โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยนอกระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์และโรง

Report
โครงการ พัฒนาระบบการส่ งต่ อผู้ป่วยนอกระหว่ าง
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุ มชน
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
จานวนผู้ป่วยส่ งต่ อจากรพช.
55,570
49,157
60000
50000
41,314
40000
30000
20000
10000
0
54
210 รายต่ อวัน
55
190 รายต่ อวัน
56
366 รายต่ อวัน
กุมารเวชกรรม
1,812
2,472
3,107
3,171
ศัลยกรรมกระดูก
4,948
4,674
จักษุ
ENT
3,296
3,172
สู ติ - นรี เวช
3,006
2,174
ศัลยกรรม
9,832
7,561
อายุรกรรม
7,638
0
2,000
4,000
6,000
8,000
9,172
10,000
12,000
จานวนผู้ป่วยส่ งต่ อแยกตามโรงพยาบาล ปี 2555-2556
10 อันดับแรก
โรงพยาบาลชุ มชน
ปี 2554
ราย
ปี 2555
ราย
ปี 2556
ราย
1. ตระการพืชผล
5,544
4,816
3,536
2. วาริ นชาราบ
5,146
4,042
3,619
3. พิบูลมังสาหาร
4,398
3,448
3,286
4. ม่วงสามสิ บ
4,163
3,066
2,308
5. เขื่องใน
4,128
3,716
3,444
6. เดชอุดม
4,070
4,182
3,316
7. 50 พรรษาฯ
3,378
3,492
3,313
8. เขมราฐ
3,314
2,976
2,676
9. ศรี เมืองใหม่
3,204
2,610
1,892
10. น้ ายืน
2,799
2,251
1,909
ปัญหา สาเหตุ
รอนาน (>6 hr.)
ไม่แล้วเสร็จในวัน ต้องนัดใหม่
เสี ยเวลา เสี ยเงิน
แออัด
ไม่พึงพอใจ
วัตถุประสงค์
•
•
1.1 เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
1.2 พัฒนาและสร้างเครื อข่ายการดูแลระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
- ระยะเวลารอคอยของผูใ้ ช้บริ การ ตั้งแต่ยนื่ บัตรจนถึงพบแพทย์ ≤ 120 นาที (ปรับเป็ น 180 นาที)
- ขั้นตอนการบริ การลดลงจาก 13 ขั้นตอนเหลือ 7 ขั้นตอน
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ≥ ร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ (Performance Management)
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพและมีความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริ หารที่เป็ นเลิศ (Care Excellence)
กลยุทธ์ 1 พัฒนาบริ หารที่เป็ นเลิศ กลยุทธ์ 2 พัฒนาการจัดการด้านพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Quality management) และ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาศักยภาพบริ การในระบบเครื อข่ายความร่ วมมือทางการแพทย์ (Service plan)
กิจกรรมดาเนินการ
•
•
•
•
•
•
เตรี ยมบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และระบบงาน
ทบทวนมาตรฐาน และแนวทางการดูแล
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่โรงพยาบาลศรี สะเกษ
ประชุมศึกษาหารื อ วางแผน (4,10 กพ. 57)
จัดประชุมแจ้งแนวทางการส่ งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนใน จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 2 ครั้ง (ยังไม่ได้ดาเนินการ)
หน่วยงานนาร่ อง OPD ENT , ศัลย์, เฉพาะโรคเด็ก , ตา
โครงสร้างการประสานเครื อข่ายการส่งต่อผูป้ ่ วยจังหวัดศรี สะเกษ
แผนผังการให้บริ การการรักษาพยาบาลในระบบรับ ส่งต่อผูป้ ่ วยโรงพยาบาลศรี สะเกษ
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดศรี สะเกษ
ศูนย์แพทย์ชุมชน / ศูนย์สุขภาพชุมชน /รพ.สต. สถานีอนามัย
ในเครื อข่าย รพ.ศรี สะเกษ
เกินศักยภาพ
สถานบริ การเอกชน
โรงพยาบาลศรี สะเกษ
เกินศักยภาพ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์หรื อ
สถานบริ การอื่นๆ ใน จ.อุบลราชธานี
ในจังหวัดที่ใกล้เคียง
โรงพยาบาลศูนย์หรื อสถานบริ การ
อื่นๆที่ศกั ยภาพสูงขึ้น
FLOW OF REFERRAL BY E-REFER
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ก่อน Refer
Refer
หลัง Refer
Consult
E-Refer &
Information
E-Refer &
Information
By E-Refer
By Fax.
By Phone conference
By Facebook group
By Line Group
ไม่ฉุกเฉิ น
ฉุกเฉิน
ระบบนัดหมาย
ระบบนัดหมาย
OPD / รับยา
กลับบ้าน
ER
IPO
Refer Back
Refer Recieve
Flow การส่ งต่ อผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลชุมชน (เดิม)
จุดคัดกรอง
ห้องบัตร
ผูป้ ่ วยรอที่หน่วยตรวจ
ห้องบัตรส่ งบัตร
พยาบาลซักประวัติคดั กรอง
ตรวจแพทย์ทวั่ ไป
รับยา
กลับบ้าน
lnvestigation
รับยา
กลับบ้าน
14 ขั้นตอน
Consult
lnvestigation
นัดครั้งต่อไป
ยืน่ บัตร ณ หน่วยตรวจ
รับยา
พยาบาลซักประวัติ คัดกรอง
พบแพทย์เฉพาะทาง
กลับบ้าน
รับยา
กลับบ้าน
รับยา
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
กลับบ้าน
lnvestigation
นัดครั้งต่อไป
Flow of refer
ใหม่
1. ก่อน Refer
ศูนย์ ประสานงาน OPD
แจ้ งแนวทาง , ข้ อมูล เอกสารที่จาเป็ น
Telephone
Fax.
E-Refer program (กระทรวง)
ห้ องบัตร
HN
OPD card
สิ ทธิบริการ
Investigation
LAB ใกล้บ้าน
X-ray ใกล้บ้าน
ตามแนวทาง PCT
รพศ.
Special investigation
ประสานแพทย์ OPD
ใบ request online
ลงผลใน Home C
ลงผลใน Server
OPD นาร่ อง
นัดหมาย
ประสานแพทย์
เตรียมการ
ลงนัด
Flow of refer
ใหม่
2. รับ Refer
ศูนย์ ประสานงาน OPD
นัดหมาย ประสานรพช. และ OPD นาร่ องของรพช.
Telephone
Fax.
E-Refer program (กระทรวง)
ไม่ ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
OPD นาร่ อง
Fast Track
รับยา
กลับบ้ าน
Refer Back
Refer Receive
FR
IPD
ปัญหา - อุปสรรค
ข้ อมูล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
พยาบาลวิชาชีพ
ลูกจ้างชัว่ คราว
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
เครื่ อง fax
ห้องประสานงาน
โปรแกรม Refer
LAB
ห้องบัตร
รพ.ศรีสะเกษ
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
3 คน
5 คน
3 เครื่ อง
3 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ห้อง
กระทรวง
ผ่าน admin
ทาบัตรล่วงหน้า
1 คน
กาลังจะมี 1 เครื่ อง
กาลังจะมี 1 เครื่ อง
กาลังจะมี 1 เครื่ อง
กระทรวง
มี Server เชื่อมต่อ
ทาบัตรล่วงหน้า

similar documents