Lessenreeks debat VWO

Report
Lessenreeks debatteren
Deze lessenserie
• Les 1 – 3 : Film
• Les 4: stellingen ontleden
• Les 5: uitleg opdracht en groepjes maken
• Les 6 + 7: Debattraining
• Les 8: citaten en statistiek
• Les 9: afmaken en inleveren verslagje
• Les 10: generale repetitie met je groepje
Les 1-3: The Great Debaters
• Trailer
Les 4: stellingen ontleden in 5
stappen
Uitleg 5 stappen
Opdracht: problemen
zoeken
Uitleg ontleden
Opdracht: ontleden
Stellingen ontleden in 5 stappen
1. Om welk maatschappelijk probleem gaat dit?
2. Wat zijn de oorzaken van het probleem?
3. Wat zijn de gevolgen van die oorzaken?
4. Wat zijn mogelijke oplossingen?
5. Hoe kun je onderbouwen dat die oplossing echt
gaat helpen?
Opdracht:
Wat is het maatschappelijke
probleem?
• “Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar
moet worden verboden”
• “In Nederland moet strenger worden gestraft dan
nu, ook bij kleine vergrijpen”
• ”Het dragen van een boerka moet worden
verboden”
Alle volwassenen zijn automatisch
orgaandonor, tenzij zij expliciet hebben
aangegeven dat niet te willen
1. Wat is het probleem?
2. Wat is de oorzaak van het probleem?
3. Wat is het gevolg van deze oorzaak?
4. Wat is de mogelijke oplossing voor de oorzaak?
5. Kun je deze oplossing onderbouwen?
Ontleed nu zelf deze stellingen
• “In Nederland mogen nieuwe kerncentrales worden
gebouwd”
• “Om illegale immigratie te voorkomen, moet de
Amerikaanse regering een hek langs de gehele
Mexicaanse grens bouwen”
• “harddrugs zoals cocaïne moeten gelegaliseerd
worden”
• “In Nederland moet de doodstraf opnieuw worden
ingevoerd”
Les 5: Uitleg opdracht
• Uitleg over de opdracht
• Groepen maken en
stelling kiezen
• Uitleg over je cijfer en
wat je moet inleveren
Uitleg opdracht
• 16 of 17 april debat voor een SE cijfer
maatschappijleer
• 7 groepjes van 3 gaan de strijd aan
• Groepjes maken en stelling kiezen doen we deze les
– Regels van het debat, argumenteren en presenteren leer je
bij Nederlands.
– Theorie en debatteren leer je bij maatschappijleer
Het Debat in groepjes van drie:
Stellingen:
Voorstanders
Tegenstanders
Stelling 1
Groep 1:
Groep 2:
Stelling 2
Groep 3:
Groep 4:
Stelling 3
Groep 5:
Groep 6:
Tegenstanders/voorst
anders
Groep 7:
Groep 5 of 6 of 7 moet dus twee keer debatteren.
Welke dit wordt gaat per loting. In beide debatten moet
je serieus je best doen.
Kies een stelling
• Rijke ouderen moeten meer betalen om de vergrijzing te
financieren
• De verzorgingsstaat heeft immigratie nodig om de vergrijzing te
compenseren
• De verzorgingsstaat moet langzaam overgaan in een
participatiesamenleving
• Allochtonen kunnen pas aanspraak maken op de verzorgingsstaat
als ze 5 jaar in Nederland wonen
• Het is goed dat de basisbeurs wordt vervangen door een sociaal
leenstelsel
• Zelf een stelling bedenken over de verzorgingsstaat en door de
docent laten goedkeuren
Je cijfer
• Nederlands en Maatschappijleer geven apart een cijfer.
