การกำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์

Report
291351
Electronic Commerce
บทที่ 7
การตลาดออนไลน์ (2)
อ.ธารารั ตน์ พวงสุวรรณ
[email protected]
Outline
•
•
•
•
•
•
•
สภาพการตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
ความสาคัญของการโฆษณาออนไลน์
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์
แบนเนอร์
วิธีการลงโฆษณาแบนเนอร์
การตลาดผ่ านอีเมล์
การตลาดผ่ านเครื่องมือค้ นหา
สภาพการตลาดออนไลน์ ในประเทศไทย
•
•
•
•
•
ร้อยละ 66 ของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีการส่ งเสริ ม
การตลาดและประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์จะใช้ท้ งั แบบออนไลน์และออฟไลน์ (ร้อยละ
18.3) ออนไลน์อย่างเดียวร้อยละ 13.7
การโฆษณาผ่านทางอีเมล์และแบนเนอร์มีสดั ส่ วนสูง ( 48.5)
การโฆษณาผ่านทางเครื่ องมือค้นหา ทางเว็บบอร์ด ทางนายหน้า
ทางโทรศัพท์มือถือ มีสดั ส่ วนลดหลัน่ กันลงมา
(20.6, 17.1, 6.2, 2.1 ตามลาดับ)
การโฆษณาผ่าน Social Media เริ่ มเพิ่มขึ้น
ความสาคัญของการโฆษณาออนไลน์
• การโฆษณาแบบเดิม ผูร้ ับสื่ อเป็ นผูถ้ ูกกระทา และมีความพยายามใน
การควบคุมผูร้ ับสารให้สนใจในสื่ อของตน
• การโฆษณาออนไลน์ ผูร้ ับสื่ อเป็ นผูก้ ระทา
• ยุคปัจจุบนั เป็ นยุคที่ Social Media มาแรง ทาให้สื่อเดิมลดบทบาทลง
เหตุผลทีก่ ารโฆษณาออนไลน์ เป็ นทีน่ ิยมมากขึน้
•
•
•
•
•
ต้นทุนที่ต่า
มีรูปแบบที่หลากหลาย
การเจาะจงเป็ นรายบุคคล
การวัดผลสามารถทาได้ทนั ที
สามารถเลือกโฆษณาได้ตามสถานที่
การสร้ างแบรนด์ ออนไลน์
• แบรนด์ (Brand) ไม่ได้เป็ นแค่ชื่อ ตราสิ นค้า หรื อบริ การ แต่รวมถึง
ความคาดหวังที่ลูกค้ามีเมื่อได้บริ โภคสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
• ดังนั้น แบรนด์หมายรวมถึงสิ่ งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่า
ที่ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
• มูลค่ าของแบรนด์ เรียกว่ า Brand Equity
• Brand Equity หมายถึง การคาดการณ์ถึงคุณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
จากลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินซื้อสิ นค้าหรื อบริ การที่มีแบรนด์ในราคาที่
แพงกว่าสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่มีแบรนด์
(Strauss, El-Ansary and Frost, 2006: 245)
องค์ ประกอบของการสร้ างแบรนด์
• ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
• ความมีคุณค่าเพียงพอ
– คุณค่าเชิงประโยชน์ (Functional Value)
– คุณค่าเชิงอารมณ์ (Emotional Value)
• คุณค่าได้ถูกรับรู ้
การกาหนดอัตลักษณ์ ของแบรนด์ ออนไลน์
• การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) หมายถึง การ
กาหนดตัวตนของแบรนด์ให้แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ
– ชื่อ ก็คือ โดเมนเนม
– คาขวัญ
– โลโก้
– สี
• การจะสื่ ออัตลักษณ์ไปให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับทราบนั้นต้องใช้
ทั้งสื่ อออฟไลน์และออนไลน์
