EII10Pragmatyzm_falibilizm_i_sceptycyzm

Report
Pragmatyzm, falibilizm i
sceptycyzm
Renata Ziemińska
Charles Sanders Peirce
• Wprowadził termin „fallibilism” na oznaczenie
poglądu, że każde z naszych przekonań może być
błędne i obalone. Wcześniej krytykował istniejące
pojęcie „infallibile knowledge”
• “Fallibilism is the doctrine that our knowledge is
never absolute but always swims, as it were, in a
continuum of uncertainty and indeterminacy.”
(CP 1.171)
• W 1910 pisze: “I will not, therefore, admit that
we know anything whatever with absolute
certainty.” (CP 7.108)
Matematyka i dane samoświadomości
nie dają pewności
• Matematyka to zbiór tez a priori, które nie
dotyczą faktów, a i tak są podatne na błędy.
• Przeciwko pewności danych samoświadomości
przemawiają iluzje, halucynacje, sny oraz
zapośredniczenie opisów tych danych w
systemach znakowych.
Falibilizm zakłada istnienie wiedzy
• Falibilizm jest “combined with a high faith in
the reality of knowledge.” (CP 1.14) The idea
of infallible knowledge with absolute
exactitude and certitude “seriously blocks the
road of inquiry.” (CP 1.153)
Opozycja wobec Kartezjusza i
sceptyków
• „We cannot begin with complete doubt. We must
begin with all the prejudices which we actually
have when we enter upon the study of
philosophy. (…) Let us not pretend to doubt in
philosophy what we do not doubt in our hearts.”
(CP 5.265)
• Wiedza zależy od naszych praktycznych celów a
jej celem jest kierowanie działaniem. Totalne
wątpienie jest niemożliwe, ponieważ każde
wątpienie zakłada uprzednie informacje i zasady.
Odpowiedź na trylemat Agryppy
• “It is a very ancient notion that no proof can be of any
value, because it rests on premises which themselves
equally require proof, which again must rest on other
premises, and so back to infinity. This really does show
that nothing can be proved beyond the possibility of a
doubt; that no argument could be legitimately used
against an absolute skeptic; and that inference is only a
transition from one cognition to another, and not the
creation of a cognition.” (CP 5.327
• Peirce akceptuje sceptyczne założenie o możliwości
błędu, ale odrzuca tezę o nieistnieniu uzasadnienia i
wiedzy. Sposobem na uniknięcie konkluzji sceptycznej
jest zmiana pojęcia wiedzy i wątpienia.
Przekonanie i wątpienie
• “The Fixation of Belief” (1877) and “How to Make Our Ideas
Clear” (1878)
• Belief is a rule for action, an establishment of a habit that
will determine our actions. If someone believes, she is
ready to act. “Belief does not make us act at once, but puts
us into such a condition that we shell behave in some
certain way, when the occasion arises” (CP 5.373). Belief is
the cessation of doubt, settlement of opinion.
• “Doubt is an uneasy and dissatisfied state from which we
struggle to free ourselves and pass into the state of belief.”
(CP 5.372) The undecided state of mind is irritating and
people tend to fix belief to get peace of mind. Doubt
“stimulates the mind to an activity” (CP 5.394).
Wiedza jako ustalone przekonanie
• knowledge as fixed belief excludes skeptical
thesis that knowledge does not exist.
• Nowe pojęcie wiedzy i wymóg racji dla
wątpienia to główne elementy strategii
antysceptycznej Peirce’a.
Argument antysceptyczny
• Peirce questions the skeptical assumption that we
should justify all our beliefs while skeptics can doubt
freely without sufficient reason.
• Our starting point are current beliefs. Peirce takes
them as legitimate until some reason to doubt appears.
„unless we have reason to doubt one of our beliefs, we
may not need a reason to believe it.” (Hookway 2008,
p. 311)
• Reasons are needed when we want to change our
system of beliefs. Peirce shifts the burden of proof
from the believer’s back and tries to distribute it to all
who want some changes in the system.
Sceptyk nie ma wystarczającej racji
wątpienia
• skeptical doubt needs to have a positive reason (CP
5.265). But no such reason (apart from pure possibility
of error) is accessible when we talk about global doubt.
According to Peirce, Descartes had no sufficient reason
for his global skepticism. His skepticism was “a mere
self-deception, and not real doubt.” (CP 5.265) The
requirement of reason for doubt is Peirce’s method to
quickly rebut skeptical arguments and to make room
for rightful beliefs.
