Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa

Report
Erityisopetuksen järjestäminen Lempoisten koulussa
Lukuvuosi 2009-2010
2 esiopetuksen pienluokkaa
3 harjaantumisopetuksen pienluokkaa
1.-3. pienluokka
1.-3. pienluokka
0.-2. pienryhmä
3.-4. pienluokka
3.-4. pienryhmä
5.-6. pienluokka
5.-6. pienryhmä
Lukuvuosi 2010-2011
2 esiopetuksen pienluokkaa
3 harjaantumisopetuksen pienluokkaa
1.-2. pienluokka
1.-2. pienluokka
0.-2. pienryhmä
3.-4. pienluokka
3.-4. pienryhmä
5.parkkiluokka
6. parkkiluokka
Jaana Selkilä ja Minna Knuutila 30.03.2011
Muutoksen tavoitteet:
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki samalta opettajalta
joustavat ryhmittelyt
joustava, tilanteen mukaan muuttuva ryhmäkoko
samanaikaisopetus/tiimiopettajuus
oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen
yksilöllistäminen HOJKS/HOPS
Jaana Selkilä ja Minna Knuutila 30.03.2011
Muutoksen tavoitteet jatk.
varhainen, riittävä tuki
opettajien asiantuntijuus ja yhteistyö
oppimisen ja koulunkäynnin esteiden tunnistaminen
tuen suunnittelu ja toteutus
eriyttäminen, opetuksen monipuolistaminen
oppilaan eheä oppimispolku
Jaana Selkilä ja Minna Knuutila 30.03.2011
PARKKI 5 = PIENRYHMÄ + -LUOKKA
• Kuusi pysyvää oppilasta (ent.pienluokan
oppilaita)
Integraatio taito- ja taideaineissa
yleisopetuksen
5. luokkiin
• Tuki yleisopetuksen 5. luokan oppilaille
TOTUTTU AJATUS
ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPPILAAN INTEGRAATION LISÄÄMINEN
HAASTEINA:
•Erityisoppilaan status
•Toiminnallinen integraatio
UUSI KOKEILU
Yleisopetuksen oppilas integroituu
5 A:n oppilaita Parkkiin mm. äidinkielessä ja
matematiikassa
Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.03.2011
AJATUKSIA KOKEILUSTA
Perusparkkilainen
Yleisopetuksen oppilas
 Sosiaalisen kanssakäymisen
harjoittelu tutussa ympäristössä
 Kokemus reaaliaineiden
opiskelusta ”isossa” ryhmässä
tunne selviytymisestä
 Yleinen, tehostettu ja erityinen
tuki
 Suvaitsevaisuuden lisääntyminen
 Tehokas oppiminen
 Metakognitiiviset taidot kehittyvät
SOSIAALINEN INTEGRAATIO
YHTEISKUNNALLINEN INTEGRAATIO
HAVAITTUJA HYÖTYJÄ
- selkeytyminen
- oppimisen tehostuminen
- luokan- ja erityisopettajan yhteistyön
lisääntyminen
- ryhmäkokojen vaihtelu
yksilöllisyys
- resurssien tehokas käyttö
- oppilas ei leimaudu
- oppilas hakeutuu itseohjautuvasti Parkkiin
- useampi yleisopetuksen oppilas saa tukea
HAASTEITA
HAASTEITA
• Totutuista toimintatavoista luopuminen
• Innokas työpari?
• Tulokset näkyvät hitaasti (sosiaalinen
integraatio)
• Erityisopettaja – erityisluokanopettaja
• Yhteisen ajan löytäminen säännölliseen
suunnitteluun
• Mukavuusalue
Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2010
y?
Tuntematon tulevaisuus!
 Kuinka minun käy?
MAHDOLLISUUS:
Aktiivi kehittymishalu,
Uteliaisuus, Luottamus
Tulevaisuushakuisuus
UHKA:
Epävarmuus,
Huhut ja epäluulo, Pelko ja epätoivo
Tositietoa ja ymmärrystä kaikille nopeasti
ja "läpinäkyvästi":
 miten koskee minua..ja meitä ?
 tarkoitus, perusteet ja hyödyt
 miten edetään: suunnitelma ?
Prof. M Ylikoski / 10.2.2011
Ahdistuminen,
Todellisuudelta
kieltäytyminen,
Lojaalisuus murtuu,
Vainoharhaisuus
9
JAETTU OPETTAJUUS
JAETTU OPETTAJUUS
• Yhteinen vastuu oppilaasta
• Perimmäinen vastuu yleisen ja tehostetun
tuen oppilaista luokanopettajalla, erityisen
tuen oppilaista erityisopettajalla
• Vaatii yhteistä opetusjärjestelyjen ja tuntien
suunnittelua
• Opetuksen toteuttaminen yhteistyössä
luokanopettaja/erityisopettaja
Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2011
JAETTU OPETTAJUUS jat. jatkuu
JAETTU OPETTAJUUS
• Lukujärjestys; palkkitunnit koko luokkaasteella
• Reaaliaineet jaksoina
• Avustajan joustava käyttö
• HALU TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ
Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2011
PARKKI-TOIMINTA REHTORIN
NÄKÖKULMASTA
• Opetuksellinen tasa-arvo toteutuu paremmin
• Perinteisestä opettajantyöstä tiimityöhön;
jaettu asiantuntijuus
• Lukujärjestys
• Oppilaiden asioiden selvittely vähentynyt
• Parkkitoiminta jatkuu yläkoulussa ensi syksynä
Minna Knuutila ja Jaana Selkilä 30.3.2011

similar documents