plan_mis_2557 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Report
ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
ในหน่วยงานการศึกษา
Faculty of Science , CMU
50th Anniversary 2014
5 กุมภาพันธ์ 2557
1. หน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
1. หน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
8 ภาควิชา
สานักงานคณะ
4 ศูนย์
2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
•จำนวนบุคลำกรรวม 533 คน
• สำยวิชำกำร 298 คน
• สำยสนับสนุนกำรศึกษำ 197 คน
• ลูกจ้ ำงประจำ 38 คน
•ไม่รวมพนง.ทำควำมสะอำด ซึง่ ใช้ วิธีจ้ำงบริ ษัทภำยนอก
•(ข้ อมูล ณ 1 กุมภำพันธ์ 2557)
2.1 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•ผู้ช่วยหัวหน้ ำงำนนโยบำยฯ 1 คน
•นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 3 ตำแหน่ง
•ผู้ดแู ลระบบเครื อข่ำยและเซิร์ฟเวอร์ 1 คน
•นักพัฒนำระบบ 2 คน
3. สถานะปัจจุบนั
•ระบบเครื อข่ำยคอมพิวเตอร์ : ไฟเบอร์ ออปติกส์
•เชื่อมโยงอำคำรภำยในคณะ 18 อำคำร
(เพิ่มเติม 2 อำคำรในปี 2557)
•เชื่อมโยงกับระบบเครื อข่ำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•บริกำรระบบเครื อข่ำยไร้ สำย
3. สถานะปัจจุบนั
•ระบบสำรสนเทศหลักต่ำง ๆ ในมช.
•สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ CMU-MIS
•สำนักทะเบียนและประมวลผล
•สำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
•คณะวิทยำศำสตร์ และคณะอื่น ๆ
ระบบงานซา้ ซ้ อน
4. ผลกระทบของการมีระบบสารสนเทศ 2 ระบบ
•ผลของระบบซา้ ซ้ อน
•เสียประสิทธิผล: เปลืองเวลำจนท.
•เปลืองทรัพยำกร: ฮำร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์
•ข้ อมูลขัดแย้ ง: ควำมน่ำเชื่อถือของข้ อมูลต่ำ
•ขำดบูรณภำพ: นำข้ อมูลมำใช้ ร่วมกันได้ ยำก
3. สถานะปัจจุบนั (ต่อ)
•การแก้ ไข
•พยำยำมใช้ ระบบของมหำวิทยำลัยให้ มำกที่สดุ
•ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อลดงำนซ ้ำซ้ อน
•ผลที่จะได้ รับ
• เพิ่มประสิทธิผลให้ จนท.คณะสำมำรถไปทำงำนอื่น
• ลดค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้น
• ได้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้
• สำมำรถนำข้ อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ มำใช้ งำนร่วมกัน
3. สถานะปัจจุบนั (ต่อ)
•ข้ อจากัดที่พบ
•กฎ ระเบียบต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
•ขอบเขตที่หน่วยและคณะมีสทิ ธิ์เข้ ำไปเกี่ยวข้ อง
•ควำมร่วมมือในกำรทำงำนทังภำยในภำยนอก
้
4. สาเหตุที่คณะต้องมีระบบสารสนเทศของตนเอง
•ลักษณะงานเฉพาะของคณะ ที่ระบบมหำวิทยำลัยไม่
สนับสนุน เช่น
• ระบบจัดกำรด้ ำนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
• ระบบประเมินบุคลำกรสำยปฏิบตั ิงำน
•ระเบียบการปฏิบัตงิ าน ทำให้ ระบบของมหำวิทยำลัย
ปรับปรุงข้ อมูลได้ ช้ำกว่ำ เช่น ระบบบุคลำกร
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประสำนงำนและดูแลกำรใช้ งำนระบบของมหำวิทยำลัย
• สำนักบริ กำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ, สำนักทะเบียนและประมวลผล
•ระบบบัญชี 3 มิติ
• CMU-MIS 11 ระบบ
• CMU-SIS (Student Information System)และ
•ระบบฐำนข้ อมูลจำกสำนักทะเบียนและประมวลผล
CMU-MIS
1
2
3
4
5
6
7
8
5.1 CMU-MIS
1. ระบบหลักสูตร
2. ระบบบุคลำกร (CMU-HR)
3. ระบบงำนอำคำรสถำนที่
4. ระบบบริ หำรงำนวิจยั
5. ระบบงำนวิเทศสัมพันธ์
6. ระบบงำนสำรบรรณ
7. ระบบงำนยำนพำหนะ
8. ระบบข้ อมูลบริ กำรวิชำกำร
9. ภำวะกำรมีงำนทำของบัณฑิต
10. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (CMU-QA)