• “The mere putting of a proposition into the
interrogative form does not stimulate the mind to any
struggle after belief. There must be a real and living
doubt” (CP 5.376).
William James – nowe pojęcie prawdy
i kategoria strachu przed błędem
• Zdaniem Jamesa nie ma pewności i dowodu,
które „nadają się do intelektualnych igraszek,
gdzież jednak je znaleźć na tej planecie, w mdłym
świetle księżyca, pośród mar sennych?” (James
1996, s.46). James pisze, że twierdzenia
matematyki nie dotyczą rzeczywistości, zasady
logiki są kwestionowane, a „żaden sprawdzian
prawdy na temat rzeczywistości nie został nigdy
powszechnie przyjęty” (James 1996, s.47). W
efekcie wszystkie przekonania są niepewne i
tymczasowe.
Pojęcie prawdy w „Woli wiary”
• kiedy „odrzucamy doktrynę obiektywnej
pewności, to razem z nią nie porzucamy
samego dążenia do prawdy lub nadziei na jej
osiągnięcie” (James 1996, s.48).
• Jeśli hipoteza jest ciągle potwierdzana przez
„cały tok myślenia”, jeśli jest dość silna, by
kusić naszą wolę, jeśli na coś nam się przydaje,
to wystarczy, aby nazwać ją prawdziwą.
„Pragmatyzm” i pojęcie prawdy
• True ideas are those that we can assimilate,
validate, corroborate and verify. False ideas are
those that we cannot. That is the practical
difference it makes to us to have true ideas; that,
therefore, is the meaning of truth, for it is all that
truth is known-as. This thesis is what I have to
defend. The truth of an idea is not a stagnant
property inherent in it. Truth happens to an idea.
It becomes true, is made true by events. Its verity
is in fact an event, a process: the process namely
of its verifying itself. (James 2004, p. 79)
Wiara w prawdę
• „chcemy mieć przekonanie, że nasze eksperymenty,
badania i dyskusje nieustannie nas do niej
przybliżają…Jeżeli jednak sceptyk pyrroński zapyta nas,
skąd wiemy to wszystko, czy nasza logika potrafi
znaleźć odpowiedź? Nie! Oczywiście, że nie. Mamy
tylko jedno postanowienie woli przeciw innemu”
(James 1996, s.42).
• Wiara w prawdę nie jest czysto intelektualnym
przekonaniem. Jest to prostu emocją i wolą. „Z reguły
nie przyjmujemy do wiadomości faktów, ani nie dajemy
wiary teoriom, które do niczego się nie przydają”
(James 1996, s.43). Nie mamy logicznej odpowiedzi na
pytania sceptyka, ale mamy wiarę w istnienie prawdy.
Atak na sceptycyzm normatywny
• Główny argument antyseptyczny Jamesa nie
będzie jednak stanowił wprost obrony tezy, że
wiedza istnieje. (Znajdziemy coś takiego u Peirce,
który zmienia pojęcie wiedzy, sprowadzając ją do
zwykłego przekonania oraz kwestionuje założenie
o możliwości totalnego wątpienia i wprowadza
obowiązek dostarczenia racji wątpienia, tak że
sceptyk nie może wątpić w istnienie wiedzy bez
powodu.) U Jamesa mamy atak na sceptycyzm
jako nakaz wątpienia, a zatem sceptycyzm
normatywny.
Dwa nakazy
• „Musimy poznawać prawdę oraz musimy
unikać błędu” (James 1996, s.49). Podkreśla,
że są to dwa odrębne nakazy epistemiczne,
które bywają w różny sposób preferowane.
Spełnienie jednego z nich byłoby według
Jamesa łatwe. Aby poznawać prawdę,
wystarczyłoby zaakceptować wszystkie
przekonania, na jakie natrafimy. Aby uniknąć
fałszu wystarczyłoby nie akceptować żadnych.
Dwa nakazy c.d.
• „Możemy uważać pogoń za prawdą za rzecz o
fundamentalnym znaczeniu, a unikanie błędu
za rzecz drugorzędną; albo, przeciwnie,
traktować unikanie błędu jako najpilniejsze
zadanie, a prawda niechaj czeka na swoją
kolej” (James 1996, s.49).
