Kommunikasjon

Report
NESO Formannsskole
Ledelse
Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014
Hanne Winther og Magne Beddari, VINN
Ledelse på byggeplassen
• Arbeide med mennesker….
• Fremdriftsansvar, planlegging og oppfølging
• HMS ansvar
• Kvalitetsansvar
• Økonomiansvar
• Personalansvar (?)
• Organisering – oppgave- og ansvarsfordeling på byggeplass
• Kontakt og koordinering av underentreprenører
• Gi innspill i forbedringsprosesser, og delta i strategiutvikling ?
• Delta i produkt- og markedsutvikling ?
• Gi innspill mht kompetanseutvikling for dine medarbeidere
• Utviklingssamtale, medarbeidersamtale
Stiller krav til deg som leder
Kommunikasjon i hverdagen
Kommunikasjon
Sammensatt fenomen
a)
b)
c)
d)
Hva ønsker senderen å formidle?
Hva inneholder faktisk senderens budskap?
Hvilke signaler når frem til mottakeren?
Hvilken mening legger mottakeren i de signalene som han/hun mottar?
Utfordring!
Kommunikasjon i arbeidslivet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Møter og konferanser
Brev og rapporter
Beskjeder og arbeidsordrer
Veiledning og undervisning
Drøfting med konsulent og leverandør
Dokumentasjon av produkter
Saksbehandling
Presentasjoner
Forhandlinger
Kommunikasjon
Hva forårsaker komplikasjoner i
kommunikasjonen? (Støy)
• Hvordan man oppfatter budskapet, fortolkning, følelser,
holdninger, angst og sinne, konkurranseinstinkt, tidspress,
språk, kunnskap og kontekst.
Kommunikasjonsøvelser
Belyse begrepene:
• Enveiskommunikasjon
• Falsk toveiskommunikasjon
• Toveiskommunikasjon
Gjennomføring:
• 3 på hvert lag, roterer på rollen som sender, mottaker og
observatør (noterer hva som skjer)
• Oppgavene gis fortløpende med tilhørende informasjon
for hver del.
Å være forutinntatt!
Kommunikasjon
- Sikkerhet
- Riktig informasjon
- Læring
- System og
rutiner/standardisering
Operativ ledelse
Veiledning
Hva legger vi i begrepet veiledning??
• Finner sted på selve arbeidsplassen, og har som mål å overføre
kompetanse.
• Ulike teknikker som - forklaring, instruksjon, demonstrasjon, observasjon
og tilbakemelding. Ofte en til en forhold.
Veiledning som samtaleteknikk
• Aktiv lytting – evne til å vise motparten i en
kommunikasjon, at man har forstått dennes budskap.
• Verbale og Nonverbale ferdigheter som kroppsspråk
eksempelvis øyekontakt, kroppslige holdninger,
bevegelser, avstand m.m.
• Empatisk evne svært viktig
Veiledning som samt…
Parafrasering - Gjengivelse/gjenspeiling av det veisøkeren sier.
Speiling - veilederen tolker veisøkeren følelser (Du høres mer
tilfreds ut?..)
Åpne Spørsmål – inviterer til å utdype (Hvordan, kan du si mer om,
antyder ikke svar), oppklarende spørsmål (Hvor, når, hvem, hvor
lenge..)
Oppsummering aktiv lytting






Åpne spørsmål
Oppklarende spørsmål (mener du at…)
Ha øyekontakt
Hold egne assosiasjoner tilbake
Ikke kom med gode råd
Ingen forslag til løsning
Øvelse
• Gå tre og tre sammen om en øvelse. Den ene skal
veilede, den andre er den som blir veiledet og den
tredje er observatør. Ruller på rollene, bruk ca. 10
min på hver veiledningssamtale
• Case: Den som søker veiledning (basen) trenger hjelp
angående en konflikt som har oppstått mellom to
medarbeidere i laget sitt.
Den vanskelige samtalen
Forbered deg grundig
– Tenk gjennom mål og hensikt med samtalen. Hvilke fakta
baserer du deg på.
Få frem budskapet
– Informer om hensikten med samtalen. Formuler budskapet
klart og gjenta det om nødvendig. Unngå løse påstander. Vær
myk på person men tydelig på sak
Gi rom for refleksjoner
– Analyser din egen og den andres reaksjon. De fleste reagerer
på et negativt budskap. Gi rom for reaksjoner, men hold på
innholdet i budskapet
Gi positive tilbakemeldinger
– I løpet av samtalen vil vedkommende ha forstått innholdet i
budskapet, og konsekvensene av dette. Da har tidspunktet
kommet for å gi gode tilbakemeldinger
Løsninger
– Etter dialog preget av aksept, kan dere arbeide for
å finne løsningsforslag. Forsøk å få den andre på
banen. Motivasjonen er sterkest for å
gjennomføre endringer man selv har foreslått.
Handling
– Målet med samtalen er at den skal føre til reelle
forandringer. Bli enige om hvilke tiltak som skal
iverksettes
Ha alltid et oppfølgingsmøte
– Avtal tid for et nytt møte. Gjennomfør møtet selv
om problemet er løst. Da kan du i så fall benytte
anledningen til å gi positive tilbakemeldinger
Øvelse
• Samme opplegg som i sted, 3 går sammen og
rullerer på rollene som veileder, den som blir
veiledet og observatør.
• Case: En av basene dine fungerer ikke, har fått
mange sjanser men nå er det tid for å formidle
at du må ta han av oppgaven som leder for
laget (lag egen regi).

similar documents