11. TQF – มคอ.
ระบบอื่น ๆ
- ระบบเมล์มหำวิทยำลัย cmu.ac.th
- ระบบนัดหมำยผ่ำน Outlook calendar
6. ระบบสารสนเทศภายในคณะ
•ระบบเว็บไซต์ บำงเว็บไซต์เป็ นระบบสำรสนเทศภำยใน
•ระบบสำรสนเทศ 21 ระบบ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ ำน
1. ด้ ำนกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน
2. ด้ ำนกำรวิจยั และบริกำรวิชำกำร
3. ด้ ำนกำรเงิน
4. ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
6. ระบบสารสนเทศภายในคณะ (ต่อ)
• เว็บไซต์
(http://www.science.cmu.ac.th)
11.ห้ องสมุดคณะวิทยำศำสตร์
1. คณะวิทยำศำสตร์ ไทย/Eng
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.โครงกำรเรี ยนล่วงหน้ ำ
กองทุนคณะวิทยำศำสตร์
13.โครงกำรโอลิมปิ กวิชำกำร
สมำคมศิษย์เก่ำคณะวิทยำศำสตร์
โครงกำรห้ องเรี ยนวิทยำศำสตร์ (วมว.-มช.) 14.SciMedia
15.สัปดำห์วนั วิทยำศำสตร์ แห่งชำติ
โครงกำรรับเข้ ำโดยวิธีพิเศษ (วพ.)
16.กิจกรรมพิเศษต่ำง ๆ เช่น
โครงกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์
• งำนฉลอง 50 ปี คณะวิทยำศำสตร์
ศูนย์วิจยั วิทยำศำสตร์ พหุวิทยำกำร
• งำนประชุมวิชำกำรงำนสำหร่ำยและ
ศูนย์บริกำรวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ศวท.-มช. แพลงก์ตอนครัง้ ที่ 6
ศูนย์ธรรมชำติวิทยำดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ
10. Chiang Mai Journal of Science
การจัดการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระบบคณาจารย์ ในบัณฑิตศึกษา
การเงิน
การใช้ เงินงบประมาณ
เงินรายได้
ระบบเงินเดือน
บริหารโครงการ
การวิจัยและบริการวิชาการ
ระบบมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก
การบริหารจัดการ
เบิกวัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ /วัสดุคงทนถาวร
สารบรรณ
ข่ าวสาร
จองยานพาหนะ
จองห้ องประชุม
จองห้ องเรียน
บันทึกและสืบค้ นคาสั่ง
งานบุคคล
ประเมินผลบุคลากรสายปฏิบัตงิ าน
จัดการความรู้
7. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรี ยนการสอน
•ระบบสำรสนเทศนักศึกษำระดับปริญญำตรี
•ระบบกำรเสนอผลงำนวิชำกำรระดับปริญญำตรี
•ระบบจัดนักศึกษำเข้ ำสังกัดวิชำเอกระดับปริญญำตรี
•ระบบสำรสนเทศนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
•ระบบคณำจำรย์ในบัณฑิตศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์
•กระบวนวิชำกลำงระดับปริญญำตรี
•ตำรำงสอบคณะวิทยำศำสตร์
7. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรี ยนการสอน
•อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบ เสร็จสิ ้นกลำงปี 2557
•ระบบเดิม
Ms. Access + ASP
•ระบบใหม่
MySQL + PHP
8. ระบบสารสนเทศด้านการวิจยั
• CMU-MIS
•ระบบบริหำรงำนวิจยั
•ระบบฐำนข้ อมูลบริกำรวิชำกำร
•ระบบงำนวิเทศสัมพันธ์
8.1 ระบบสารสนเทศด้านการวิจยั ผ่าน CMU-MIS
8.1.1 บันทึกข้อมูลโครงการวิจยั
8.1.2 สารสนเทศโครงการวิจยั
8.1.3 บันทึกผลงานวิชาการ
8.1.4 จัดการข้อมูลผลงานวิชาการ
8.1.5 สารสนเทศผลงานวิชาการ
8.1.6 บันทึกข้อมูลบริ การวิชาการ
