เด็กดีศรีตำบล

Report
การพัฒนา ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียน จัดการเรียนการสอนผ่าน(แก้ทุกข์)
(ฝ่ ายบุคลากร)
กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ
ใน ๕ ห้องสร้างนิสยั
ด้วยกระบวนการทาซ้ า
(who-what-why-how to)
ความดีพนฐาน
ื้
คุณธรรม
(สากล) ๔
พื้ นฐาน ๓
• สะอาด
กิจวัตร-กิจกรรม-การเรียนรู ้ • วินยั
• มีระเบียบ
บทฝึ กนิสยั ในชีวิตประจาวัน • เคารพ
• สุภาพนุ่มนวล
• อดทน
นิสยั บัณฑิต ๕
• ตรงเวลา
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์
+ สมรรถนะสำคัญผู้เรียน)
่ ารพ ัฒนาโรงเรียนดีประจาตาบล
Roadmap สูก
Input
Process2
Process1
Output
(ปั จจัย)
(กระบวนการ)
(กระบวนการ)
(ผลสัมฤทธิ์)
1.แผน
2.เป้าหมาย
3.สะอาด
4.ร่มรืน
่
สวยงาม
ั
ี น
5.อบอุน
่ สส
สดใส
1.ห้องสมุด 3 ดี
1.ฝึ กความมีวน
ิ ัย
2.ห้องปฏิบ ัติการ
2.ฝึ กความอดทน
3.ศูนย์การเรียนรู ้
ี
อาชพ
3.ฝึ กความเคารพ
ื่ เสย
ี งดี
1.ชอ
ั าน
4.ฝึ กนิสยผ่
กิจกรรม 6 มิต ิ
2.ใฝ่รู ้
5.ฝึ กสานึกอนุร ักษ์
สงิ่ แวดล้อม
4.ใฝ่ดี
4.ศูนย์กฬ
ี าชุมชน
5.ห้องสุขาถูก
สุขล ักษณะ
6.ปลอดภ ัย
้ หล่งเรียนรู ้
6.ครูใชแ
ใช ้ ICT
่ น
7.อปท.มีสว
ร่วม
7.ผูบ
้ ริหารนาการ
เปลีย
่ นแปลง
7
7
3.ใฝ่เรียน
6.จูงใจให้ทาดีทก
ุ ว ัน
7.ผูบ
้ ริหาร ครู เป็น
ต้นแบบทีด
่ ี
7
5.มีความเป็น
ไทย
28
6.สุขภาพดี
7.ร ักงาน
ี
อาชพ
7
ใส่ หลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนานิสัย เริ่มต้ นที่เด็กดีศรี ตาบล
กิจกรรมหล ักในโรงเรียน
ทีพ
่ งึ ปฏิบ ัติให้เข้มแข็ง
1.การเขียนผังมโนทัศน์
2.รักการอ่าน
3.บูรณาการกับวิชาอืน
่
ื -เนตรนารี
4.ลูกเสอ
5.บาเพ็ญประโยชน์
6.ค่ายผู ้นา
7.เรือ
่ งเล่าเร ้าพลัง
8.แผนทีค
่ นดี
ี นั่งสมาธิ
9.สวดมนต์ รักษาศล
10.บันทึกความดี
11.แบ่งปั น สงเคราะห์จรรโลงศาสนา
12.เรียนรู ้ 5 ห ้อง
จุดเน้นตาม
หล ักสูตร
คุณล ักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
ตามหล ักสูตร
ด ้านวิชาการ
• ใฝ่ เรียนรู ้
• อ่านคล่อง เขียนคล่อง
• วางแผน จับประเด็นได ้
ด ้านสงั คม
• มีความเป็ นผู ้นา ผู ้ตาม
• มีการทางานเป็ นทีม
• มีจต
ิ สาธารณะ
ี ธรรม
ด ้านศล
75%
•
•
•
•
•
•
•
รักบุญกลัวบาป
สร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันตนเอง
มีความสุภาพนุ่มนวล
รักความเป็ นระเบียบ
รักความสะอาด
ตรงต่อเวลา
รักการปฏิบต
ั ธิ รรม
13.อนุรักษ์สงิ่ แวดล ้อม
14.เศรษฐกิจพอเพียง
ด ้านการดารงชวี ต
ิ
• มีวน
ิ ัย
• อยูอ
่ ย่างพอเพียง
ี
15.หนึง่ คนหนึง่ อาชพ
้ น เก็บออม
16.หาเงิน ใชเงิ
ี
ด ้านอาชพ
ั มาอาชวี ะ
• รักสม
• ประหยัดและอดออม
