bijbel_koran

Report
Islam & Koran actueel...
* een kleine miljoen moslims in Nederland;
1. inleiding
2
Islam & Koran actueel...
* een kleine miljoen moslims in Nederland;
* brandhaard nr. 1 van de wereld:
het Islamitische Midden-Oosten;
1. inleiding
3
Islam & Koran actueel...
* een kleine miljoen moslims in Nederland;
* brandhaard nr. 1 van de wereld
het Islamitische Midden-Oosten;
* recente opleving van militante Islam
(9/11);
* enz.
1. inleiding
4
1. inleiding
5
1. inleiding
6
de Koran is een boek...
de Bijbel een bibliotheek
2. de Bijbel is een bibliotheek
7
"de Schriften" (70 boeken) geschreven...
... in tijdsbestek van duizenden jaren
... door vele auteurs
... op talloze plaatsen
... met zeer diverse achtergronden
en toch...
2. de Bijbel is een bibliotheek
8
Johannes 10
... de Schrift niet kan gebroken
worden...
35
2. de Bijbel is een bibliotheek
9
Koran claimt:
boodschap van een
engel aan een mens
de Bijbel bewijst zichzelf...
A. historisch;
B. profetisch.
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
10
2Petrus 1
Want wij zijn geen vernuftig gevonden
verdichtsels nagevolgd, toen wij u de
kracht en de komst van onze Here Jezus
Christus hebben verkondigd, maar wij zijn
ooggetuigen geweest van zijn majesteit.
17
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
11
1Johannes 1
Hetgeen... wij gehoord hebben, hetgeen
wij gezien hebben met onze eigen ogen,
hetgeen wij aanschouwd hebben en onze
handen getast hebben van het Woord des
levens...
1
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
12
Lucas 1
Aangezien velen getracht hebben een
verhaal op te stellen over de zaken, die
onder ons hun beslag hebben gekregen,
2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen,
die van het begin aan ooggetuigen en
dienaren van het woord geweest zijn,
1
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
13
Lucas 1
ben ook ik tot het besluit gekomen, na
alles van meet aan nauwkeurig te
hebben nagegaan, dit in geregelde orde
voor u te boek te stellen, hoogedele
Teofilus...
3
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
14
De Koran verdraait de geschiedenis
* Op grond van een 'engelverschijning'
worden Bijbels geschiedenissen van Adam,
Noach, Abraham, enz. veranderd (lees:
vervalst);
* Jezus zou niet zijn gestorven én
opgestaan.
3. de Bijbel bewijst zichzelf historisch
15
Deuteronomium 18
Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen:
Hoe onderkennen wij het woord dat de
HERE niet gesproken heeft?
22 Als een profeet spreekt in de naam des
HEREN en zijn woord wordt niet vervuld
en komt niet uit, dan is dit een woord, dat
de HERE niet gesproken heeft...
21
4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch
16
Gabriël (!!) verscheen aan Daniël en
voorzegde nauwkeurig o.a. het tijdstip van
de Messias en zijn sterven.
Talloze profetieën (vanaf Genesis t/m
Maleachi) legitimeren "het Woord des
HEREN".
4. de Bijbel bewijst zichzelf profetisch
17
De Bijbel is geen wetboek maar
Evangelie (=Goed Bericht)!
vijf zuilen Islam:
De geloofsbelijdenis
De rituele gebeden
Het vasten tijdens ramadan
Het geven van aalmoezen
De pelgrimstocht naar Mekka
5. de Bijbel is een Goed Bericht!
18
Galaten 1
Maar ook al zouden wij, of een engel
uit de hemel, u een evangelie
verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u
verkondigd hebben, die zij vervloekt!
8
Gabriël via
Mohammed...
5. de Bijbel is een Goed Bericht!
19
NIET: christendom versus Islam
MAAR:
religie versus Evangelie
5. de Bijbel is een Goed Bericht!
20
70 dagen na Ramadan, het
offerfeest of feest van Ibrahiem
(2010: 16 november).
Duurt drie dagen...
herinnert aan offer van Ismaël (?!) door
Abraham...
maar onbekend met betekenis van het
offer... (dood én opstanding, de 3-de dag >
Genesis 22)
6. slot
21

similar documents