Crowe Horwath Odgovornost direktora

Report
Odgovornost direktora,
nadzornog odbora i članova društva
Dubravka Lacković Smole i
Jasmina Kajtezović,
Crowe Horwath
Pravni izvori - skraćenice
• Zakon o trgovačkim društvima (ZTD)
• Zakon o financijskom poslovanju i
predstečajnoj nagodbi (ZFPPN)
• Opći porezni zakon (OPZ)
Sadržaj
•
•
•
•
•
Odgovornost uprave (primjeri)
Odgovornost nadzornog odbora
Odgovornost članova (vlasnika) trg. društva
Odgovornost prema ZFPPN
Odgovornost prema OPZ
Odgovornost uprave: Imenovanje (1/8)
• IMENOVANJE:
– d.o.o.
– d.d.
Članovi društva
Nadzorni odbor ili Upravni odbor
• ZASTUPANJE:
– Samostalno i pojedinačno
– Zajedno s jednim ili više članova uprave
Odgovornost uprave: općenito (2/8)
• ODGOVORNOST PRI OSNIVANJU
- povreda obveze prilikom osnivanja
solidarna odgovornost
šteta društvu
• ODGOVORNOST ZA POSLOVANJE
- POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA
u slučaju spora: teret dokaza na direktoru
- čuvanje poslovne tajne
solidarna odgovornost
ZASTARA: 5 god.
Odgovornost uprave: poslovanje (3/8)
• Odgovornost za financijska izvješća
• Pokretanje stečaja
• Gubitak u visini polovine temeljnog kapitala – odmah
sazvati glavnu skupštinu društva i o tome je izvijestiti
• Nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost
• Odmah, najkasnije u roku od 3 tjedna!
• Nema plaćanja, osim onih koja se obave s pozornošću
urednog i savjesnog gospodarstvenika
ODGOVORNOST ZA PLAĆANJE
obveza platiti
društvu sve isplaćeno nakon nastanka stečajnih razloga
Odgovornost direktora: primjer 1. (4/8)
Postupanja protivno
zakonu
• vraćanje dioničarima uloženog
• isplata dioničarima kamate ili
dividende
• upis, sjecanje, uzimanje u zalog
ili povlačenje vlastitih dionica
društva ili drugoga društva
• izdavanje dionica prije nego što
se za njih u cjelini uplati iznos za
koji su izdane
Odgovornost direktora: primjer 1. (5/8)
Postupanja protivno
zakonu
• razdjeljivanje imovine društva
• plaćanja
nakon
nastupa
nesposobnosti
za
plaćanje/
prezaduženosti
• davanje naknade članovima
nadzornog odbora
• davanje kredita
• kod
uvjetnog
povećanja
kapitala izdaju dionice suprotno
svrsi/ prije nego što se one u
cjelini uplate
Odgovornost uprave: oslobođenje (6/8)
• RADNJA SE TEMELJI NA ODLUCI GLAVNE
SKUPŠTINE
(NE odobrenje radnje od strane nadzornog
odbora)
• ODRICANJE DRUŠTVA OD ZAHTJEVA ZA NAKNADU
ŠETE/ NAGODBA
– 3 god. nakon nastanka zahtjeva
– suglasnost glavne skupštine
– bez prigovora manjine koja predstavlja 1/10 temeljnog
kapitala
Odgovornost uprave: vjerovnici (7/8)
• Primjeri + gruba povreda dužne pozornosti
• SUPSIDIJARNA ODGOVORNOST („ako vjerovnici
ne mogu svoje tražbine podmiriti od društva”)
• NEMA OSLOBOĐENJA OD ODGOVORNOSTI
(odluka skupštine, nagodba, odricanje društva od
zahtjeva)
• u slučaju stečaja nad društvom: stečajni upravitelj
ostvaruje prava za vjerovnike
ZASTARA: 5 godina
Odgovornost uprave: treće osobe (8/8)
SOLIDARNA ODGOVORNOST
ODGOVORNOST TREĆEGA
• namjera
• korištenje utjecaja (navede
direktora na štetnu radnju)
• šteta društvu i/ili
dioničarima
+
TKO JE IMAO KORIST
• namjera
ODGOVORNOST DIREKTORA
• povreda dužnosti
(teret dokaza na direktorima)
- oslobođenje/ isključenje:
• zakonita odluka glavne
skupštine
• navedeni na radnju od
društva ovlaštenog na
vođenje poslova
Odgovornost nadzornog odbora (1/2)
• Obvezno tijelo u d.d.
