Werkgroep activering 27 juni 2014

Report
Werkgroep activering
27 juni 2014
Agenda
-
Beste praktijk : KB 500€ door OCMW Jette (uitstel van vergadering van 21 maart)
Uitvoering van de omzendbrief van 7 februari 2014 omtrent de verplichte
inschrijving van werkzoekenden bij de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling
RSZ PPO en art.60§7: wijzigingen op 1 januari 2014
Opvolging organisatie colloquium sociale activering op 3 oktober 2014
Voorstelling focus activering april 2014
Stand van zaken regionalisering
Toekomstige oriëntering van de werkzaamheden van de werkgroep activering
Varia
Omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun
gerechtigden in te schrijven bij de gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdienst
7 februari 2014
Treedt in werking vanaf 15 februari 2014
Alle
gerechtigden
(leefloon
en
equivalente
maatschappelijke hulp) moeten zich inschrijven als
werkzoekende
bij
de
gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdienst, met uitzondering van de
gerechtigden die niet arbeidsgeschikt zijn wegens
gezondheids- of billijkheidsredenen
Opmerkingen m.b.t het uitvoering ?
RSZ-PPO en artikel 60§7: de wijzigingen op
1 januari 2014.
Preregionalisering op 1 januari 2014.
Doelstelling: invoering van een eenduidig en uniform systeem van de
vermindering van de werkgeversbijdragen van de sociale zekerheid
Beter beheer en transparanter voor de Gewesten
Vrijstelling van de werkgeversbijdragen in verband met de werknemers artikel
60 zullen op 1 januari 2014 worden omgezet in doelgroepverminderingen
RSZ-PPO en artikel 60§7
de wijzigingen op 1 januari 2014
Gevolgen:
•
De OCMW's worden onderworpen aan de volledige sociale
zekerheidsbijdragen en vervolgens wordt een doelgroepvermindering
toegekend op de volledige werkgeversbijdragen
•
Tot april 2013 berekende RSZPPO de vermindering automatisch voor de
werkgever. Vanaf januari 2014 moet de werkgever zelf de
doelgroepvermindering vragen via een verminderingscode.
Tewerkstelling artikel 60 = verminderingscode 4500 = G7 (volledige
vrijstelling van de werkgeversbijdrage)
•
Budgettaire impact = 0,06 % per werknemer artikel 60 (Werkgeversbijdragen
Asbestfonds en Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - FCUD)
Opvolging organisatie colloquium
sociale activering op 3 oktober 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Context
Defintie
Theoretisch kader
Wettelijk kader
Financiering
Werkpunten colloquium
Praktische organisatie
Context
• Verschuiving focus activeringsbeleid POD
–
van professionele naar sociale activering en sociale innovatie
• Colloquium sociale activering en sociale innovatie
3/10/14
–
–
–
Denkdag
Theorie en praktijk
Doelpubliek: OCMW-voorzitters, gemeentelijke administraties, leden raad voor
maatschappelijk welzijn
• Doel
–
–
–
Wettelijk kader creëren
Concrete actievoorstellen uitwerken
Nieuwe regeringen sensibiliseren/inspireren
Definities
• Sociale activering
•
"sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie en het
doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te
ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject
voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere)
betaalde tewerkstelling.“ (def. HIVA-St-Louis)
•
=> voor zij die, o.w.v. gezondheids- en/of billijkheidsredenen, ver verwijderd zijn
van de arbeidsmarkt
=> integratie arbeidsmarkt is niet enige finaliteit, voor sommigen is dit eindpunt
=> voordelen:
•
•
–
–
–
–
•
Sociaal isolement doorbreken
Zelfvertrouwen
Zich nuttig voelen
Actieve participatie
=> via verschillende activiteiten vb. sport, vrijwilligerswerk, kookworkshops,
naaiateliers..
Theoretisch kader
Pascal Tuteleers, “Sociale activering. Exploratieve studie naar de
achtergronden van het concept”, 2007
Vergelijkende onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW’s om
de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van hun cliënten
te bevorderen. Evaluatiestudie door Kunst en Democratie i.o.v. POD MI, 2008
“Sociale activering, tussen actief burgerschap en betaalde arbeid. Een
verkennend onderzoek nar de praktijk van de sociale activering in de
Belgische OCMW’s”, Hiva KU Leuven en Université Saint-Louis, 2012
Wettelijk kader
• Organieke wet betreffende de OCMW’s
(8/7/’76)
– Art. 1: elk persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening =
opdracht OCMW
– Art. 57: missie OCMW, niet alleen palliatieve of curatieve, ook preventieve
hulp (materieel/maatschappelijk/medisch/medisch-sociaal of psychologisch.
Specifieke missie OCMW = aanmoedigen sociale participatie OCMW
gebruikers
Wettelijk kader
• RMI-wet (26/5/2002)
– Art. 2: “elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht
kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een
tewerkstelling en/of leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De OCMW’s
hebben tot opdracht dit recht te verzekeren.”
• GPMI
– Art. 11: Afhankelijk van de behoeften van de persoon, GPMI gericht op
inschakeling in het beroepsleven ofwel op integratie in de maatschappij
(verplicht voor <25 jr en studenten)
– Mogelijkheid tot sanctie (cfr. Art. 30§2)
• KB van 11/7/2002 houdende het algemeen reglement
betreffende het recht op maatschappelijke integratie
• GPMI dat binnen een bep. periode leidt tot een arbeidsovereenkomst
• GPMI gericht op vorming
• GPMI inzake studie met voltijds leerplan
Financiering
• Fonds voor participatie en sociale activering
• EaSI: EU programma for employment and
social innovation
–
–
budget van 815 miljoen Euro voor de periode 2014-2020.
