สมุดทะเบียนรับกลุ่มงาน สมุดทะเบียนรับภายใน สมุดทะเบียนรับภายนอก

Report
ผังแสดงกำรใช้ งำนสมุดทะเบียนหนังสือของสำนักและกลุ่มงำนภำยในสำนัก
สมุดทะเบียนส่ งสำนัก
1. สมุดทะเบียนส่ งภำยใน
2. สมุดทะเบียนส่ งภำยนอกพิเศษ
3. สมุดทะเบียนคำสั่งสำนัก
ส่ง
กลุม่ งำนออกเลขที่สง่ ใช้ สมุด
ทะเบียนส่งเดียวกันกับสำนัก
สำนัก
สมุดทะเบียนรับสำนัก
1. สมุดทะเบียนรับภำยใน
2. สมุดทะเบียนรับภำยนอก
รับ
กลุม่ งำน
สมุดทะเบียนรับกลุ่มงำน
1. สมุดทะเบียนรับภำยใน
2. สมุดทะเบียนรับภำยนอก
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก
สมุดทะเบียน-ส่งภำยใน (สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนและรูปแบบกำร
ออกเลขที่หนังสือ
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก
สมุดทะเบียน-ส่งภำยนอกพิเศษ (สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนและรูปแบบกำร
ออกเลขที่หนังสือ
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
ประเภททะเบียนส่ง-ระดับสำนัก
สมุดทะเบียน-คำสัง่ (สำนักสำรสนเทศ) (ถ้ ำมีใช้ ในสำนัก)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนไม่กำหนด
รูปแบบกำรออกเลขที่หนังสือ เพรำะต้ องกำรให้ กำร
ออกเลขที่คำสัง่ ในรูปแบบตัวเลขอย่ำงเดียว
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
ประเภททะเบียนรับ-ระดับสำนัก
สมุดทะเบียน-รับภำยใน (สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนไม่กำหนด
รูปแบบกำรออกเลขที่หนังสือ เพรำะต้ องกำรให้ กำร
ออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่ำงเดียว
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
ประเภททะเบียนรับ-ระดับสำนัก
สมุดทะเบียน-รับภำยนอก (สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนไม่กำหนด
รูปแบบกำรออกเลขที่หนังสือ เพรำะต้ องกำรให้ กำร
ออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่ำงเดียว
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
ประเภททะเบียนรับ-ระดับกลุม่ งำน
สมุดทะเบียน-รับภำยนอก (กลุม่ งำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนไม่กำหนด
รูปแบบกำรออกเลขที่หนังสือ เพรำะต้ องกำรให้ กำร
ออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่ำงเดียว
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
อย่ำลืมสร้ ำงให้ ทกุ กลุม่ งำนนะคะ
ประเภททะเบียนรับ-ระดับกลุม่ งำน
สมุดทะเบียน-รับภำยใน (กลุม่ งำนพัฒนำระบบงำนคอมพิวเตอร์ สำนักสำรสนเทศ)
กำหนดหน่วยงำนที่ใช้ สมุดทะเบียนไม่กำหนด
รูปแบบกำรออกเลขที่หนังสือ เพรำะต้ องกำรให้ กำร
ออกเลขที่ทะเบียนรับในรูปแบบตัวเลขอย่ำงเดียว
กำหนดรูปแบบฟอร์ มหนังสือที่ใช้ จดั เก็บใน
สมุดทะเบียนหนังสือ
อย่ำลืมสร้ ำงให้ ทกุ กลุม่ งำนนะคะ

similar documents