• Obvezno tijelo u d.o.o. ako je:
•
•
•
•
Prosječan broj radnika ˃ 300
Obveza propisana posebnim zakonom zbog djelatnosti
Temeljni kapital ˃ 600.000 kn i ˃ 50 članova društva
Ako je d.o.o. komplementar u komanditnom društvu i
zajedno imaju ˃ 300 radnika
• Ako je član društva jedan d.d. (ili d.o.o.) i zajedno imaju
˃ 300 radnika
Odgovornost nadzornog odbora (2/2)
• POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG
GOSPODARSTVENIKA
u slučaju spora: teret dokaza na članu NO
• ČUVANJE POSLOVNE TAJNE
solidarna odgovornost
ZASTARA: 5 god.
Odgovornost članova društva (1/2)
• Članovi j.t.d. i komplementari u k.d.
odgovaraju za obveze društva
osobno, solidarno i neograničeno
• Članovi d.o.o., dioničari i komanditori
ne odgovaraju za obveze društva
Iznimke:
– OSNIVANJE DRUŠTVA
– PROBOJ PRAVNE OSOBNOSTI
Odgovornost članova društva (2/2)
• ODGOVORNOST ZA OSNIVANJE
povreda obveze prilikom osnivanja
Solidarna odgovornost
šteta društvu
• PROBOJ PRAVNE OSOBNOSTI:
- koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače
zabranjen
- koristi društvo da bi oštetio vjerovnike
- protivno zakonu upravlja imovinom društva kao da je to
njegova imovina
- u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanji imovinu
društva, iako je znao ili morao znati da ono neće moći
podmiriti svoje obveze
Odgovornost: osobna, solidarna i neograničena
Kaznena i prekršajna odgovornost
DJELO
TKO ODGOVARA
KAZNA
Davanje netočnih podataka
Uprava, nadzorni
odbor, član društva
Novčana kazna ili kazna
zatvora do 2 godine
Netočno prikazivanje
imovinskog stanja
Uprava, nadzorni
odbor, član društva
Novčana kazna ili kazna
zatvora do 2 godine
Uprava
Novčana kazna ili kazna
zatvora do 2 godine (do 1
godine u slučaju nemara)
Povreda u slučaju gubitka,
prezaduženosti ili
nesposobnosti za plaćanjem
Povreda dužnosti čuvanja tajne
Uprava, nadzorni
odbor
Novčana kazna ili kazna
zatvora do 1 godine (do 2
godine ako sebi ili drugom
pribavi protupravnu korist)
Prekršaj
Uprava, nadzorni
odbor, član društva
do 7.000 kn
Teži prekršaj - do 50.000 kn
Odgovornost prema ZFPPN (1/4)
• TEMELJNE OBVEZE UPRAVE:
– Osiguranje likvidnosti i solventnosti
– Upravljati imovinom i obvezama na način da se
podmiruju dospjele obveze
– Sustavno praćenje, procjenu i strategiju
održavanja adekvatne razine kapitala
• TEMELJNE OBVEZE NADZORNOG ODBORA:
– Nadzirati stanje likvidnosti i solventnosti
Odgovornost prema ZFPPN (2/4)
• UPRAVLJANJE RIZICIMA:
– Utvrđivanje, procjenu, praćenje rizika
• RIZICI:
– Kreditni (zakašnjenje dužnika društva)
– Tržišni (promjena cijena robe, valuta, kamata)
– Operativni (rizik gubitaka zbog pogrešaka, šteta
uzrokovanih neadekvatnim internim procesima,
osobama, vanjskim događajima i izmjena pravnih
propisa!)
– Likvidnosti (nemogućnost ispunjenja dospjelih obveza)
Odgovornost prema ZFPPN (3/4)
NEADEKVATNOST KAPITALA
• UPRAVA u roku od 8 dana analizirati uzroke i predložiti
mjere potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala +
dostaviti ih NO
• NADZORNI ODBOR dati mišljenje u roku od 8 dana
• UPRAVA početi provoditi mjere iz njezine nadležnosti + za
koje je dobila suglasnost
• UPRAVA mora odmah sazvati skupštinu i predložiti
provođenje mjera potrebnih za ostvarenje adekvatnosti
kapitala
• mjere potrebno provesti u roku od 90 dana!
