prezentacija-leader-program-i-lag

Report
REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.
CENTAR ZA BRDSKO-PLANINSKU
POLJOPRIVREDU PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
LEADER PROGRAM I
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE
( LAG )
Opatija, 31. listopada 2012.
UVOD
,,Inovativnost je sposobnost doživljavanja promjene kao mogućnosti,
a ne prijetnje.''
Albert Einstein
,,Inovacija je jednako važna u seoskoj mljekari i sirani, pilani ili na
lokalnom fakultetu kao i u milanskom centru za dizajn,
aeronautičkoj industriji u Toulouseu ili istraživačkom odjelu IBM-a.''
Frank Gaskel,
predstavnik Euromontane
Bitni pojmovi
LEADER program – Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
– Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva
- mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji
lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe
Lokalna akcijska grupa (LAG)
- partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog
područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije
tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe
- predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika
- naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika
Odabrani LAG - LAG koji je udovoljio uvjetima Pravilnika i Natječaja za odabir LAG-ova
koji će se sufinancirati sredstvima IPARD program te za kojeg je IPARD Agencija donijela Odluku o
odabiru LAG- a
Ruralno područje – cjelokupno područje Republike Hrvatske, osim područja Grada Zagreba
Lokalna razvojna strategija (LRS) - strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG
za područje koje obuhvaća
Javna potpora - sredstva u proračunu Europske unije i sredstva Državnog proračuna
Republike Hrvatske namijenjena za provedbu IPARD programa, ne uključujući sredstva
lokalne i regionalne samouprave
RURALNI RAZVOJ
• Suočavanje s problemima ruralnog razvoja uključuje prilagodbu na
promjenjive okolnosti u ruralnim područjima.
• Uzroci mogu biti različiti:
- klimatske i demografske promjene
- smanjivanje utjecaja tradicionalnih sektora
- promjene politika itd.
• Intezivni kontakti i suradnja sa drugim dionicima iz drugih mjesta,
rad u skupinama, umrežavanje dionika dovodi do razmjena ideja i
otkrića koje poprimaju oblik kvalitetnog rješenja pružajući izlaz iz
trenutne situacije.
• U novoj politici ruralnog razvoja EU – naglašeno je kreativno
razmišljanje i inovativan pristup, a to znači uvođenje i primjenu
novih tehnologija ili primjenu provjerenih koncepata na nov i
učinkovitiji način
RURALNI RAZVOJ I PRIMJENA LEADER
PROGRAMA U HRVATSKOJ
Osnovno obilježje politike ruralnog razvoja je nastojanje da se razvojno zaostajanje
ruralnih područja zaustavi učinkovitim korištenjem svih njihovih resursa.
Problemi ruralnog razvoja u Hrvatskoj:
• nedostatak stalnih prihoda
• visoka prosječna dob
• niska stopa obrazovanosti
• zapuštenost gradskog nasljeđa
• nezadovoljavajuća opremljenost osnovnim uslugama i infrastrukturom
• nesređena imovinska situacija (zemljišni, građevni i ostali posjedi)
Posljedice:
• zapuštanje i propadanje ruralnih naselja
• gubitak mlađeg i radno sposobnog stanovništva
• nedovoljno iskorištavanje prirodnih resursa
Cilj modela za ruralni razvoj Hrvatske
- zadržati stanovništvo u ruralnim područjima
- izjednačiti kvalitetu života u ruralnim i urbanim područjima
- omogućiti povratak stanovništva iz urbanih u ruralna područja
- povećati konkurentnost proizvodnje
- stvoriti veći dohodak poljoprivrednih proizvođača
U cilju rješavanja prethodno spomenutih problema donešena je
Strategija ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2013.
Strateški ciljevi za navedeno razdoblje:
1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora
2. Očuvanje, zaštita i održiva uporaba krajolika, kulturnog i prirodnog nasljeđa
3. Poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i proširenje gospodarskog
programa ruralnog gospodarstva
4. Poboljšanje učinkovitosti institucionalnog okruženja
RURALNI RAZVOJ I PRIMJENA LEADER
PROGRAMA U ZEMLJAMA EU
Europska zajednica rješenje za ruralni razvoj vidi u provođenju Zajedničke poljoprivredne
politike (ZPP) i rješavanju pitanja:
- klimatskih promjena
- obnovljivih izvora energije
- upravljanja vodama
- očuvanju bioraznolikosti
- restrukturiranju mljekarstva
Europska mreža ruralnog razvoja (EMRR) kombinacijom koordiniranih usluga
Mreža stvara nove mogućnosti za prepoznavanje i promicanje odgovarajućih
aktivnosti ruralnog razvoja na lokalnoj, regionalnoj i razini EU-a u kojima
im uvelike pomaže Nacionalna mreža za ruralni razvoj (NMRR).
