Bokslutspolitik i den kommunala världen

Report
Resultatutjämningsreserv och
balanskravsutredning
Iakttagelser från en praxisundersökning
Pierre Donatella, Hans Petersson, Björn Jägersten
Kommunforskning i Västsverige
(På uppdrag av SKL)
www.kfi.se
Kort om studien
• Steg 1: Kartläggning av vilka som tillämpar RUR
– Enkät (och mailutskick) till ekonomicheferna
– Svar från 278 kommuner och 18 landsting
• Steg 2: Kartläggning av hur RUR tillämpas
– Dokumentstudie av årsredovisning, budget och riktlinjer
– Studien baseras på 138 kommuner och 4 landsting
• Internbortfall på 8 kommuner respektive 1 landsting
– Totalt 146 kommuner och 5 landsting
www.kfi.se
Riktlinjer för RUR
KOMMUNER
Är gränsen kopplad till "det
Finns en gräns för lägsta av årets resultat efter
när reserveringar balanskravsjusteringar och Om ja, ange gränsen i relation
får göras?
årets resultat"?
till skatt, statsbidrag o utj
Högre ambitionsnivå än
lagstiftaren? (0=nej, 1=ja,
2=lägre ambitionsnivå) Kommentar
xxxxxxxxx
1
1
1,0
0
1
1
2,0
0
1
1
2,0
0
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
1
1
2,0
1
1
2,0
xxxxxxxxxxxxx
www.kfi.se
Får endast ske
reservering om
mål om
självfinansiering
0 uppnåtts
Skrivning om att
vid mycket stort
resultat kan
reservering ske;
går ändå på lagens
0 gränser
RUR och lagstiftningen
www.kfi.se
Bakgrund
• Finanskris och inlåsningseffekter
• Lösningen blev RUR
– Instrument för att jämna ut skatteintäkterna över en
konjunkturcykel
– Bidra till att skapa stabilare planeringsförutsättningar för
verksamheterna
• Fr.o.m. 2013 års bokslut
– Retroaktivt för perioden 2010-2012
– Fanns omgående möjlighet att disponera medel
www.kfi.se
Lagstiftning om RUR
• Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning skall
omfatta hanteringen av RUR
• Undre gräns för när medel får reserveras
– Kopplas till det lägsta av årets resultat och årets resultat
efter balanskravsjusteringar
– Positiv soliditet inkl. pensioner = 1-procentsregeln
– Negativ soliditet inkl. pensioner = 2-procentsregeln
www.kfi.se
Frivilliga delar
• Maxtak för RUR
• Disponering av medel – när och hur?
– Lågkonjunktur = skatteunderlagsprognosen understiger
det tioåriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling
– Belopps- och/eller tidsgränser
• Lämpligt att hantera i budgeten
www.kfi.se
Obligatorisk information i årsredovisningen
• Utredning av ekonomisk ställning
• Explicit krav på balanskravsutredning
• RUR skall redovisas som delpost under eget kapital
www.kfi.se
Riktlinjer för RUR
www.kfi.se
Antagit riktlinjer för RUR i kommunerna
Antagit lokala riktlinjer för RUR i
kommunerna
48 %
52 %
Ja
•
Stort intresse för RUR!
– 52 procent av kommuner har
antagit riktlinjer (146 kommuner)
– Och fler blir det framöver
•
Skillnad i ambitionsnivå och
detaljeringsgrad
Nej
www.kfi.se
Antagit riktlinjer för RUR i landstingen
Antagit lokala riktlinjer för RUR i landsting
•
28%
72%
Ja
Nej
www.kfi.se
Inte lika stort intresse för RUR!
– 28 procent av kommuner har antagit
riktlinjer
Placering av riktlinjer för RUR
Placering av riktlinjer för RUR
•
Vanligast är att riktlinjerna återfinns i ett
dokument som också rymmer resonemang
om och målsättningar för god ekonomisk
hushållning.
– Det är ett upplägg som framstår som
ändamålsenligt.
•
Näst vanligast är att riktlinjerna för RUR
återfinns i ett separat dokument.
•
De lokala riktlinjerna innehåller en kortare
sammanfattning av lagstiftarens intentioner
med RUR.
– Någon ytterligare precisering av syftet
med RUR i den enskilda kommunen
förekommer inte.
