PowerPoint-præsentation

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Inflation
Kapitalværdi
Kjeld Tyllesen
PEØ, CBS
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
1
Det er formålet med denne gennemgang at
- vise og eksemplificere, hvordan Inflation påvirker den
kalkulationsrente og den metode, der anvendes i beregninger af
Kapitalværdi
Mens det at
- redegøre for og nærmere fastlægge indhold og betydning af
begrebet ”Inflation”
- diskutere ”Faste” og ”Løbende” priser
- vise og eksemplificere inflationens betydning for de beløb, der
indgår i kalkuler med tiden som variabel
Alt dette behandles i en separat film, ”Inflation – Grundmodel”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Så lad os nu se på inflationens betydning for den kalkulationsrente,
som anvendes ved udregning af K0-værdier
Den anvendte kalkulationsrente skal være underlagt de samme
forudsætninger, som gælder for de beløb i kalkulen, som den
anvendes på
Det vil altså betyde, at hvis der overalt i kalkulen anvendes faste
priser, er der dermed ikke indregnet inflation i de anvendte beløb
Og så skal der heller ikke indregnes inflation i den kalkulationsrente,
som anvendes ved beregning af kalkulens – investering og/eller
finansiering – kapitalværdi
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
3
Vi skal altså her anvende rReal, der også benævnes Realrenten, og
som altså er den inflations-rensede kalkulationsrente. Som anført i
filmen ”Kalkulationsrente” er ”r”
… ”prisen på penge” per periode, altså:
Den betaling, som man som investor ønsker at modtage som
betingelse for at investere 1 kr. d.d. og først modtage (1 kr. +
kompensation) 1 periode senere
eller
Den betaling, som man som låntager er villig til at betale for at
disponere over 1 kr. fra långiver og først betale (1 kr. + kompensation)
tilbage 1 periode senere
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
4
Så kalkulationsrenten r skal kompensere långiver for
A. Afsavn
B. Risiko
Og ét af elementerne i ”A. Afsavn” er
- at købekraften af det investerede beløb skal fastholdes
Långiver skal altså kompenseres for inflationen i låneperioden
Men da der, når vi anvender ”Faste priser”, netop IKKE er inkluderet
inflation i rReal – Realrenten – indgår dette element altså IKKE i
vurderingen af, hvad kalkulationsrenten skal være. rReal er altså den
inflationsfrie rente!
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
5
Men hvad nu, hvis man i stedet indregner inflationen i kalkulens
beløbsmæssige poster og således regner i Løbende priser?
Som anført foran gælder det selvfølgelig stadigvæk, at den anvendte
kalkulationsrente skal være underlagt de samme forudsætninger,
som gælder for de beløb i kalkulen, som den anvendes på
Så hvis nu alle beløbsmæssige poster er underlagt den samme
inflationære udvikling, og derfor alle ændres med den samme %sats pr. periode, skal der også indarbejdes den samme inflationære
forventning i den anvendte kalkulationsrente
Kalkulationsrenten, som ”indeholder” inflation, kaldes også for den
”nominelle rente” og betegnes som rNominel.
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
6
Derfor vil det beløb, som långiver modtager efter én periode kunne
udregnes således,
BeløbLøbende priser = BeløbFaste priser * (1 + rNominel)
Den periodevise inflation betegnes ”i”. Derfor kan det samme beløb
også udregnes som
BeløbLøbende priser = BeløbFaste priser * (1 + i) * (1 + rReal)
Hvis de 2 udtryk for BeløbLøbende priser sættes lig med hinanden, får
man, at
BeløbLøbende priser =
BeløbFaste priser * (1 + rNominel) = BeløbFaste priser * (1 + i) * (1 + rReal) =>
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
7
(1 + rNominel) = (1 + i) * (1 + rReal)
=>
rReal
=
1 + rNominel
1+i
eller
rReal
=
rNominel - i
1+i
rNominel = rReal * (1 + i) + i
- 1
=>
eller
rNominel = rReal + i * (1 + rReal)
Tilnærmet – men altså IKKE præcist og i ”populær-udgaven” - ser
man ofte, at
rNominel = rreal + i
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
8
Hvis rReal = 10% p.a. og i = 2,5% p.a. får man tilnærmet, at
rNominel = 10 + 2,5 = 12,5 % p.a.
Men helt præcist
rNominel = rReal * (1 + i) + i => rNominel = 0,1 * (1 + 0,025) + 0,025 = 0,1275
Eller: rReal
=
rNominel - i
1+i
=>
0,10 = rNominel - 0,025
1 + 0,025
Og herfra får man præcist, at rNominel = 12,75 % p.a.
