ovde - CPZV

Report
PGF
Regionalni partnerski
sastanak
22-23. oktobar, 2013.
Sarajevo
RCD
Rezime:
• Opšti cilj projekta je da se doprinese
unapređenju socijalne inkluzije i kvaliteta
života romske zajednice u Vojvodini,
posledično i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim i
EU standardima.
• Svrha projekta je definisana kao poboljšan
pristup romskih NVO i opština u Vojvodini, EU
i drugim fondovima u domenu inkluzije Roma.
SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:
1. Postavljena dosledna i održiva PGF podrška romskim
NVO na nivou Vojvodine.
2. Romske NVO i opštine u Vojvodini su razvijene i
apliciraju za EU, bilateralne i druge fondove koristeći
participativan pristup i saradnju sa različitim
stejkholderima.
3. Relevantni donosioci odluka u Vojvodini postavljaju
projekte socijalne inkluzije Roma kao jedan od
strateških prioriteta u narednom periodu.
METODOLOGIJA:
Projektna metodologija se bazira na 4 komponente:
• Treninzi za podizanje kapacitete- kako bi se povećala znanja i veštine
pisanja predloga projekata.
• Mentorstvo – mentorstvo se sprovodi kroz rad PGF senior i junior
konsultanata (mentori i asistenti) koji razvijaju cele projektne predloge,
pružaju savetodavnu i mentorsku podršku u fazi implementacije, redovno
prate otvorene konkurse i imaju konsultacije sa donatorima kako bi
pripremili programe.
• Informativne kampanje- kako bi se promovisao PGF program i povećala
vidljivost PGF usluga.
• Zastupanje - otvaranje kanala komunikacije između romskih NVO i
donosioca odluka, i podsticanje i negovanje svih napora romskih NVO pri
zastupanju na lokalnom i nacionalnom nivou.
AKTIVNOSTI:
• Uspostavljanje projektnog tima
• Uspostavljanje PGF tima Vojvodina i PGF tima Srbija
• Građenje partnerstava sa romskim NVO i uspostavljanje komunikacije i
saradnje sa korisničkim romskim NVO i opštinama u Vojvodini.
• Obučavanje mentora, asistenata, predstavnika romskih NVO i opština
• Pripremanje projektnih koncepata i projektnih predloga za EU fondove
• Kampanja zagovaranja, vidljivost PGF tima i promotivne aktivnosti na
lokalnom i nacionalnom nivou.
IMPLEMENTACIJA I REZULTATI
REALIZOVANE AKTIVNOSTI:
• Održan jedan nacionalni PGF
sastanak. Tri PGF tima su se
sastala 24. i 25 avgusta u
Novom Sadu.
• Koordinatorka projekta,
koordinatorka kontrole kvaliteta
i administrativa asistentkinja su
imale sastanke jednom
nedeljno, dok su se sastanci sa
konsultantkinjama održavali
dva puta mesečno.
• Formiran je PGF tim Vojvodina
sa 8 članova/ca (4 osobe koje
rade na menadžentu projekta, 2
mentorke i 2 asistentkinje.
•
Partnerstvo
je
formalizovano
potpisivanjem ugovora o poslovnotehničkoj saradnji sa Savezom udruženja
“Romkinje Vojvodine”, koji se sastoji od 5
ženskih romskih organizacija: Udruženje
“Lutajuća Srca –Phiraveske Ila, Udruženje
"Čiriklji" Bački Petrovac, Udruženje
“Integra” Bečej, Rromano drom Tornjaš i
Udruženje Roma Opštine Kovin "Ašunen
Romale" Kovin. Ugovor je potpisan
17.09.2013. i sastoji se od osnovnih
elemenata kao što su jasne procedure u
komunikaciji i podela uloga u radu.
Partnerska organizacija će pružati
podršku PGF timu u promociji PGF
programa, širenju informacija o PGF
uslugama i pri organizovanja poseta na
terenu.
KAMPANJA ZAGOVARANJA, VIDLJIVOST PGF
TIMA I PROMOTIVNE AKTIVNOSTI NA
LOKALNOM I NACIONALNOM NOVOU
Ova aktivnost će biti koordinisana od strane projektnog tima PGF Vojvodina, Saveza
udruženja “Romkinje Vojvodine” i drugih PGF timova. Ova aktivnost će biti
implementirana u narednom periodu.
Početne aktvnosti su bile publikovanje vesti o PGF projektu na sajtu Centra za proizvodnju
znanja i veština i ažuriranje vesti na facebook stranici.
