
Kwaliteitspiramide voor toetsen en
beoordelen (Sluijsmans, Peeters, Jakobs
& Weijzen, 2012); aanpassing, Jaspers
& van Zijl, 2014)
Toetsorganisatie gaat over:
• rollen, taken en verantwoordelijkheden van actoren (de structuur:
arbeidsdeling en coördinatie)
• inrichting van toetsprocessen (werkprocessen) incl. de logistieke organisatie
Komt terug in criteria kosten en haalbaarheid (Baartman)
Actoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Directeur
Teammanagement
Examencommissie
Toetscommissie
Opleidingscommissie
Administratieve medewerkers
Surveillanten
Examinatoren
Werkveldpartners
Studenten
….
Wat zijn hun taken, waar zijn ze verantwoordelijk voor en hoe werken ze samen?
Processen
Op basis van de kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen zijn de
volgende hoofdprocessen te onderscheiden:
1)
2)
3)
het ontwerpen van het toetsbeleid
het ontwerpen van het toetsprogramma
het ontwerpen en afnemen van een toets en toetsopdrachten (toetscyclus).
Ondersteunende processen:
• opstellen toetsrooster
• aanwijzen examinatoren
• verlenen van vrijstellingen
• afhandelen van fraudegevallen
• professionaliseren van examinatoren
• ….
>> vele in elkaar grijpende cycli op strategisch, tactisch en operationeel niveau >>
afstemming van de verschillende processen is cruciaal (keten).
Strategisch niveau
Ontwerpen van toetsbeleid
Tactisch niveau
Ontwerpen toetsprogramma
Opstellen toetsprocedures
……………..
……..
roosteraar
toetsdeskundige
examinator
directeur
Processen\ functionarissen
opleidingsmanagem
ent
curriculumcommiss
ie
docent
Verantwoordelijkhedenmatrix
Casuïstiek Roostering assessments
Oude situatie:
• Student meldt zich aan
• Assessoren worden ingepland door bedrijfsbureau
• Lokaal gereserveerd door bedrijfsbureau
Resultaat: Veel mailverkeer, veel tijd, lange doorlooptijd, ..
Doelstelling: 80% efficiencywinst
Casuïstiek Roostering assessments
Nieuwe situatie:
• Assessmentmomenten (dag, tijd, locatie) worden
ingepland door bedrijfsbureau op basis van voorspelling
• Assessoren plannen zichzelf in (niet ingepland moment
vervalt)
• Student schrijft zich in op dag, tijd, locatie
Ondersteund met ICT-tool.
Oplossingen
• Activiteiten ‘naar voren gehaald’ die onafhankelijk zijn
van de vraag
• Minder overdrachtsmomenten
Casuïstiek Nakijken binnen 10
werkdagen
Docent gaat op woensdag naar huis met een stapel
verslagen onder zijn arm. Hij zucht: ‘” Ik weet dat ik dit
niet maandag af kan hebben, ik heb een uur per verslag
nodig en kan er maar een kwartier aan besteden”.
Organisatorische principes
Twee oplossingsrichtingen:
I. Reduceer complexiteit, flexibiliteit, onzekerheid
II. Richt de processen (incl. systemen, informatiestromen)
zo in dat ze het ‘aankunnen’.



Verdeel de taken en verantwoordelijkheden (groepering van
taken op basis van soort toets, soort activiteiten in ‘groepen’
en op functieniveau)
Zorg voor coördinatie via standaardisatie, intervisie,
coördinerende functie, autonome taken, etc. afgestemd op
situationele factoren
Stroomlijn de processen
Aantal oplossingen
I
1.
2.
3.
Kies bij voorkeur oplossingen die de complexiteit reduceren (I)
Minimaliseer onnatuurlijke variatie in het aanbod (I)
Zorg voor goede informatievoorziening om onzekerheid te reduceren (I)
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zorg dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn
Haal activiteiten die onafhankelijk zijn van het ‘geval’ naar voren
Groepeer bewust activiteiten
Bouw speling in voor calamiteiten, onvoorspelbare situaties (buffers)
Anticipeer op variatie in de vraag
Zorg voor goede stuurinformatie o.b.v. indicatoren
Bouw bewust voorraadpunten in (waar werk zich mag ‘ophopen’)
Maar ook:
1. Verminder aantal overdrachtsmomenten
2. Vermijd overbodige activiteiten zoals overtypen
3. Bouw alleen controles in op cruciale stappen
4. Zorg voor betrouwbare input (bij onbetrouwbare input werkt toeleverend proces niet goed). Verbeter
daar.
5. Voorkom schaduwadministraties (geeft aan er iets niet op orde is)
Tips literatuur
• Bosman, J., Griep, J. & Schijff, R. (2011). M.
Verbeteren & beheersen van processen, Kluwer
• Bakker, R., Hardjono, T. (2013). Horizontaal
organiseren. Kluwer.
• Assen, van M., Notermans, R. Wigman, R.
(2007). Operational excellence nieuwe stijl.
Academic Services.
Dank voor de aandacht en succes!

similar documents