Så forskellen på det præcise og det ”populære” udtryk er her
beskedne 12,75 – 12,5 = 0,25 % p.a. =
i * rReal
Så jo større inflationen (i) eller Realrenten (rReal) bliver, jo større
forskel bliver der mellem det præcise og det omtrentlige resultat
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
9
Så hvis alle beløb i en kalkule i faste priser er underkastet samme
inflationære udvikling, får man den samme K0-værdi, uanset om
man
1. udelukkende udarbejder kalkulen i faste – ikke inflationsregulerede
– beløb,
2. og så anvender rReal, som heller ikke indeholder inflationselementet,
til at beregne K0
eller
1. alle beløb i faste priser først reguleres med den samme
inflationsrate pr. periode,
2. og man så derefter på disse beløb anvender rNominel, som jo også
indeholder den ensartet anvendte inflationsprocent
Når man sammenligner de 2 metoder, kan man kort beskrive det,
som at ”frem og tilbage er lige langt”, og man ender i begge tilfælde
samme sted, altså med den samme K0-værdi
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
10
Faste priser
År =>
Omsætning
Materialer
Løn
Administration
0
Resultat før renter
rReal =
10%p.a.
1
1.000
-250
-300
-150
-700
300
2
1.500
-400
-430
-170
-1.000
500
=>
3
4
1.750
2.100
-450
-520
-500
-600
-200
-220
-1.150 -1.340
600
760
K0 = 2.764,46
5
2.400
-575
-725
-260
-1.560
840
6
3.000
-760
-900
-300
-1.960
1.040
Løbende priser, konstant inflationsrate over tid, og samme pr. art
År =>
Omsætning
Materialer
Løn
Administratio
n
0
Resultat før renter
rReal =
10%
Inflationsrate: 2,50%p.a.
1
1.025
-256
-308
-154
-718
308
2
1.576
-420
-452
3
1.885
-485
-538
4
2.318
-574
-662
5
2.715
-651
-820
6
3.479
-881
-1.044
-179
-215
-243
-1.051 -1.238 -1.479
525
646
839
=>
rNominel = 12,75%
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
=>
-294
-1.765
950
-348
-2.273
1.206
11
K0 = 2.764,46
De enkelte indtægt- og omkostningsbeløb kan imidlertid også blive
reguleret med hver sin % for prisændring
For det første er det meget mere realistisk end at anvende den
samme inflations% for alle beløbsarter
Denne forskellighed vil skyldes såvel forskelle mellem de enkelte
beløbsarter som forskelle i prisændring over tid
For det andet kan der i kalkulen være beløb (renter, afskrivninger
m.v.), som slet ikke er genstand for inflation
Først skal man i alle tilfælde begynde med at fremskrive de enkelte
beløb med den relevante ændrings% i beløb, per art (”lodret” i
kalkulen) og pr. periode (”vandret” i kalkulen)
Her ud fra skal man så udregne det skattepligtige beløb og den
tilhørende betalbare skat
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
12
Men hvilken r-værdi skal man bruge, når man skal udregne K0?
Først skal man skelne mellem de procenter, med hvilken de enkelte
beløbsarter (indtægter, omkostninger etc.) i kalkulen reguleres med
– og så inflationen
Salgspriser for egne produkter, lønninger, husleje etc. kan i
virkeligheden udvikle sig i beløb med hver sin ændrings% pr. periode
Men det er ikke udtryk for en generel inflation
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
13
Inflation er defineret som ændringen i forbrugerpris-indekset
Fordi det ultimative formål med investering er et øget forbrug for
investor
Og dette kan ikke umiddelbart måles ved ændringer i lønninger,
husleje, guldpriser eller andet in- og output til/fra produktionen
Så når man skal fastlægge K0, skal man altså fokusere på udviklingen
pr. periode i forbrugerprisindekset (= inflationen) – og ikke forveksle
dette med de konkrete prisændringer pr. periode i de specifikke
indtægts-/omkostningsarter, som indgår i den aktuelle kalkule
Hvis inflationsprocenten er konstant over tid, skal man bruge den
samme værdi af rNominel på de enkelte beløb i tidsserien til at finde K0
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
14
Men hvad nu, hvis inflationsraten varierer over tid?
