Presentatie Curriculumontwikkeling en

Report
Curriculumontwikkeling en
Onderwijsbegrippenkader
Allard Strijker, 10 mei 2012 Utrecht
Edustandaard Werkgroep Vocabulaires en
Onderwijsbegrippenkader
Leerplan in beeld
Start:
• 2008, afdeling onderbouw VO SLO
Aanleiding:
• Ruimte voor scholen bij de invulling van het curriculum in de
onderbouw, riep vragen op:
• Doen we wat we moeten doen?
• Sluit bovenbouw nog wel aan op onderbouw?
• Hoe realiseren we een doorlopende leerlijn?
• Hoe kan de samenhang verbeterd worden?
Doel:
•
Bruikbare en efficiënte instrumenten ontwikkelen voor het
ontwerpen en verantwoorden van het eigen schoolcurriculum.
Leerplan in beeld: aanpak
Aanpak in 3 fasen:
1.
Ontwerpen van kernen om 90% - 100% van alle
kerndoelen en eindtermen te ordenen van p.o. tot v.o. per
vak/leergebied; Collegiale consultatie bij SLO collega’s;
2.
Draagvlak gezocht.
3.
Aanpassingen gedaan op basis van reacties.
Leerplan in beeld: kernen
• zijn essenties van een deel van het leergebied/vak;
• vormen kapstokken voor meerdere begrippen en
vakonderdelen;
• zijn beperkt in aantal i.v.m. de overzichtelijkheid;
• moeten als ordening kunnen dienen voor het leerplan van p.o.
t/m bovenbouw vo.
Verdere uitwerking:
•
•
•
•
•
Kernen onderverdelen in subkernen en inhouden;
Onderscheid tussen sectoren (vmbo/havo/vwo);
Suggesties voor tussendoelen vo onderbouw;
Relaties tussen vakken (samenhang) voor vo-onderbouw;
Basisstructuur voor alle vakken gelijk. Uitwerking verschilt
per vak.
Basisstructuur
Kern
Subkern
Inhoud
Tussendoel
Basisstof:
• Noodzakelijk is in verband met de doorlopende
leerlijn, omdat deze stof (of delen ervan) al in het
primair onderwijs aan bod komt en ook weer
later in de bovenbouw;
• De basis vormt voor toepassingen bij andere
vakken;
• Door vak experts gerekend wordt tot
noodzakelijke basiskennis van dit
vak/leergebied.
Keuzestof:
• Een verdieping van de basisstof voor leerlingen
die meer aankunnen of met dit vak door gaan in
de bovenbouw;
• Een verbreding van de basisstof voor leerlingen
die niet met dit vak doorgaan in de bovenbouw;
• Aanvulling van de basisstof vanuit een specifieke
belangstelling van de docent of leerling. Dat kan
vakspecifiek zijn of vakoverstijgend.
Leerplan in beeld: draagvlak
• Draagvlak gezocht bij vakverenigingen in de vorm
van:
– Twee VVVO bijeenkomsten;
– Expertisecentrum mens en maatschappijvakken;
– Onderwijscommissie van enkele afzonderlijke
vakverenigingen.
– Opmerking: aparte status van de kernvakken
nederlands, engels en wiskunde/rekenen.
Leerplan in beeld:
• Presentatie op website ‘Leerplan in beeld’.
• ‘Grondstof’ voor het begrippenkader;
– Elk begrip zorgvuldig ontleed (Atomise)
– Eenduidig gemaakt (Harmonise)
– Rijk beschreven (Describe)
– Relaties tussen begrippen (Relate)
Datamodel leerplan in beeld
Knelpunten vocabulaires consistentie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naamgeving
Locatie
Gebruikers
Relaties
Versies
Metadata
Functie
Vorm, structuur architectuur
Dekking
Communicatie
Leerplan in beeld opties
Vakken, leergebieden en leerlijnen
Doorlopende leerlijn
Doorlopende leerlijn poster
Kerdoelen PO, VO en eindtermen
Poster tussendoelen
Vakkernen, vaksubkernen, inhouden
en tussendoelen
Vakkernen
Kerndoelen
Eindtermen
Meer dan lijsten – Begrippen en
relaties
Doel
Inhoud
heeftInhoud
heeftLeerniveau
Leerniveau
Toename van begrippen en relaties
Inhoud
Vak
Vakkern
VakVaardigheid
Concretiserin
g
heeftVakva
ardigheid
heeftVakvaardigheid
heeftVakvaardigheid
heeftVakvaardigheid
Vaksubkern
Vragen?
•
[email protected]

similar documents