Positiivne vaimne tervis

Report
VATEK teabepäev
„Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!“
Positiivne vaimne tervis - mis see on?
Airi Mitendorf
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut (ERSI)
Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK)
Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Muutuste ja väljakutsete rohke
ühiskond...
Kaasaegset ühiskonda
iseloomustavad erinevad
muutused ja väljakutsed.
Enesetunne, mis inimesi nende
muutuste käigus valdab sõltub
sellest, kui kiiresti suudetakse
nende muutustega kohaneda.
Inimestel on erinev võime ja motivatsioon
väljakutsetega toimetulekus
Positiivse vaimse tervisega inimestel on
parem kohanemisvõime!
Positiivne vaimne tervis?
Millised mõtted tekivad, kui kuulete märksõna
POSITIIVNE VAIMNE TERVIS?
Positiivse vaimse tervise definitsioon
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on öelnud:
positiivne vaimne tervis on inimese heaolu seisund, milles inimene
on võimeline hindama enda võimeid, saab hakkama enda
igapäevaelu normaalse stressiga, suudab produktiivselt töötada
ning on võimeline tegema koostööd kogukonnaga.
Stressi kulg ja normaalne stress (H.Selye)
SAAVUTUSED
Kurnatus
Ärevus, paanika, viha
Tegutsemistahe
Mitteaktiivne
Liiga vähe stressi
(vähene
tegutsemine)
Väsimus
Murdumine
Optimaalne
stress
Liiga palju
Läbipõlemine
stressi,
ületegutsemine)
STRESSI
TASE
Vaimse tervise probleemid ja positiivne
vaimne tervis
Vaimse tervise
probleemide
puudumine
Vaimse tervise
probleemid
Positiivne
vaimne
tervis
Positiivse vaimse tervise tähendus
• Positiivne vaimne tervis
tähendab midagi rohkemat kui
psüühikahäire või psüühilise
puude puudumist – see on
inimese tervise oluline ja
lahutamatu osa ning tema
tõhusa tegutsemise alus.
• Positiivse vaimse tervise
edendamine ja vaimse tervise
probleemide ennetamine on
väga olulised eesmärgid igas
eagrupis inimestel
Kuidas tunda ära positiivse vaimse
tervisega inimest?
•
•
•
•
•
•
•
•
Tunneb ennast hästi ja on rahulolev
On enesekindel ja positiivse enesehinnanguga
Suudab nautida elu, naerda ja lõbutseda
Suudab tulla toime stressirohkete olukordadega ja
muutustega
Kogeb erinevaid tundeid, sest elu on pidevas muutumises ning
sündmusterikas
Tunneb, et elus valitseb tasakaal
Hoolib iseendast: nii oma vaimust kui kehast
Hoolib teistest inimestest
Vaimset tervist mõjutavad tegurid
• Emotsioonid, mõtted, tegutsemisvõime, identiteet,
Individuaalsed
enesehinnang, toimetulekuoskused, kohanemisvõime,
omadused ja kogemused kehaline tervis,jmt
Ühiskondlikud
koostoimed
• Inimese tegutsemisvaldkond, perekond, kool,
haridustee, töö, kogukond, vabaaja tegevused,
keskkond
Sotsiaalne struktuur ja
ressursid
• Sotsiaal- ja organisatsioonipoliitikad,
haridusvõimalused, tööturu olukord, võimalused
eluasemele, majanduslikud ressursid
Kultuurilised väärtused
• Ühiskonna sotsiaalsed väärtused, psüühikahäirete
märgistamine, tolerants kõrvalekallete suhtes, jmt
Individuaalsed omadused ja
positiivne vaimne tervis
Emotsioonid:
tunded ja mõtted
iseendast ning
ümbritsevast
keskkonnast,
tähelepanuvõime
Sotsiaalne toimetulek:
suhted teiste
inimestega,
ühiskonnaga tervikuna,
sotsiaalne kaasatus
Sidusus:
elu mõte ja eesmärgid
Lisaväärtus positiivsest vaimsest tervisest
Motivatsioon
juhtida stressi ja
tegutseda
läbikukkumiste
korral
Võime tulla toime
stressi ja
ebaõnnega
Toimetulekumehhanismi
d
Positiivne vaimne tervis
Positiivse vaimse tervise edendamine
Positiivse vaimse tervise edendamine hõlmab endas kahte
olulist suunda:
- Stressi ja pingete juhtimise oskuste arendamine
- Tähendusrikastest tegevustes osalemine ja tähendusrikaste
suhete arendamine
Stressi ja pingete juhtimine
• Individuaalset heaolu toetavate
oskuste ja võimete arendamine
• Isiklikuks toimetulekuks vajalike
mehhanismide arendamine, et
tulla toime ohtude, väljakutsete
ja kaotustega nii isiklikul kui
ühiskondlikul tasandil
(probleemilahendamisoskused,
emotsioonide juhtimine, oskus
valida olukorrale kohased
toimetulekumeetodid,
sotsiaalse toetuse kasutamine).
Tähendusrikastes tegevustes osalemine
• Positiivse vaimse tervise
teine oluline suund on
inimese võime ja
motivatsioon võtta osa ning
osaleda eesmärgipärastes
individuaalsel tasandil
tähendusrikastes
tegevustes.
Tänusõnad
• Projekti rahastab EMP toetusel Vabaühenduste Fond
Avatud Eesti Fondi vahendusel
• Projekti kaasrahastab Sotsiaalministeerium

similar documents