Mediedidaktik (pptx-fil) - Rasmus-Fink

Report
”Medierne fungerer som redskaber til
at udforske verden med – og ikke
mindst til at blive underholdt med.”
Birgitte Tufte
Lektor Rasmus Fink Lorentzen
[email protected]
MEDIEDIDAKTIK
Mediepædagogik – hvad taler vi
om?
Holdninger til mediernes rolle og unges
medieforbrug:
 Én position: Kanyleteorien – medierne har en direkte
indflydelse på børn og unge, for børn og unge er
passive modtager af alt (pessimistisk mediesyn)
 En anden position: Børn og unge ses som
selvstændige subjekter som godt kan skelne ml.
fiktion og virkelighed. De udvikler
mediekompetencer i omgangen med medier. I
denne position ses medier som dannende fordi man
lærer noget om sig selv gennem medierne
(optimistisk mediesyn)
 Det moderne barn er et tegnaflæsende barn
(Lars Qvortrup). Analoge og digitale tegn.
 En udfordring for semiotikken
Og den multimodale læring?






Multimodal affordans:
Hvad er musik god til at udtrykke?
Hvad er billeder gode til at udtrykke?
Hvad er diagrammer gode til at udtrykke?
Hvad er det skrevne ord god til at udtrykke?
Hvad er intertekstualitet god til?
Digital literacy
Den parallelle skole
 Den parallelle skole, et begreb for den
tilstand som opstår når børn og unges
hverdagserfaringer med medier ikke
inddrages i undervisningen (Birgitte Tufte)
 En arbejdsmodel er zigzag-modellen hvor der
veksles ml. elevproduktion og analyse af prof.
produktioner
 Målsætning: Skolen skal lære børn refleksion og
kritisk stillingtagen og dermed knytte børns
fritidsverden og skoleverden sammen
 Man kan være kritisk (Fibiger)
 Johannes Fibiger præsenterer det
spændingsfelt hvori læreren planlægger sin
medieundervisning som en dobbelt trekantmodel
Fælles mål
Fibiger 2009
Medier
Stoffet – udvælgelse af
relevante medietekster
Metodik og
udvikling af
mediekompetencer
Faglighed og
mediepædagogik
Grundspørgsmål:
Hvordan udvikler
eleven relevante
mediekompetencer?
Grundspørgsmål:
Hvorfor skal vi
analysere medier?
Lærer
Elever
Lærerens faglighed og
dannelsessyn
Forudsætninger,
klassetrin
Fagdidaktik
Dvs. indhold/mål/evaluering/produkter
Grundspørgsmål: Hvordan
skal vi arbejde med medier?
Lærerens dannelsesmål
 Vi kan fx tage udgangspunkt i Klafkis tænkning
om den kategoriale dannelse:
 ”Den kategoriale dannelse (….) dannelsen af en
personlighed, der selv kan reflektere et givent
dannelsesindhold, og som udvikler
metoder/begreber/kompetencer til at tænke selv
i og gennem medier”
 Dvs. at man ”er i stand til at reflektere et givent
kulturprodukt, kanonisk som populært, og sætte
det ind i en eller flere kontekster”
 (begge citater fra Fibiger 2009)
Så dannelse er i den forstand
også at kunne reflektere over
og tage stilling til hvorfor et
givent computerspil er bedre
end et andet!
Abby, en digital indfødt
 http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbX
jWs
 Hun skal jo også i skole en dag!
Litteratur
 Fibiger, Johannes (2009): ”De faktiske
teksters didaktik” i: Faktiske tekster,
Academica
 Tufte, Birgitte (2009). ”At navigere i det nye
medielandskab… – en nødvendig
mediedidaktisk kompetence”
Opgave: Reality-tv
 Følg linket til klippet fra De unge mødre fra Tv 4 (ligger på
hjemmesiden)
 Overvej reality-fænomenets rolle, og find andre eksempler
på dansk reality-tv på nettet (fx YouTube)
 Præsentér eksemplerne og beskriv en relevant opgave til
medieundervisningen i udskolingen (indtænk
Stjernemodellen)
 Hvis tid: analysér kort klip (fx 1 – 2 min.) af selvvalgt serie
Mål:
 At arbejde analytisk med reality-tv
 At overveje måder at tilrettelægge medieundervisningen i dansk
på
Til diskussion
 Hvilke kompetencer kan børn udvikle i deres fritid i det moderne
mediesamfund?
 Hvilke rolle bør digitale læremidler have i skolens undervisning
og hvorfor? Tænk bl.a. på de enkelte fag og fagområder i forhold
til digitale læremidler fx IWB i naturfagsundervisningen…
 Find og diskutér i grupper et udvalgt eksempel på mediernes
rolle i vores hverdag og tag stilling til:
A) om dette medie/teknologi bør inddrages i undervisningen
(mediepædagogikkens grundspørgsmål)
B) hvordan denne undervisning kunne udformes
(fagdidaktikkens og metodikkens grundspørgsmål) (helt
overordnet!)
C) undervisningens mål
Find evt. inspiration i kapitlets gennemgang s.286-295

similar documents