Så kan man for hvert år/periode bruge
rReal
=
rNominel - i
1+i
rNominel = rReal * (1 + i) + i
eller
rNominel = rReal + i * (1 + rReal)
til at udregne rNominel og så anvende den specifikke værdi heraf på
det samme års netto-betalinger til at tilbagediskontere dette
beløb tilbage til primo den indeværende periode
Herefter tilbagediskonteres dette beløb med rNominel for den
foregående periode – og så videre tilbage til tidspunkt 0
Dette kan illustreres således
=>
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
15
Idet rNominel; X = den nominelle rente for periode X, og iX udgør
inflations% for periode X, udregner man ved
rReal; X =
rNominel; X - iX
1 + iX
og man får, at for netto Indbetalingerne i år x, IX laves følgende
beregninger
K0
0
K0 = (I1 + K1) * (1 + rNominel;1)-1
K2 = I3 * (1 + rNominel;3)-1
K2
I3
I2
I1 K1
2
1
3
Tid
K1 = (I2 + K2) * (1 + rNominel;2)-1
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
16
Så man skal udregne K0 ved at tilbagediskontere de fremskrevne og
inflaterede beløb med den individuelle rNominel for hver periode
Man kan også omregne de forskellige inflationsrater over tid til én og
samme gennemsnitlige inflationsrate pr. periode
Men i så fald vil der være tale om en metode, der kun vil give en
tilnærmet korrekt K0-værdi, da de beløb, der skal tilbagediskonteres
med den samme gennemsnitlige inflations %, i alle praktiske
tilfælde vil være forskellige og dermed indgå i beregningerne med
en vægt, der er forskellig fra at bruge den præcise inflations% for
hvert år på samme års beløb
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
17
Eller sagt på en anden måde:
For beløbet for den enkelte periode, der skal tilbagediskonteres med
periodens præcise inflations %, vil altså i stedet blive
tilbagediskonteret med en gennemsnitlig inflations% – og de 2
metoder vil derfor ikke gi’ det samme resultat
Faste priser
År =>
Omsætning
Materialer
Løn
Administration
0
Resultat før renter
rReal =
10%p.a.
Inflationsrate:
Årlig prisudvikling
1
1.000
-250
-300
-150
-700
300
2
1.500
-400
-430
-170
-1.000
500
3
1.750
-450
-500
-200
-1.150
600
4
2.100
-520
-600
-220
-1.340
760
5
2.400
-575
-725
-260
-1.560
840
6
3.000
-760
-900
-300
-1.960
1.040
Gennemsnit = 0,75% p.a.
PEØ, CBS -1,0%
2,5%Kjeld Tyllesen,
2,0%
0,0%
-1,5%
18
2,0%
Så sammenfattende kan det siges, at hvis udgangspunktet er en
kalkule i faste priser, og man skal udregne K0, gør man følgende:
1. Alle beløb omregnes til løbende priser (”inflateres”) ved at anvende
den for den pågældende beløbs-art (”lodret”; indtægter, husleje,
lønninger, renter, afskrivninger etc.) relevante prisregulerings% for
hvert år (”vandret”)
Individuel regulerings%
Faste priser
År =>
0
Omsætning
Materialer
Løn
Omkostninger
Resultat før renter
Renter
Netto resultat
rReal =
10%p.a.
Individuel regulerings% pr. år
1
1.000
-250
-300
-550
450
-150
2
1.500
-400
-430
-830
670
-170
3
1.750
-450
-500
-950
800
-200
4
2.100
-520
-600
-1.120
980
-220
5
2.400
-575
-725
-1.300
1.100
-260
6
3.000
-760
-900
-1.660
1.340
-300
300
500
600
760
840
1.040
Eksempel: Næste slide =>
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
19
Individuel
regulerings%
Faste priser
Individuel regulerings% pr. år
År =>
0
Omsætning
Årlig prisudvikling
1
1.000
4,3%
2
1.500
3,0%
3
1.750
3,7%
4
2.100
2,8%
5
2.400
0,5%
6
3.000
1,4%
Materialer
Årlig prisudvikling
-250
1,3%
-400
0,0%
-450
2,1%
-520
0,8%
-575
1,5%
-760
1,4%
Løn
-300
-430
-500
-600
-725
-900
Årlig prisudvikling
1,9%
2,3%
1,0%
0,7%
1,1%
Omkostninger
Resultat før renter
Renter
-550
450
-150
-830
670
-170
-950
800
-200
-1.120
980
-220
-1.300
1.100
-260
-1.660
1.340
-300
Netto resultat
Resultat
(ny beregning)
300
???
2,5%
500
???
2,0%
600
???
-1,0%
760
???
840
???
0,0%
-1,5%
1.040
????
2,0%
???
???
???
???
???
????
Inflationsrate = i:
rNominel =
rReal =
10%p.a.
1,2%
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
K0 = ????
20
2. Som tidligere vist omregnes alle inflaterede beløb til K0-værdier,
idet man anvender den relevante rNominel for hvert år, således:
K0
0
K0 = (I1 + K1) * (1 + rNominel;1)-1
IK
11
K2 = I3 * (1 + rNominel;3)-1
I2 K
I3
2
2
1
3
Tid
K1 = (I2 + K2) * (1 + rNominel;2)-1
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
21
Kun i det i praksis meget sjældne tilfælde, at når man i en kalkule
- skal lave en omregning fra faste til løbende priser
- og skal beregne det periodevise likviditetsmæssige resultat
- og alle beløbsmæssige poster i kalkulen omregnes med den
samme % i den enkelte periode
- som værende den mest realistiske forventning til den
fremtidige beløbsmæssige udvikling
- og den ovenfor anvendte % i hver periode svarer til
inflationsprocenten
vil det gælde, at K0, Nominel = K0, Real, altså samme K0-værdi, udregnet i
faste såvel som i løbende priser
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
22
Så nu er der kun tilbage at sige
”tak for nu.”
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
23

similar documents