3%
34%
63%
Separat dokument
Integrerat med god ekonomisk hushållning
Budgeten
www.kfi.se
Framtidsbedömning av ekonomicheferna i kommuner där RUR inte tillämpas
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Nej med all säkerhet inte
Nej troligen inte
Ja troligen
Ja med all säkerhet
Kommer din kommun använda RUR i framtiden?
www.kfi.se
Vet ej
Gräns för reservering i riktlinjerna för RUR
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
1%-gräns
1,5%-gräns
2%-gräns
2,5%-gräns
Högre ambitionsnivå än lagstiftaren
Samma ambitionsnivå som lagstiftaren
www.kfi.se
3%-gräns
Reservering – fler regler
•
•
Ytterligare krav i ett fåtal
kommuner
– T.ex. viss soliditetsnivå
eller finansieringsgrad
Gräns för maximalt belopp i
RUR
– 44 procent
– Varierande maxnivå
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Maximalt belopp i relation till skatteintäkter
samt statsbidrag och utjämning
www.kfi.se
Riktlinjer för disponering
Skatteprog (tioårigt
genomsnitt)
20%
Annat
22%
58%
Skatteprog (tioårigt
genomsnitt) och
annat
www.kfi.se
Specificering av annat förhållande
(procentenheter)
25
20
15
10
2.2
2.2
4.3
3.6
5.1
6.5
Uppfylla balanskravet
Egen gräns för lågkonjunktur
Bedömning av lågkonjunktur
Beloppsmässig gräns
5
8.7
9
Belopps- och tidsmässig gräns
Övrigt
0
Kombination av
skatteunderlagsprognos och
annat
Endast annat
www.kfi.se
Tillämpning av RUR
www.kfi.se
Medel till och från RUR
Reserverat medel
Disponerat medel
7%
12%
Ja
Ja
Nej
Nej
88%
93%
www.kfi.se
Utgående balans RUR 2013
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Utgående balans för RUR 2013 i relation skatteintäkter samt
statsbidrag och utjämning
www.kfi.se
RUR i budget och årsredovisning
www.kfi.se
Få som budgeterar RUR
• RUR hanteras företrädesvis i årsredovisningen
• RUR i budgeten 2015
– 2 av 138 kommun som budgeterat reservering
– 10 av 138 kommuner som budgeterat disponering
• Verbala kommentarer
– Förekommer sällan
– Knapphändiga när de förekommer
www.kfi.se
Redovisning av RUR i årsredovisningen
13.2%
25.6%
Delpost under eget
kapital
Not till eget kapital
45.5%
15.7%
Både delpost under och
not till eget kapital
Övrigt
www.kfi.se
Mer om RUR i årsredovisningen
• Bristfällig transparens
– retroaktiv reservering skapar problem.
– Kommande reservering ibland oklar.
• Få kommentarer
• Inga analyser
www.kfi.se
Balanskravsutredning
www.kfi.se
Balanskravsutredning
Årets resultat
Samtliga realisationsvinster
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Övrig post
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Synnerliga skäl
Övrig post
Årets balanskravsresultat
www.kfi.se
Balanskravsutredning 2013
Post förekommer %
Årets resultat
95
Samtliga realisationsvinster
83
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet
11
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet
17
Orealiserade förluster i värdepapper
15
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
12
Övrig post
-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
87
Medel till RUR
59
Medel från RUR
35
Synnerliga skäl
25
Övrig post
-
Årets balanskravsresultat
70
www.kfi.se
Balanskravsutredning 2013
Post förekommer %
Belopp
redovisas %
95
95
Samtliga realisationsvinster
83
81
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet
11
4
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet
17
9
Orealiserade förluster i värdepapper
15
4
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
12
4
Övrig post
-
41
87
87
Medel till RUR
59
42
Medel från RUR
35
7
Synnerliga skäl
25
22
Övrig post
-
20
70
70
Årets resultat
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Årets balanskravsresultat
www.kfi.se
www.kfi.se
Avslutande reflektioner
• Det återstår att se hur det blir…
• Tydliga riktlinjer (regelstyrning)
– Förutsägbart men saknar flexibilitet
• Löst hållna riktlinjer (bedömningar)
– Flexibelt men saknar förutsägbarhet
• Utbilda användarna
– Koppla samman god ekonomisk hushållning med
resultatkrav, investeringar och RUR.
– Skrift och mall från SKL i vår kring RUR,
balanskravsutredning m.m
www.kfi.se

similar documents