Kainuun tulokset

Report
Sote-uudistus – missä mennään
– miten ja millä eteenpäin
Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2014
Maire Ahopelto
kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja
Kainuun malli
• Sosiaali- ja terveydenhuolto on integroitu ja organisoitu
uudelleen jo vuonna 2005
– palvelut tuottaa sama elämänkaarimallin mukaisesti
järjestetty organisaatio
• Organisaatio sisältää sairaanhoitopiirin, perusterveydenhuollon, erityishuoltopiirin, vanhuspalvelut, sosiaalipalvelut
ja ympäristöterveydenhuollon
• Kainuun sote vuodesta 2013 alkaen
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kainuun sote –kuntayhtymä 1.1.2013 alkaen
•
•
•
jäsenkuntien välinen perussopimus on allekirjoitettu syksyllä 2012
taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli Kainuun
maakunta -kuntayhtymä (2005-2012), joka sisälsi sote-toimintojen lisäksi
maakuntaliiton ja toisen asteen koulutuksen
Kainuun soten jäsenkuntia ovat:
• Hyrynsalmi
• Kajaani
• Kuhmo
• Paltamo
• Ristijärvi
• Sotkamo
• Suomussalmi
– Puolangan kunta on osajäsenenä Kainuun sairaanhoitopiirissä,
kehitysvammaisten erityishuoltopiirissä ja ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueessa
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Tehtävät
Kuntayhtymä on
– erikoissairaanhoitolain 7 §:n mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri
– kehitysvammaisten erityishuollosta 6 §:n mukainen Kainuun
erityishuoltopiiri
– ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta 2 § 2 mom.
mukainen Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
•
•
•
kuntayhtymä voi tuottaa myös muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille
toimialansa palveluita sopimusperusteisesti
kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta myös tukipalveluja
ja muuta palvelutoimintaa
tehtäviensä toteuttamiseksi kuntayhtymä voi omistaa ja hallita sairaanhoidon
sekä kehitysvammahuollon laitoksia ja muita toimintayksiköitä
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kainuun tulokset
• Talous on tasapainossa
• Alueen kunnille on tullut vuosien 2005–2012 aikana
n. 90 M€ kustannussäästö
• V. 2013 tilinpäätöksessä tulos oli 6,8 M€ ylijäämäinen,
josta palautus kunnille 3,4 M€
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kainuun tulokset
• Palveluiden saatavuus on parantunut
• Toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet
• Potilas saa palvelut yhdestä ja samasta organisaatiosta
– alueella asiakkaan vapaa liikkuvuus v. 2005 alkaen
• Asiakastyytyväisyyskyselyssä hyvät tulokset 4,5/5
• Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on parantunut
lähes tavoitteiden mukaiseksi
• Toiminnallista tehokkuutta lisätty tietojärjestelmien
yhtenäistämisellä
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kainuun tulokset
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuudessa korostuvat varhaiset puuttumisen
toimintamallien
– pitkäaikainen kehitystyö
– yhteen sovittava johtaminen
– perhelähtöisyys
• Vanhuspalveluissa toteutuvat jo tällä hetkellä yli
75-vuotiaiden hoidon laatusuositukset
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kainuun tulokset
• Työnjako, osaamisen kehittäminen ja asiantuntijuuden
hyödyntäminen on toteutettu kokonaisuutena
• Hallinto- ja johtamisjärjestelmiin käytetty työpanos on
vuodesta 2005 vähentynyt 100 henkilöä/verrattuna
kuntien omana järjestämään toimintaan
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Kuntien rahoitusosuuden kehitys v:na 2005-2012 ja siitä Soten osuus euroina ja prosentteina
300 000 000
100,0
90,0
250 000 000
80,0
70,0
200 000 000
60,0
150 000 000
50,0
40,0
100 000 000
30,0
20,0
50 000 000
10,0
0
v. 2005
v. 2006
v. 2007
v. 2008
v. 2009
v. 2010
v. 2011
v. 2012
Kuntien rahoitusosuus
171 066 730
177 980 980
187 288 055
210 228 839
221 761 017
230 719 796
237 371 399
258 284 118
Soten osuus
kuntien rah osuud
148 388 321
154 279 700
162 885 758
183 518 861
194 493 988
202 980 611
209 974 887
228 063 949
86,7
86,7
87,0
87,3
87,7
88,0
88,5
88,3
Soten osuus
%:na kuntien rahoituksesta
0,0
ESH:n toimintakulujen osuus koko Soten toimintakuluista €:na ja %:na v:na
2005-2013
350,000
35.0
300,000
30.0
250,000
25.0
200,000
20.0
150,000
15.0
100,000
10.0
50,000
5.0
0
v. 2005
Soten toimintakulut yhteensä
186,861
ESH:n kulut
60,760
ESH:n kulut %:na toimintakuluista
32.5
v. 2006
198,325
58,479
29.5
v. 2007
206,022
59,253
28.8
v. 2008
218,773
55,716
25.5
v. 2009
233,665
58,574
25.1
v. 2010
245,277
63,499
25.9
v. 2011
267,045
69,748
26.1
v. 2012
275,738
74,404
27.0
v 2013
295,072
80,512
27.3
0.0
Talous 2005 - 2012
• Menojen kasvu
• Kainuun maakunta 2005 – 2012 : ka. 5,0 % ilman
liikelaitoksia
• Sote –menot ka. koko maassa 5,5 %
• Kuntatalouden vuosikatteet Kainuussa (kunnat +maakunta)
• 2004: 91 €/as
• 2010: 587 €/as ( koko maa 461 €/as)
• 2011: 136 €/as ( koko maa 382€/as)
• 2012: 248 €/as ( koko maa 238€/as)
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Talous 2012 (vrt. 2011)
• Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 milj. , 6,7 %
• Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 milj. , 2,7 %
• Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 milj.