Nacionalne mreže povezuju nacionalne administracije zemalja članica i brojnih
dionika koji rade na rješavaju različitih pitanja ruralnog razvoja. Njihova struktura
i organizacija može se u pojedinim zemljama razlikovati, ali u svima je glavna zadaća
potpora provedbi i ocjenjivanje politike ruralnog razvoja.
Ciljevi Nacionalnih mreža za ruralni razvoj:
- Razmjena informacija i unaprjeđenje komunikacije među dionicima
u ruralnim područjima putem konferencija, sastanaka, programa
obrazovanja, izdavalaštva i internetske stranice EMRR-a
- Prepoznavanje, analiza i širenje dobre i primjenjive prakse kroz
tematska istraživanja, studije slučajeva i dodjeljivanje nagradnih
poticajnih mjera
- Priprema programa obuke za Lokalne akcijske grupe (LAG) u procesu
njihova osnivanja
- Potpora projektima suradnje podizanjem razine svijesti o
mogućnostima suradnje, pružanjem pomoći u pronalaženju partnera,
pružanjem mentorskih usluga pri provedbi projekata i savjetovanjem za
upravljanje partnerstvom
Prioritetne osi programa ruralnog razvoja
Nacionalne mreže potiču LAG-ove da svoje aktivnosti
šire na sve četiri prioritetne osi programa ruralnog razvoja:
I. KREATIVNOST I INOVATIVNOST
II. NOVE METODE RADA
III. RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I USLUGA
IV. PRIMJENA DOKAZANIH PRISTUPA
I. KREATIVNOST I INOVATIVNOST
aktivnosti ruralnog razvoja koje su vrlo važne kao cjelokupni process
- od programiranja politika do provedbe projekata
,,Inovacija je motor razvoja. Inovacija je kreativnost.
Inovacija je znanje. Inovacija je hrabrost.''
Breda Kovačič,
Slovenski program za ruralni razvoj
,,Inovacija je usredotočenost na kupce i usklađivanje s njihovim
promjenjivim potrebama, kako u pogledu novih proizvoda i usluga,
tako i u pogledu načina na koji novi proizvodi i usluge dolaze do njih.'‘
Trener – Paul McCarthy
Irska uprava za razvoj poljoprivrede i prehrambenih proizvoda
II. NOVE METODE RADA
•
•
•
•
•
•
primjene novih ideja
korištenje novih tehnika
usmjeravanje na nova tržišta
povezivanje različitih sektora i dionika novim metodama umrežavanja
pružanje potpore novim prioritetnim skupinama
pronalaženje novih rješenja za socijalne i gospodarske izazove
• očuvanje okoliša
Za ostvarenje bitno:
- dobra komunikacija među dobro informiranim suradnicima
- stvaranje novih metoda suradnje među poljoprivrednicima i šumarima
u koordiniranim zajedničkim aktivnostima
- stjecanje novog znanja o najboljim načinima korištenja mjera II. prioritetne osi
Glavni cilj - nalaženje rješenja za održivo upravljanje okolišem
u ruralnim područjima
III. RAZVOJ NOVIH PROIZVODA I USLUGA
Ostvaren je :
- kao rezultat inovativnog djelovanja
- primjenom novih metoda, tehnologija, procesa,
suradnje, istraživanja i razmišljanja
- provedbom obrazovnih aktivnosti za potrebe ruralnih
područja (elektroničko poslovanje, novi oblici
poduzetništva, proizvodi, usluge i procesi)
- promicanjem i uporabom informacijsko komunikacijskih
tehnologija (IKT) naročito u udaljenim područjima
- kroz zajednički rad zajednica, poduzeća, LAG-a i drugih
ruralnih dionika - korištenjem bogatog iskustva ruralnih
inovacija na kojima se temelje novi projekti
IV. PRIMJENA DOKAZANIH PRISTUPA
u novim okolnostima
-
učinkovit način pokretanja inovativnog ruralnog razvoja koji koristi
lokalnoj zajednici
- rezultat prijenosa znanja između regija ili između zemalja članica
Nadovezujući se na III. prioritetnu os programa ruralnog razvoja
Europska unija vidi rješenje u:
• poticanju informatičke pismenosti i osposobljavanja ruralnih dionika
u cilju smanjivanja razlike korištenja informacijskih i komunikacijskih
tehnologija između gradskih i seoskih područja
• uvođenju širokopojasnog Interneta i poticanju inovativnih digitalnih
usluga (e-poslovanje)
• pozivanju lokalne vlasti da potiče lokalno stanovništvo u nabavi
vlastitih računala
Uspješni primjeri:
- švedski projekt Stadsutveckling - ˝Razvoj grada˝ kojim je pokrenut internetski portal
pomoću kojeg se odvija virtualni susret vladinih službenika i poduzeća radi zajedničkog
razvijanja strategije borbe protiv depopulacije ruralnih područja Švedske.
