Noorte aktiivsus

Report
NOORTE
AKTIIVSUS
Arvamusi
 Praegusaja noor eelistab pigem pingutada selle nimel, et
eakaaslastelt hea välimuse ning stiilsuse eest plusspunkte
koguda, kui aktiivse ühiskondliku panustamisega laiemalt
silma jääda.
 Mõnikord jääb mulje, justkui iseenda tulevikku
panustamine ei motiveeri nii palju, et tegudele asuda. Üks
osa rohkearvulise nooruse esindajaist kipub mugavalt
lapsepõlve pikendama, näiteks kõrgkooliõpinguid
nätsukummina venitama ja meelelahutust üle tähtsustama,
justkui lootes, et oma heaolu nimel tegutsemist ning oma
otsuste ja tegude eest vastutuse võtmist saab lõputult edasi
lükata.
Füüsilisest aktiivsusest
 Kui suur on noorte inimeste füüsiline aktiivsus?
 Peaaegu pooled 12-21 aastastest noortest ei
tegele üldse füüsilise aktiivsusega.
 65% keskkooli õpilastest treenib tugeva füüsilise
koormusega 3 või enam korda nädalas, 27%
treenib keskmise koormusega füüsilise
aktiivsusega 5 või enam korda nädalas.
 Treenivate noorte hulk väheneb, kui noored
muutuvad vanemaks.
 73% 9. Klassi õpilastest ja vaid 61% 12. Klassi
õpilastest osaleb regulaarsest tugeva
koormusega treeningutel.
TEN
 Tegusad Eesti Noored on noorte loodud ja
juhitud üle-eestiline organisatsioon, mille
missiooniks on suurendada Eestimaa noorte
ühiskonnateadlikkust ja omaalgatust nii riigi
kui Euroopa tasandil. Seda missiooni viivad
tenid ellu kolme tegevussuuna kaudu: noorte
omaalgatuslikud ettevõtmised,
demokraatiakool ja Euroopa
Noorteparlament Eestis.
Euroopa noored
 Mis Euroopa Noored?
Euroopa Noored on Euroopa Liidu noorte
kodanikuharidusprogramm, mille kaudu toetatakse noorte
omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd.
 Programmi eesmärkideks on:
Toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes
ning Euroopa kodanikuks olemist kitsamalt.
Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist
tähelepanu sotsiaalse sidususe suurendamisele Euroopa Liidus.
Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit
noorte hulgas.
Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi
arendamisse ja noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide
jätkusuutlikkuse tagamisse.
Toetada koostööd noortevaldkonnas Euroopas.
Noorte võimalusi Euroopas

Euroopa Noorteportaali eesmärk on anda võimalikult paljudele noortele kiire ja lihtne
juurdepääs olulisele noori puudutavale infole Euroopas. Siiski on portaali kõige tähtsamaks
eesmärgiks edendada noorte osalemist oma elu korraldamises ja aidata neil kujuneda
aktiivseteks kodanikeks. Portaali sihtgrupiks on 15 kuni 25 aastased noored. Lisaks on
portaal mõeldud kõikidele inimestele, kes noortega kokku puutuvad.

Eesti noorteportaal NIP (portaali teeb ja arendab MTÜ Eesti Euroopa Liikumne), sisaldab
muuhulgas infot välismaale tööle ja õppima minemise kohta.

Euroopa Noored on Euroopa Komisjoni rahastatav programm, mis võimaldab osa võtta
Euroopa vabatahtlikust teenistusest, korraldada noorteseminare, viia koostöös ELi
naabruspiirkondadega läbi noorte ja noorsootöötajate vahetusi ning koolitustegevusi.

Eurodesk on Euroopa infovõrgustik, mis on suunatud noortele, noorteorganisatsioonidele
ja noortega tegelevatele inimestele. Eurodeski abil võib saada vastuse küsimustele, mis
puudutavad noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimalusi, samuti leida partnereid
välisriikides näiteks noorsoovahetuse korraldamiseks või ühiste projektide
elluviimiseks. Eurodeski rahvusvaheline andmebaas asub aadressil: www.eurodesk.org.
Lisainfot http://elik.nlib.ee/?id=112
 Uuringud on näidanud, et “hängimisel” on
negatiivne mõju nii noorte teadmistele kui
demokraatlikele hoiakutele. Noorte hoiakuid
käsitlevast uuringust selgus veel, et kuigi suuremate
teadmistega lapsed on tolerantsemad, ei mõjuta
õpitulemused nende valmisolekut teisi aidata.
 “Euroopa Liidus on 4,6 miljonit töötut noort
(vanuses 15-24), mis teeb noorte töötuse
osakaaluks lausa 38,5 % kogu töötust
elanikkonnast. Majanduskriisi tõttu on just noored
ühed esimesed, kes mõjude all kannatada saavad,”
ütleb Euroopa Noortefoorumi pressiteade.
Vahetusõpilaseks
Programme
 www.yfu.ee
 www.aupair.ee
 www.evenor.ee
Suuremaid
noortekeskuseid
 Ranna noortekeskus
 Tartu noorte infopunkt: Spordi-
ja huviklubid
 Tallinna Noorsootöö Keskus
OLE AKTIIVNE !

similar documents