Thema’s:
employment, in particular to fight youth unemployment;
social protection, social inclusion and the reduction and prevention of poverty;
working conditions.
Objectives :
Develop and disseminate high-quality comparative analytical knowledge.
Facilitate effective and inclusive information-sharing, mutual learning and dialogue.
Provide financial support to test social and labour market policy innovations.
Provide organisations with financial support to increase their capacity to develop, promote and support the
implementation of EU instruments and policies.
Werkpunten colloquium
• Doelgroep?
• Recht op sociale activering of
verplichting?
• Vrijwilligerswerk?
• Netwerk voor de uitwisseling van goede
praktijken?
• Concrete thema’s?
Praktische organisatie
• Theorie
–
–
–
–
–
Pascal Tuteleers
Hiva
Sarah Carpentier
Grondwetspecialist?
Ronde tafel politici?
• Praktijk
– Missing Link
– Integra Plus
– OCMW Gent :geschorste werklozen
Voorstelling focus activering april 2014
Stand van zaken regionalisering
1ste vergadering van het Comité van toezicht op 16 juni.
Identificatie van de contactpersonen (14/07)
Werkgroep voor beheersprotocol van de toepassing
Novaprima (uniek loket) moet uiterlijk tegen 30
september 2014 worden gesloten
Specifieke echo "regionalisering" + FAQ verspreid op 27
juni
Stand van zaken regionalisering: de FAQ
Wat noemt men de overgangsperiode, in het kader van
de regionalisering van de activeringsmaatregelen en
van de sociale economie?
De overgangsperiode start op 1 juli 2014 en eindigt ofwel
op 31 december 2014, ofwel op de dag waarop de
gefedereerde entiteit zich in een operationele staat
bevindt om de betrokken bevoegdheid uit te oefenen,
zonder dat de datum van 31 december 2015
overschreden wordt.
Stand van zaken regionalisering: de FAQ
Welke materies worden op 1 juli 2014 overgeheveld van de POD Maatschappelijke
Integratie naar de Gewesten?
Naar aanleiding van de zesde Staatshervorming, zullen, vanaf 1 juli 2014, de
professionele activering van de OCMW-gerechtigden en bepaalde maatregelen inzake
sociale economie worden geregionaliseerd.
Zo zullen de volgende tewerkstellingsmaatregelen van de OCMW-gerechtigden vanaf 1
juli 2014 onder de bevoegdheid van de Gewesten vallen: artikel 60, §7, van de
organieke wet van 8 juli 1987 betreffende de OCMW's, de omkaderings- en
opleidingspremie, zogenaamde artikel 61, Activa, DP, SINE, invoeginterim,
partnerschapsovereenkomst, de zogenaamde maatregel 500 € en de
startbaanovereenkomsten in het kader van de algemene projecten.
Voor de sociale economie zijn de vanaf 1 juli geregionaliseerde materies het
samenwerkingsakkoord, de erkenningen van de federale inschakelingsbedrijven en de
pilootprojecten.
Stand van zaken regionalisering: de FAQ
Welke reglementering zal vanaf 1 juli van toepassing zijn voor de
tewerkstellingen van de OCMW-gerechtigden?
De bestaande federale reglementering blijft van toepassing tot een
gewest of gemeenschap beslist tot wijzigingen of nieuwe regels ter
zake. Zo zijn momenteel alle koninklijke besluiten en omzendbrieven
van toepassing. In dit stadium is er dus geen enkele wijziging in de
subsidiëringsvoorwaarden, in de subsidiëringsbedragen, enz.
Vanaf 1 juli kan de federale overheid echter geen enkele wijziging
meer doorvoeren in de bestaande reglementering, omdat zij niet meer
bevoegd is.
Al jullie vragen mogen dus naar de POD Maatschappelijke Integratie
gestuurd worden, via de front desk.
Stand van zaken regionalisering: de FAQ
Hoe zullen de inspecties
verlopen van de
tewerkstellingsdossiers van de OCMW-gerechtigden
vanaf 1 juli 2014?
Tijdens de overgangsperiode zal de dienst inspectie van
de POD Maatschappelijke Integratie de controles blijven
uitvoeren voor de overgedragen materies. Er is dus
momenteel geen enkel wijziging op dit niveau.
Stand van zaken regionalisering: de FAQ
Hoe zullen de terugbetalingen van de POD Maatschappelijke Integratie
verlopen voor de overgehevelde materies vanaf 1 juli 2014?
Wat de betalingen aan de OCMW's betreft, voor de overgehevelde materies,
in het kader van het recht op maatschappelijke integratie en van het recht op
maatschappelijke dienstverlening zal de POD Maatschappelijke Integratie de
door de OCMW's ingediende betalingen en die werden geboekt in de federale
begroting van het boekjaar 2014 blijven terugbetalen.
Zo zal de federale overheid, wat het recht op maatschappelijke integratie
betreft, de maandstaten ten laste nemen tot en met oktober 2014.
Wat de equivalente maatschappelijke dienstverlening (wet 1965) betreft, zal
de federale overheid de maandstaten ten laste nemen tot en met november
2014.
De terugbetalingsformulieren en de gidsen ter zake wijzigen niet en blijven
van toepassing.
Toekomstige oriëntering van de werkzaamheden
van de werkgroep activering
Varia

similar documents