Ciljane skupine ruralnih dionika su:
- poljoprivredna poduzeća
- mala i srednja poduzeća
- mladi
- žene
- stariji i druge rizične skupine
Sredstva zemalja članica namijenjena za tehničku pomoć koristan su izvor za provedbu
procjene stvarnog stanja u ruralnim područjima, izradi strategija i donošenja odluka.
Razmjena iskustava i primjera dobre prakse je koristan način za promicanje inovativnosti u
osiguravanju i boljem korištenju informacijskih tehnologija u ruralnim područjima EU-a.
LEADER PROGRAM
"Links between actions for the development of the rural economy" ,, Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva“
predstavlja inicijativu Europske unije za mobiliziranje i provedbu ruralnog
razvoja u ruralnim zajednicama kroz povezivanje lokalnog javnog i privatnog
sektora tj. osnivanje „Lokalnih akcijskih grupa" – LAG-a.
LEADER program se razvio kroz četiri faze:
- LEADER I (1991.-1993.) koji je pokrenuo novi pristup razvoju
- LEADER II (1994.-1999.) je uopćio taj pristup
- LEADER+ (2000.-2006.) nastojao je osmisliti nove metode na temelju
pilot - strategija i pronalaženjem zajedničkih tema
- OS LEADER (2007-2013.) prerasta u integralni dio europske politike
ruralnog razvoja i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja
zemalja članica
Za Hrvatsku bitno
- Dostupnost LEADER programa za Hrvatsku u potpunosti
ostvaruje se ulaskom u punopravno članstvo EU
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
zaduženo za uvođenje i provedbu LEADER program
→ Trenutno je LEADER program uklopljen u IPARD program
- IPA programa – čije su korisnice zemlje kandidate
za punopravnog članstvo EU
LEADER program i 7 osnovnih načela za slijediti:
1. Održivi ruralni razvoj temelji se na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog,
društvenog i gospodarskog kapitala. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i
okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u
ostvarivanju održivog ruralnog razvoja
2. Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja
obilježja, potencijale i prepoznatljivost na kojima treba graditi budućnost
3. ,,Bottom up’’ pristup - pristup odozdo prema gore – uključivanje svih raspoloživih
snaga u lokalnim zajednicama koje doprinose kvalitetnom razvoju kroz iznošenje ideja i
mogućih rješenja
4. Uspostavljanje lokalnih partnerstva - jedinstvena ideja stvaranja lokalnih javnoprivatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-a
5. Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije
nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način
6. Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena
znanja i iskustva, zajednički razvoj europskih ruralnih sredina, uzajamna pomoć i potpora
7. Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih
projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.
FINANCIJSKA PODRŠKA LEADERA
• bespovratna financijska sredstva - namijenjena nekom projektu
od pojedinačnog ili zajedničkog interesa
• povezivanje sredstava iz europskih i nacionalnih javnih fondova
(pokriveni troškovi projekta ovisno o tipu projekta i o području
gdje se projekt provodi)
• preostali dio troškova projekta voditelj projekta osigurava iz nekih
drugih sredstava
Cilj Hrvatske je pripremiti se za Strukturne fondove što je najbolje
moguće jer će se ulaskom Hrvatske u EU u tim fondovima otvoriti
značajna financijska sredstva.
Strukturni fondovi:
• podupiru kohezijsku politiku EU
• uspostavljaju ravnotežu među gospodarskim i društvenim
uvjetima u pojedinim europskim regijama
• potiču prekogranične, međudržavne i međuregionalne suradnje
u sklopu cilja europske teritorijalne suradnje
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) koji financira infrastrukturu
i podupire gospodarsku modernizaciju i konkurentnost
Kohezijski fond podupire očuvanje okoliša i razvoj transeuropske
prometne mreže u manje bogatim zemljama članicama
Europski socijalni fond (ESF) je koncentriran na pomaganje zemljama
članicama u pripremi europske radne snage i poduzeća za nove,
globalne izazove.
