presentatie - Passenderwijs

Report
14 mei 2014
Agenda
19.30
19.35
19.50
Welkom, wie zijn wij?
Wat betekent Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband
20.30
Koffie/noteren van vragen
20.50
21.30
Discussiepanel
Afsluiting
5 gemeenten:
-
Woerden
Montfoort
Oudewater
Stichtse Vecht
Ronde Venen
Passenderwijs Landelijk gem.
Deelnemende schoolbesturen
Deelnemende reguliere basisscholen
Speciaal basisonderwijs (SBO)
Speciaal onderwijs (SO)
Aantal leerlingen
25
82
2
0
17.104
13
92
4
4
19.708
Verwijspercentage SBO
Deelnamepercentage SBO
Verwijspercentage SO cat. 1 (cl. 4, zmlk, lz)
Verwijspercentage SO cat. 2 (lg)
Verwijspercentage SO cat. 3 (mg)
1,15%
1,54%
0,79%
0,08%
0,11%
2,50%
1,34%
0,09%
0,21%
Rugzakken categorie 1
Rugzakken categorie 2
Rugzakken categorie 3
115 (2013)
15 (2013)
1 (2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
(2013)
165
30
2
o regulier onderwijs (bao)
o speciaal basisonderwijs (sbo)
o speciaal onderwijs (so)
cluster 1: blind en slechtziend
cluster 2: doof en ernstig spraak/taal moeilijkheden
cluster 3: fysieke of geestelijke beperking
cluster 4: gedragsmatig of psychiatrisch
o SBO wordt volgens norm (> 2%) deels bekostigd door SWV,
plaatsing op basis van beschikking PCL
o SO plaatsing of rugzak op basis van open einde
financiering ministerie (toekenning door CvI)
80.000
70.000
60.000
50.000
2003
40.000
2009
30.000
20.000
10.000
0
Rugzakleerlingen
Kinderen in speciaal onderwijs
Hoe gaat het worden?
https://www.youtube.com/watch?v=wE818OWtLPU
Voor elk kind een passend aanbod!
•
•
•
•
Kwalitatief goed onderwijs
Dekkend aanbod
Zo thuis nabij mogelijk
Integrale aanpak
o regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) werken
samen binnen Passenderwijs
o schoolbesturen zorgplicht, Passenderwijs ondersteunt
o budgetfinanciering i.p.v. open einde
o basis- en extra ondersteuning vormen het dekkend
aanbod
o middelen en expertise voor ‘lopende’ rugzakken
blijven in 2014-2015 gehandhaafd
o basisscholen ontvangen trapsgewijs meer middelen
t.b.v. de basisondersteuning
o toewerken naar verbrede toelating binnen de regio
o afspraken over voorkomen van thuiszitters
Voorschoolse
aanmeldingen
Basisondersteuning
Niveau 3
Training,
leeskliniek en
Consultatieve
ondersteuning
Niveau 1
Hulpvraag van de leerkracht en ouders
Niveau 2
Bespreking binnen intern zorgteam
(leerkracht, ouders, IB, evt. directie)
Extra ondersteuning
Aanmelding Loket
Trajectbegeleider
- Wat is de ondersteuningsbehoefte?
- Welk ondersteuningsniveau is passend?
In geval van SO /
SBO: tweede
deskundigenadvies
In geval van zeer
complexe
problematiek: ZAT
Niveau 4
Toekenning arrangement
door CTC
Uitvoering arrangement
o
o
o
o
o
De ondersteuningsroute start in de basisschool. School
blijft verantwoordelijk voor het onderwijs.
Passenderwijs ondersteunt scholen én ouders.
Ondersteuning wordt zo thuis nabij mogelijk
georganiseerd.
De ondersteuningsroute is efficiënt, slagvaardig en
waarborgt een continue, transparante lijn.
We werken met het Groeidocument
o Een zorg kan over alles gaan
o Bespreek de zorg over uw kind met de leerkracht van de
groep
o Indien de leerkracht en u de zorg niet samen kunnen
wegnemen  Intern Begeleider op school
o Is ondersteuning van Passenderwijs gewenst? Doe een
aanvraag bij het Loket!
o Let op: het gaat bij Passenderwijs om onderwijs vragen.
Wanneer u op thuis opvoedingsvragen heeft, maar er op
school geen zorgen zijn, dan zijn er andere instanties (vb.
Centrum voor Jeugd en Gezin, algemeen maatschappelijk
werk, de huisarts etc.).
In het Loket wordt de aanmelding besproken
o Wat is er nodig op de school?
o Wat willen school en ouders?
o Is er sprake van basisondersteuning of extra
ondersteuning?
Hoe meldt u aan bij het Loket?
School mailt naar het secretariaat van het Loket. Er wordt een
digitaal Groeidocument aangemaakt. School (IB) ontvangt een
schrijflink, ouders ontvangen een leeslink.
o
o
o
o
Het Groeidocument is het digitale dossier van de leerling,
aangemeld bij Passenderwijs.
Het Groeidocument wordt landelijk ingevoerd. Passenderwijs
heeft een eigen, uniek aangepaste versie.
Het Groeidocument is veilig!
Het Groeidocument vervangt alle andere
aanmeldingsformulieren en dossiers.


Het Groeidocument is
altijd te lezen door school
én ouders.
Leerling Sanne
Jansen
IB’er
Verschillende personen
kunnen hierin werken.
Groeidocument
Groeidocument
Ouders
Begeleider
Passend
Onderwijs
◦ Aanvullend op de basisondersteuning op scholen
◦ Ondersteuning aan scholen, ouders en kinderen door het
Regioteam met Begeleiders Passend Onderwijs
Consultatieve begeleiding
Gericht op de leerkracht
Kortdurend
De Leeskliniek
Trainingen voor individuele
leerlingen
◦ Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen:
 intensieve ondersteuning aan de leerkracht / groep
 intensieve ondersteuning voor het kind
 eigen Ondersteuningsbudget
 het jonge kind (kleuters op het SBO én gezinsondersteuning)
 kort tijdelijke opvang / observatie op het SBO/SO
 plaatsing op het SBO
 plaatsing op het SO (cluster 3)
 plaatsing op het SO (cluster 4)
SBO = Speciaal
Basis Onderwijs
SO = Speciaal
Onderwijs
Een arrangement wordt toegekend door de
Centrale Toekenningscommissie
Om een arrangement toegekend te krijgen is er vanuit het Loket:
◦ Trajectbegeleiding door een Begeleider Passend Onderwijs
◦ Deskundigenadvies door een orthopedagoog
◦ 2de deskundigenadvies bij arrangement op het SBO / SO
Trajectbegeleiding:
- Onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften in
beeld
- Welk arrangement is passend?
(evt. welke school? Is er plaats?)
- Evt. vervoer bij de gemeente
Er bestaan
uitzonderingen
◦ Arrangementen zijn altijd tijdelijk
◦ Het doel hiervan is steeds kritisch kijken:
 Wat hebben deze leerling en deze school nodig?
 Is regulier onderwijs mogelijk?

similar documents