Updating Vennootschapsboekhouden

Report
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Updating Lexfin Vennootschapsboekhouden
Jean Pierre Vincke
Erebedrijfsrevisor
Gastdocent HUB-EHSAL
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Recentste evolutie
Wet 22 april 2012 – B.S. 28 augustus 2012
Volledig schema: de inlichtingen in vak I van de sociale balans moeten
gesplitst worden:
 gemiddeld aantal werknemers
 aantal gepresteerde uren
 personeelskosten
 bedrag van de voordelen bovenop het loon
“Ingeval het aantal betrokken werknemers minder dan drie bedraagt of
gelijk aan drie is, moet de rubriek niet worden uitgesplitst”
2
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Recentste evolutie
KB 25 augustus 2012 – B.S. 17 september 2012
Aanpassing van de criteria voor vzw’s
Kleine vzw’s
Niet meer dan één van de volgende criteria overschreden:
Personeel:
5 VTE
Ontvangsten, andere dan uitzonderlijke:
312.500 EUR
Balanstotaal:
1.249.500 EUR
3
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Recentste evolutie
KB 25 augustus 2012 – B.S. 17 september 2012
Aanpassing van de criteria voor vzw’s
Zeer grote vzw’s
100 VTE of
ten minste twee van de volgende criteria overschreden:
Personeel:
50 VTE
Ontvangsten, andere dan uitzonderlijke:
7.300.000 EUR
Balanstotaal:
3.650.000 EUR
4
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Nieuwigheden editie 2013
KB van 7 november 2011: wijziging art. 78 KB 30 januari 2001 (zie
advies CBN 2012/11)
Wet van 8 januari 2012: vereenvoudiging van fusies et splitsingen
Wet van 19 maart 2012: correcties aan de vereffeningsprocedure
Wet van 22 maart 2012: nieuwe mogelijkheid van vrijstelling van de
consolidatieplicht
Bepaalde adviezen CBN (boek bijgewerkt tot 31 juli 2012)
Alle adviezen zijn beschikbaar op Lexfin
5
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Correcties aan de vereffeningsprocedure
Zuiver vennootschapsrechterlijk: zie sessie vennootschapsrecht
Op boekhoudkundig vlak:
Tussentijdse rapportering aan de rechtbank (art. 189bis W. Venn.):
voortaan:
 in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling
 opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het
eerste vereffeningsjaar
Let op: het gaat niet om een resultatenrekening, maar om een staat
van ontvangsten, uitgaven, uitkeringen en wat nog te vereffenen
blijft
6
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/21 Bewaring van boeken


Klassieke bewaringstermijn:
– 7 jaar
– 3 jaar voor de stukken die niet als bewijs jegens derden hoeven
te dienen
Na afsluiting van de vereffening:
– 5 jaar (art. 195 W. Venn.) want, door het verlies van de
rechtspersoonlijkheid, niet langer onderworpen aan de
boekhoudwet
7
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Vrijstelling consolidatieplicht
Art. 110 W. Venn. werd aangevuld met een 2de lid:
Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen
heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd
vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het
geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te
verwaarlozen betekenis zijn, wordt vrijgesteld van de verplichting
voorzien in het eerste lid.
8
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/10 te verwaarlozen betekenis

een moedervennootschap kan slechts gebruik maken van het
nieuwe art. 110, tweede lid W.Venn. indien, door het niet opnemen
in haar geconsolideerde jaarrekening van dochterondernemingen
die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de
geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat,
individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn,
de gebruikers geen andere beslissingen zouden nemen dan deze
op basis van een geconsolideerde jaarrekening die wel deze
dochterondernemingen bevat
9
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/10 te verwaarlozen betekenis

Deze regel valt niet te herleiden tot het bepalen van een percentage
van bijvoorbeeld het geconsolideerde balanstotaal of de
geconsolideerde omzet. De regel moet integendeel mede kwalitatief
beoordeeld worden.
10
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/10 te verwaarlozen betekenis
De CBN vestigt de aandacht op een gevolg:
De ondernemingen met een deelnemingsverhouding
 worden in een geconsolideerd jaarrekening volgens de
vermogensmutatiemethode opgenomen,
 worden in een gewone jaarrekening aan aanschaffingswaarde
opgenomen
Besluit: mogelijk verlies aan informatie
11
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Advies 2012/2 van het IBR: te verwaarlozen betekenis
De Raad van het Instituut is van oordeel dat het begrip
"dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis" in het
gewijzigd artikel 110 W. Venn., kan worden geïnterpreteerd als
dochterondernemingen die respectievelijk
afzonderlijk
of gezamenlijk
minder dan één procent van het netto-actief van de
moedervennootschap vertegenwoordigen.
12
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Advies 2012/2 van het IBR: te verwaarlozen betekenis
In bijkomende orde zou/zouden de betrokken dochteronderneming
of dochterondernemingen door hun risico's en verbintenissen buiten
balans op de moedervennootschap geen risico mogen laten wegen
dat hoger is dan één procent van het netto-actief van de
moedervennootschap.
Opmerking: het IBR heeft het aspect geconsolideerd resultaat niet
behandeld
13
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie
Op basis van art. 113 W. Venn.

