1 - ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

Report
ข้ อสั่งการเพิม่ เติม ผบ.ตร.
๑. ศึกษาและถ่ายทอด นโยบาย ๘ ข้อ ไปสู่การปฏิบัติ
๒. ข้าราชการตารวจต้องรักกันก่อน ต้องไม่ขัดแย้งกัน
ไม่มสี ี ไม่มพี วก ไม่มฝี ่ าย
๓. ให้ความเป็ นธรรม เสมอภาค ทัดเทียม แก่ประชาชน
๔. สร้างความผาสุก ความอยู่ดีมสี ุข สวัสดิการต่างๆ ให้
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา
๕. ห้ามไม่ให้มบี ่อนการพนัน ตูม้ า้ ไฟฟ้ า
๖. ผบก. รายงาน ทางแยก/ถนน/เวลา ทีร่ ถติดมาก ส่ง
ผบ.ตร. ภายในวันพุธที่ ๘ ต.ค.๕๗
ข้ อสั่งการเพิม่ เติม ผบ.ตร.
๗. เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
๘. หน.สภ. ต้องรับผิดชอบกรณี จนท.ตร. ฆ่าตัวตาย และ
จะจัดจิตแพทย์ให้คาปรึกษาทางสายด่วน ๑๕๙๙
๙. นโยบายในการแถลงข่าวคดีสาคัญ
๑) ให้ผปู้ ฏิบัติเป็ นผูแ้ ถลงข่าว
๒) ห้ามเปิ ดเผยวิธีการสืบสวนและหลักฐานในสานวน
๓) ใส่ถุงมือในการหยิบจับพยานหลักฐานในทีเ่ กิดเหตุ
๔) ห้ามให้ผตู้ อ้ งหาสวมเสื้ อมีสัญลักษณ์ตารวจ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๑. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ๒๔ ชม.
 จนท.สายตรวจ มีความพร้อมในระงับเหตุอย่างรวดเร็ ว
 วิเคราะห์อาชญากรรมในพื้ นทีอ่ ย่างสมา่ เสมอ เพือ่ กาหนด
แผนการตรวจให้เหมาะสมกับสภาพอาชญากรรม
 พัฒนาประสิทธิภาพงานสืบสวน โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
 ระดมกวาดล้างการกระทาผิดทีเ่ ป็ นสาเหตุอาชญากรรมอื่น
เป็ นประจาทุกเดือน เช่น อาวุธปื น อาวุธสงคราม วัตถุ ระเบิด
ยาเสพติด อบายมุข การพนันผิดกฎหมาย ฯลฯ
 การตัง้ จุดตรวจสัมพันธ์ ระหว่าง ภ.จว.และ สภ. (เปิ ดไฟวับวาบ)
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๑. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (ต่อ)
 เร่งรัดติดตามจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับคดีคา้ งเก่า
 พัฒนาตูย้ าม ทีพ่ กั สายตรวจ หรือหน่วยบริการประชาชน
ให้พร้อมบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว
 ประสานงาน ประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 รายงานเหตุคดีอุกฉกรรจ์ เหตุเร่งด่วน เหตุสาคัญ ตาม
ระเบียบ ตร.ฯ ให้ ผบช.ภ.๓ , รอง ผบช.ภ.๓ ทราบ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๒. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมุ่งเน้น
ตามนโยบาย คสช.
 แหล่งอบายมุข บ่อนการพนัน เครื่องจักรกลไฟฟ้ า ตูผ้ ลไม้
สถานบริการผิดกฎหมายฯลฯ
 การกระทาความผิดเกีย่ วกับ ลิขสิทธิ์ การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า
 การกระทาความผิดเกีย่ วกับการลักลอบตัดไม้ บุกรุกป่ า
ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การกระทาความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด อาวุธปื น อาวุธ
สงคราม วัตถุระเบิด และผูม้ อี ิทธิพล
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๓. การปล่อยแถวอานวยความสะดวกด้านการจราจร
กำชับให้ สภ.เมืองทุกแห่ง ให้มีกำรปล่อยแถว เวลำ ๐๕.๓๐ น.
