Document

Report
Voorstel vir die
wysiging van
Artikel 1
van die Kerkorde
Kerkorde, Artikel 44.1
Die wysiging van die Belydenis
kan alleen geskied
nadat elke sinode
afsonderlik met ’n
tweederdemeerderheid
én twee derdes van alle kerkrade
elk met ’n tweederdemeerderheid
ten gunste daarvan besluit het.
Kerkorde, Artikel 44.2
Artikel 44.1 en 44.2 van die
Kerkorde word gewysig
nadat elke sinode afsonderlik met
’n tweederdemeerderheidstem
ten gunste daarvan besluit het en
die Algemene Sinode daarna met
’n tweederdemeerderheidstem
ten gunste daarvan besluit.
Algemene Sinode 1998
Die Algemene Sinode
aanvaar dat die
Belydenis van Belhar
op sigself genome
nie met die
drie formuliere van eenheid
in stryd is nie.
Algemene Sinode 1998
Die Algemene Sinode
aanvaar ter wille van
die eenheidsproses
en sy getuienis
die wesenlike inhoud
van die
Belydenis van Belhar.
Algemene Sinode 2011
Die Algemene Sinode
besluit om die
Belydenis van Belhar
op kerkordelike wyse
deel van die NG kerk se
belydenisgrondslag
te maak...
Algemene Sinode 2011
... en dra dit aan die
Moderamen op
om die nodige
kerkordelike prosesse
hiervoor in werking te stel.
Algemene Sinode 2013
Voorstel: Wysig Artikel 1 na:
(1) Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk is
gegrond op die Bybel
as die heilige en onfeilbare
Woord van God.
Algemene Sinode 2013
(2.1) Die leer wat die Kerk
in ooreenstemming
met die
Woord van God
bely,
word verwoord in die
ekumeniese belydenisse,
Algemene Sinode 2013
naamlik die
Apostoliese Geloofsbelydenis,
die Geloofsbelydenis
van Nicea
en die Geloofsbelydenis
van Athanasius;
Algemene Sinode 2013
en die drie
Formuliere van Eenheid,
naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis,
die Heidelbergse Kategismus
en die Dordtse Leerreëls.
Algemene Sinode 2013
(2.2) Die Belydenis van Belhar
is deel van die
belydenisgrondslag
van die Kerk,
op so ’n wyse
dat daar ruimte is vir ...
Algemene Sinode 2013
dat daar ruimte is vir ...
lidmate, ampsdraers en
vergaderinge wat dit
as in ooreenstemming
met die Woord van God bely,
sowel as
Algemene Sinode 2013
sowel as
vir lidmate, ampsdraers en
vergaderinge wat dit
nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.
Artikel 1 se voorstel ...
 is ’n konsensus voorstel –
nie ’n kompromie nie;
 skep ruimte na beide
kante – vir en teen;
 wil die eenheid dien en
skeuring voorkom.
Artikel 1 se voorstel ...
 neem die diversiteit in ag;
 wil lidmate in geen rigting
dwing nie.
Die proses van besluitneming
word in ’n gees van ...
 gebed,
 onderskeiding van die wil
van God,
 in wedersydse respek en
 liefde onderneem.
Week 1: Kondig die
kerkraadsvergadering aan
Week 2: Kondig die
kerkraadsvergadering aan
Kerkraadsvergadering
Week 3, 4, 5 en 6:
Bemark die stemproses
Lidmate stem deurlopend
by stempunte
Week 7:
Stembusse sluit.
Stembriewe word getel
Week 7:
Tweede Kerkraadsvergadering
(Stem finaal)
Week 8 en 9:
Vra approbasie van gemeente
Week 10:
Ring voltooi verslag
Week 1
Gee kennis:
Kerkraad 1
Week 2
Gee kennis:
Kerkraad 1
Stembus sluit.
Stemme word getel
Kerkraad: proses en voorstel
Week 3
Gee kennis:
Gemeente
Week 7
Gee kennis:
Gemeente.
Stembus oop
Week 7
Gee kennis:
Kerkraad 2
Kerkraad: Finale besluit
Week 8
Approbasie:
Gemeente
Week 6
Gee kennis:
Gemeente.
Stembus oop
Week 4 en 5
Gee kennis:
Gemeente.
Stembus oop
Week 6
Gee kennis:
Kerkraad 2
Week 9
Approbasie:
Gemeente
Week 1: Kondig die
kerkraadsvergadering aan
Week 2: Kondig die
kerkraadsvergadering aan
Kerkraadsvergadering
Week 3, 4, 5 en 6:
Bemark gemeentevergadering
Week 7:
Gemeentevergadering + stem
Week 7:
Tweede Kerkraadsvergadering
(Stem finaal)
Week 8 en 9:
Vra approbasie van gemeente
Week 10:
Ring voltooi verslag
Week 1
Gee kennis:
Kerkraad 1
Week 2
Gee kennis:
Kerkraad 1
Kerkraad: proses en voorstel
Week 3
Gee kennis:
Gemeente
Gemeente stem oor
Kerkraad se Voorstel
Kerkraad: Finale besluit
Week 7
Gemeentevergadering
Week 6
Gee kennis:
Gemeente
Week 7
Gee kennis:
Kerkraad 2
Week 6
Gee kennis:
Kerkraad 2
Week 8
Approbasie:
Gemeente
Week 4
Gee kennis:
Gemeente
Week 5
Gee kennis:
Gemeente
Week 9
Approbasie:
Gemeente

similar documents