• Je moet een verslagje van je argumenten in les 9 inleveren
anders mag je niet debatteren
punten
Wat moet je doen
2
Leerling spreekt vol zelfvertrouwen en enthousiast (meen wat je zegt)
1
Leerling kan wisselen in spraaktempo; nadruk leggen waar nodig en stiltes
laten vallen waar passend
1
Leerling gebruikt gebaren en lichaamshouding om zijn verhaal krachtiger
over te laten komen
1
De leerling spreekt los van papier en kijkt publiek aan
1
Leerling gebruikt anekdotes / metaforen/ humor / citaten
1
Leerling gebruikt debattrucjes zoals stroman / vals dilemma / bewijslast
verschuiven
3
Groep van leerling maakt duidelijk gebruik van de theorie van de
verzorgingsstaat gebaseerd op bronnen
Opdracht verslagje argumenten
1. Schrijf minimaal 15 argumenten om jouw standpunt te
verdedigen.
2. Schrijf minimaal 15 argumenten op die je van je
tegenstander verwacht en schrijf op hoe je daarop
gaat reageren
– Zorg dat je je argumenten kan onderbouwen met diverse
bronnen!
– Argumenten zijn niet alleen feiten, schrijf duidelijk op hoe je
ze gaat overbrengen, denk aan: anekdotes, metaforen,
humor, vergelijkingen, beeldend praten, citaten, vals
dilemma, enz.
Les 6: Debatteren kun je leren
Deze les: hoe zeg je iets?
• tips uitgelegd via filmpjes
• Obama oefening
• Wat wil je verbeteren?
Volgende les: Hoe probeer je
je gelijk te krijgen?
• tips uitgelegd via filmpjes
• Debat oefening
Hoe zeg je iets?
Ethos, Pathos, Logos. (presentatie, emotie en de
inhoud)
1. Enthousiasme / zelfvertrouwen / emotie --> zorg
dat je het meent!
2. Wissel spreektempo en laat soms een stilte vallen
3. Geef je woorden en zinnen kracht mee (leg
accent)
4. Gebruik non-verbale communicatie (gebaren /
kom dichterbij / kijk je publiek aan)
Obama oefening
• Obama 2012
Wat wil je verbeteren?
• Schrijf voor jezelf op welke feedback je hebt gehad
en wat je nog moet en wil verbeteren
Les 7: Debatteren kun je leren
Vorige les: hoe zeg je iets?
• tips uitgelegd via filmpjes
• Spreek oefening
• Wat wil je verbeteren?
Deze les: Hoe probeer je je
gelijk te krijgen?
• tips uitgelegd via filmpjes
• Debat oefening
Debatteren kun je leren
1. Laat je publiek weten wat ze echt moeten onthouden
2. Humor en metaforen gebruiken die blijven hangen
3. Maak het persoonlijk met verhalen of anekdotes
4. Selectief reageren en tegenstander zijn argument
vervormen
5. Citaten en bronnen gebruiken
6. Betrek je publiek door hun als voorbeeld te nemen
Debattips oefenen
Bereid een twijfelaarsdebat voor
1. We kijken of we het oneens zijn over de stellingen
op de volgende sheet
2. We bereiden in 10 minuten de gekozen stellingen
voor
3. We doen ongeveer 5 minuten per stelling
4. Wie het meeste twijfelaars aan zijn kant heeft,
heeft gewonnen.
• Stelling 1: een baas mag op basis van uiterlijk
potentiele werknemers weigeren
• Stelling 5: de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen
drinken moet verlaagd worden naar 14 jaar
• Stelling 3: Mannen die zaaddonor zijn mogen de rest
van hun leven anoniem blijven
• Stelling 2: Mensen die ongezond leven moeten meer
betalen voor hun zorgverzekering
• Stelling 4: arme mensen moeten meer belasting
betalen en rijke mensen minder
Les 8: citaten en statistiek
• Citaten en statistiek
opdracht
• Verder met
twijfelaarsdebatten als
oefening
“Ik maak eigenlijk zelden fouten, want
ik heb moeite me te vergissen”
Citaten en statistiek
• Samen op de site van CBS eens zoeken naar
statistieken over verzorgingsstaat
• www.citaten.net samen bekijken
• Centrale vraag deze les: zoek eens uit wie het met
jou eens zijn en hoe je dat kan gebruiken in je
debat.
Les 9 en Les 10
Geen sheets nodig. Verslag in les 9 afmaken en
inleveren. In Les 10 de kans na activiteitenweek
even weer bij te praten en te oefenen.

similar documents