Lęk przed fałszem
• Dzięki temu odróżnieniu James pokazuje
jednostronność sceptycyzmu, demaskuje jego
aksjologiczne nieoczywiste założenia. Jest to pogląd,
który przesadnie akcentuje unikanie fałszu, ignorując
drugi komplementarny nakaz. Łatwowierność nie jest
najgorszą rzeczą, która może nam się przytrafić. Gorsze
byłoby całkowite zamknięcie się na możliwość dotarcia
do prawdy z powodu wygórowanych standardów dla
wiedzy. James wyraźnie odrzuca postawę sceptyczną
jako postawę akcentowania lęku przed fałszem,
przesadnej ostrożności. James woli być raczej nieco
lekkomyślny niż „zbyt nerwowy”.
Sceptycyzm jako jedna z namiętności
• „Sceptycyzm zatem nie jest uniknięciem
wyboru; jest wyborem pewnego określonego
rodzaju ryzyka. Lepiej zaryzykować utratę
prawdy niż narazić się na błąd – oto ścisła
wykładnia tego stanowiska…To zatem nie
intelekt przeciwko wszelkim namiętnościom;
to intelekt ogarnięty jedną namiętnością
stanowi tu swoje prawa” (James 1996, s.57).
Sceptycyzm jest wyborem
aksjologicznym
• Nie jest to obalenie sceptycznego wyboru ale
pokazanie jego ograniczoności. Sceptycyzm nie
jest żadną intelektualną powinnością, nie wynika
z neutralności, jak sceptycy deklarują, lecz z
preferencji. Sceptyczne epoche jest też decyzją –
decyzją kierowaną lękiem przed błędem i jak
każda decyzja może mijać się z prawdą (James
1996, s.44). Głosić sceptycyzm jako intelektualną
powinność dopóki nie pojawią się dowody, to
twierdzić, że lepiej ulec obawie przed błędem niż
żywić nadzieję (James 1996, s.57).
Nadzieja ważniejsza od lęku
• Nie ma dowodu, że nadzieja jest gorsza od
lęku. Wręcz James nie ukrywa, że jego
zdaniem nadzieja naprawdę jest ważniejsza od
lęku przed błędem. W sytuacji braku
niewątpliwej wiedzy, są dwie opcje: pozostać
przy wątpliwych przekonaniach (kierując się
innymi racjami) lub je odrzucić.
Prawa działania
• James dyskredytuje sceptycyzm przy pomocy
praw życia i działania. Siła tych argumentów
przyćmiewa teoretyczne racje za
sceptycyzmem, które gdzieś tam zostały bez
odpowiedzi jako hipotezy do wyboru ale nie
mają większego znaczenia.
Sceptycyzm to ocena a nie opis
• dyskredytuje sceptycyzm poprzez ujawnienie
jego emocjonalnego podłoża, wbrew
deklarowanemu intelektualizmowi. Odkryciem
pragmatyzmu było to, że nie ma czysto
intelektualnych stanowisk. Zasada epoche z
punktu widzenia pragmatyzmu jawi się jako
decyzja podjęta na niewystarczających
podstawach, kierowana emocjami.
Sceptycyzm pirroński polega więc na ocenie, a
nie opisie.
• Tam gdzie brakuje nam argumentów
racjonalnych, a jednocześnie sprawa jest
egzystencjalnie doniosła, mamy prawo do
kierowania się względami praktycznymi,
emocjonalnymi czy wolicjonalnymi. Całkowite
zawieszenie sądu jest niekorzystne, ponieważ
może zamknąć nas na poznanie prawdy i na
dłuższą metę jest niedorzeczne. Istnieją sądy
bez wystarczających teoretycznych racji ale
racjonalne ze względów praktycznych.
• Przekonania moralne i religijne są dobrym
przykładem do rozpatrywania argumentów
sceptycznych, ponieważ ten rodzaj sceptycyzmu
jest najsilniejszy, a drugiej strony hipotezy tego
rodzaju nie cierpią zwłoki, nie mogą czekać na
znalezienie dowodów. „Religia jest opcją
przymusową…nie możemy uchylić się od
rozstrzygnięcia poprzez zachowanie sceptycyzmu
i oczekiwanie na więcej światła” (James 1996, s.
56). Jeśli tutaj da się odeprzeć argumenty
sceptyczne, to tym bardziej w innych kwestiach.
• Mamy prawo na własne ryzyko do akceptacji
hipotez, które są dość silne, aby kusić naszą
wolę (James 1996, s. 59). „Nakaz, byśmy
powstrzymywali serce, instynkty i odwagę oraz
wyczekiwali…do chwili, gdy intelekt i zmysły
wspólnymi silami wyszperają dosyć
dowodów…wydaje mi się najdziwaczniejszym
bałwanem wyprodukowanym w filozoficznej
jaskini” (James 1996, s.60).

similar documents