Bijeenkomst coördinerend platform

Report
COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN
ARBEIDSMARKT
2 DECEMBER 2014
PARTNERS 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overheid :
Provincie ,
Gemeente ,
SW bedrijven
UWV
Onderwijs : 2 HBO en 3 ROC’s
Ondernemers:
VNO/NCW/MKB
Werkgevers/Werknemers:
O& O fondsen en Metaal Unie
Gerelateerd aan onderwijs en bedrijfsleven, non –profit
instellingen : SBB/Kenniscentra, Ventura Plus
COÖRDINEREND PLATFORM
• Hoe kijken we op de afgelopen 2 jaren terug?
• De partijen hebben elkaar beter weten te vinden
• Platform heeft een informerend karakter
•
•
•
•
•
•
•
Concrete zaken :
Opstellen en up to date houden van arbeidsmarktanalyse,
Actieplan jeugdwerkeloosheid i.s.m. partners,
Rol van scholingsmakelaar-leren/werken –leer/werkbanen
Empatec- vraag werkgever m.b.t. onderwijs
Ventura Plus-HRM managers ontmoeten MBO/HBO studenten
Financiële regelingen voor werkgevers in Friesland in kaart
gebracht
VERANDERINGEN
• Komst van Werkbedrijf ,positionering BP en CP
• Decentralisatie van ( arbeidsmarkt) beleid door rijk
naar gemeenten
• Noodzaak publieke-private samenwerking
• Veranderde rol van SBB
• Benodigde werknemers vaardigheden voor de 21
ste eeuw
• De toekomst valt moeilijk te voorspellen
TYPERING VAN HET HUIDIGE
ARBEIDSMARKTBELEID
• Veel overleg
• Veel banenplan
• Veel geld beschikbaar –Banenplan Noord (52
miljoen) voor stimuleren,reduceren en realiseren
•
•
•
•
Wie is de eigenaar van het arbeidsmarktbeleid?
Waar vindt de afstemming plaats ?
Waar worden verbindingen en keuzes gemaakt ?
Wat willen we dan bereiken ?
ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN
• Ieder arbeidsmarktvraagstuk is verbonden aan een mismatch
( vraag-aanbod)
• Hoe krijgen we meer transparantie m.b.t. vraag en aanbod?
• Hoe zit het met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor
lager opgeleiden ?
• Verdringing van banen door hoger opgeleiden
• Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt , maar er zijn ook
70.000 laag geletterden in Friesland
• Hoe zetten we leren en werken naar de groeisectoren neer
op de kaart ?
• Is er in Friesland behoefte aan een ondernemers academie ?
• Hoe kunnen we de expertise van HBO instellingen inzetten bij
arbeidsmarktvraagstukken?
ORGANISATIE 2015
• Voorstel : Deelnemers CP werken een
arbeidsmarktvraagstuk uit en leggen dit voor aan
het BP
• Bestuurlijk Platform maakt afspraken m.b.t.
arbeidsmarktbeleid
• Coördinerend Platform werkt de algemene/boven
sectorale vraagstukken uit en levert deze aan bij
het Bestuurlijk Platform
• Sectortafels ,werken de sectorale vraagstukken uit,
daarin zijn ook de 3 O’s vertegenwoordigd

similar documents