Document

Report
7BP PROJEKTAI:
STRUKTŪRA, FINANSAI, ATASKAITOS
Viktoras Mongirdas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
www.mita.lt
7BP STRUKTŪRA
2012 m. paskutinis kvietimas – biudžetas >10 mrld. eurų
DALYVAVIMAS 7BP
Gauti EK finansavimą savo tyrimams
Padėti ES išspręsti jos suformuluotas problemas
Pateikti projekto tikslus kaip priemonę problemai spręsti su
numatomu dideliu poveikiu, o ne kaip konkretaus rezultato
pasiekimas
t.y. reikia teigti:
“Tyrimai parodė, kad šiuo metu yra atotrūkis tarp rinkos poreikių ir produkto/proceso teikiamų galimybių”
o ne:
“Projektas siekia patobulinti produktą/procesą” ( kam reikia į tai investuoti?)
Europos Komisijos AGRINET portalas:
http://ec.europa.eu/research/agriculture/index_en.html
Energetikos tyrimai:
http://ec.europa.eu/research/energy/eu/index_en.cfm
Aplinkosauginė politika:
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm
METINĖS DARBO PROGRAMOS SUDAROMOS ŠIOS INFORMACIJOS PAGRINDU
NUO IDĖJOS IKI PARAIŠKOS
PARAIŠKA – PAGRINDINIAI DOKUMENTAI
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
Darbo programa
Vadovas pareiškėjams
(Work Programme)
(Guide for Applicants) pasirenkamas priklausomai
nuo finansavimo schemos
Europos politika
teminėje srityje
Kvietimo tematikų
aprašymai, trukmės,
finansavimo sąlygos ir
sumos
Išsamus finansavimo
schemos aprašymas
Paraiškos struktūra
Žodynas
Paraiškos vertinimo
kriterijai
Nurodymai kaip pildyti
paraiškos A ir B dalis
Kiekvienam kvietimui nauji
Paraiškų teikimo ir
vertinimo taisyklės
(Rules on submission and
evaluation)
Bendros taisyklės
paraiškų teikimui per
EPSS (elektroninė
paraiškų teikimo sistema)
Paraiškų vertinimo
procedūra
Visai 7BP
7BP PARAIŠKOS TEIKIMAS
Kvietimas teikti paraiškas
Paraiškos teikimas
Vertinimas
4-6 mėnesiai
3-4 mėnesiai
Etiniai/Įslaptinimo klausimai
Vertinimo raportas
ESR – Evaluation summary report
2-3 mėnesiai
Laiškas koordinatoriui
Derybos dėl Dotacijos
sutarties
Administracinės formos
Darbo aprašymas
DoW – Description of Work
2-3 mėnesiai
Dotacijos sutarties
pasirašymas
(Modifikuotas) DoW
teisiškai įpareigojantis
PROJEKTO VYKDYMAS
2-5 metai
7BP PARAIŠKOS VERTINIMAS
Paraiška:
A dalis – administracinė informacija
B dalis – techninis projekto aprašymas
VERTINIMO KRITERIJAI
• Mokslinė ir technologinė kokybė
— idėjos ir tikslo išskirtinumas
— tyrimų ir technologijų metodologijos ir darbo plano efektyvumas ir kokybė
 indėlis į aukštos kokybės mokslinių tyrimų koordinavimą
• Projekto valdymo ir įgyvendinimo kokybė
—
—
—
—
valdymo struktūros tinkamumas
individualių dalyvių pasiruošimas ir patirtis
konsorciumo kokybė
Tinkamas resursų (biudžeto, darbuotojų, įrangos) panaudojimas ir paskirstymas
• Projekto poveikio, rezultatų sklaidos ir rezultatų panaudojimo
reikšmė
— Indėlis į atitinkamoje darbo programoje nurodytų tikslų pasiekimą europiniu ir
(arba) tarptautiniu mastu.
— Tinkamos projekto rezultatų sklaidos ir panaudojimo priemonės pasitelkus
visuomenę ir partnerius bei intelektinės nuosavybės valdymas.
