W. De Boer

Report
Mestverwerking vanaf 2014
Van toeslagrecht naar
betalingsrecht
Wegwijs in vergroening en
(ver-)huur.
Team agrarisch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arjan Strootman: 0546-549545 of [email protected]
Jos Heuvink: 0546-549538 of [email protected]
Bert Post: 0546-549549540 of [email protected]
Harold Boers: 0546-549557 of [email protected]
Ben Oude Lansink: 0546-549543 of [email protected]
Arjan Eertink: 0546-549533 of [email protected]
Peter Scholten: 0546-549530 of [email protected]
Paul Hoff: 0546-549530 of [email protected]
Willemien Stoeten: 0546-549530 of [email protected]
2
3
Almelo • Hardenberg • T 0546 54 95 30
Van toeslagrecht naar
betalingsrecht
Mestverwerking
vanaf 2014
4
Mestverwerking vanaf 2014
Van toeslagrecht naar
betalingsrecht
Wegwijs in vergroening en
(ver-)huur.
Januari 2014
Henk Westerhof
Agenda
Opening
Stand van zaken mestwetgeving
Mestverwerkingspool DLV
Stand van zaken GLB
Wie krijgt straks toegang tot het systeem
Waarde betalingsrechten 2015-2019
Huur en verhuur in 2014 & 2015
Vergroeningseisen
6
Derogatie 2014
Nog geen akkoord met ‘Brussel’
– Begin februari?
Ga maar uit van de huidige voorwaarden
– Grondbemonstering
– Bemestingsplan
– Enz.
Extra voorwaarden??
Termijnen schuiven op
Gewoon blijven doen wat u al deed
7
Belangrijk wijzigingen 2014
5% hogere productie graasdieren
– Geldt ook voor BEX
Lagere fosfaatnorm bouwland ‘laag’
=> Conclusie: >5 miljoen kg fosfaat erbij!
Invoering mestverwerkingsplicht
8
Mestverwerkingsplicht
Naast gebruiksnormenstelsel
Bedrijfsoverschot:
– Productie minus plaatsingsruimte
• Zonder mutatie mestvoorraden
Percentage hiervan verwerken
– 2014
• Regio Oost:
15%
• Regio Overig:
5%
– 2015: hoger ?
Drempel van 100 kg fosfaat
9
W. De Boer
W. de Boer, melkveehouder in Almelo
• 800.000 kg melk
• 40 ha grond in gebruik:
Geschatte productie 2014:
5.575 kg fosfaat
Plaatsingsruimte:
3.275 kg fosfaat
Bedrijfsoverschot:
2.300 kg fosfaat
Te verwerken: 15%van 2.300 kg
345 kg fosfaat
• Meer dan 100 kg, dus geen vrijstelling
10
Wat kan de Boer doen?
Afvoer naar exporteur of verwerker
– 345 kg fosfaat: stel 1,7 kg fosfaat = ruim 200
ton
– waarschijnlijk via een bewerker (exportwaardig
maken)
Afvoer naar eigen grenspercelen
– Als die er zijn
Afzet in de regio (volledig bedrijfsoverschot!)
– Is niet gelijk aan boer-boer!
– De Boer: BO > 25% van fosfaatproductie:
- dus niet mogelijk
Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) 11
Ons advies
Maak een berekening van uw bedrijfsoverschot
– Let op verschillen met gebruiksnormen
• Natuurterreinen, mestvoorraden
Toch verwerken ? (> 100 kg fosfaat)
– Kijk naar mogelijkheden
• Afzet in de regio
– Criteria niet gelijk aan boer-boer !
• Vervangende Verwerkings Overeenkomst
Houd rekening met uw groeiplannen!