8.1.7 งานวิเทศสัมพันธ์ - จัดการข้อมูลอาคันตุกะ
8.1.8 งานวิเทศสัมพันธ์ – จัดการข้อมูลโครงการ/กิจกรรมวิชาการ
9. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
•กำรใช้ เงินงบประมำณออนไลน์ (e-Budget)
•เงินรำยได้ ออนไลน์ (e-Revenue)
•ระบบเงินเดือน (ใช้ เฉพำะในหน่วยกำรเงินฯ)
•บริหำรโครงกำรออนไลน์ (e-Project)
9.1 การใช้เงินงบประมาณออนไลน์ (e-Budget)
•กำรใช้ เงินแผ่นดิน+รำยได้ ของแต่ละหน่วยงำน
9.1 การใช้เงินงบประมาณออนไลน์ (e-Budget)
9.1.1 บันทึกการจัดสรร - โดยผูท้ ี่มีสิทธิ์
9.1.2 รายการงบจัดสรรทั้งหมด - ตัวอย่างจากงบประมาณแผ่นดิน
9.1.3 บันทึกรายการขออนุมตั ิใช้เงิน - โดยผูท้ ี่มีสิทธิ์
9.1.4 รายการขออนุมตั ิใช้เงิน
9.1.5 บันทึกการโอนเงินงบประมาณ - โดยผูท้ ี่มีสิทธิ์
9.1.6 สรุ ปการใช้เงินจาแนกแผนงาน
9.1.6 สรุ ปการใช้เงินจาแนกแผนงาน
9.1.7 สรุ ปการใช้เงินจาแนกงาน
9.1.8 สรุ ปการใช้เงินจาแนกหมวด
9.1.9 สรุ ปการใช้เงินจาแนกหน่วยงาน
9.1.10 สรุ ปงบประมาณ-รายจ่ายรวมทั้งปี
•สรุปรวมทังปี
้
•งบประมำณ
•รำยจ่ำย
9.1.11 การใช้งานในส่ วนของภาควิชา/หน่วยงาน
•ใช้ เฉพำะรำยกำรที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงำน
9.2 เงินรายได้ออนไลน์ (e-Revenue)
•เพื่อแสดงรำยงำนเงินรำยได้ คณะ/หน่วยงำน
9.2 เงินรายได้ออนไลน์ (e-Revenue)
•รำยงำนเงินรำยได้ สรุปของคณะประจำปี แบ่งตำมประเภทเงิน
9.3 บริ หารโครงการออนไลน์ (e-Project)
•กำรใช้ เงินเพื่อจัดโครงกำรต่ำง ๆ ของแต่ละหน่วยงำน
9.3.1 การจัดการแผนดาเนินงาน - เพิ่ม/ดูรายการ
9.3.2 การจัดการโครงการ - ขออนุมตั ิโครงการ
มีตอ่
9.3.2 การจัดการโครงการ – ขออนุมตั ิโครงการ
9.3.2 การจัดการโครงการ – ขออนุมตั ิโครงการ
9.3.3 การจัดการโครงการ – รายชื่อโครงการทั้งหมด
9.3.4 รายงาน - จาแนกตามพันธกิจ
9.3.4 รายงาน - จาแนกตามกลยุทธ์
10. ระบบสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการ
•เบิกวัสดุออนไลน์
•ครุภณ
ั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนถำวรออนไลน์
•สำรบรรณออนไลน์ (e-Archive)
•ข่ำวสำรออนไลน์ (e-News)
•จองยำนพำหนะออนไลน์ (e-Vehicle)
•จองห้ องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
10. ระบบสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการ (ต่อ)
•จองห้ องเรี ยนออนไลน์ (e-Room)
•บันทึกและสืบค้ นคำสัง่ ออนไลน์ (e-Command)
•งำนบุคคล (HRIS)
• ประเมินผลบุคลำกรสำยปฏิบตั ิงำน (Sci-Assess)
10. ระบบสารสนเทศด้านการบริ หารจัดการ (ต่อ)
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
•ระบบนัดหมำยกำรประชุม ใช้ ผ่ำนเครื่ องมือของ
มหำวิทยำลัยได้ แก่ Outlook และเครื่ องมือที่ทกุ คนใช้
เช่น iCalendar, Outlook calendar, และ Google
calendar
• Online shop
• IT Helpdesk แจ้ งขอควำมช่วยเหลือด้ ำนไอที
• IT-based Knowledge Management System
10.1 เบิกวัสดุออนไลน์
10.1.1 รายการวัสดุ
10.1.2 นาเข้าวัสดุ
10.1.3 รายการเบิก
10.1.3 รายการเบิก
10.1.4 รายงาน