ื สานวัฒนธรรมประเพณีท ้องถิน
17.สบ
่
ด ้านนันทนาการ
• เป็ นกัลยาณมิตร
โครงการฟื้ นฟูศีลธรรมในโรงเรียน(ถึงสิ้ นปี การศึกษา ๒๕๕๕)
๑. โครงการเด็กดีศรีตาบลและดาวแห่งความดี (เริม่ ก.ย.๕๕)
๒. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง (ช่วง พ.ย.๕๕)
และ One Day Training ๕ ห้องชีวิต
๓. โครงกำรปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตำบลของครูและผู้ปกครอง
(พ.ย.๕๕ เป็ นต้ นไป)
๔. โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน (เม.ย.๕๖)
๕. ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแกนนำเดือนละ ๑ ครั้ง
(พ.ย.๕๕ เป็ นต้ นไป)
โครงการเด็กดีศรี ตาบล
ั เด็กดีศรีตาบล 7 ประการ
กระบวนการฝึ กนิสย
15. ฝึ กความมีวน
ิ ัย (สะอาด ระเบียบ ตรงต่อเวลา สุภาพนุ่มนวล)
16. ฝึ กความเคารพ (บุคคล วัตถุ เหตุการณ์)
17. ฝึ กความอดทน (ทนลาบาก – เจ็บไข ้ – เจ็บใจ - เย ้ายวน)
ั านกิจกรรม 6 มิต ิ จากการมีสว
่ นร่วม
18. ฝึ กนิสยผ่
ของ”บวร”
ี ธรรม สงั คม ดารงชวี ต
ี นันทนาการ)
(วิชาการ ศล
ิ อาชพ
19. ปลูกฝังจิตสานึกอนุร ักษ์สงิ่ แวดล้อม (บวร)
20. สร้างแรงจูงใจให้น ักเรียนทาความดีทก
ุ ว ัน
(กาย วาจา ใจ)
21. ผูบ
้ ริหารและครูปฏิบ ัติตนเป็นต้นแบบทีด
่ ี
(กาย วาจา ใจ)
ข้อ
วิธก
ี ารฝึ กน ักเรียน
เป้าหมายด้านกระบวนการ
ั ักเรียน
15-21 (PROCESS) ปลูกฝังนิสยน
(เด็กดีศรีตาบล)
15
ฝึ กความมีวน
ิ ัย
ฝึ กการรักษาความสะอาดร่างกายตนเอง
15.1
และสถานทีส
่ ว่ นตัวและสว่ นรวม
คุณธรรม
พืน้ ฐาน ๓
(โครงการ)
วินัย
เคารพ
อดทน
กิจวัตร ๑๐
(กิจกรรม ๖ มิติ ที่ฝึกผ่าน
๕ ห้องสร้างนิสยั )
• ไม่นอนตื่นสาย เก็บที่นอนทันที
• สมาทานศีลก่อนออกจากบ้าน/
หน้ าเสาธง
• แต่งกายสุภาพ และออมทรัพย์
• กราบ/ไหว้พ่อ แม่ ญาติผใู้ หญ่
• สวดมนต์ก่อนนอน
• บันทึกความดีตนเอง และผูอ้ ื่น
• ช่วยเหลืองานบ้าน/รักสะอาด
• นัง่ สมาธิ
• อ่านหนังสือเรียน/ธรรมะ
เกณฑ์ประเมิน
ร.ร.ดีศรีตาบล
๒๕๕๕
หมวดที่
๑๕ , ๑๘ , ๒๐
หมวดที่
๑๖ ,๑๘ ,๒๐
หมวดที่
๑๗,๑๘,๑๙ ,๒๐
คุณธรรม/หน่ วยงาน
กิจวัตร
๑๐ ประการ
โครงการฟื้ นฟู
ศีลธรรมโลก
(V-Star)
เปรียบเทียบคุณธรรมพืน้ ฐาน
วินัย
เคารพ
อดทน
- ไม่นอนตื่นสาย/ - กราบ/ไหว้พ่อ-แม่ - ช่วยเหลือทางาน
ญาติผใ้ ู หญ่ทกุ วัน บ้านทุกวัน
เก็บที่นอนทันที
- สวดมนต์ก่อน - นัง่ สมาธิทกุ วัน
หลังตื่น
- สมาทานศีลก่อน นอน
- อ่านหนังสือเรียน
- เขียนความดีของ หรือหนังสือที่มี
ออกจากบ้าน
ตนเอง คุณครู
- แต่งกายสุภาพ /
ประโยชน์
ออมทรัพย์ทกุ วัน และบุคลรอบข้าง
คุณธรรมพืน้ ฐาน ๘ ประหยัด ,
สุภาพ
สะอาด ขยัน
ซื่อสัตย์ , วินัย
มีน้าใจ
สามัคคี
ประการ (ศธ.)
