Lokale dialoog over armoedebestrijding

Report
LOKALE DIALOOG OVER
ARMOEDEBESTRIJDING
Plattelandsacademie
Sonja Bouts, Jozefien Godemont en Els Van Elsen
11 maart 2014, Leuven
Welzijnsschakels
• Organisatie
• Ontstaan vzw Welzijnsschakels in 1996
• 140 lokale welzijnsschakelgroepen in landelijk Vlaanderen
• 5 regionale en één Vlaams ondersteuningspunt
• Landelijke vereniging waar armen het woord nemen
• Sociaal-culturele organisatie
• Structurele (campagne)partner van Welzijnszorg
• Visie
• Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting
• Vrijwilligers en deelnemers met en zonder armoede-ervaring
• Groepsvorming gericht op ontmoeting en informele leerkansen
• Samenwerking en dialoog om lokaal draagvlak te versterken
Welzijnsschakels
• Werkwijze
Ontmoeting
Ontmoetingsmoment, (ouder)gespreksgroep, huisbezoek
Actie
17 oktober, themadialoog i.v.v. de Welzijnszorgcampagne, inleefweek
Ontspanning
Feest, toneel, crea, uitstap, tuinieren, vakantie
Vorming
Taalgroep, omgaan met papieren, tandem luidsprekers
Steun
Tweedehandswinkel, voedselhulp, huiswerkbegeleiding, huisraad
Welzijnsschakels
• Dialoog
• Ontmoeting tussen gelijkwaardige partners
• Opbouwend, niet aanvallend
• Over beleving, vragen die leven en de wenselijke situatie
• Gericht op duurzame verbeteringen en partnerschappen
• Handelend, maar niet zonder te spreken over structuren
• Start op het lokale niveau
Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
• Korte geschiedenis
• 2005-2006: lokaal sociaal beleidsplan en omgevingsanalyse
• 2007: resultaten van KHK onderzoek rond gebruik OCMW
• Sindsdien: armoedebeleid met wzs als betrokken partner
• Het begint met luisteren…
• De signalenlijst in wzs Balen
• Thematische werkgroepen OCMW
• …om dan in dialoog te gaan met OCMW, huisartsen,
scholen, deurwaarders enz….
Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
• … en tot concrete verbeteringen en inzet te komen…
• Herinrichting van het onthaal
• Vorming voor sociaal assistenten
• Verfijning van het intakegesprek en begeleidende documenten
• Betere toepassing van de sociale derdebetalersregeling
• Gebruik doorverwijskaarten
• Aanbod kooksessies
• Eerstelijnspsycholoog
• Huiswerkbegeleiding
• Vrijetijdscheques
• Info- en praatavonden over schulden en opvoeding
• Meer proactieve dienstverlening
• …
Praktijkverhaal wzs Balen (Het Lichtpunt)
• … maar bovenal tot …
• Persoonlijke groei van alle betrokkenen
• Open samenwerking
• Wederzijds respect
Belang van lokale dialoog
CONCRETE VERBETERINGEN IN
DE GEMEENTE
LOKAAL BELEID IN RUIME ZIN
Inclusieve en participatieve aanpak
Lokaal draagvlak armoedebestrijding
Structureel en proactief beleid
Lokale armoedetoets
(GROEPEN) PERSONEN DIE
ACHTERSTELLING ERVAREN
(H)erkenning
Sociaal netwerk
Zelfvertrouwen
Hoop
MEDESTANDERS DIE ZICH
SOLIDAIR VERZETTEN
Voeling met achterstelling
Beleidssignalering vanuit achterban
Organisatienetwerk
Armoedetoets eigen beleid
Lokale dialoognetwerken
• Regionale vrijwilligerswerking dialoogondersteuners
• 15-tal vrijwilligers
• Versterken mee het maatschappelijk draagvlak
• Ondersteunen lokale welzijnsschakels om bekommernissen
op te vangen en ze in dialoog te brengen
• Soorten dialoognetwerken
• Natraject bij de themadialoog Welzijnszorgcampagne
• Dialoogtraject o.b.v. eigen knelpunt/thema
• Voortraject om voorwaarden voor dialoog te scheppen
• Uiteenlopende thema’s: schuldhulpverlening, OCMWdienstverlening, gezondheidskosten, vrijetijdsparticipatie…
Taart van engagementen
Concrete inzet
• Houd als organisatie voeling met armoede en sociale uitsluiting
• Welke ervaringen hebben mensen die achterstelling ervaren?
• Welke structurele mechanismen spelen er mee?
• Verzamel bekommernissen vanuit je eigen achterban en
signaleer ze aan betrokken beleidsactoren
• Ga in gesprek met organisaties die in jouw gemeente werken
rond armoedebestrijding
• Wat kunnen jullie van elkaar leren?
• Waar liggen kansen op samenwerking?
• Onderwerp je eigen organisatiebeleid aan een armoedetoets
• Staat je organisatie open voor mensen die achterstelling ervaren?
• Welke drempels bouwt je organisatie misschien ongewild in?

similar documents