Sajt PGF tima Srbija još uve nije kreiran ali će uskoro početi da se radi na tome.
http://www.cpzv.org/
https://www.facebook.com/pages/CPZV-Centar-za-proizvodnju-znanja-ive%C5%A1tina/337502922997534?ref=hl
http://www.cpzv.org/download/dekada_roma_magazin.pdf?page_id=1335
http://www.crnps.org.rs/2013/komponenta-za-proizvodnju-projekata
PODIZANJE KAPACITETA
Tokom septembra je napravljen opis poslova i zadataka za konsultanta koji će raditi
na podizanju kapaciteta našeg tima. Konsultant je odabran a njegovi poslovi su
definisani na sledeći način:
•
Kreiranje i izvođenje trodnevnog treninga o pripremi predloga projekata za
EU fondove, sa naglaskom na dostupne fondove za projekte i aktivnosti
organizacije.
•
Prvi trening jačanja kapaciteta, o pripremi predloga projekata za EU fondove,
je održan za 12 učesnika/ca od 27. do 29. septembra u prostorijama Centra za
proizvodnju znanja i veština.
•
Facilitacija procesa strateškog planiranja i finalizacija strateškog dokumenta,
sa naglaskom na unapređenje strukture i kulture organizacije, ljudskih kapaciteta i
timskog rada. Strateški dokument bi trebalo da bude kratak, sadržajan, primenjiv,
bez suvišnih elemenata. U proces strateškog planiranja bi trebalo da budu
uključeni članovi projektnih timova, spoljni saradnici, volonteri i drugi stejkholderi.
Trajanje zadatka: 15.09.2013.-28.02.2014.
KONTROLA KVALITETA
Kontrola kvaliteta projektnih predloga je bila veoma dobra, i
u ovom izveštajnom periodu je posebno bila izražena kroz:
• Evaluaciju projektnih predloga kreiranih od strane PGF
korisnika i mentora.
• Praćenje napretka organizacija i povećanje njihovih znanja i
veština u pripremi predloga projekata.
• Predlaganje ispravki, kada je potrebno: zajednički rad sa
mentorima i asistentima na proceni i poboljšanju predloga
projekata kako bi se postigao standard kvaliteta.
• Monitoring i interna evaluacija.
Ne računajuću projekte koje finansira OSI,
Centar za proizvodnju znanja i veština je kreirao:
- 44 cela projektna predloga
- 7 projektnih koncepata
OD TOG BROJA:
- odobreno je 11 celih rojektnih predloga (vrednosti 87.733 eur) +
40.000 eur u finalnoj fazi pregovaranja ( odnos: 1:2,54)
- čekaju se rezultati za: 16 celih projektnih predloga (vrednosti:
526.830) – 40.000
- odbijeno: 17 celih projektnih predloga (vrednosti: 545.617)
Stuktura korisnika:
• 2 projektna predloga su predata za institucije vlasti
(Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i
ravnopravnost polova i Kancelarija za inkluziju Roma)
• 25 za romske NVO.
• 8 projektnih predloga sa kojima su aplicirale NVO,
partner je bila lokalna samouprava, dok su u 2 projekta
partneri bile javne institucije.
• Pružili smo asistenciju za 6 organizacija pri apliciranju
za OSI fondove i svi su odobreni.
PROJEKTI FINANSIRANI OD STRANE OSI BUDIMPEŠTA
Naziv organizacije
Naziv projekta:
Budžet:
Centar za prava manjina Beograd
OSI/RHP
Prava roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu
28.870 eur
Bibija
OSI
Podizanje kapaciteta predstavnica romskih ženskih
udruženja za korišćenje nacionalnih i EU fondova
11.190 eur
Udruženje Roma Novi Bečej
OSI
Stvaranje održive budućnosti
10.260 eur
Centar za edukaciju romske
zajednice
OSI
Razvoj kapaciteta Roma za pristup EU fondovima.
14.140 eur
HA "Friends" Sremska Mitrovica,
opštine Koceljeva, Beočin, Odžaci
i Sombor
OSI
Osnaživanje za Maksimalno korišćenje EU fondova
za Rome – Projekat MtM inicijative za mobilizaciju
lokalnih resursa za inkluziju Roma u SEE zemljama.
242.357 eur
Kancelarija za inkluziju Roma AP
Vojvodine
Kancelarija za inkluziju Roma AP Vojvodine
, Novi Sad
48.383
TOTAL: 355.200
eur
NAKON DRUGOG IZVEŠTAJA
•
Dva projektna koncepta napisana za EIDHR konkurs su preliminarno odobrena.
Puni projektni predlozi su zajednički kreirani i predati od strane nosioca
projekata i njihovih partnera (Udruženje Roma Novi Bečej i Romski ženski
centar BIBIJA).
•
Članovi našeg tima su prisustvovali sastanku sa predstavnicima Norveške
ambasade
•
Razvijen je koncept projekta za Kancelariju za inkluziju Roma u saradnji sa
romskim NVO za konkurs OSCE i Ministarstva omladine i sporta.