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE (LAG-e)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Okupljanje različitih nositelja ruralnog razvoja iz javnog, privatnog i
civilnog sektora , volontera koji zajednički definiraju prioritetne
aktivnosti
Identificiranje i implementiranje lokalne razvojne strategije
Udruživanje lokalnih dionika oko zajedničkih projekata i
međusektorskih akcija u cilju postizanja sinergije, kritične mase
potrebne za poboljšanje ekonomske konkurentnosti područja
Stvaranje prilika za iznošenje vlastitih stavova i mišljenja dionika koji
često nemaju iskustvo zajedničkog rada te moderiraju situacije u
kojima se dogovaraju rješenja kroz konzultacije i razgovore
Poticanje i uvođenje inovacija kroz analizu potreba lokalne zajednice
(proizvodi, procesi, organizacija, tržište)
Korištenje primjera dobre prakse iz drugih područja, zemalja, regija
Fleksibilnost u donošenju odluka o aktivnostima koje žele poduprijeti
Donošenje odluka vezanih za financijske izvore i njihovo upravljanje
Stvaranje nacionalne, regionalne i lokalne mreže
Razmjena dostignuća, iskustava između ruralnih područja, vlasti i
organizacija
NAJČEŠĆI DIONICI U LAG-u
- predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova
- profesionalne organizacije i savezi
(poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti)
- udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge
u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.)
- razvojne agencije
- dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije
poslovnog sektora
Udruživanjem partnera javnog i privatnog sektora u LAG-ove potrebno je
obratiti pažnju na ravnotežu zastupljenosti predstavnika lokalnih interesnih
skupina koji dolaze iz različitih sociološko-ekonomskih sektora, vodeći
pritom brigu da barem 50% članova dolazi iz poslovnog sektora i sektora
civilnog društva.
ODGOVORNOST LOKALNIH PARTNERSTAVA
/LAG-ova
•
•
•
•
•
•
uspostava LAG-a i izrada statuta
priprema lokalne strategije razvoja i lokalnog operativnog
plana razvoja
informiranje lokalnog stanovništva o postojećim
mogućnostima i prijavama za projekte u okviru programa
IPARD, u skladu s lokalnom strategijom razvoja
dogovor o usavršavanju i radionicama za lokalno
stanovništvo, npr. priprema pojedinačnih poslovnih planova,
prijedloga projekata, vođenja računovodstva, itd.
davanje pisama preporuke IPARD agenciji o projektima koji bi
se mogli financirati u okviru lokalne razvojne strategije
upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projekta,
programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i
kvartalna izvješća, itd.).
PRAVILNIK MJERA 202
PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG
RAZVOJA UNUTAR IPARD PROGRAMA
Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:
– Prilog I - Preporuke za izradu lokalne razvojne strategije
– Prilog II - Lista prihvatljivih izdataka u sklopu Mjere LEADER i najviši mogući godišnji iznos javne
potpore
– Prilog III - Kriteriji bodovanja za ocjenu kvalitete LRS-a
– Prilog IV - Označavanje ulaganja sufinanciranih sredstvima IPARD programa u okviru Mjere
LEADER
– Prilog V - Godišnje izvješće o radu ugovorenog LAG-a
– Prilog VI -Popis naselja u Republici Hrvatskoj s više od 25 000 stanovnika
– Prilog VII - Prijavni obrazac za Mjeru 202
– Prilog VIII - Godišnji plan aktivnosti
– Prilog IX - Dokumenti potrebni za kontrolu na terenu za Mjeru 202 (prema tipu kontrole)
– Prilog X - Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202
– Prilog XI - Zahtjev za isplatu
- Obrasci koji su prilozi VII – XI ovoga Pravilnika
dostupni u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.
Korisnici u sklopu Mjere LEADER
Članak 5.