PROJEKTO DOKUMENTAI
1. ECGA – Grant Agreement – pasirašoma tarp
koordinatoriaus ir EK
Partneriai pildo administracinę A dalį - GAPF (Grant Agreement
Preparation Forms) ir Annex IV
• Annex I – DoW (Description of Work)
• Annex II – General Conditions
• Annex III - Specific Provisions (specialioms finansavimo schemoms)
• Annex IV - Form A (partnerių prieiga prie GA)
• Annex V – Form B (naujo partnerio priėmimas į konsorciumą)
• Annex VI – Form C (finansinė ataskaita)
• Annex VII – Forms D&E (finansinės ataskaitos sertifikatas)
2. CA – Consortium Agreement
PROJEKTO STRUKTŪRA (1)
Darbo paketai (Work Packages) Užduotys darbo paketuose (Tasks)
Veiklos priskirtos darbo paketams:
MGT (CP, NoE, CSA)
RTD (CP, NoE)
DEM (CP)
OTH (CP, NoE, CSA)
COORD (CSA-CA)
SUPP (CSA-SA)
Skirtingas kompensavimo intensyvumas !
PROJEKTO STRUKTŪRA (2) – Gantt Chart
PROJEKTO BIUDŽETAS
PROJEKTO BIUDŽETAS
TINKAMOS IŠLAIDOS
TIESIOGINĖS
NETIESIOGINĖS
Personalo išlaidos
Amortizacija
Trumpalaikio turto įsigyjimas
Kelionių išlaidos
Subranga
Kitos išlaidos:
Apskaičiuojamos
arba
normatyvinės:
7%
20%
60%
Institucinės
INT apsauga
Rezultatų sklaida,
konferencijos, seminarai
Socioekonominės studijos
Mokymai
infrastruktūros ir
administracijos
išlaikymas
NETINKAMOS IŠLAIDOS
PVM
Valiutos keitimas
Atidėjimai
Rinkliavos
Skolų aptarnavimas
Perdėtos ir neapgalvotos
7BP PROJEKTŲ FINANSAVIMO SCHEMOS
• CP (Collaborative projects) - bendradarbiavimo (tyrimų vykdymo) projektai
Tyrimai, naujų žinių, technologijų ir produktų kūrimas., demonstracinė veikla
• CSA-CA (Coordination & Support Actions – Coordinating
Actions) - koordinavimo ir paramos veiklos - koordinavimas
Tyrimų programų paruošimas ir palaikymas, MVĮ ir organizacijų įtraukimas į
tyrimus, klasterių kūrimas.
• CSA-SA (Coordination & Support Actions – Support
Actions) - koordinavimo ir paramos veiklos - parama
Renginių organizavimas, personalo mobilumas, keitimasis patirtimi,
informacinių sistemų ir ekspertų grupių kūrimas.
• NoE (Network of Excellence) - kompetencijų tinklai
Mokslinės veiklos/pajėgumų integracija, personalo (tyrėjų) mainai
EK FINANSINĖ PARAMA 7BP PROJEKTUOSE
Finansavi
mo
schema
Netiesioginių
išlaidų norma
RTD
Moksliniai tyrimai ir
technologinė veikla
DEM
OTH
MGT
Demonst
racinė
veikla
Kitos
(vadyba,
sklaida,
mokymai)
COORD
SUPP
-
-
Pramonė
Universit
etai, VŠĮ,
MVĮ
Pramonė
Universit
etai, VŠĮ,
MVĮ
CP
20 %
60 %
50 %
75 %
50 %
100 %
NoE
-
60 %
-
75 %
-
100 %
CSACA
7%
7%
-
-
-
100 % 100 %
CSA-SA
7%
7%
-
-
-
100 %
-
-
100 %
7BP PROJEKTO PAVYZDINIS BIUDŽETAS
TIK AMORTIZACIJA – jei įranga perkama, likutinė vertė po projekto pabaigos
išskaičiuojama iš dotacijos, nes laikoma pelnu
FINANSINĖ ATASKAITA (Form C) (1)
FINANSINĖ ATASKAITA (Form C) (2)
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

similar documents