ในช่วงเช้ำ เวลำ ๑๔.๓๐ น. ในช่วงเย็น
สภ.อื ่น ๆ นอกเหนื อ จำก สภ.เมื อ ง ให้มี ก ำรปล่ อ ยแถวเวลำ
๐๖.๐๐ น. ในช่วงเช้ำ และ เวลำ ๑๕.๐๐ น. ในช่วงเย็น
สำหรับ วัน หยุ ด รำชกำรให้พิ จ ำรณำห้ว งเวลำในกำรปล่ อ ยแถว
ตำมควำมเหมำะสมและภำรกิจ
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3

 ก า ร เ พิ่ ม ค ว า ม เ ข้ ม ง ว ด ใ น ก า ร ก ว ด ขั น จั บ กุ ม ผู ้ ขั บ ขี่
และผูซ้ อ้ นท้ายรถจักรยานยนต์ทไี่ ม่สวมหมวกนิรภัย เพือ่ ลดอัตราการ
เสียชีวติ
 การตัง้ จุดตรวจจุดสกัด ให้ปฏิบัติตามยุทธวิธี ต้องมี ป้ายเตือนและ
วางกรวยยาง อย่างเหมาะสม โดยคานึงสภาพการจราจรเป็ นหลัก
วิ ธี ก ารเรี ย กตรวจและเข้า จั บ กุ ม จะต้อ งด าเนิ น การโดยสุ ภ าพ
เรี ย บร้อ ย และห้า มตั้ง จุ ดตรวจ จุ ดสกั ด ในลักษณะเลื่อ นลอยสร้า ง
ความเดื อ ดร้อ นให้กั บ ผู้ใ ช้ร ถในถนน ในช่ ว งเวลาเร่ ง ด่ ว นและมี
พฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๔. ด้านความมัน่ คง
 การรั กษาความปลอดภัยสถานที่สาคัญ เช่ น ศาลากลาง
จังหวัดและหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
 การเตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน เพือ่ รองรับ
สถานการณ์การชุมนุมประท้วง
 การให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายทหาร เช่น การตัง้ จุดตรวจร่ วม
พลเรื อ น ต ารวจ ทหาร โดยเน้น การจั บ กุ ม อาวุ ธ ปื น อาวุ ธ
สงคราม สิ่ ง ผิ ด กฎหมายอื่ น ๆ และการให้ค วามร่ ว มมือ การ
ตรวจค้นจับกุม
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
 การดูแลรั กษาความปลอดภัยบุ คคล และสถานที่สาคั ญ รวมทั้ง
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
๑. เพิ่มความเข้ มและมาตรการเชิ งรุ กด้ านการข่ าวและรั กษาความปลอดภั ย
สถานทูต สถานกงสุล โรงแรม สายการบิน
๒. เพิ่ มสายตรวจประจ าจุ ด และสายตรวจเดิ น เท้ า ออกตรวจตรา รั กษา
แหล่ งท่ องเที่ยวสาคัญ
๓. จัดฝ่ ายสื บสวนออกสื บสวนหาข่ าวโรงแรม ที่ พักอาศัย ร้ านอาหารและ
สถานที่ที่เป็ นแหล่ งมัว่ สุมของบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ นิยมความรุ นแรง
๔. ให้ ทุ ก หน่ ว ยตรวจสอบความพร้ อมของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษทาง
ยุทธวิธี ชุดตรวจพิสูจน์ และเก็บกู้ระเบิด (EOD) ชุดตรวจพิสูจน์ ที่เกิดเหตุ เพื่อให้
สามารถรั บการสนับสนุนการปฏิบัติได้ โดยเร็ วที่สุด
นโยบายการบริหารราชการ ผบช.ภ.3
๕. การบริหารจัดการหน่วยและการปกครองบังคับบัญชา
 การจัดสรรเงินงบประมาณ/เบี้ ยเลี้ ยง/ยานพาหนะ
น้ามันเชื้ อเพลิง และสวัสดิการต่างๆ
 การพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพภูมทิ ัศน์ สะอาดเรียบร้อย
 การควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติหน้าทีแ่ ละระเบียบวินัย
ของข้าราชการตารวจ
 มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน จนเกิดความรูส้ ึกเป็ นมิตร
 การประสานงานกับหน่วยทหาร ฝ่ ายปกครอง และ
หน่วยงานอื่นๆในพื้ นที่
การมอบหมายหน้ าที่ความ
ิ สณ
พล.ตรั
.ทบ
.พผ
ั ิ ดห์ชอบ
จุลดิลก
ผบช.ภ.๓
งาน
งานป้
องกั
- พล
.ต.น
ตปราบปราม
.เติมพงษ์ฯ
าร ฯ (หน
อาชญากรรม
- พล.ตบร
.ต.ิ ห
สมพงษ์
.ปป)
งานป้ องกัน
ปราบปราม
- พล.ต.ต.บุญจันทร์ฯ
ยาเสพติด
(หน.บร)
- พล.ต.ต.บุญจันทร์ฯ
- พล.ต.ต.สุรพลฯ
(ผช.ปป ๑)
- พล.ต.ต.เติมพงษ์ฯ
(ผช.บร)
- พล.ต.ต.ธเนษฐฯ
(ผช.ปส)
งานความมันคง
่
- พล.ต.ต.ธเนษฐฯ
(ผชงานกฎหมายและ
.ปป ๒)
- พลสอบสวน
.ต.ต.พงษ์วฒ
ุ ิฯ
(หน.มค)
(หน.กม)
- พล.ต.ต.สุรพลฯ
- พล.ต.ต.สมพงษ์ฯ
(หน.ปส)
งานจเรตารวจ
- พล.ต.ต.สุรพลฯ
(หน.จต)
- พล.ต.ต.พงษ์วฒ
ุ ิฯ
พืน้ ที่และหน่ วยงาน
ยศ ชื่อ
สกุล
พล.ต.ท.พิสณ
ั ห์
ดิลก
พล.ต.ต.เติมพงษ์
ประเสริฐ
พล.ต.ต.สมพงษ์
วีระประเสริฐ
พล.ต.ต.สุรพล
ชื่อ
จุล
สิทธิ
ตาแหน่ ง
พืน้ ที่/หน่ วยงาน
งานพิเศษ
ผบช.ภ.3 บก.สส.ภ.3
รอง
นครราชสีมา
ผบช.ภ.๓
ทอง รอง สุรินทร์,ศรีสะเกษ, บก.
ผบช.ภ.๓ อก.ภ.๓, ศฝร.ภ.๓
แก้ว
รอง
อุบลราชธานี
ปทส., งาน
ปอร.
ปลป.
ปจร. ,
นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 11 ข้ อ
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒. การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
และการต่างประเทศ
๓. การลดความเหลือ่ มลา้ ของ
สังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ทำก่อน ทำจริงจัง และทำทันที
นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 11 ข้ อ
๔. การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
๕. การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน
๖. การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
ทำก่อน ทำจริงจัง และทำทันที
นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 11 ข้ อ
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
๙. การรักษาความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ทำก่อน ทำจริงจัง และทำทันที
นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 11 ข้ อ
๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในภาครัฐ
๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
ทำก่อน ทำจริงจัง และทำทันที
ค่ านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่ หาความรู้ หมัน่ ศึกษาเล่าเรียนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๗.เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็ นประชาธิปไตย
ค่ านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ ักการ
เคารพผูใ้ หญ่
๙. มีสติรูต้ ัว รูค้ ิด รูท้ า
๑๐. รูจ้ ักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑๑. มีความเข้มแข็ งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อานาจฝ่ ายตา่
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง
ค่ านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.(คากลอน)
-หนึ่งรั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ - เจ็ดเรี ยนร้ ู อธิปไตย ของประชา
- สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
- แปดรั กษา วินัย กฎหมายไทย
- สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
- เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดารั ส
- สี่ม่ งุ ใฝ่ เล่ าเรี ยน เพียรวิชา
- สิบไม่ ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
- ห้ ารั กษา วัฒนธรรม ประจาชาติ
- สิบเอ็ดต้ อง เข้ มแข็ง ทั้งกายใจ
- หกไม่ ขาด ศีลธรรม ศาสนา
- สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ ส่วนรวม
นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร. 8 ข้ อ
๑. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษา
ไว้ซึง่ สถาบันพระมหากษัตริย์
๒. รักษาความมัน่ คงของชาติและ
แก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพื้ นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกระดับ
๔. ป้องกันปราบปรามและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
พิทกั ษ์ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็ นทีร่ กั ของประชำชน
นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร. 8 ข้ อ
๕. พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชน
ในทุกมิติทงั้ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินและการอานวย
ความยุติธรรม เพือ่ ให้ตารวจเป็ น
ทีพ่ งึ่ พาของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง
พิทกั ษ์ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็ นทีร่ กั ของประชำชน
นโยบายการบริหารราชการ ผบ.ตร. 8 ข้ อ
๖. อานวยการจัดการจราจรอย่าง
เป็ นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๗. บริหารจัดการให้ตารวจดารงชีพ
ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และ
เป็ นทีร่ ักของประชาชน
๘. เตรียมความพร้อมสูงสุดเพือ่ เข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พิทกั ษ์ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ เป็ นทีร่ กั ของประชำชน

similar documents