10.1.4 รายงาน - ตัวอย่าง
10.2 ครุ ภณั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนออนไลน์
10.2 ครุ ภณั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนออนไลน์ (ต่อ)
10.2 ครุ ภณั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนออนไลน์ (ต่อ)
10.2 ครุ ภณั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนออนไลน์ (ต่อ)
10.2 ครุ ภณั ฑ์สินทรัพย์และวัสดุคงทนออนไลน์ (ต่อ)
10.3 สารบรรณออนไลน์ (e-Archive) (รอระบบมหาวิทยาลัย)
10.3.1 ค้นหาหนังสื อใหม่
10.3.2 ค้นหาหนังสื อเข้า
10.3.3 ส่ งหนังสื อออกไปยังหน่วยงานภายใน
มีตอ่
10.3.3 ส่ งหนังสื อออกไปยังหน่วยงานภายใน
ต่อหน้ ำที่แล้ ว
10.4 ข่าวสารออนไลน์ (e-News)
10.4.1 เพิ่มข่าวประกาศ
10.4.2 แสดงผลข่าวสารออนไลน์ที่แต่ละหน่วยงาน
10.4.2 แสดงผลข่าวสารออนไลน์ที่แต่ละหน่วยงาน
10.5 จองยานพาหนะออนไลน์ (e-Vehicle)
10.5 จองยานพาหนะออนไลน์ (e-Vehicle)
10.5 จองยานพาหนะออนไลน์ (e-Vehicle)
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
จองห้ องประชุม
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
มีตอ่
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
ต่อหน้ ำที่แล้ ว
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
10.6 จองห้องประชุมออนไลน์ (e-Meeting)
10.7 จองห้องเรี ยนออนไลน์ (e-Room)
10.7.1 บันทึกการจองห้องเรี ยน
10.8 ระบบอาคารสถานที่ – CMU-MIS
10.8 ระบบอาคารสถานที่ – CMU-MIS
10.8.1 เพิ่มอาคารใหม่
10.8.2 ข้อมูลอาคาร
10.9 บันทึกและสื บค้นคาสัง่ ออนไลน์ (e-Command)
10.9.1 สถิติ/รายงาน
10.9.1 สถิติ/รายงาน
10.9.2 ค้นหาเอกสาร – fulltext search
10.10 ระบบงานบุคคล
10.10 ระบบงานบุคคล
10.10.1 เพิ่มข้อมูลบุคลากร
10.10.2 รายงานประกันคุณภาพการศึกษา - ตาแหน่งทางวิชาการ
10.10.3 จานวนบุคลากรจาแนกตามช่วงอายุ แสดงตามหน่วยงาน
10.10.4 ระบบงานบุคคล - ใช้งานโดยภาควิชา
ค้นหาโดยภาควิชา
10.11 จัดการความรู ้คณะวิทยาศาสตร์
10.11 จัดการความรู ้คณะวิทยาศาสตร์
11. สรุ ประบบงานบริ หารทัว่ ไป
งานบริหารทั่วไป
หน่ วยธุรการกลาง
หน่ วยทรั พยากรบุคคล
หน่ วยอาคารฯ
1.สารบรรณออนไลน์ (e-archive)
2.จองห้ องประชุม (e-meeting)
3.ข่ าวประชาสัมพันธ์ (e-news)
4.เอกสารคาสั่ง (sci-command)
1.งานบุคคล (HRIS)
2.ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรสายปฏิบัติ
1.จองยานพาหนะ (e-vehicle)
2.จัดการห้ องเรี ยนกลาง (e-room)
3. อาคารสถานที่ (CMU-MIS)
(SciAssess)
11. สรุ ประบบงานบริ หารทัว่ ไป: หน่วยธุรการกลาง
ระบบคณะ
สำรบรรณออนไลน์ (e-archive)
จองห้ องประชุมออนไลน์ (e-meeting)
ระบบเอกสำรคำสัง่ (sci-command)
จัดกำรข่ำวประชำสัมพันธ์ (e-news)
CMU-MIS
11. สรุ ประบบงานบริ หารทัว่ ไป: หน่วยทรัพยากรบุคคล
ระบบคณะ
CMU-HR
ระบบงำนบุคคล (HRIS)
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนบุคลำกรสำยปฏิบตั ิ
(SciAssess)
CMU-MIS
11. สรุ ประบบงานบริ หารทัว่ ไป: หน่วยทรัพยากรบุคคล: CMU-HR