แบนเนอร์
• อาจจะเป็ นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรื อคลิปวีดีโอ
• ส่ วนใหญ่มกั เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
• ประเภทของแบนเนอร์
– Fixed Banner
– Rotated Banner
ความสาคัญของการโฆษณาด้ วยแบนเนอร์
• ดึงดูดความสนใจ
• กาหนดกลุ่มเป้ าหมายได้ชดั เจน
• วัดความสาเร็ จได้ง่าย
วิธีการลงโฆษณาแบนเนอร์
• การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์
• การเป็ นสมาชิกเครื อข่ายตลาดแบนเนอร์
• การลงแบนเนอร์ในเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายและจ่ายค่า
โฆษณา
ปัญหาของแบนเนอร์
• อัตราการคลิก (Click Through Rate : CTR) ต่ามาก
• รู ปแบบการสร้างแบนเนอร์
– แบนเนอร์มีลกั ษณะเป็ น Rich Media
– แบนเนอร์มีลกั ษณะเป็ น Skyscraper
– แบนเนอร์แบบ Pop-up หรื อ Pop-Behind Ad
– แบนเนอร์แบบ Interstitial
• การวางตาแหน่งของแบนเนอร์ในเว็บไซต์เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
– เว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายกว้าง
– เว็บไซต์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ทาอย่ างไรให้ มีคนคลิกแบนเนอร์ เพิม่ ขึน้
• ควรลงโฆษณาในเว็บไซต์ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะ (Focus Content)
• ขนาดแบนเนอร์ที่ใหญ่จะทาให้มี CTR สูง
• แบนเนอร์ที่สามารถแสดงตามความสนใจของผูช้ มแต่ละคนโดยเฉพาะ
จะมีค่า CTR มากกว่า
– Automatic Creative Optimization
• ความถี่ของการโฆษณาที่เหมาะสม
วิธีการคิดค่ าโฆษณาของแบนเนอร์
• CPM (Cost Per Mile)
• CPC (Cost Per Click)
• Fixed Free
การตลาดผ่ านอีเมล์
• หมายถึง การที่องค์กรหรื อธุรกิจส่ งอีเมล์ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดการ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ซื้อสิ นค้า ดาวนโหลด เชิญเข้าร่ วมงาน
ฯลฯ
• เป้ าหมายของการส่ งอีเมล์เพื่อการตลาด เช่น
– เพิม่ จานวนคนเข้ามาที่เว็บไซต์
– เพิ่มจานวนการสั่งซื้ อ
– รับ Feed Back และข้อมูลลูกค้า
– แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
– อื่น ๆ
การตลาดแบบได้ รับอนุญาต (Permission Marketing)
•
•
•
•
ผูเ้ ผยแพร่ แนวคิด คือ Godin (1999)
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคอนุญาตก่อนที่จะได้รับสื่ อทางการตลาด
เหมาะกับการกระทาผ่านสื่ ออินเทอร์เน็ต
มีความใกล้เคียงกับการทาการตลาดแบบรายบุคคล
ขั้นตอนการทาการตลาดแบบได้ รับอนุญาต ผ่ านอีเมล์
• เสนอสิ่ งจูงใจ เพื่อตอบแทนลูกค้าที่สนใจในสื่ อ
– สิ่ งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าให้ขอ้ มูลอีเมล์
– สิ่ งจูงใจเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าที่เป็ นสมาชิก
•
•
•
•
การส่ งสื่ อการตลาดไปให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าอนุญาต
มีการย้าถึงสิ่ งจูงใจแก่ลูกค้า
ยกระดับการอนุญาตจากลูกค้าให้สูงขึ้น
ทาให้การอนุญาตนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