- Korisnici potpore u sklopu Mjere LEADER su odabrani LAG-ovi koji s
Agencijom za plaćanja sklope Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD
programa
za sufinanciranje LAG-a
Odabrani LAG mora udovoljiti sljedećim kriterijima:
• Pravni oblik LAG-a je udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama
• LAG obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te
stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne
samouprave
• LAG predstavlja ruralno područje s više od 5 000, a manje od 150 000
stanovnika,
• Naselje u sklopu LAG-a ne smije imati više od 25 000 stanovnika
• Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u
• Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća LAG
U upravljačkoj strukturi LAG-a sudjeluju:
• predstavnici gospodarskog (trgovačka društva, zadruge,
obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i civilnog
sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50%
• predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne
samouprave kojoj pripadaju naselja iz LAG-a s najmanje 20%
• žene s najmanje 30%
• najmanje 1 osoba do 29 godina, 1 osoba od 29 do 50 godina i
1 osoba preko 50 godina
• LAG mora imati izrađenu LRS koja je u suglasju s
IPARD programom i postojećim razvojnim dokumentima
Članak 6.
LRS obvezno sadržava sljedeće elemente:
• grafički prikaz područja LAG-a
• SWOT analizu LAG područja
• opis značajki partnerstva i uključenost dionika u proces
izrade LRS
• razrađene kriterije za odabir projekata LAG-a (opis
procedure za donošenje, pisma preporuke)
• mjerljive ciljeve i provedbene aktivnosti
• usklađenost s nadređenim strateškim dokumentima
• financijski plan za provedbu aktivnosti u razdoblju do
kraja 2013. godine
POTPORA I PRIHVATLJIVI IZDACI
Članak 7.
- Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje u sklopu mjere LEADER obuhvaćaju aktivnosti u sklopu
Podmjere 1 i Podmjere 2.
- Aktivnosti u sklopu Podmjere 1 obuhvaćaju:
• Izradu studija za područje LAG-a (fizičke ili pravne osobe registrirane za određenu djelatnost)
• usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a
• animaciju, izradu promidžbenih materijala i organizaciju promotivno-promidžbenih događaja
za članove i stanovnike LAG-a
• sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima
i studijskim putovanjima
- Aktivnosti u sklopu Podmjere 2 obuhvaćaju poslovanje LAG-a
- Prihvatljivi izdaci ne obuhvaćaju:
- poreze i obvezne doprinose na plaće zaposlenika LAG-a
- porez na dodanu vrijednost kojeg LAG plaća pri nabavi roba i usluga
- rabljene strojeve i opremu
- pojedinu nabavu robe ili usluga čija protuvrijednost prelazi 10.000 EUR
- Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi 100%.
POSTUPAK ODABIRA LAG-ova
Članak 9.
U postupku odabira Agencija za plaćanja:
• raspisuje javni natječaj za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati
sredstvima IPARD program
• obavlja administrativnu kontrolu prijava u kojoj se provjerava
pravovremenost i potpunost prijave te ispunjavanje kriterija
prihvatljivosti
• donosi Odluku o odabiru LAG-a koji će se sufinancirati sredstvima
IPARD programa
• sva komunikacija između LAG-ova i Agencije za plaćanja te LAG-ova i
Upravne direkcije obavlja se isključivo pisanim putem,
preporučenom pošiljkom s povratnicom
Članak 10.
- Ministar nadležan za poljoprivredu odlukom utvrđuje kvotu LAG-ova za
odabir koju donosi prije raspisivanja natječaja
POSTUPAK UGOVARANJA
Članak 17.
• Odabrani LAG je dužan u roku od 5 dana od dana
zaprimanja Odluke o odabiru LAG-a dostaviti IPARD
Agenciji Godišnji plan aktivnosti
• Agencija za plaćanja obavlja administrativnu
kontrolu dostavljenog Godišnjeg plana aktivnosti na
način da kontrolira pravovremenost, prihvatljivost
izdataka te maksimalno dozvoljene iznose za svaki
prijavljeni izdatak sukladno Prilogu II. ovoga
Pravilnika
Članak 18.
Agencija za plaćanja i odabrani LAG kojemu je odobren Godišnji plan
aktivnosti sklapaju Ugovor na godinu dana kojim se uređuju međusobna prava
i obveze, a to su:
• prihvatljivi izdaci
• najviši godišnji iznos javne potpore u Podmjeri 1 i Podmjeri 2 (odobren za
razdoblje od godinu dana od dana sklapanja Ugovora)
• obveza LAG-a da izradi informativnu ploču te da je postavi na vidljivo
mjesto u sjedištu LAG-a i označi aktivnost ili opremu
• obveza LAG-a da pismom preporuke podupre i tako osigura prijavljivanje
najmanje jednog projekta sa svog područja na bilo koji natječaj
• zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su
izdaci financirani iz drugih izvora Zajednice ili Republike Hrvatske, pri čemu
se sredstva lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su članice
LAG-a ne ubrajaju u javna sredstva
ISPLATA SREDSTAVA UGOVORENIM LAG-ovima
Članak 21.