12
Mestverwerkingspool DLV
Marc Strikkeling
Adviseur mest en mineralen
06-83905100
DLV
DLV kantoren
• Landelijke dekking met regiokantoren te:
- Uden
(Zuid-Nederland)
- Deventer
(Oost-Nederland)
- Heerenveen
(Noord-Nederland)
- Vianen
(West-Nederland)
• Aantal medewerkers:
- Regio Zuid:
- Regio Oost:
- Regio Noord:
- Regio West:
120
55
35
20
10
Nieuwe mestbeleid 2014
Mestverwerking afhankelijk van:
• Regio  15% Oost 2014, 5% Overig 2014
• Hoeveelheid mestoverschot
Minimaal te verwerken hoeveelheid P2O5 bedraagt 100
kg
Oost:
> 400 m3 rvdm overschot (1,7)
> 160 m3 vlvdm overschot (4,2)
> 220 m3 zdm overschot (3,0)
Keuze mogelijkheden
• Mest laten verwerken  afvoer code 61
• Extra grond onder bedrijf
• Mestafzetovereenkomsten voor totaal overschot binnen
20 km (voorwaarde: 75% zelf kunnen plaatsen)
• Vervangende VerwerkingsOvereenkomst (VVO)
Mestverwerkingspool
Mestverwerkingspool DLV
Overhevelen mestverwerkingsverplichting door een
mestverwerkingsovereenkomst tussen u en een
mestverwerker via VVO
Voordelen:
• Mest blijft fysiek in eigen regio
• Bestaande afspraken met loonwerkers/transporteurs
blijven
• Minder vervoersbewegingen
• Goedkopere mestverwerking in zijn algemeen
Rekenvoorbeeld
• Melkveehouder voert jaarlijks 1500 m3 mest af
• 1500 m3 mest x 1,7 P2O5 = 2.550 kg P2O5
• Regio Oost = 15% mestverwerking
• 2.550 kg P2O5 x 15% = 380 kg P2O5 verwerken (225 m3)
Wat kost VVO?
Rekenvoorbeeld
Kosten mestverwerkingspool:
380 kg P2O5 x € 4,- + 250,- = € 1.770,Huidige mestafzet:
1500 m3 x € 10,- per m3 = € 15.000,- per jaar
Kosten mestafzet per 2014:
1500 m3 x € 10,- =
€ 15.000,- per jaar
Mestverwerkingspool
€ 1.770,Totaal
€ 16.770,- (€ 11,18 per m3)
Rol DLV
• Contracten stroom regelen tussen verwerker en
producent
• Betalingen via derdengeldenrekening
• Adminstratieve afhandeling
Inschrijven? www.dlvdier.nl of formulier insturen
Bedankt voor u aandacht!
Vragen?
GLB vanaf 2014
25
Van toeslagrechten naar
betalingsrechten
In 2015 toekenning betalingsrechten
• Bijna iedereen ontvangt betalingsrechten
– KvK inschrijving/verplichte landbouwtelling!
• Opletten wanneer:
– In 2013 geen toeslagrechten aangevraagd
• Geen betalingsrechten in 2015?
– Huidige TSR uiterlijk 31 maart 2014
verkopen
26
Uitbetaling 2014
Overgangsjaar
– Laatste jaar benutting huidige
toeslagrechten
– Geen modulatie meer
Korting huidige TSR ca. 12%
– I.p.v. modulatiekorting
27
Uw bedrijfstoeslag vanaf 2015
Zeker
– Basispremie
– Vergroeningspremie
Misschien voor u:
– Toeslag jonge landbouwers
– Begrazingspremie (marginale gronden)
Vanaf 2014 t/m 2019 ieder jaar lager budget
28
Aantal rechten vanaf 2015
Betalingsrecht per ha subsidiabele grond
– Oppervlakte GO 2015
Alle landbouwgrond:
– Ook natuurterreinen met landbouwkundig
gebruik
‘Marginale’ gronden (heide ed.)