Odgovornost prema ZFPPN (4/4)
PREKRŠAJI
• Poduzetnik: 10.000 kn do 1.000.000 kn, ako:
- ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno
zakonu
- u stanju nelikvidnosti obavlja plaćanje osim onih nužnih za
redovno poslovanje
- ne pokrene postupak predstečajne nagodbe
- Na osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima;
- na podnese TS-u konačan prijedlog predstečajne nagodbe u
roku od 15 dana od izvršnosti rješenja
- Kao vjerovnik ne pristupi ne pristupi ročištu za sklapanje
predstečajne nagodbe pred sudom
• Odgovornost direktora: 1.000 kn do 50.000 kuna.
Proboj pravne osobnosti - OPZ
• OPZ (čl. 26.a. i 26.b.) – zakonski jamci za
porezne obveze trgovačkih društava, su i:
vlasnici društva,
članovi uprave, i
izvršni direktori
ako se utvrdi da su zloporabom svojih prava ili
ovlasti onemogućili naplatu poreznog duga
društva kao glavnog poreznog dužnika
Svrha i cilj uspostave probojnosti pravne
osobnosti
1. Uspostava odgovornosti vlasnika i direktora
društva za porezne obveze društva
2. Sprječavanje različitih oblika zloporaba u
poslovanju trgovačkih društava
3. Povećana mogućnost naplate poreznog tijela
4. Proširenje odredbi o odgovornosti određenih
osoba za tuđi porezni dug
Odgovornosti članova (vlasnika)
trgovačkog društva – 1/1
• Članovi d.o.o.-a, d.d.-a, komanditori u
komanditnom društvu ne odgovaraju za
obveze društva izuzev kada je to određeno
zakonom.
• SADA IZNIMKA (OPZ)! – ako član društva
zlorabi svoju odgovornost, što rezultira
nemogućnosti podmirenja (poreznih)
obveza društva.
Odgovornost osoba koje vode poslove
društva i povezanih osoba – 1/1
• Članovi uprave i izvršni direktori društva
kapitala odgovaraju kao porezni jamci za:
preusmjeravanje novčanih tokova na druge
pravne ili fizičke osobe radi izbjegavanja
plaćanja poreznih obveza
korištenje društva radi postizanja ciljeva koje
ne bi sam mogao postići, a koji su zabranjeni
umanjenje ili otuđenje imovine društva koje
onemogućuje plaćanje poreza i javnih davanja
Odgovornost osoba koje vode poslove
društva i povezanih osoba – 1/2
• Do visine ostvarene koristi, supsidijarno
odgovaraju i povezane osobe u čiju korist je
poduzeto raspolaganje na štetu društva, što
onemogućuje plaćanja poreza i javnih davanja
Odgovornost poreznih jamaca – 1/1
• Odgovaraju za odnosno plaćaju porezni dug
ako ga u roku nije platio porezni obveznik
• Može biti utvrđena tek nakon provedenog
posebnog dijela poreznog nadzora kojim se
utvrđuje i dokazuje zloporaba prava i donosi
rješenje kojim se taj postupak zaključuje
Odgovornost poreznog jamca – 1/2
• Odnosi se i na posebne slučajeve odgovornosti
što uključuje i određena gospodarska kaznena
djela:
prividni ili besplatni prijenos imovine glavnog
trgovačkog društva na novo društvo koje su
porezni jamci osnovali sami ili s drugim
osobama
drugi oblici prividne prodaje i opterećenja bez
protučinidbe ili besplatnog ustupa povezanim
osobama
Odgovornost poreznog jamca – 1/3
zaključenje prividnoga pravnog posla
priznanje nepostojeće tražbine trgovačkom
društvu koje su osnovali sami ili s drugim
osobama
smanjenje imovine ili prikrivanje imovinskog
stanja
nepodnošenje zakonom propisanih godišnjih
izvješća
nepokretanje stečajnog postupka
Utvrđivanje zloporabe prava i
odgovornosti – 1/1
• Nakon provedenog poreznog postupka od strane
poreznog tijela po službenoj dužnosti
• Provodi se samo ako su prethodno provedene sve
mjere prisilne naplate od trgovačkog društva, a
porezni dug je ostao neplaćen
• Ista procedura kao i kod „klasičnog” poreznog
nadzora
• Zastara = zastari naplate poreza
• Porezni jamci odgovaraju supsidijarno
Utvrđivanje zloporabe prava i
odgovornosti – 1/2
• Nedostaci:
Pitanje osposobljenosti inspektora službi
nadzora i poreznih revizora koji provode
postupak
Ne postoje uvjeti koji bi osigurali dovoljnu
razinu stručnosti i osposobljenosti za
rješavanje u predmetnim postupcima
Narušavanje pravne sigurnosti poreznih
obveznika!!
