MERKEZ*M*Z DEN GÖRÜNTÜLER

Report
ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN
TEDAVİ MERKEZİ
BUCA-İZMİR
Basınç odasında, 1 atmosfer
(760mmHg) den daha yüksek basınç
altında hastaya maske, özel başlık,
endotrakeal tüp ile veya ortamdan
aralıklı olarak %100 oksijen
solutulması işlemidir.
 Hiperoksijenasyon
 Kabarcığın
çapının küçültülmesi
 Ödem çözücü etkisi







Vazokonstriksiyon
Bakteriostazis, toksin oluşumu inhibisyonu ve
deaktivasyonu
Lökositlerin oksijen bağımlı bakterisid etkisinin
tesisi
Neovaskülarizasyon
Fibroblast proliferasyonu
Osteoklast stimülasyonu
Kan-beyin bariyerinde permeabilite artışı
_ Tüm dokularda ve vücut sıvılarında O2
konsantrasyonu ve parsiyel O2 basıncını
yükselterek çok etkili bir O2 diffüzyonu sağlanır.
_Mitokondrial O2 parsiyel basıncını artırıp
enzimatik reaksiyonların devamı sağlanır.
_HBO tedavisi vazokonstruksiyonla kan akımını
azaltıp,çok yüksek arteriel parsiyel O2 basıncı
oluşturup en etkili ve en iyi hücresel
oksijenlenmeyi sağlar

HBO2T oluşturduğu vazokonstruksiyonla
 Kapiller kan basıncını düşürür
 Diapedesis ve vasküler permeabiliteyi
azaltıp
 Transkapiller sıvı geçişi azalarak
 Ekstravasküler sıvı rezorpsiyonu hızlanır.
 İntersitisyel sıvı basıncı düşerek ödem
çözülür
-------Boyle kanununa göre basıncın artışıyla dolaşım-daki
ve dokulardaki gazların hacimleri ve gaz kabarcıklarının
çapları küçülür.
--------Kabarcıklar küçüldükçe yüzey gerilimi artacağından ,çap belli bir değere düştükten sonra kollabe olup
absorbe edilir

Hiperbarik ortamda oksijen kapiller proliferasyonu
uyarır (anjiogenesis) Fibroblastların uyarılması
kollajen sentezini artırarak yeni kapiller ağa zemin
desteği sağlar.

Damar yapımının temel maddesi olan
mukopolisakkarit sentezini hızlandırıp artırarak yeni
kapiller ağın gelişimini sağlar.

Osteoblastik ve osteoklastik aktivasyonu
artırarak osteogenezisi hızlandırır.
HBO2 Tedavisi Oksijen Parsiyel Basıncını
Enfekte kemikte
25 mmHg dan---120 mmHg ya çıkarmış.
Sağlam kemikte
102 mmHg den---300 mmHg ya
çıkarmıştır
-----Hiperoksijenasyon,neovaskülarizasyon,fibroblastik
aktivitenin artması etkisi : Yara iyileşmesi,Deri greftinin
tutması,radyonekroz tedavisinde kullanılır
-----Kabarcıkların küçülmesi etkisi:Dekompresyon
hastalığı,Gaz embolisi tedavisinde kullanılır.
-----Antiödem etkisi:Greft tutması,yanık,Crush
yaralanma,kompartman sendromu,serebral ödem,periferik
travma tedavisinde kullanılır.
-----Kitle etkisi nedeniyle:Bir gaz vücutta artınca diğerleri
uzaklaştırılır prensibi CO ve siyanid zehirlenmesi
tedavisinin temelini oluşturur.


Dekompresyon hastalığı,
Hava veya gaz embolisi,

Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi,



Gazlı gangren, Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas,
fasya),
Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatik
iskemiler,
Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-



diyabetik),
Radyasyon nekrozları,
Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,
Termal yanıklar,


Beyin absesi,
Anoksik ansefalopati,

Ani işitme kaybı,


Retinal arter oklüzyonu,
Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri.

Kronik refrakter osteomiyelit,

Aşırı kan kaybı,
-Reversibl
Myopi
-Orta kulak ve sinüs barotravması
-Epilepsi nöbetlerini tetiklemesi
-Klostrofobi
Karbonmonoksit gazı,yapısında karbon bulunan yakıtların
yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan
dumanda yer alan zehirli bir gazdır.
Tatsız,kokusuz,renksiz olması ve tahriş etme özelliğinin
olmaması nedeni ile fark edilemediğinden ‘’sessiz
katil’’olarak bilinmektedir.
CO solunduktan sonra akciğerler yolu ile kana
geçer.CO hemoglobine oksijenden 250 kat daha fazla affinite
gösterir.
Oluşan COHb dokulara oksijen transportunu bozar
Aynı zamanda demir içeren miyoglobin,sitokrom,nöroglobin
gibi proteinlere bağlanırlar.
Myoglobine bağlanması sonucu kalpte oksijen
içeriğini azaltır.
İskemi,disritmilerve kardiak disfonksiyon meydana
gelir.
Kalp gibi beyin,akciğer ve birçok organda fonksiyon
bozuklukları oluşur.
CO zehirlenmesinde Tanı:
COHb düzeyi
Tam kan sayımı
EKG
CK-MB,Troponin,LDH
Arteriyel kan gazları,serum elektrolitleri
Serum kreatin kinaz,serum miyoglobin ve idrar
miyoglobin
Düzeylerine bakılır….
HAFİF BELİRTİLER:
-Başağrısı
-Bulantı-kusma
-Yorgunluk,bitkinlik
-Sersemlik hali
-Baş dönmesi
CİDDİ BELİRTİLER:
-Bilinç kaybı
-Kas koordinasyonunun kaybolması
-Zihin karışıklığı,unutkanlık
-Halüsinasyon,ajitasyon
-Görme kaybı
-Dışkı ve idrar tutamama
-Senkop
-Göğüs ağrısı,kardiyak ritm bozukluğu
-Koma
-Solunumun durması
COHb düzeyi % 40 ve üzeri ise kesin
COHb düzeyi % 20 ve üzeri ise tercihen
COHb düzeyinden bağımsız,senkop,bilinç kaybı
nörolojik defisiti,kardiyak bulguları olan hastalar
İlk 4 saatlik maske ile %100 O2 tedavisine rağmen
semptomlarında gerileme olmayan hastalar
zehirlenmeye maruz kaldıktan sonra 6 saat içinde HBO
tedavisine alınmalıdır.





Kanda COHb yarılanma ömrü oda
havasında 5 saat,% 100 O2 ile 1.5 saat,HBO
tedavisi ile 20 dakikadır
CO zehirlenmesinde HBO tedavisinin
primer amacı gecikmiş yada kalıcı nörolojik
hasarı engellemektir.
Tedavide klinik tablo daha önemlidir.
İlk 6 saat içinde HBO tedavisine başlanması
tedavide başarıyı arttırır.
2.5-3 ATA’da, ilk 24 saatte 2 tedavi
sonrasında günlük tedaviler planlanmalıdır.
CO zehirlenmesinde ; akut dönemde hastaların 5
seans HBO tedavisi almaları önerilir.
Daha sonra klinik duruma göre,eğer semptomlar
devam ediyorsa özellikle nörolojik defisit mevcut ise
oluşabilecek geçkomplikasyonları da önlemek için 25 seans
daha yani toplamda 30 seans HBO tedavisi almaları önerilir.
Multiplace
Monoplace
O2
O2 + Hava
BASINÇ ODASI

similar documents