-Sredstva iz IPARD programa isplaćuju se ugovorenom LAG-u na temelju
Zahtjeva za isplatu
KONTROLA I NADZOR UGOVORENIH LAG-ova
Članak 22.
- Administrativnu kontrolu Zahtjeva za isplatu provodi Agencija za plaćanja
- Kontrolu na terenu provode djelatnici Agencije za plaćanja kontrolom prije
ugovaranja, prije plaćanja, jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom pete
godine od datuma konačne isplate potpore (ex post)
- Kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Ministarstva, djelatnici
unutarnje revizije Agencije za plaćanja, djelatnici Ministarstva financija,
ARPA-e, predstavnici Europske komisije, predstavnici OLAF-a i Europski
revizorski sud
Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:
- izvršiti uvid u isprave odabranog/ugovorenog LAG-a (odgovorna osoba)
- pregledavati poslovne prostore, opremu, promotivne materijale ugovorenog LAG-a
- provjeravati poslovne knjige i ostale dokumente
- provjeravati podatke u računalima
- provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga
- po potrebi obaviti kontrole kod trećih osoba
OBVEZE UGOVORENIH LAG-ova PREMA UPRAVNOJ DIREKCIJI (IZVJEŠTAVANJE)
Članak 23.
- Ugovoreni LAG je dužan dostavljati Godišnja izvješća o radu ugovorenog LAG-a
Upravnoj direkciji
GUBITAK STATUSA, RASKID UGOVORA I POVRAT
SREDSTAVA
Članak 24.
-kada odabrani/ugovoreni LAG ne dostavi Agenciji za
plaćanja Godišnji plan aktivnosti ili podneseni Godišnji plan
aktivnosti Agencija za plaćanja ne odobri
Članak 25.
-kada je utvrđena nepravilnost (ugovoreni LAG ne poštuje
odredbe ovoga Pravilnika ili Ugovora) koja je ujedno i
sumnja na prijevaru ili utvrđenu nepravilnost nije moguće
popraviti ili nepravilnost nije bila popravljena niti u
naknadno utvrđenom roku
ZAKLJUČAK
• Previše pravila može zaustaviti istinski inovativne projekte na samom
početku što dovodi do nezainteresiranosti zajednice i dionika
• Razmjena iskustava, sloboda u stvaranju ideja i strukture koje podupiru
suradnju vrlo su važne za inovativnost i razvoj kreativnog načina
razmišljanja
• Važna je procijena ljudi koji su nosioci projekata, a ne samo projekt
• Realizacija projekata je uspješna kada njihovi nosioci uistinu vjeruju u
svoju ideju i sposobni su je provesti
• Rad na ruralnom razvoju znači raditi s vrijednim i predanim ljudima - riječ
je o načinu života za koje je vezan njihov identitet i koje su im osobno
važne
• Poticanje dijaloga i rješavanje eventualnih nesuglasica među dionicima
jednako je važno kao obrazovanje i profesionalno iskustvo
• Poticanje razmjene informacija i raznih oblika dijaloga ključni su za proces
ruralnog razvoja
HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA POKRETANJE LAG-a
- Iskaz interesa za uključivanje u LAG - upitnik
- Pokretanje udruge za potrebe osnivanja LAG-a:
- Popis osnivača
- Osnivačka Skupština
- Statut
- Registracija udruge
- Nakon registracije, izrada Lokalne strategije razvoja i
Lokalnog operativnog plana razvoja
- Priprema projekata i aktivnosti za provođenje
,,Inovacija može biti nov proizvod, usluga ili proces u nekom
prostoru koji može poslužiti potrebama zajednice te poduprijeti
održivi razvoj.''
Valdis Kudins,
Latvijski ruralni forum
Upravo aktivno uključivanje ruralnog stanovništva u
promicanje novih ideja i aktivnosti, osim onih tradicijskih
potiče održivi ruralni razvoj i stvara nove izvore dohodaka
u ruralnim područjima.
Inovacija je traženje, pronalaženje i dijeljenje.
Rob Janmaat,
Nizozemska mreža za ruralni razvoj
Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o.
Ciottina 17b, Rijeka
Telefon: +385 51 634 330
Faks:
+385 51 634 340
E-mail: [email protected]
W www.porin.hr
Doris Sošić
Telefon: +385 51 634 336
E-mail: [email protected]

similar documents