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (หลักสูตร
ซื่อสัตย์สจุ ริต
มีวินัย
แกนกลางขัน้ พืน้ ฐาน) อยู่อย่างพอเพียง
รักชาติ ศาสน์
ใฝ่ เรียนรู้
กษัตริย์
มุ่งมันในการท
่
างาน
รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ
เทคนิคการส่งเสริม
กระตุน้ ให้นกั เรียนทาบันทึกอย่างต่อเนือ่ ง
๑. คะแนนสมุดบันทึก Mini diary เป็ นคะแนนเสริมในรำยวิชำ
ต่ำงๆ หรือ คะแนนกิจนิสยั
๒. ครูกำรติดตำม ให้ กำลังใจ และคำแนะนำในสมุดบันทึก Mini
diary อย่ำงต่อเนื่อง
เทคนิคการส่งเสริม
กระตุน้ ให้นกั เรียนทาบันทึกอย่างต่อเนือ่ ง
๓. สร้ ำงควำมเข้ ำใจ และมีส่วนร่วมให้ กบั ผู้ปกครอง
 ประชุมผู้ปกครอง
 กิจกรรมฐำน Work Shop ๑ วัน (One Day Training ๕
ห้ องชีวิต)
 กิจกรรมเยี่ยมบ้ ำนเด็กดีศรีตำบล (เยี่ยมชม ๕ ห้ องชีวิตที่
บ้ ำน)
เด็กดีศรีตาบล ฝึ กทัง้ โรงเรียน
กลุ่มแกนนา/ผูน้ า ของโรงเรียน
อย่างน้อย ๔๕ คน
“ดาวแห่งความดี”
กลุ่มเป้ าหมาย
โดยมุ่งผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ผูน้ า
ความดี
เสี่ยง
กลาง
กระแสความดี
ดี
ดาวแห่ งความดี ฟื้ นฟูศีลธรรมโลก
“...ในบ้ า นเมื อ งนั ้ น มี ท ั ง้ คนดี แ ละคนไม่ ดี
ไม่ มี ใ ครจะทาให้ ค นทุ ก คนเป็ นคนดี ไ ด้ ท ั ง้ หมด
การทาให้ บ้ า นเมื อ งมี ค วามปรกติ สุ ข เรี ย บร้ อ ย
จึ ง มิ ใช่ ก ารทาให้ ทุ ก คนเป็ นคนดี
หากแต่ อ ยู่ ที่ ก ารส่ ง เสริ มคนดี
ให้ ค นดี ไ ด้ ป กครองบ้ า นเมื อ ง
และควบคุ ม คนไม่ ดี ไ ม่ ใ ห้ มี อานาจ
ไม่ ใ ห้ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อ นวุ่ น วายได้ . ..”
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖
ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑
กิจกรรมบทฝึ กผูน้ า
กิจกรรม
ฝึ กการทางานเป็ นทีมผ่านระบบกลุ่ม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
หัวหน้ ากลุ่ม
รองหัวหน้ ากลุ่ม
ฝ่ ายสารวัตร
ฝ่ ายเลขานุการ
ฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายอาหาร-น้าดื่ม
ฝ่ ายที่พกั และความสะอาด
ฝ่ ายพัสดุอปุ กรณ์
ฝ่ ายสื่อโสต
การสนับสนุนโครงการ
ชุดสื่ อนวัตกรรมฟื้ นฟูศีลธรรมโลก
การสนับสนุนโครงการ
ชุดสื่ อนวัตกรรมฟื้ นฟูศีลธรรมโลก
วันปฐมนิเทศ
และข้ อมูลการประเมินมาตรฐานศีลธรรมฯ
๑. รั บสื่อนวัตกรรม-แนวทางการฝึ ก
ผ้ นู า ดาวแห่ งความดี
๒. พร้ อมทั้งการประเมินมาตรฐานศีลธรรม
รายบุคคล
ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระธรรมกาย
เฉพาะโรงเรี ยนที่มีความพร้ อมและสมัครใจ
๑. เด็กดีศรีตาบล
& V-Star
๒. กิจวัตร ๕
ห้องชีวิต
๓. One day
Training ๕ ห้อง
๔. เยีย่ มบ้าน
นักเรียน
๕. ห้อง/ศูนย์
ปฏิบตั ิธรรม
บวชธรรมทายาท
“พระครูแก้ว”
บวชพระผูป้ กครอง
“บวชพระ๑ แสนรูป ทัว่ ไทย”
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน
“สามเณรดีศรีตาบล”
ส่งเสริมและสนับสน ุน
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๒)
ข้อ ๒ มีหน้าที่ตอ้ งทา ตามมาตรา ๖๗ (ที่เกี่ยวข้อง)ดังน
(๕)ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๖)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ งู อาย
และพิการ
ส่งเสริมและสนับสน ุน
อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบล และองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๔๒)
ข้อ ๒ มีหน้าที่ตอ้ งทา ตามมาตรา ๖๗ ในข้อ(ย่อย) ดังนี้
(๗)คุม้ ครอง ดูแลและบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ั ญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

similar documents