euroa eli 3,4 %
• Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko
maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat
keskimäärin 5 %
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintoon/johtamiseen käytetty työpanos
Tulosalue
ennen
v. 2005
v. 2005
jälkeen
v. 2011
Ympäristöterveydenhuolto
2,2
2
3 (oto)
Johdon tuki
17
6
Sairaanhoidon palvelut
21
11,75
47,40
26,50
3 + 3 (oto) +
hallintoylihoitaja
1 + 8 (oto) + 20 %
ylihoitaja
1 + 20 (oto) + 2 ylihoitajaa
32,75
24
1 + 14 (oto) + ylihoitaja
40
14
4
160,35
84,25
10 + 48 (oto) + 4,2
ylihoitajaa
(ei sis. oh ymv.
työpanosta)
Terveyden- ja
sairaudenhoidon palvelut
Perhepalvelut
Vanhuspalvelut
Yhteensä
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
1. Tukipalvelut (taloushallinto, palkanlaskenta,
tietohallinto) toteutettiin yhdessä Kainuun kuntien ja
maakunta –kuntayhtymän kanssa
2. Perustettiin maakunnallinen kuljetuspalveluyksikkö,
joka koordinoi laajasti asiakaskuljetuksia
2. Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja kuntien yhteinen
tietohallinto
4. Yhteiset tietojärjestelmät; potilastietojärjestelmä
(pth, esh, sos.toimi), koulutustoimialan yhteinen sekä
talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset tietojärjestelmät
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
5. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
sosiaalitoimen yhteisen, maakunnallisen organisaation
toteuttaminen (keskitetty hallinto, hajautettu toiminta)
6. Asiakkaan vapaan valinnan oikeus palveluihin
7. Maakunnallinen sijaispalvelu- ja varahenkilöstöyksikkö
8. Asumispalveluiden ostot keskitetty sektorirajat ylittäen
9. Laatutyön maakunnallinen koordinointi
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
10. Sosiaali- ja terveystoimen tutkimus, kehittäminen ja
suunnittelutoiminta keskitetty, laaja yhteistyöverkosto
paikallisesti ja valtakunnallisesti
11. Osaamisen lisääminen ja ulkopuolisen rahoituksen
saaminen kehittämiseen
12. Uudet toimintamallit ja hyvät käytännöt
13. Ennaltaehkäisevän työn korostuminen
(syrjäytymisen ehkäisy)
14. Täydennyskoulutuksen keskittäminen ja systemaattisuus
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
15. Tehokkaampi työnjako, erikoistuminen, sijaisjärjestelyt,
suunnitelmallisuus, laatutyö ja yhtenäiset
toimintakäytännöt
16. Hoitoon pääsyn toteutuminen paremmin kuin maassa
keskimäärin
17. Ympärivuorokautinen puhelinneuvonta osana
organisaatiota
18. Potilaan ensikontaktiin vastaa aina sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilö, tällä parannetaan
hoidon ja palvelun saatavuutta
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
19. Erikoissairaanhoidon laitospaikkoja on vähennetty ja
avohoitoa lisätty
20. Uusi Sairaala -suunnittelun käynnistyminen, jossa
keskussairaalaa suunnitellaan perusterveydenhuolto ja
sosiaalihuolto huomioiden
21. Maakunnallinen vaativan kuntoutuksen yksikön
toiminta on vakiintunut keskeiseksi osaksi
kuntoutusprosessia
22. Maakunnallinen ensihoito ja sairaankuljetus
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
23. Perhepalveluissa on toteutunut erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
integraatio, panostaminen varhaiseen puuttumiseen
korostuu
24. Perhekeskukset ja perheasemat Kainuuseen
25. Perhetyön laajentaminen koko Kainuuseen
26. Perustettu yhteinen lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö
27. Perhehoito kaikille asiakasryhmille (lapset,
mielenterveyskuntoutujat jne.)
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Hallintokokeilun aikana toteutuneita
positiivisia muutoksia
28. Toimeentulotuen sähköinen asiointipalvelu kehitetty,
malli soveltuu koko maahan
29. Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen toteutus
30. Vanhuspalveluiden rakenne on onnistuttu
muokkaamaan kansallisia palvelusuosituksia
vastaavaksi
31. Vanhussosiaalityön osaamisen jakaminen koko
Kainuun alueelle
32. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakustannuksia on
pystytty leikkaamaan v. 2005–2010, vrt. valtakunnallinen
kasvu
Kainuun sote/ Maire Ahopelto
Maire Ahopelto
sote kuntayhtymän johtaja,
sairaanhoitopiirin johtaja
sp. [email protected]
puh. 044 7773033

similar documents