2 Zapresic – Imovinsko pravni u vezi izgradnje

Report
Zakon o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina
(Narodne novine br.80/11)
Alen Zlački, dipl.iur.
Uvod
•
•
•
•
Predlagatelj Zakona: Ministarstvo financija
Donesen po hitnom postupku
Stupio na snagu: 21.07.2011.g.
Sadrži svega 6 članaka
Zakonom se uređuje:
• - rješavanje imovinskopravnih odnosa prilikom
izgradnje infrastrukturnih građevina za koje je
utvrđen interes Republike Hrvatske između osoba
javnog prava koje su nositelji projekata i osoba
javnog prava koje su vlasnici zemljišta,
• - oslobođenje osoba javnog prava od
međusobnog plaćanja naknade za stjecanje prava
vlasništva, prava služnosti ili prava građenja na
njihovu zemljištu, a koje je potrebno za izgradnju
infrastrukturnih građevina, pod uvjetima
utvrđenima ovim Zakonom.
Pretpostavke
1. Izgradnja infrastrukturnih građevina
2. Utvrđen interes Republike Hrvatske
3. Osoba javnog prava
oslobođenje od međusobnog plaćanja naknade za
stjecanje prava vlasništva, prava služnosti ili prava
građenja na njihovu zemljištu
Primjena u praksi
• Primjena Zakona u jedinicama
lokalne i područne (regionalne)
samouprave dovela je to toga da se
zahtjevi osoba javnog prava (HEP-a,
Zaprešić d.o.o., Plinacro-a…itd) za
izgradnju infrastrukturnih građevina
rješavaju jednostavnije i brže
• Upitna je primjena Zakona u radu
Državnog ureda za upravljanje
državnom imovinom
Tumačenje čl.2.Zakona
„…ne postoji zapreka za stjecanje prava vlasništva,
prava služnosti o prava građenja osoba javnog prava iz
članka 3.stavka 2.Zakona, kada se ta prava stječu radi
izgradnje infrastrukturnih građevina odnosno stjecanje
istih i na već postojećim i sagrađenim objektima
ukoliko je za izgradnju navedenih objekata utvrđen
interes Republike Hrvatske u smislu članka 3.stavka 1.
Zakona, odnosno ukoliko je posebnim propisom
utvrđeno da je predmetni objekt građevina od interesa
za Republiku Hrvatsku te da je pravna osoba na koju
se prenosi pravo vlasništva osoba javnog prava u
smislu članka 3.stavka 2.Zakona”
(Tumačenje Ministarstva financija od 28.04.2014.g.
KLASA: 360-01/14-01/03, URBROJ: 513-05-04-14-2)
Problemi:
•
•
•
upitna primjena Zakona o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina u radu Državnog
ureda za upravljanje državnom imovinom
neefikasnost / neučinkovitost Državnog ureda,
iako moramo imati na umu da je Agencija za
upravljanje državnom imovinom prestala s
radom
30.09.2013.g.
(čl.80.Zakona
o
upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske)
odnos Zakona o uređivanju imovinskopravnih
odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina i Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske,
Zaključak
Zakonodavac je ovim Zakonom propisao da osobe
javnog prava stječu ex lege bez naknade ono stvarno
pravo (pravo vlasništva, pravo služnosti i pravo
građenja) koje za vlasnika zemljišta predstavlja
najmanji teret, a kojim se omogućava ostvarenje svrhe
izgradnje infrastrukturne građevne.
Imovinsko pravni odnosi između vlasnika zemljišta i
vlasnika infrastrukturne građevine uređuju se
ugovorom koji je deklaratorne prirode i služi kao
osnova za provedbu prava stečenih temeljem ovog
Zakon u zemljišnoj knjizi i drugim javnim registrima.
Hvala na pozornosti!

similar documents