Presentatie Meet en Greet 25 sept 2014

Report
HET WERKPLEKLEREN VAN DE
OPLEIDINGEN PEDAGOGIEK
Meet & Greet: 25 september 2014
-
Algemene beroepenvariant
1
WERKPLEKLEREN DOOR DE JAREN HEEN
•
•
•
•
Jaar 1: 9 ECTS → 160 uur → 32 weken 5 uur
Jaar 2: 12 ECTS → 320 uur → 40 weken 8 uur
Jaar 3: 34 ECTS → 960 uur → 40 weken 24 uur
Jaar 4: 21 ECTS afstudeerscriptie en product
2
WERKVELDEN VAN DE PEDAGOOG
•
•
•
•
Kinderopvang
Opvoedingsondersteuning
Jeugdzorg
Onderwijs
3
DE LEERLIJNEN (JAAR 1 T/M 3)
4
LANDELIJK OPLEIDINGS- EN
COMPETENTIEPROFIEL
Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek (2009). Opvoedingsrelaties
versterken.
DRIE KERNTAKEN VAN DE HBO-PEDAGOOG:
1. Ontwikkeling van het kind stimuleren
2. (Mede-)opvoeders ondersteunen bij opvoeding
3. Voorwaarden scheppen voor opvoeding
+ Algemene competenties (professionalisering)
 14 competenties
5
ONTWIKKELING VAN HET KIND STIMULEREN
1.
Signaleert en analyseert opvoedingsvragen, en oriënteert zich op de
opvoedingssituatie
2.
Gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze
3.
Geeft vorm aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt
6
(MEDE-)OPVOEDERS ONDERSTEUNEN BIJ
OPVOEDING
4.
informeert en verzorgt voorlichting / scholing, op basis van een analyse van
opvoedingsvragen van individuen of groepen
5.
adviseert over opvoedingsvragen en -problemen, zowel vraaggericht als directief,
schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in, en verwijst waar nodig door naar
specialistische hulpverlening
6.
begeleidt en ondersteunt (mede-)opvoeders bij het creëren van (meer)
ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de
kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders
7.
hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en de
opvoedingsvraag
8.
zorgt als ‘verbindingspersoon’ voor toeleiding van kind en opvoeders naar
specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening.
7
VOORWAARDEN SCHEPPEN VOOR
OPVOEDING
9. Signaleert pedagogische problematieken, doet nader onderzoek en vertaalt de
uitkomsten naar pedagogisch beleid.
10. Initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel
instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid), en hanteert
daarbij innovatieve werkwijzen.
11. Brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van
deskundigheden en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en
pedagogische interventie.
8
ALGEMENE COMPETENTIES
(PROFESSIONALISERING)
12. Communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en
ketengericht samen en geeft leiding aan projecten in een multidisciplinaire context
13. Ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en
omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit
14. Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop
en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan en kan zich voorts een oordeel
vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handelen
bepalen en heeft daarop zelf een visie ontwikkeld
9
SAMENWERKING OPLEIDING - WERKVELD
STUDENT
OPLEIDING
stagedocent
WERKVELD
praktijkbegeleider
10
WERKPLEKLEREN JAAR 1
• Focus: Ontwikkeling kind stimuleren
• Werkplekleren in de context van de grote stad
• Leerwerktaken: koppeling theorie praktijk
•
•
•
•
•
•
•
Diversiteit in de grote stad
Communiceren met kinderen
Inleiding kinderopvang
Inleiding opvoedingsondersteuning
Psychologie
Pedagogiek
Sociologie
11
WERKPLEKLEREN JAAR 2
• Focus: (mede)opvoeders ondersteunen bij opvoeding
• Methodisch werken staat centraal
• Integratie theorie – praktijk
• PMW opvoedingsondersteuning
• PMW jeugdzorg
• PMW kinderopvang
• PMW onderwijs
12
WERKPLEKLEREN JAAR 3
• Focus: de student leert als pedagoog op zelfstandige
wijze te functioneren in een complexe situatie en op
verschillende niveaus van een instelling.
• Systeemgericht en multidisciplinair
• Supervisie
• Integratie theorie – praktijk:
• persoonlijk vakmanschap
13
THEORETISCH KADER
Lerende centraal
in het leerproces
Praktijk
Stage
Taken
Producten
Ontwikkeling
persoonlijk
vakmanschap
Competenties
Theorie
Leerstof
4 TAAKGEBIEDEN,
4 COMPETENTIEGEBIEDEN
Taakgebieden

Competentie-
Pedagogisch
adviseren
Educatieve
activiteiten
Beleid &
Organisatie
Onderzoek
Kerntaak I
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Kerntaak II.
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Kerntaak III.
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Algemeen
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
Leerdoelen
gebieden 
BEOORDELEN
• Kennis
• Vaardigheden
• Attitude
Competentie
16
ONLINE INFORMATIE STAGE PEDAGOGIEK
• extranet.doo.hva.nl/stage_werkplekleren/pedagogiek
17

similar documents