Artikel 114 W. Venn. voegt hier aan toe dat deze vrijstelling niet van
toepassing is wanneer alle of een deel van de aandelen die zijn
uitgegeven door één van de vennootschappen die moeten worden
geconsolideerd, zijn genoteerd in de zin van artikel 4 W.Venn.
14
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie
vennootschap
M
vennootschap
A
vennootschap
F1
vennootschap
F3
vennootschap
B
vennootschap
F2
voor de toepassing in hoofde
van A; A en F worden in
aanmerking genomen
15
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Vrijstelling van subconsolidatie
Vaststelling van de CBN

Het Belgisch recht is restrictiever dan de 7de Richtlijn; volgens de
richtlijn wordt enkel A in aanmerking genomen
16
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
Analyse van verschillende soorten overeenkomsten:
de factor kan instaan voor:
- het beheer van de debiteurenportefeuille;
- het beheer van de debiteurenportefeuille en insolventiedekking;
- het beheer van de debiteurenportefeuille en voorfinanciering;
- het beheer van de debiteurenportefeuille, voorfinanciering en
insolventiedekking; of
- voorfinanciering en insolventiedekking
17
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
In alle gevallen, bij de overdracht van de schuldvordering:
400 Handelsdebiteuren (factor)
aan 400 Handelsdebiteuren
X
X
18
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
Factorloon:
geboekt onder 61
Disconto:
geboekt onder 653
19
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
Met financiering zonder insolventiedekking
1ste benadering:
Het gefinancierd bedrag gekregen van de factor wordt geboekt op
de passiefrekening 433 Kredietinstellingen: Schulden in rekeningcourant
uitboeking van de rekening 433 tegen 400 factor bij de betaling door
de klant (op dat tijdstip verdwijnt de schuld)
20
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
Met financiering zonder insolventiedekking
De methode wordt door sommige auteurs bekritiseerd
2de benadering:
bij de financiering, uitboeking uit de rekening 400 handelsdebiteur
factor
de verbintenis wordt in klasse 0 geboekt en in de jaarrekening
vermeld
De keuze tussen beide methodes is niet neutraal: de 2de benadering
leidt tot een lager balanstotaal
21
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/23 Factoring
Met financiering met insolventiedekking
Bij volledige dekking van het voorschot: uitboeking uit de rekening 400
handelsdebiteur factor
Bij gedeeltelijke dekking van het voorschot: voor het niet gedekte
gedeelte, zie de vorige situatie
22
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/24 Herstructureringskosten
Vervangt het vroegere advies 123/1
Voorbeelden van herstructureringskosten
 uitzonderlijke afschrijvingen
 studiekosten
 verhuiskosten
 opzeggingsvergoedingen
 kosten m.b.t. een (conventioneel) brugpensioenstelsel
 kosten voor de herscholing van personeel
 voorzieningen voor kosten
 enz.
23
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2011/24 Herstructureringskosten
204
@
herstructureringskosten
649 als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (- )
669 uitzonderlijke kosten als herstructureringskosten
opgenomen onder de activa (- )
Volgens de CBN eveneens
204
herstructureringskosten
@
65X als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten
(- )
24
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/2: De boekhoudkundige verwerking van
toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst
Voorbeelden van voordelen:
 de betaling van een vergoeding bij het tekenen van de
overeenkomst;
 het vergoeden (door de verhuurder) van door de huurder gemaakte
kosten (zoals verhuiskosten, aanpassingen aan het vastgoed en
opzegvergoedingen verbonden aan de bestaande
huurovereenkomst);
 gedurende de eerste maanden van de nieuwe huurovereenkomst
betaalt de huurder geen of slechts een lagere huur.
25
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/2: De boekhoudkundige verwerking van
toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst
Boekhoudkundige verwerking bij de verhuurder:
de totale kost verbonden aan de voordelen gedurende de
huurperiode lineair (tenzij een andere systematische basis
representatief is voor het tijdspatroon volgens hetwelk het voordeel
van het gehuurde actief afneemt) in resultaat opnemen als een
vermindering van de huuropbrengsten
26
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/2: De boekhoudkundige verwerking van
toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst
Boekhoudkundige verwerking bij de huurder:
de opbrengst verbonden aan de voordelen gedurende de
huurperiode lineair (tenzij een andere systematische basis
representatief is voor het tijdspatroon volgens hetwelk het voordeel
van het gehuurde actief afneemt) in resultaat boeken als een
vermindering van de huurkosten
27
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/2: De boekhoudkundige verwerking van
toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst
Voorbeeld bij de huurder:
Huurperiode:
Maandelijkse huur:
Voordeel:
36 maanden
18.000 EUR
2 eerste maanden geen huur
De 2 x 18.000 = 36.000 wordt gespreid over 36 maanden: of een
maandelijkse besparing van 1.000 EUR
28
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/2: De boekhoudkundige verwerking van
toegekende voordelen bij het afsluiten van een
huurovereenkomst
Voorbeeld bij de huurder:
Eerste 2 maanden:
610 Huur en huurlasten
aan 492 Toe te rekenen kosten
17.000
17.000
De volgende maanden:
610 Huur en huurlasten
17.000
492 Toe te rekenen kosten
1.000
aan 550 Kredietinstelling: rekening-courant 18.000
29
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/3 : de boekhoudkundige verwerking van
aandelenoptieplannen
ondernemingen, dewelke gebruik maken van aandelenopties,
worden blootgesteld aan het toekomstige prijsverschil dat ontstaat
tussen de uitoefenprijs van de optie en de beurskoers (voor
genoteerde aandelen op een gereglementeerde of een nietgereglementeerde markt) of reële waarde (voor niet-genoteerde
aandelen) van het onderliggend aandeel op het ogenblik van de
uitoefening van de optie
30
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/3 : de boekhoudkundige verwerking van
aandelenoptieplannen
de CBN stelt dat dit toekomstig prijsverschil reeds in het jaar van de
toekenning van de opties zal aanleiding geven tot een
boekhoudkundige registratie via
637 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
geen voorziening indien de vennootschap zich heeft ingedekt
voor een uitgewerkt voorbeeld: zie het advies
31
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
De geproduceerde audiovisuele werken worden geboekt op
rekening
211 Concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en
soortgelijke rechten
meestal een subrekening per film
32
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
Raamovereenkomst:
40% lening
60% financiering
Dit laatste wordt beschouwd als een verkoop van de rechten op de
toekomstige opbrengsten
Maar de overeenkomst voorziet ook in het algemeen in een putoptie
ten gunste van de investeerder (voorbeeld 15% van de totale
financiering)
33
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
Bij het sluiten van de raamovereenkomst: verkoop van de rechten op
de toekomstige opbrengsten voor 60:
40 Handelsvorderingen
60
aan
493 Over te dragen opbrengsten
499 Wachtrekening
45
15
De optie wordt tevens in kl 0 opgenomen (rek 09)
34
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
Bij voltooiing van het audiovisueel werk:
493 Over te dragen opbrengsten
aan 70 Omzet
45
45
35
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
Bij het lichten van de optie door de belegger:
499 Wachtrekening
aan 44 Handelsschulden
15
15
Indien de optie niet wordt gelicht:
499 Wachtrekening
aan 70 Omzet
15
15
36
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/6: Tax shelter in hoofde van de
productievennootschap
Toekenning van een deel van de opbrengsten aan de investeerder:
64
Andere bedrijfskosten
37
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/7: Tax shelter in hoofde van de investeerder
Vervangt het vroegere advies 2010/7
Belangrijkste aanpassing heeft betrekking op de tijdelijke
belastingvrijstelling
ofwel boeking op het ogenblik van de ondertekening
ofwel boeking, jaarlijks, van het bedrag van de daadwerkelijke
vrijstelling
telkens via 689 aan 132
38
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/8: inbreng in eigendom in een Belgische
burgerlijke maatschap
In hoofde van de vennootschap, vennoot van de maatschap:
deelneming in de maatschap: geen financieel actief, maar medeeigendom (in onverdeeldheid) in de activa en passiva van de
maatschap;
verwerking volgens de proportionele integratiemethode;
in voorkomend geval, indien meerwaarde bij de inbreng in de
maatschap:
voor het deel dat afgestaan wordt: realisatiemeerwaarde
voor het proportioneel deel nog in bezit: eventueel
herwaarderingsmeerwaarde
39
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs

vaste activa zijn die vermogensbestanddelen van een onderneming
die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden
gebruikt en waarvan een toekomstig economisch nut kan worden
verwacht
40
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs


kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan onmiddellijke
opbrengsten van een bepaald boekjaar moeten overeenkomstig het
matchingbeginsel ten laste van dat boekjaar worden genomen
deze kosten leiden niet tot een toekomstig economisch nut voor de
onderneming. Vermits voor deze kosten het investeringskarakter
ontbreekt, kan hier geen activatering plaatsvinden.
41
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs (voorbeeld 1)
Verwerving van alle aandelen van een vennootschap voor een prijs die
als volgt is bepaald :
-
een vast bedrag dat bij de ondertekening van de koopovereenkomst
wordt betaald;
een vast bedrag dat in vier schijven wordt betaald op 31 december
20X0, 20X1, 20X2 en 20X3;
en een bijkomende betaling in mei 20X1 en 20X2 van 30 % van de
aan de overgenomen vennootschap toe te wijzen bedrijfswinst van
de respectieve boekjaren 20X0 en 20X1 (met een bepaald
maximumbedrag).
42
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs (voorbeeld 2)

Een vennootschap (horecazaak) verwerft op 1 januari 20X0 van de
stad ABC een concessie met een looptijd van 5 jaar om op de markt
een bistro uit te baten. Hiervoor dient de vennootschap een prijs te
betalen die als volgt is bepaald:
-
een vast bedrag dat bij het sluiten van de overeenkomst wordt
betaald;
een bijkomend bedrag dat in mei 20X1, 20X2, 20X3, 20X4 en 20X5
wordt betaald. Het bedrag betreft een percentage van de omzet van
de vennootschap gedurende de looptijd van de concessie: de
boekjaren 20X0, 20X1, 20X2, 20X3 en 20X4.
-
43
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs (voorbeeld 3)

Een vennootschap A verwerft alle aandelen van een vennootschap
B die actief is het medialandschap (televisie- en radioproducties).
Net vóór de verkoop heeft deze vennootschap B bij de overheid een
dossier ingediend voor de verkrijging van een radio-vergunning.
Voor de overname van de aandelen van vennootschap B heeft
vennootschap A een vaste prijs betaald van 13.000.000 euro. Met
de verkoper van de aandelen wordt evenwel overeengekomen dat
vennootschap A een bijkomende éénmalige prijs van 1.400.000
euro zal betalen als de overgenomen vennootschap B de
radiovergunning zou verkrijgen.
44
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/9: vaste activa (gedeeltelijk) verworven tegen
een veranderlijke prijs (voorbeeld 4)


Een vennootschap A neemt in jaar 20X0 een concessie met een
juridische duur van 10 jaar over van vennootschap B. De
vennootschap A betaalde 300 voor de concessie. De concessie
wordt volgens een daartoe opgesteld plan afgeschreven over een
periode van tien jaar.
Met de overdragende vennootschap B wordt bovendien nog
overeengekomen dat de koper A in de vier boekjaren na het jaar
van aankoop nog een meerprijs zal betalen die telkens gelijk is aan
10 % van de omzet van het voorgaande boekjaar. De omzet van de
onderneming in deze jaren is gelijk aan: 270 in jaar 20X0; 320 in
jaar 20X1; 140 in jaar 20X2 en 360 in jaar 20X3.
45
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/11: gevolgen KB 7 november 2011
Invoering art. 78, § 8 KB 30 januari 2001:
§ 8. Bij de opname van het eigen vermogen van de overgenomen
vennootschap in de boekhouding van de overnemende
vennootschap, wordt rekening gehouden met de fiscale
samenstelling en kwalificatie van de bestanddelen van dit eigen
vermogen ten name van de overnemende vennootschap.
46
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/11: gevolgen KB 7 november 2011
Invoering art. 78, § 8 KB 30 januari 2001:
 In zijn vroegere versie bepaalde artikel 78, § 6 KB 30 januari 2001
enkel dat bij fusie waarbij de overnemende vennootschap aandelen
van de overgenomen vennootschap bezat, rekening gehouden werd
met de eventuele wijziging van de fiscale kwalificatie van de
reserves van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie.
 Artikel 78, § 8 KB 30 januari 2001 neemt die regel over en verklaart
die van toepassing op alle eigen-vermogensbestanddelen. De regel
wordt, ten opzichte van de gevallen van moeder-dochter-fusie of
splitsing, verruimd.
47
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/11: gevolgen KB 7 november 2011
Slaat op:
belastingvrije reserves
herwaarderingsmeerwaarden
kapitaalsubsidies
(vrijgestelde herwaarderingsmeerwaarden worden fiscaal als
vrijgestelde reserves beschouwd)
48
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Grotendeels een overname van de definities en de specifieke
waarderingsregels uit het KB van 30 januari 2001
49
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Voorwaarden voor de activering van zelf vervaardigde immateriële
vaste activa (IVA) (1):