11. สรุ ประบบงานบริ หารทัว่ ไป: หน่วยอาคาร สาธารณูปการ และยานพาหนะ
คณะวิทยาศาสตร์
ระบบจองยำนพำหนะออนไลน์ (e-vehicle)
ระบบจัดกำรห้ องเรี ยนกลำง (e-room)
CMU-MIS
11. สรุ ประบบงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาคการศึกษา
หน่ วยแผนและงบประมาณ
หน่ วยประกันคุณภาพนักศึกษา
1.บริหารโครงการ (e-project)
หน่ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.IT Helpdesk
2.IT-based KMS
11. สรุ ประบบงานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานบริหารทั่วไป
หน่ วยพัสดุ
1.เบิกวัสดุออนไลน์
2.ครุ ภณ
ั ฑ์ /วัสดุคงทนถาวร
หน่ วยการเงินและบัญชี
1.เงินเดือน
2.การใช้ เงินงบประมาณ (e-budget)
3.เงินรายได้ (e-revenue)
4.บริหารโครงการ (e-project)
11. สรุ ประบบงานบริ การการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
หน่ วยส่ งเสริม
และพัฒนาวิชาการ
หน่ วยทะเบียน
และประมวลผล
หน่ วยพิมพ์
เอกสาร
1.ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี
2.ระบบสารสนเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3.ระบบคณาจารย์ ในบัณฑิตวิทยาลัย
4.อื่น ๆ ในเว็บไซต์ หน่ วย
หน่ วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
ห้ องสมุด
คณะ
1.เว็บไซต์ ชมรมศิษย์ เก่ า
2.ภาวะการมีงานทา (CMU-MIS)
11. สรุ ประบบงานบริ หารงานวิจยั บริ การวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
CMU-MIS
1.งานวิจัย
2.ผลงานวิชาการ
3.บริการวิชาการ
4.วิเทศสัมพันธ์
11. สรุ ปแยกตามลักษณะระบบงาน
12. อนาคต
•บูรณำกำรข้ อมูลจำกระบบต่ำง ๆ ให้ ใช้ งำนร่วมกัน
•ข้ อมูลจำกระบบภำยในคณะวิทยำศำสตร์
•ข้ อมูลจำกระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
•ข้ อมูลจำกสำนักทะเบียนและประมวลผล
•จัดทำเป็ นคลังข้ อมูล (Data Warehouse)
12. อนาคต (ต่อ)
• กำรนำข้ อมูลที่ได้ มำใช้ วิเครำะห์ปัญหำเฉพำะกิจต่ำง ๆ เช่น
• วิเครำะห์กำรใช้ เงิน กำรบริ หำรจัดกำร กำรใช้ พื ้นที่ห้องเรี ยนและอำคำร
• วิเครำะห์กลุม่ ลูกค้ ำหลักของคณะ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์รับเข้ ำ
• วิเครำะห์ปัญหำสัมฤทธิผลของกำรศึกษำ แนะแนวกำรเรี ยน
• วิเครำะห์ภำวะกำรได้ งำนทำหลังจบกำรศึกษำปี แรก เป็ นต้ น
• สกัดควำมรู้ด้วยเทคนิคเหมืองข้ อมูลทำ Educational Data Mining
12. อนาคต (ต่อ)
•ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management System)
ในแนวทำง Enterprise Social Network
•สร้ ำงระบบรวบรวม จัดหมวดหมู่ และเผยแพร่ควำมรู้
•สร้ ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สรุปผลที่ได้ เป็ นควำมรู้
• Learning Organization
•อำจจะใช้ เครื่ องมือทัว่ ไป เช่น Facebook ให้ เป็ นประโยชน์
12. อนาคต (ต่อ)
•รองรับนโยบำยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สู่ Digital University
•กำรศึกษำ
•กำรบริหำรจัดกำร
12. อนาคต (ต่อ)
12. อนาคต (ต่อ)
12. อนาคต (ต่อ)
12. อนาคต (ต่อ)
12. อนาคต (ต่อ)
Faculty of Science , CMU
50th Anniversary 2014

similar documents