– Begrazingspremie
29
Basispremie
Geleidelijke overgang naar uiteindelijke ‘flat
rate’
– Periode 2015 t/m 2018
Vanaf 2019 een vast bedrag per betalingsrecht
– Ca. € 270 basispremie
Waarde betalingsrecht = alleen basispremie
– Vergroeningspremie niet in waarde
betalingsrecht
30
Vergroeningspremie
Geen optie, maar automatisch toegewezen
Hoogte : afhankelijk van hoogte basispremie
– ca. 46% van de basispremie
Gevolg:
– t/m 2018 voor iedereen verschillende hoogte
Vanaf 2019: ca. € 125 /ha
31
Waarom variabele
vergroeningspremie
32
W. De Boer
Melkveehouder
40 ha grond:
• 39 ha eigendom
• 1 ha losse huur van ‘rustende buurman
Jansen’
2014:
• 39 ‘eigen’ toeslagrechten: totaal € 27.000,33
W. De Boer
Bedrijfstoeslag 2014: (ca. 12% korting) € 23.800
Bedrijfstoeslag 2019:
€ 15.800
– Basispremie: 40 x € 270
– Vergr.premie: 40 x € 125
= € 10.800
= € 5.000
Verschil tussen 2014 en 2019 wordt in 5 stappen
overbrugd
• ‘daalt’ vanaf 2015 in 5 stappen naar bedrag 2019
34
Bedrijfstoeslag W. de Boer
Betaling daalt vanaf 2014 in 5 stappen naar ‘Flat
rate’
• Technische berekening niet uitgelegd
2014
Totaal basispremie
Vergroeningspremie (46%)
Totale bedrijfstoeslag
Uitbetaling per recht (40)
2015
2016
2017
2018
2019
15.025 13.900 12.850 11.825 10.800
6.950
6.450
5.950
5.475
5.000
23.800 21.975 20.350 18.800 17.300 15.800
549
509
470
432
395
35
Totale bedrijfstoeslag de Boer
36
Buurman Jansen
Gepensioneerd landbouwer
2 ha grond zelf in gebruik
1 ha. verhuurt aan de Boer
2014: 2 TSR à € 400 zelf aangevraagd
2015: geen KvK inschr. /geen verplichte Lb.telling
• Dus geen deelname nieuwe systeem
=> TSR uiterlijk 31 maart 2014 verkopen!
Gehuurde rechten tellen mee bij de verhuurder!!!
37
(Ver)huur grond in
2014 en 2015
Met afspraken alles mogelijk
Casus de Boer-Jansen
Jansen verkoopt begin 2014 alle TSR aan derden
De Boer blijft 1 ha grond huren van Jansen.
=> De Boer krijgt op de gehuurde grond van Jansen
1 nieuw recht
Jansen wil:
– Jaarlijks de bedrijfstoeslag die de Boer als gevolg
van deze gehuurde oppervlakte ontvangt
– Bij afloop van de huurperiode het recht dat op zijn
grond is ontstaan
39
Voordeel de Boer
Verloop bedrijfstoeslag met en zonder 1 ha huur
2015
Met huur
Zonder huur
Voordeel
2016
2017
2018
2019
e.v.
21.975 20.350 18.800 17.300 15.800
21.890 20.185 18.555 16.980 15.405
85
165
245
320
395
40
Nadeel Jansen
Jansen geen toeslagrechten in 2014 (verkocht)
– geen overgangsbetaling
Jansen groeit dan in 5 stappen van 0 naar 395 euro/ha
in 2019
2015
Basispremie
Vergroeningspremie
Nadeel
58
27
85
2016
114
51
165
2017
168
77
245
2018
220
100
320
2019
e.v.
270
125
395
41
Afspraken de Boer-Jansen
Gedurende hele huurperiode vanaf 2015:
Voordeel voor de Boer = ‘nadeel‘ Jansen:
• Dus verrekenen
Betalingsrecht einde van huur overdragen aan
nieuwe gebruiker?
• Niet aan Jansen: heeft geen recht op BTR !
Maar wat als de huur eindigt tussen 2016 en
2019?
