Bildspel lex Sarah

Report
Dagens program
• 08.00-09.30 Lex Sarah
• 09.30-10.00 Kaffe/te med smörgås
• 10.00-10.45 Synpunktssystem
• 10.45-11.30 Diskussion om lex Sarah och
synpunktssystem
• 11.30-12.00 Återkoppling utifrån diskussionsfrågor
Lex Sarah
• Vad innebär de nya och skärpta reglerna som
började gälla den 1 juli 2011?
• Vad betyder det att alla ska medverka till att
verksamheten och insatserna ska vara av god
kvalitet?
• Vad är skillnaden mellan rapporterings- och
anmälningsskyldighet?
• Vad innebär risk för ett missförhållande respektive
missförhållande?
• Vad gäller för Omsorgsnämnden,
Omsorgsförvaltningen och tjänstemän?
Lex Sarah
• Undersköterska Sarah Wägnert Polhemsgården
Solna, 1997
•14 kap 2-7 §§ SoL & 24a-24g §§ LSS
• Skärpta krav från den 1 juli 2011
•Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS
2011:5 lex Sarah
Principiella utgångspunkter för
den nya och skärpta regleringen
• Höjd kvalitet och enhetlig kunskapsbild
över landet.
• Tydligare del av det systematiska
kvalitetsarbetet.
• Var och en ska medverka till god kvalitet.
• Lagrummen SoL/HSL/LSS närmar sig
varandra.
Lex Sarah – nya och skärpta regler
för hela socialtjänsten samt LSS
•Hela socialtjänsten – ej HSL insatser
•Rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden.
•Alla verksamheter ska vara informerade om dessa
skyldigheter. Skriftligt och muntligt
•Dokumentation, utredning, avhjälpande och
undanröjande utan dröjsmål.
•Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för
allvarliga missförhållanden ska snarast anmälas till
Socialstyrelsen.
Medverka till god kvalitet
•En skyldighet att medverka till att enskilda får god
omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga
förhållanden.
•Att det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden
som står i centrum för de åligganden som följer av
bestämmelsen.
•Att var och en som fullgör uppgifter ska bidra till att den
enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den
enskilde från missförhållanden.
Systematiskt kvalitetsarbete – vad
betyder det?
Individperspektiv
Systemperspektiv
Information till
rapporteringsskyldiga
• Vid anställning och löpande minst 1 ggr/år
• Muntligt och skriftligt
• Arbetsledarens skyldighet
• Blankett har arbetats fram:
myndighetshandboken SoL & LSS
Rapportering
•
Om det finns anledning att tro att personer som är
rapporteringsskyldiga har del i missförhållandet
eller den påtagliga risken för missförhållandet.
•
Påtaglig risk = uppenbar och konkret risk
•
Närmsta arbetsledare eller Omsorgsnämnden
•
Skriftlig enligt särskild blankett i myndighetshandboken SoL & LSS
•
Kan ej vara anonym
Vad ska rapporteras?
Missförhållande ↔ påtaglig risk för missförhållande
• Övergrepp och brister i omsorgen som utgör ett hot
mot en enskilds liv, hälsa och säkerhet.
• Ett bemötande som klart avviker från grundläggande
krav på respekt för självbestämmande, integritet,
trygghet och värdighet.
• Övergrepp kan vara
• Fysiska (nypningar, slag, hårda tag, fasthållning,
misshandel),
• psykiska (hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel,
kränkningar),
• ekonomiska (stöld av pengar eller ägodelar, utpressning,
förskingring) samt
• sexuella.
Diskussionsfrågor:
• Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du
inkom till Omsorgsförvaltningen år 2011?
• Vilken typ av missförhållanden var den
vanligaste?
Brister i bemötande
Brister i omsorg
Brister i omsorg avseende tillsyn
Brister i omvårdnad
Övergrepp – ekonomiska
Övergrepp – fysiska
Övergrepp – psykiska
Diskussionsfrågor:
• Hur många rapporter enligt lex Sarah tror du
inkom till omsorgsförvaltningen år 2011? Svar 66
• Vilken typ av missförhållanden var den
vanligaste?
Brister i bemötande 6
Brister i omsorg 13
Brister i omsorg avseende tillsyn 17
Brister i omvårdnad 5
Övergrepp – ekonomiska 20
Övergrepp-fysiska 4
Övergrepp-psykiska 1
Vem är rapporteringsskyldig?
1. Anställd
2. Uppdragstagare
3. Praktikant eller motsvarande under
utbildning
4. Deltagare i arbetsmarknadspolitiskt
program.
Undanröja, avhjälpa och anmäla
• Undanröja risker för missförhållanden
• Avhjälpa missförhållanden
• Anmäla allvarliga risker och missförhållanden till
Socialstyrelsen
Utredning
• Utredning ska inledas senast dagen efter en
rapport om ett missförhållande eller en påtaglig
risk för ett missförhållande har tagits emot.
• Utredningen ska genomföras skyndsamt och får
pågå i max sex veckor från det att den påbörjats.
• Dokumenteras enligt gällande föreskrift.
Omsorgsförvaltningens utredningsformulär samt
journalblad används.
• Utredare av lex Sarah ska ge varandra råd och
stöd i utredningsarbetet samt göra en
gemensam bedömning inför avslut och
ställningstagande.
• Ansvarig utredare ska vara opartisk/så neutral
som möjligt.
Ansvarsfördelning
• Omsorgsnämnden
• Riktlinje och rutiner
• Förvaltningschefen
• Fattar beslut
• Nämndsekreteraren
• Samordnare, tar emot rapporter och utredningar,
informerar Omsorgsnämnden
• Utredningsgrupp
• Bedömning, ger stöd och råd till utredaren
• Utredare
• Utreder och dokumenterar
Ansvarsfördelning
• Arbetsledare
• Ansvarar för att avhjälpa ett missförhållande
• Undanröja påtaglig risk för ett missförhållande
• Muntligen och skriftligen rapportera till
nämndsekreteraren
• Vidta åtgärder för att förhindra att det händer igen.
• Meddela nämndsekreteraren samt berörd närmsta chef
om missförhållandet inte avhjälpts eller den påtagliga
risken för missförhållandet undanröjts inom en vecka.
• Underrätta den enskilde/anhörig/företrädare.
• Ge stöd till den enskilde och medarbetare.
• Eventuella arbetsrättsliga åtgärder.
• Återkoppling till berörda.
• Dokumentera i kundens journal att en lex Sarah rapport
registrerats.
Ansvarsfördelning
• Personligt ansvar
• Rapportera händelser som avviker från god
kvalitet som bedöms utgöra ett missförhållande
eller som innebär en påtaglig risk för ett
missförhållande. Rapporteringen görs till närmsta
arbetsledare eller nämndsekreteraren.
Framtiden
• Avvikelsesystem för SoL, LSS och HSL (både
egenregi & LOV-leverantörer).
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9)
• Riktlinje och system arbetas fram.
• Utredning av avvikelse och missförhållanden kan
utredas gemensamt av både egenregi och LOVleverantör.

similar documents