Programa EUREKA

Report
EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos
numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).
BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ
2012 m. balandžio 2 d.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
• EUREKA projektų finansavimas vykdomas
pagal MITA patvirtintą 2012 m. kovo 8.d. ir
kovo 20 d. finansavimo sąlygų aprašus.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Finansines paraiškas gali teikti Lietuvos
Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:
• mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo
projektą kartu su Lietuvoje įregistruota MVĮ ar
didele įmone;
• MVĮ.
• didelės įmonės.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti:
• mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – iki 100 % jų
tinkamų išlaidų;
MVĮ ir mokslo ir studijų institucijų, atitinkančių MVĮ kategoriją,
ekonominei veiklai:
• pramoniniams moksliniams tyrimams – iki 75 % jų tinkamų
išlaidų,
• bandomajai taikomajai veiklai – iki 50 % jų tinkamų išlaidų;
didelių įmonių ekonominei veiklai:
• pramoniniams moksliniams tyrimams – iki 50 % jų tinkamų
išlaidų,
• bandomajai taikomajai veiklai – iki 25 % jų tinkamų išlaidų.
Agentūros skiriamos lėšos projektui finansuoti negali viršyti 700
tūkst. litų.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Tinkamų išlaidų kategorijos:
• išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis,
socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį
fondą, išlaidos komandiruotėms;
• išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto
įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos;
• išlaidos pagal sutartis;
• išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems
produktams;
• pridėtinės išlaidos.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Netinkamos išlaidos yra:
• baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
• debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, uostų,
komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio
valiutos keitimo, kiti grynai finansinių sandorių kaštai;
• paskolų, išperkamosios nuomos išlaidos;
• pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis
(PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į
atskaitą įtrauktas nebuvo;
• projekto parengimo išlaidos;
• projekto viešinimo išlaidos.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
• išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis, socialinio
draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos
komandiruotėms - negali viršyti 75% visų projekto tinkamų
išlaidų
• išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto
įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos - , negali
viršyti 50% viso projekto vykdymo metu tinkamų išlaidų.
Lėšų, skiriamų mokslo ir studijų institucijoms ilgalaikio turto
įsigijimo išlaidoms finansuoti pirmojo projekto etapo metais,
dalis gali būti iki 70% pirmojo projekto etapo tinkamų išlaidų.
MVĮ ir didelėms įmonėms finansuojamos tik nusidėvėjimo
(amortizacijos) išlaidos. Lėšos, skirtos priemonėms ir įrangai
įsigyti (nusidėvėjimui arba amortizacijai padengti), yra
maksimalios.
PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS
Pridėtinės išlaidos - visos administracinio, techninio bei logistinio
pobūdžio struktūrinės ir pagalbinės veiklos išlaidos, kurios yra
būtinos lėšų gavėjo projekto veikloms vykdyti ir todėl negali būti
visiškai priskirtos projektui.
Pridėtinės išlaidos gali būti:
• išlaidos, susijusios su administravimu ir valdymu;
• biuro ar laboratorijos išlaidos, įskaitant nuomą ar pastatų bei
įrangos amortizaciją;
• komunalinės išlaidos: vandens, šildymo, elektros, priežiūros,
draudimo ir apsaugos mokesčiai;
• ryšio išlaidos, tinklo ryšio mokesčiai, pašto išlaidos ir biuro
pristatymo išlaidos;
• kanceliarinės prekės.
PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ TIPAI
• Pridėtinės išlaidos gali būti fiksuotos ir faktinės:
– fiksuotų pridėtinių išlaidų dydis yra lygus 10% visų projekto tinkamų
išlaidų;
– faktinių pridėtinių išlaidų dydis yra maksimalus ir negali viršyti 15% visų
tinkamų išlaidų. Šios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų
pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės
dokumentais.
• Lėšų gavėjams, kurių apskaitos sistemos negali nustatyti jų vykdomų projektų
pridėtinių išlaidų yra taikomas fiksuotas pridėtinių išlaidų dydis lygus 10%.
• Lėšų gavėjai, naudojantys analitines apskaitos sistemas, galinčias nustatyti ir
sugrupuoti netiesiogines išlaidas pagal tinkamumo kriterijus (pavyzdžiui,
neįtraukti netinkamų išlaidų), privalo ataskaitose pateikti savo realias
netiesiogines išlaidas ir rinktis iki 15% faktinio dydžio galimybę.
• Fiksuotą dydį gali taikyti:
- mokslo ir studijų institucijos;
- MVĮ.
• Už fiksuotų ar faktinių pridėtinių išlaidų pasirinkimą atsako lėšų gavėjas.
FINANSINIŲ PARAIŠKŲ
PATEIKIMAS
• Finansinės paraiškos teikiamos pagal kvietimus.
• Kiekvienas projekto vykdytojas, finansines
paraiškas teikia savarankiškai.
• Projekto vykdytojai pateikia vadovo arba jo įgalioto
atstovo pasirašytą lydraštį ir užpildytą finansinę
paraišką (su priedais) pagal Agentūros patvirtintą
formą. Pareiškėjai, siekiantys gauti lėšas
ilgalaikiam turtui, papildomai pateikia nustatytos
formos investicijų projektą (iki 2 lapų, 1 egz.).
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
• Laukiame Jūsų paraiškų!
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

similar documents