Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών

Report
Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής
Προϊόντων και Υπηρεσιών
του ΟΟΣΑ
Π. Παναγιωτακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop
Εθνικός Εκπρόσωπος Οικο-καινοτομίας στον ΟΟΣΑ
Τι είναι ο Οδηγός;
«Ο Οδηγός Βιωσιμότητας Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών του
ΟΟΣΑ (OECD Sustainable Manufacturing Toolkit) παρέχει
ένα σύνολο διεθνώς εφαρμοσμένων, κοινών και συγκρίσιμων δεικτών
για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης
των παραγωγικών εγκαταστάσεων κάθε μεγέθους, κλάδου ή χώρας.»
www.oecd.org/innovation/green/toolkit
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Ορισμός
Βιώσιμη Παραγωγή
(Sustainable Manufacturing)
«Η παραγωγή προϊόντων (και υπηρεσιών)
η οποία χρησιμοποιεί διεργασίες που:
1.
2.
ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
εξοικονομούν ενέργεια και διαφυλάττουν τους φυσικούς
πόρους,
3. είναι ασφαλείς για τους εργαζόμενους, τις κοινότητες και
τους καταναλωτές και
4. είναι οικονομικά βιώσιμες».
US Department of Commerce
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
3 Διαστάσεις/Πυλώνες
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Παραγωγή και Περιβάλλον
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Δείκτες Βιώσιμης Παραγωγής
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και
Ορισμός Προτεραιοτήτων
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και
Ορισμός Προτεραιοτήτων
Γρήγορες Νίκες
Περιοχές με γρήγορη, θετική επίπτωση,
π.χ. αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας.
«Καυτά» Θέματα
Περιοχές με αντιπαραθέσεις και ανησυχίες,
π.χ. μεταξύ των τοπικών κοινωνιών για εκπομπές ρύπων
Στρατηγικές Επιταγές
Απαραίτητες για την κύρια επιχειρηματική λειτουργία,
π.χ. τήρηση νομοθεσίας ή περιβαλλοντική πιστοποίηση
προϊόντων .
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και
Ορισμός Προτεραιοτήτων
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 1: Χαρτογράφηση Επιπτώσεων και
Ορισμός Προτεραιοτήτων
Customers
Consumer
Action
Group
Employees
Organization
Regulator
Suppliers
Local
Community
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών –
Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Αναγνώριση
Σχετικών Δεικτών
Open the way to sustainability…
Καθορισμός
Αναγκών για
Δεδομένα
Δημιουργία
Διεργασίας
Συλλογής
Δεδομένων
@closetheloopgr
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών –
Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών –
Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 2: Επιλογή Δεικτών –
Κατανόηση Αναγκών για Δεδομένα
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Σχετικά Περιβαλλοντικά Ζητήματα
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Δείκτες
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 3: Μέτρηση Εισροών Παραγωγής
Σχετικές Ενέργειες και Οφέλη
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 4: Αξιολόγηση Λειτουργίας
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 5: Αξιολόγηση Προϊόντων/Υπηρεσιών
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων
Χρήση Δεικτών για Βελτίωση Επίδοσης
1. Αξιολόγηση δεικτών για ανάδειξη ευκαιριών
2. Καθιέρωση Σημείου Αναφοράς
3. Αναγνώριση και Αξιολόγηση Βελτιωτικών Επιλογών
4. Ανάπτυξη Σεναρίων και Σύγκριση Επιλογών
5. Καθορισμός Βέλτιστης Επιλογής Υπολογίζοντας τις «θυσίες» (trade-offs)
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 6: Κατανόηση Αποτελεσμάτων
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης
Καθορισμός Στόχων Βελτίωσης
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Βήμα 7: Λάβετε Δράση για Βελτίωση της Επίδοσης
Δημιουργία Σχεδίων Δράσης
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
7 Βήματα για Βιωσιμότητα στην Παραγωγή
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Προχωρώντας παραπέρα…
Επικοινωνίας Επίδοσης σε
Ενδιαφερόμενα Μέρη
GRI
Βελτίωση Συνολικής
Διαχείρισης Βιωσιμότητας
ISO14001
ISO26000
Βελτίωση Περιβαλλοντικής
Επίδοσης
LCA
EPD
EU Ecolabel
Open the way to sustainability…
UN Global Compact
@closetheloopgr
Toolkit Website
www.oecd.org/innovation/green/toolkit
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Περίληψη Οδηγού στα Ελληνικά
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr
Συμβουλευτικές και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Close the Loop:
 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment-LCA)
 Οικολογικά Σήματα
 Εταιρική Υπευθυνότητα (ΕΚΕ)
 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 Ανθρακικό Αποτύπωμα
 Υδατικό Αποτύπωμα
Open the way to sustainability…
www.ClosetheLoop.gr
@closetheloopgr
Ευχαριστώ!
www.closetheloop.gr
www.facebook.com/closetheloopgr
Open the way to sustainability…
@closetheloopgr

similar documents