Är din triangel rättvänd?

Report
Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen)
Den
reglerande
dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den känslomässiga
dialogen
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden
Är din triangel rättvänd? (Den enklaste förklaringen)
Den
reglerande
dialogen
Den
meningsskapande
dialogen
Den känslomässiga
dialogen
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden
Anknytning versus separation-individuation
(Vägledande samspel och den enkla förklaringen)
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden
Delande av känslor, av mening och stöd till egen
förmåga (Vägledande samspel och den komplexa
förklaringen)
och intersubjektiva fält
Intersubjektivt
Delande/sp
fält
av känslor
egling av
känslor
Kompetens
Sant själv med
Med stöd av
stöd av
En annan
Intersubjektiva
fält
Intersubjektivt
fält av
Delande
av
förståelse
och
mening
och
intresse
förståelse
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden
Vägledande samspels/ICDP:s tre dialoger
•
•
•
•
•
•
•
Den Emotionella dialogen
(grundläggande tillit och humanisering)
Kvalitén i omsorgen har avgörande
betydelse (Bowlby)
Spädbarn har en medfödd disposition till
anknytning (Bolwby, Ainsworth, Main
m.fl) och intersubjektivitet (Stern,
Trewarten, Bråten)
Anknytningserfarenheter bygger barnets
hjärna (Shore, Damasio)
Ömsesidighet: Barnet och
omsorgsgivaren formar tillsammans sin
relation (Beebe)
Meningsskapande och utvidgande dialog
(Att intressera sig för och förstå sin
omvärld)
Vårt medvetande har sin upprinnelse i
tidigt samspel (Vygostskij, Feuerstein,
Stern, Klein, Fonagy, Bråten m.fl)
Ömsesidig uppmärksamhet; människan
lär genom andra, (Tomasello)
Människan och vår kultur utvecklas
genom dialogiska processer, där biologin
är förutsättningen (Tomasello, LyonRuth)
•
•
•
Den reglerande dialogen
(att få stöd och vägledning i att
utveckla sociala och andra förmågor)
Barnet reglerar sig själv med hjälp av en
lyhörd omsorgsgivare, vilket leder till
optimal självreglering av inre tillstånd i
yttre miljö (Shore)
Genom att barnet blir förstått och speglat
med en viss fördröjning, förstår det sig
själv och andra människor, dvs. är moraliskt
och socialt intonat = mentalisering
(Fonagy)
Vilket innebär att barnet, på ett optimalt =
lyhört sätt, blir väglett in i den kulturella
gemenskapen (Vygotsky, Pauposek,
Hundeide)
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden
Hjärnans mognad genom lyhörd omvårdnad
Den omogna
Det ärlånar
ingen
Hjärnan
det går
en fara
vuxen
bra, lugn…
skugghjärna
Som ger lyhörd
omvårdnad
Neocortex, språk reflektion,
Mellan, känslohjärnan. Limbiska
systemet,
kommunikation
systemet för
kommunikation
Barnets hjärna
kan reglera sig
själv…
Hjärnstammen, den primitiva
hjärnan
Reflektion, bedömning
av information inifrån
och utifrån.
System för reglering och
kommunikation. Intuitiv
förståelse av affekter
Autonoma system.
Kamp flykt, överlevnad
Genetik
Copyright Paul Bergman 2013
Stiftelsen ICDP Sweden

similar documents