•
Exchange 4 za opštinu Sremska Mitrovica (prioritet 1: upravljanje otpadom)
•
Asistencija i pružanje podrške Ligi Dekade Roma pre razvijanju njihovog
strateškog dokumenta na period 2014.-2016. PGF tim Vojvodina volonterski
pruža podršku u pripremi ovog dokumenta.
NAKON DR
Aktivnosti realizovane nakon predatog
drugog izveštaja (tokom oktobra)
Naši partneri su, uz
podršku lokalne
samouprave, organizovali
prvi okrugli sto u opštini
Odžaci, koja je regionalni
centar zapadno Bačkog
okruga, za predstavnike
romskih organizacija iz
Sombora, Kule, Apatine i
Odžaka.
KLJUČNE LEKCIJE DOBIJENE U 1. I 2.
GODINI PGF PROGRAMA
Postoji veoma mali broj romskih NVO u Vojvodini koje imaju
dovoljno razvijene kapacitete da mogu smostalno, bez partnerstva sa
lokalnom samoupravom, da apliciraju na EU konkursima.
•
Pri lobiranju za partnerstva, u fazi razvoja projektog predloga, je
veoma značajno da su lokalne samouprave i institucije vlasti svesne
položaja romske populacije.
Ranije aktivnosti i vidljivost Centra za proizvodnju znanja i veština i
njegovih članova, su bile ključne za podizanje svesti vlasti i opšte
populacije o potrebi za uključivanjem romske populacije u planiranje
i donošenje odluka, pogotovo u domenu prikupljanaj sredstava.
KLJUČNE LEKCIJE DOBIJENE U 1. I 2.
GODINI PGF PROGRAMA
Romskim NVO je obično potrebna podrška kako bi verbalizovali
projektnu ideju. Konsultanti moraju da ulože dodatne napore kako
bi napravili sve neophodne procene pre neogo pto krenu da pišu
sam projektni predlog.
Treninzi jačanja kapaciteta članova PGF tima su imali veliki značaj i
uticaj na usluge koje pružamo.
Prepoznatljivost PGF tima Vojvodina, i njenih članova kao eksperata i
aktivista u domenu inkluzije Roma, među romskim drugim NVO u
Vojvodini i Srbiji je bila od velikog značaja pri zagovaranju, dosezanju
i stvaranju partnerstava sa korisnicima.
UTICAJ
Periodični izveštaj 2013. Evropske Komisije u Srbiji navodi:
“Ostvareni su i neki ohrabrujući rezultati kroz mere zapošljavanja Roma ,
pogotovo u Vojvodini” (RSEDP 2 Program, Projekat Kancelarije za inkluziju
Roma).
Predstavnici romskih NVO su osnaženi, razvijeni su njihovi kapaciteti i dobili
su nova znanja i veštine, koje upotrebljavaju u praksi. Neke romske NVO sa
kojima smo sarađivali i kojima smo pružali podršku u procesu pripreme
predloga projekata su sada u mogućnosti da samostalno napišu “manje”
projekte (za konkurse pokrajinskih sekretariajata i ministarstva).
PLANOVI
- Monitoring LDMI (u saradnji sa HA “Friends”) – lokalni nivo
-Zagovaranje na pokrajinskom i nacionalnom nivou: javna slušanja u saradnji
sa Šajin Srđanom i Jovanović Duškom i druge aktivnosti koje su prilagođene
dosezanju donosioca odluka na pokrajinskom i nacionalnom nivou.
Rezime projektnog predloga: “Politička participacija Roma u procesima
donošenja odluka u Srbiji”, PGF tim Vojvodina, Centar za proizvodnju znanja i
veština, Novi Sad.
Razvijanje procedura u skladu sa preporukama dobijenim u monitoring
poseti.
Dalji razvoj komunikacije i saradnje sa donatorima, MtM, OSI, partnerima iz
Srbije i regiona.
IZAZOVI
• Mali broj konkursa koji su postupni aplikantima iz Vojvodine
•CBC Serbija-Hrvatska još uvek nije pokrenut, a najavljeno je da će se to desiti u toku
septembra.
• Okrugli stolovi koji predstavljaju informativne sesije ća početi u oktobru, kako bi se
romske NVO animirale da se prijave za našu podršku. Očekujemo više prijava i
kvalitetnije projektne ideje nakon okruglih stolova i info sesija.
• Procedure se još uvek razijaju, a monitoring poseta OSI MtM predstavnika nam je
bila korisna u ne samo u smislu direkcija za dalji razvoj projekta nego i u smislu
pokretanja strateških pitanja od značaja za samu organizaciju.
HVALA NA PAŽNJI!
Centar za proizvodnju znanja i veština
(“KNOW HOW Center ”)
Novi Sad, Bulevar Jovana Dučića 25
Matični broj 28077076
PIB 107476298
Račun: 275-10222161820-77 Societe Generale
Kontakt: 021/300-666-4, 060-565-0-111,
[email protected]

similar documents