Druge jurisdikcije
• Većina zemalja ima u svojim poreznim
sustavima:
opća pravila o izbjegavanju plaćanja poreza i
zabrani zloporabe prava (tzv. General antiavoidance rules), te
opća pravila zabrane zloporabe poreznog
planiranja (npr. Njemačka)
Prekršajna vs. Kaznena
odgovornost – 1/2
• Prekršajna odgovornost – „nenamjerno” neplaćanje poreza
(objektivna odgovornost)
• Kaznena odgovornost – porezna utaja (subjektivna
odgovornost)
• Porezna utaja = nezakonito izbjegavanje porezne obveze i
predstavlja sve nezakonite radnje kojima se porezna obveza
prikriva ili izbjegava u cilju plaćanja manjeg poreza, nego što
zakon propisuje
Granica je tanka!!!
• Izbjegavanje plaćanja poreza = podrazumijeva sve legalne
zakonske radnje u svrhu smanjenja ili neplaćanja porezne
obveze
Prekršajna vs. Kaznena
odgovornost – 2/2
• Prekršajna odgovornost – novčana kazna
određena u propisanim rasponima od strane
prekršajnog suda
• Kaznena odgovornost – kazna zatvora i
oduzimanje stečene imovinske koristi
• Ako je prekršajno kažnjen za neku protupravnu
radnju, porezni obveznik ne može za isto biti i
kazneno odgovoran
Utvrđivanje kaznene odgovornosti – 1/1
• Poseban porezni postupak
• Uputa PU za otkrivanje i prijavljivanje kaznenih djela:
Porezni obveznik ne vodi knjige ili ih ne dostavi
poreznom tijelu po pozivu
Nema ili ne predoči poslovnu dokumentaciju
Nije dostupan
U poslovne knjige i porezne prijave unio lažne podatke
Ako mu je porezna obveza utvrđena procjenom
temeljem dokumentacije od drugih poreznih
obveznika
Utvrđivanje kaznene odgovornosti – 1/2
• Treba uzeti u obzir cjelokupni odnos poreznog
obveznika prema obračunavanju, prijavljivanju
i plaćanju poreznih obveza
• Kazneno djelo postoji samo ako se radi o
legalnim prihodima i utaji istih (DORH)
Za kraj
• Širok krug zakonskih poreznih jamaca, te
• Mogućnost utvrđivanja kaznene odgovornosti za
izbjegavanje plaćanja poreza - jačanje porezne
discipline i nadoknade poreznih prihoda izgubljenih
uslijed zloporaba.
• Nadzor porezne uprave - neizvjesnost i pravna
nesigurnost poreznih obveznika
• Ostvarenje kratkoročnih ciljeva ne smije ugrožavati
povjerenje između sudionika porezno-pravnog
odnosa, što predstavlja osnovu razvoja poreznog
morala i porezne discipline.
Hvala na pažnji!
Jasmina Kajtezović, ACCA
Menadžer
Usluge poreznog savjetovanja
Crowe Horwath Tax and Accounting d.o.o.
Član Crowe Horwath International
Grand Center, Petra Hektorovica 2,
10 000 Zagreb - Croatia
Office: +385 1 48 82 555
Fax:
+385 1 48 22 220
E-mail: [email protected]
www.crowehorwath.hr
Dubravka Lacković
Odvjetnik
Odvjetničko društvo Lipovšćak i partneri d.o.o.
Zelenjak 24
Zagreb - Croatia
Office: +385 1 48 82 555
Fax:
+385 1 48 22 220
E-mail: [email protected]

similar documents