LUP - SOSU Nord

Report
LUP
Mål
Metoder
Eleven
Praktik
Fag
Skole
LUP. Social og sundhedsassistent uddannelsen
Orientering om:
1.
2.
3.
4.
Nye områdefag og valgfrie specialefag
Fagenes placering på skoleperioderne
Skoleperiodernes længde og opbygning
Skole-praktikplaner
Nye områdefag SSA
Somatisk sygdomslære og farmakologi
4 uger
Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi.
3 uger
Kvalitetssikring, koordinering og dokumentation
3 uger
Sundhedspædagogik og kommunikation
3 uger
Forebyggelse og rehabilitering
3 uger
Sygepleje
5 uger
Den opererede borger
Demens 2
Rehabilitering 2
Palliation 2
Velfædsteknologi 2
Ledelse og organisation 1
Ledelse og organisation 2
Nye valgfrie specialefag
o
o
o
Dansk
Engelsk
naturfag
Grundfag
Naturfag
Naturfag
Naturfag
1. skoleperiode
2. skoleperiode
3. skoleperiode
Naturfag:
Varighed 20 dage
Naturfag er også integreret i læringselementerne på 1.
og 2. skoleperiode. Afsluttes på 3. skoleperiode, evt.
m. prøve
Engelsk
Læringsværksted
eller
Personlig sundhed
• Varighed 10 dage.
• 1. skoleperiode .
• Kan erstattes med et andet fag fra fagrækken
eller et andet niveau end det angivne normale
niveau
Grundfag
Varighed 10 dage
2. skoleperiode. Afsluttes på 3.
skoleperiode evt. m. prøve
Skoleperiodernes længde i uger:
14
Skoleperiode 1
8
Skoleperiode 2
6
Skoleperiode 3
4
Skoleperiode 4
Skoleperiodernes opbygning
o
Praksisnær undervisning, hvor fagene spiller sammen.
o
Områdefagene skal så vidt muligt integrereres i alle
skoleperioder og alle læringselementer.
o
Målet er at afspejle virkeligheden og give eleverne
større mulighed for at overføre deres læring til praksis.
Fokus på progression
o
Forebyggelse
og
rehabilitering
Sundhedspæd.
og
Sygepleje
kommunikation
Somatisk
sygdomslære
Kvalitetssikring,
koordinering og
Naturfag
dokumentation
Engelsk/
Personlig
sundhed
1. Skoleperiodernes opbygning:
Læringselementer 1. skoleperiode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Social og sundhedsassistentens rolle indenfor det
somatiske arbejdsområde
Den somatiske patient.
Det sammenhængende patientforløb og mennesket bag
patienten.
Ændringer i sundhedstilstanden og palliation
Projekt 1. Den medicinske patient
Læringsaktivitet: Valgfag
Projekt 2. Den kirurgiske patient
Evaluering og praktikforberedelse
Læringselementer 2. skoleperiode
1. Social- og sundhedsassistens rolle og kompetencer i
psykiatrien
2. Psykiatrisk sygepleje, farmakologi og dokumentation
3. Den psykiatriske patient/borger med affektive lidelser
4. Den psykiatriske patient/borger med
personlighedsforstyrrelser
5. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag
6. Den psykiatriske patient/borger med demens
7. Projekt: Den psykiatriske patient/borger med skizofreni
8. Evaluering og praktikforberedelse
Læringselementer 3. skoleperiode
1.Social- og sundhedsassistens rolle i nden for det primærkommunale
arbejdsområdeområde
2. Det hele menneske og den normale aldring
3. Ændringer i sundhedstilstanden og palliation
4. Læringsaktivitet: Valgfri specialefag
5. Projekt: Det sammenhængende patientforløb inden for det
primærkommunale arbejdsområde
6. Evaluering og praktikforberedelse
Læringselementer 4. skoleperiode
1. Social- og sundhedsassistens arbejdsområde
2 Afsluttende projekt
3. Områdefagsprøve
4. Afsluttende prøve
Struktur i den lokale undervisningsplan
Niveau 1: Generelle forhold på
skolen
Niveau 2: Et indgangs- eller uddannelses
niveau
Niveau 3: Niveauet med lærings
aktiviteter
Niveau
1
Niveau
2
Niveau 3

Skolens Pædagogiske og didaktiske
overvejelser

SOSU Nords mål med undervisningen er, at eleverne udvikler
de relevante erhvervsfaglige kompetencer.
Uddannelserne tilrettelægges og gennemføres i et tæt
samarbejde med arbejdsgiverne, skolen og praktikken.
Uddannelserne og undervisningen tilrettelægges med en
vekselvirkning mellem teori og praksis.
Skolens pædagogiske grundholdning er, at eleven udvikler sine
kompetencer gennem læreprocesser tilrettelagt i sociale
fællesskaber. Denne pædagogiske holdning til elevens
læreproces medfører, at mange didaktiske metoder inddrages i
undervisningen. Arbejdsformer og metoder som fx
gruppearbejde, par-arbejde, selvstændigt arbejde, case arbejde
og projektarbejde, vil i vekselvirkning med forskellige didaktiske
metoder bidrage til den enkelte elevs læring.
Undervisning planlægges differentieret med udgangspunkt i
den enkelte elevs forudsætninger og læringsstil, med det mål at
skabe rum for udvikling af elevens erhvervsfaglige



kompetencer.
Særligt om refleksion
 Elevens evne til at reflektere er i centrum for elevens læring.
Refleksionsevnen udvikles ved hjælp af forskellige
refleksionsmetoder, fx skriftlige og mundtlige logbøger, porte
folio opgaver, praksisbeskrivelser, refleksionscirkler og andre
modeller.
Refleksionsmetoderne tilpasses den enkelte elev. Faglærere og
kontaktlæreren sikrer sammen med eleven udviklingen i
elevens evne til refleksion i løbet af uddannelsen. Dette gøres i
den daglige undervisning, og som en del af kontaktlærerens
samtaler med eleven.
Særligt om roller
Faglærerens rolle er at være faglig formidler, igangsætter og
inspirator i de tilrettelagte læreprocesser. Desuden at støtte
og vejlede den enkelte elev i dennes udvikling af
erhvervsfaglige kompetencer.
Elevens rolle er at være aktivt deltagende i de tilrettelagte
læreprocesser og tilegne sig den viden og de erhvervsfaglige
kompetencer, som den valgte uddannelse sigter mod.

similar documents