รูปแบบของข้ อมูลผ่ านทางอีเมล์ ของธุรกิจ
•
•
•
•
รู ปแบบจดหมายข่าว (Newsletter)
รู ปแบบโปรโมชัน่ (Promotion)
รู ปแบบการแจ้งข่าวการจัดงาน (Event)
รู ปแบบการประกาศ (Announcement)
การวัดผลสาเร็จของการตลาดผ่ านอีเมล์
• การวัดผลออนไลน์
– Bounce Rate
– Open Rate
– Click-Through Rate
• การวัดผลออฟไลน์
การตลาดผ่ านเครื่องมือค้ นหา
(Search Engine Marketing)
• คนไทยใช้ Google สูงถึง 99.06% (จากรายงานผลงานวิจยั สถิติภาพรวม
การใช้อินเทอร์เน็ตของไทย ปี 2011)
• แบ่งการตลาดผ่านเครื่ องมือค้นหาเป็ น 2 ส่ วน
1. การทา SEO (Search Engine Optimization)
2. การโฆษณาใน Google
การทา SEO
1. การหาคาหลัก (Keyword Research)
2. การปรับแต่งหน้าเพจให้อยูใ่ นลาดับต้น ๆ ของผลการค้นหา
3. ลิงค์ (Link)
การทา SEO
1. การหาคาหลัก (Keyword Research)
– คาหลักต้น (Head Keyword)
– คาหลักเฉพาะเจาะจง (Long Tail Keyword)
• เครื่ องมือช่วยในการหาคาหลัก
– Truehits (www.truehits.net)
– Google Adwords Keyword Tool (adwords.google.com/o/KeywordTool)
• การนาคาหลักมาพิจารณาประกอบในการตั้งชื่อโดเมนเป็ นเรื่ อง
น่าสนใจ ( Exact Match Domain: EMD)
การทา SEO
2. การปรับแต่ งหน้ าเพจให้ อยู่ในลาดับต้ น ๆ ของผลการค้ นหา
1) การปรับส่ วนของ HTML
– Title
– Meta Description
– Meta Keywords
• การทา SEO สาหรับรู ปภาพในหน้าเพจ
– การตั้งชื่อของรู ปภาพ
– การตั้งรายละเอียดรู ปภาพให้ตรงกับคาหลัก (Alternative tags)
การทา SEO
2. การปรับแต่ งหน้ าเพจให้ อยู่ในลาดับต้ น ๆ ของผลการค้ นหา
2) การใส่ คาหลักในส่ วนของเนือ้ หา
การใส่ คาหลักในส่ วนของเนื้อหาในหน้าเพจหนึ่ ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 1020 ของเนื้อหาทั้งหมด
–
สามารถตรวจสอบความหนาแน่นของคาหลักได้ผา่ นเว็บไซต์ให้บริ การฟรี
เช่น www.webconfs.com/keyword-density-checker.php
www.keyworddensity.com
–
การทา SEO
3. ลิงค์ (Link)
• ให้น้ าหนักไปที่ Inbound Link จะถือว่าหน้านั้นเป็ นที่นิยม
• ต้องคานึงถึงคุณภาพของเว็บไซต์ที่ลิงค์มาหา
• และพิจารณาค่า Page Rank ของเว็บไซต์ที่ลิงค์มาหา สามารถวัดค่า
Page Rank ได้ที่ www.pagerank.net
การทา SEO
3. ลิงค์ (Link)
• ทาอย่างไรจึงมีลิงค์จากเว็บไซต์อื่น ๆ เข้ามามาก
– คุณภาพของเนื้อหา
– สามารถสร้าง Inbound Link ขึ้นมาเองได้ผา่ นช่องทางต่อไปนี้
• เว็บบอร์ด
• การลงทะเบียนในสารบัญเว็บ (Web Directory)
เช่น dir.sanook.com webindex.kapook.com
• การใช้ Social Media
การโฆษณาใน Google (Google Adwords)
• การลงโฆษณากับเครื่ องมือค้นหาที่จะแสดงเว็บไซต์ให้เด่นชัดแยก
ออกมาจากการค้นหาธรรมดา
• การโฆษณาอาจอยูใ่ นรู ปของข้อความ
• โดยการแสดงข้อความจะสอดคล้องกับคาหลักที่เราค้น เรี ยกว่า
Contextual Advertising
• หลักเกณฑ์ของ Google Adwords
– การแสดงโฆษณาจะสอดคล้องกับคาหลักที่คน้ อยูใ่ นรู ปของข้อความ 4 บรรทัด
– การจ่ายค่าโฆษณาจะคิดตามจานวนของการคลิก (Cost Per Click : CPC)

similar documents