April 2014 (powerpoint)

Report
Palliativregistrets värdegrund
Jag…
• och mina närstående är informerade om min situation
• är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
• är ordinerad läkemedel vid behov
• får god omvårdnad utifrån mina behov
• vårdas där jag vill dö
• behöver inte dö ensam
• vet att mina närstående får stöd
Viktigt att det blir bra direkt
– vi får bara en chans!
Hjälpmedel för att få till en god
palliativ vård i livets slut!
Socialstyrelsens Nationella
Kunskapsstöd för god palliativ vård
i livets slutskede. Där bl.a. prioriteringar och
kvalitetsindikatorer för en god vård återfinns.
Täckningsgrad i Svenska
palliativregistret
Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorerna för
god palliativ vård i livets slut
•
•
•
•
•
•
Täckningsgrad Svenska Palliativregistret
Slutenvårdstillfällen de sista 30 dagarna i livet
Förekomst av trycksår
Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel mot ångest
Dokumenterat vid behovs inj. läkemedel (opioid) mot smärta
Dokumenterad munhälsobedömning
Utvecklingsindikatorer
• Brytpunktssamtal
• Kontinuerlig symtomskattning smärta
• Kontinuerlig symtomskattning andra symtom
Socialstyrelsens Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets
slutskede – Vägledning , rekommendationer och indikatorer : stöd för
styrning och ledning. 2013
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat på nationell nivå
•
•
Resultatet är från alla verksamheter som har registrerat i palliativregistret sista året
Indikatorerna har i snitt ökat svagt under sista året (högra stapeln)
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat VGR
•
•
•
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamhet
Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår, vb ordination mot
ångest och smärta
Under för dokumenterad munhälsa, dokumenterat brytpunkssamtal, smärtskattning och
övrig symtomskattning. Totalt ses en svag ökning av indikatorernas snitt under sista året.
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat Halland
•
•
•
Alla registreringar i både kommunal och landstingsverksamheter
Resultatet ligger över den nationella nivån för avsaknad av trycksår
Under för vb. ordination mot ångest och smärta, dokumenterad munhälsa och
brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En svag ökning av
det gemensamma snittet för indikatorerna under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat på SU
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger över den nationella nivån för vb. ordination mot ångest
Under för avsaknad av trycksår, vb. ordination mot smärta, dokumenterad
munhälsa och brytpunktssamtal, smärtskattning och övrig symtomskattning. En
svag av det gemensamma snittet för kvalitetsindikatorerna under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat SÄS
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En svag minskning av indikatorernas snitt under året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
resultat NU sjukvården
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En svag ökning av indikatorernas snitt under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat SkaS
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset
Resultatet ligger betydligt under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En minskning av indikatorernas snitt under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer resultat Kungsbacka sjukhus
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset förutom specialiserad palliativ vård
Resultatet ligger under den nationella nivån för alla indikatorerna
En minskning av indikatorernas snitt under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer –
resultat Hallands sjukhus
•
•
•
Alla registreringar inom sjukhuset
Resultatet ligger under den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorerna
En bra ökning av indikatorernas snitt under sista året
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
resultat VGR:s specialiserade palliativa vård
•
•
•
Här ingår ASIH Göteborg, palliativa enheter och hospice
Resultatet ligger över den nationella nivån för alla kvalitetsindikatorer förutom
avsaknad av trycksår,
Utvecklingen för kvalitetsindikatorerna i snitt har i princip stått still sista året.
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR - alla sjukhus
•
allmän palliativ vård
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR kommunal
verksamhet
•
allmän palliativ vård
Utvecklingstrenden för Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer för VGR specialiserad
palliativ vård
Vårdresultat VGR utan extern hjälp
•
Sista året har 5924 väntade dödsfall registrerats
Vårdresultat VGR med extern hjälp
från specialiserad vårdverksamheter
•
Sista året har 752 väntade dödsfall registrerats från verksamheter med allmän
palliativ vård som tagit hjälp från den specialiserade vården
Resultat för Kungälv och Alingsås
Komplettering 2014-05-26
På kommande sidor redovisas av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för
Alingsås sjukhus och Kungälvs sjukhus.
Observera att resultatet är förskjutet en månad, jämfört med data för övriga regionen
som redovisas ovan, eftersom tiden inte har kunnat justeras. Om någon specialiserad
palliativ enhet finns på sjukhusen ingår de inte i nedanstående resultat.
Alingsås sjukhus
•
•
•
Resultatet för Alingsås sjukhus har under sista året sjunkit med i snitt drygt 6% för
Socialstyrelsens sju indikatorer på god vård i livets slutskede.
Sjukhusets resultat visar på bättre resultat än på nationell nivå för trycksår, injektion mot ångest
och smärta samt dokumenterat brytpunktssamtal.
Sämre resultat ses för smärtskattning och symtomskattning. Dokumenterad
munhälsobedömning ligger på den nationella nivån.
Kungälvs sjukhus
•
•
•
Resultatet har under sista året minskat i snitt 5 % för Socialstyrelsens sju indikatorerna för god
vård i livets slut.
Kungälvs sjukhus har mindre trycksår och ligger bättre till när det gäller ordination av läkemedel
mot ångest och smärta jämfört med sjukhus nationellt.
Däremot ligger Kungälv sämre till när det gäller dokumenterad munhälsobedömning,
dokumenterat brytpunktssamtal, smärtskattning och symtomskattning än nationellt.
Kontaktuppgifter
• Har du frågor eller funderingar kring data från
registret kontakta oss gärna!
• Monika Eriksson palliativregistret:
[email protected]
• Elisabet Löfdahl, läkare RCC
[email protected]
• Kristina Palmberg utv. Sköterska RCC
[email protected]

similar documents