De IVA dienen identificeerbaar te zijn en toekomstige economische
voordelen op te leveren. Bovendien dient de betrokken entiteit er de
zeggenschap over te hebben.
50
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Voorwaarden voor de activering (2):
 vooreerst dient het nut van het product of proces voor de
onderneming te worden aangetoond, m.a.w. het moet bijdragen tot
het verwezenlijken van het ondernemingsdoel of tot een verbeterde
concurrentiepositie;

het product of proces moet nauwkeurig gedefinieerd en
geïndividualiseerd zijn;

de gemaakte kosten moeten aan het project gerelateerd zijn en
afzonderlijk bepaalbaar zijn;
51
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Voorwaarden voor de activering (3):

de technische uitvoerbaarheid van het product of proces moet
aangetoond worden;

de financiële haalbaarheid moet bewezen zijn; dat houdt in dat de
ondernemingsleiding voldoende middelen beschikbaar stelt of dat
deze naar redelijke verwachting beschikbaar komen voor de
voltooiing van het project.
52
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Voorwaarden voor de activering (4):

Artikel 60 KB 30 januari 2001 preciseert dat de geactiveerde
vervaardigingsprijs niet hoger kan zijn dan een voorzichtige raming
van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement van dit
actief voor de onderneming.
m.a.w. de vervaardigingsprijs kan niet hoger zijn dan de waarde die
een onderneming aan het actief toekent op grond van de in het
business-plan geschatte toekomstige kasstromen die dit actief zal
genereren (discounted cash flow).
53
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa

Kosten die enkel tot doel hebben het IVA te onderhouden of aan te
passen zonder de aard van het actief te wijzigen, kunnen niet
geactiveerd worden en moeten als kost van het boekjaar ten laste
worden genomen

Na voltooiing, enkel kosten die leiden tot een fundamentele wijziging
of verbetering van het betrokken immaterieel vast actief komen voor
activering in aanmerking

Voorbeeld: ontwikkeling van een website
54
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling:
 Onder ‘onderzoek’ moet worden verstaan, de originele,
systematisch uitgevoerde werkzaamheden, in de hoop inzicht te
verkrijgen en nieuwe wetenschappelijke of technische kennis te
verwerven.
 ‘Ontwikkeling’ wordt gedefinieerd als de concrete uitvoering van
ontwerpen of studies voor de productie van nieuwe of aanzienlijk
verbeterde materialen, werktuigen, producten, procédés, systemen
of diensten door gebruik te maken van ontdekkingen of verworven
kennis alvorens een productie te starten die kan worden
gecommercialiseerd (art. 95 KB 30 januari 2001)
55
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling:

Art. 96, § 1, 4° W. Venn.: het jaarverslag moet informatie bevatten
omtrent de werkzaamheden van de onderneming op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling

En dit ongeacht of de kosten O & O volledig, gedeeltelijk of niet
werden geactiveerd
56
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling in het jaarverslag:

Niet toekomst gericht

Niet enkele kwantitatieve gegevens, ook kwalitatieve informatie over
het doel en de aard van de betrokken onderzoeken
57
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/12 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling:

Alcatel, Lucent, Bell rapportering over 2001
Rekening 21, toelichting VOL 5.2.1., code 8021: 76.951.674 EUR
Resultatenrekening, rekening 72:
76.951.674 EUR
Jaarverslag: de investeringen in O & O beliepen 122.800.000 EUR
58
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Ter herinnering

Verifieer de waarderingsregels (zijn ze nog aangepast?)

De omvang van de vennootschappen (voor verbonden
vennootschappen: op geconsolideerde basis)
59
Updating Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Zijn er nog vragen?
60

similar documents