Håndfunksjon og habiliteringstjenester for førskolebarn med CP

Report
Håndfunksjon og habiliteringstjenester hos
førskolebarn med cerebral parese
Gunvor L. Klevberg
PhD-stipendiat, ergoterapeut
Systematisk oppfølging av
barn med CP i Norge
Habiliteringsforløpsregister
(tidsavgrenset)
(OUS/HIOA)
CPHAB
CP oppfølgingsprogram
(OUS)
PhD:
Håndfunksjon
CPOP
CPRN
Klevberg 29.01.2015
Nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister
(SiV)
Cerebral parese (CP) og håndfunksjon
• Nedsatt håndfunksjon påvirker
deltakelse i hverdagsaktivitet
for barn med CP
(Imms et al. 2009; Öhrwall et al. 2007)
• Håndfunksjon klassifiseres etter
MACS (I-V)
(Arner et al 2005)
• 60-80% av barn med CP har mer
enn minimale utfordringer ift
håndfunksjon (MACS II-V)
• Ca. 40% er avhengig av hjelp eller
tilrettelegging (MACS III-V)
(Arner et al. 2008; Imms et al. 2009)
(Tegning: A-C Holøyen)
Utvikling av håndfunksjon
 MACS-nivå samsvarer med
utvikling av håndfunksjon
(Holmefur et al. 2010; n=43 barn)
 Ferdigheter ved tidlig alder
samsvarer med utvikling av
håndfunksjon
Påvirkes utviklingen av trening?
• Barn som har trent
intensivt mCIMT har
høyere skåre på AHAtesten senere enn barn
uten intensiv trening
• Habiliteringstjenestene (intensiv trening) kan påvirke
barns utvikling av håndfunksjon
(Eliasson & Holmefur 2014)
• Stor variasjon; Effekt av trening sannsynligvis
sammenheng med type hjerneskade (Eliasson & Holmefur 2014)
 DET BETYR NOE HVA VI TILBYR AV TJENESTER!!!
Tiltak for å fremme
håndfunksjon
• Før:
– Motorisk trening preget av å «rette»
underliggende dysfunksjon (eks. Bobath, SI-terapi)
• Nå:
– Moderne motorisk læringsteori
• Familiesentrert, naturlig setting, meningsfull aktivitet,
motivasjon, strategilæring (heller enn «normalisering»
av bevgelsesmønstre)
• Intensitet og repetisjoner
(Law & Darrah 2014)
Klevberg 29.01.2015
Dokumenterte modeller for trening
av håndfunksjon
1. CIMT (Contraint Induced Movement Therapy
2. BIMT (Bimanuell Intensiv Trening)
3. Funksjonell, målrettet trening
Oversiktsartikler:
- Myrhaug et al. 2014
- Sakzewski & Boyd 2014
- Sakzewski, Gordon & Eliasson 2014)
- Dong et al. 2013
PhD-prosjekt,
delstudie 1
•
•
•
•
•
Tverrsnittstudie
n=103 barn med CP (foreløpig)
Alder: 30,1 mnd (11mnd – 62mnd)
Alle undertyper av CP
Alle nivåer av mini-MACS (funksjonsnivå)
• Spørreskjema til foreldre om trening:
– Hva, hvor, hvordan, hvor ofte, foreldreinvolvering,
fagpersoner, målrettethet, opplevelse av nytte.
Klevberg 29.01.2015
(Foreløpige resultater, N=103)
Foreldrene rapporterer:
80% har trent håndfunksjon (n=78)
• Frekvens
o Ca. 80% har trent >3ggr per uke
o Ca. 50% har trent flere ggr daglig
(n=61)
(n=35)
• Hvordan
o Ca. 70% trente i daglige aktiviteter (n=51)
o Ca. 20% trente i gruppe
(n=18)
• Hvor
o Ca. 80% trente hjemme
o Ca. 80% trente i bhg
o Ca. 20% trente hos fysio/hab.tj.
Klevberg 29.01.2015
(n=63)
(n=58)
(n=15)
(Foreløpige resultater, N=103)
Foreldrene rapporterer:
• Fagpersoner involvert:
o Fysio:
o Ped/spes.ped:
o Assistent:
o Ergo:
ca. 60%
ca. 25%/35%
ca. 55%
ca. 30%
(n=49)
(n=19/26)
(n=42)
(n=21)
• Foreldres deltakelse i treningen:
o Utført trening: ca. 80%
(n=62)
• Foreldrenes opplevelse av treningens nytte:
o Stor/svært stor nytte: ca. 75 %
Klevberg 29.01.2015
Hvordan kan vi tolke det
foreldrene rapporterer?
• Foreldre tar et stort ansvar for barnas trening og
mulighet for læring av hverdagsferdigheter
(Jmf. Sandberg, Masteroppgave HIOA 2014)
• Mye av barnas trening foregår i naturlige omgivelser
(i tråd med nyere motorisk læringsteori)
• Men;
– er treningen målrettet nok, spesifikk nok, intensiv nok
og med tilstrekkelige repetisjoner?
– Kan vi utnytte foreldrenes fokus bedre – mer
strukturerte hjemmetreningsprogram basert
på hva de allerede gjør?
(Novak & Berry 2014)
Klevberg 29.01.2015
Oppsummering
Strukturert oppfølging (CPOP/CPRN)
må følges av strukturerte tiltak
Vi må sikre en habiliteringsoppfølging basert på
kunnskap om metoder som har effekt
(Tegning: A-C Holøyen)
o Målrettede og intensive tiltak – m/hjemmetreningsprogram?
«Istedenfor ALT, ALLTID
(fokus på)
NOE, NOEN GANGER».
Klevberg 29.01.2015
(Tegning: A-C Holøyen)
Takk for oppmerksomheten!
Gunvor L. Klevberg
[email protected]
Mob: 41634989
Klevberg 29.01.2015

similar documents