Jansen verkoopt de grond begin 2016 aan
derden
42
Bedrijfstoeslag de Boer
2015: 40 ha (inclusief 1 ha huur van Jansen)
– 40 betalingrechten
Grond gaat begin 2016 terug naar Jansen/nieuwe
eigenaar
– 1 betalingrecht gaat mee over
2015 2016 2017 2018 2019
Totaal basispremie
15.025 13.900 12.850 11.825 10.800
Totaal vergroeningspr. 6.950 6.450 5.950 5.475 5.000
Totaal bedrijfstoeslag 21.975 20.350 18.800 17.300 15.800
Aantal rechten
40
40
40
40
40
Uitbetaling per recht
549
509
470
432
395
43
Opbouw bedrijfstoeslag de Boer
Uitbetaling per recht
Voor Jansen
‘Teveel’
overgedragen
2015
2016
2017
2018
2019
-
509
165
344
470
245
225
432
320
112
395
395
0
2015: wordt al verrekend tijdens huur
Na huurperiode (vanaf 2016)
– Waarde overgedragen recht t/m 2018 hoger dan
te verrekenen bedrag
– Totaal verschil: € 681 (€ 344 + € 225 + € 112)
• Jansen moet dit aan de Boer betalen!
44
Einde huur t/m 2018
Huurder de Boer heeft TSR in 2014
– Dus een overgangsbetaling in zijn
betalingsrechten
Hij draagt in 2016 recht met grond over
– Daarmee ook een deel van zijn
overgangsbetaling!
Dit bedrag ontvangt de gebruiker van het recht
vanaf 2016 extra
Voordeel verhuurder = nadeel huurder
– Dus te verrekenen
45
Alternatief voor tijdelijke verhuur 2015
Alleen via een melding aan DR
Nieuwe recht in 2015 wordt een verhuurd recht
– Vanaf 2015 verhuurt aan de grondgebruiker
De overgangsbetaling van de verhuurder komt in dit
recht, niet van de huurder
Tijdens de huurperiode: jaarlijks verrekenen
– Net als u nu doet
Einde van huur: geen verrekening nodig
Kan alleen wanneer de verhuurder ook BTR krijgt!
Conclusies & advies
Onderzoek of het alternatief voor u passend is…
Indien niet:
• Verrekenen van verschil in ‘kale’ bedrijfstoeslag tijdens
verhuur
• Overdracht recht bij einde huur
• Verrekenen ‘extra’ toeslag na overdracht BTR bij einde
huur
Let op: definitieve bedragen nog niet bekend
Verhuur in 2015: Ja!
Bij twijfel: bel Bilanx
47
Vergroeningseisen
Definities
Definities voor bepalen vergroeningseisen
• Bouwland: ‘alle landbouwgrond excl. blijvend grasland
en blijvende teelten’
• Blijvend grasland: ‘vijf jaar of langer grasland’
• Blijvende teelten: ‘gewassen met een teeltduur van vijf
jaar of langer, die een regelmatige oogst opleveren,
houtachtige kwekerijproducten en hakhout met een
korte omlooptijd’
– Bijvoorbeeld: fruit, boomkwekerij
49
• Tijdelijk grasland (< 5 jaar) is dus bouwland.
Vergroeningseisen
Gewasdiversificatie op bouwland
Deel bouwland als EFA gebruiken (‘EFA-eis’)
– Ecologic Focus Area = Ecologisch
aandachtgebied
– 5% van bouwland
Blijvend grasland (nationale eis)
Alternatieve invulling:
– Collectieven, bedrijfscertificering
– Verwacht hier niet teveel van!
50
Vrijstellingen vergroening
Geheel vrijgesteld:
Biologische bedrijven
Bedrijven met > 75 % grasland
• > 120 ha grond: oppassen!
Max. 10 ha bouwland (inclusief tijdelijk grasland)
Alleen vrijstelling gewasdiversificatie
>50% van het bouwland vorig jaar niet zelf in gebruik
• Ieder perceel ander gewas dan vorig jaar
Alleen vrijstelling EFA
Max. 15 ha bouwland
51
W. De Boer
20 ha blijvend grasland
11 ha tijdelijk grasland
9 ha maïs
= 78 % grasland
Is meer dan 75% grasland,
daarom vrijstelling voor EFA en gewassen eis.
52
Gewasdiversificatie
Max. 10 ha bouwland: geen eisen
Meer dan 10 en max. 30 ha bouwland
– Min. 2 gewassen
– Grootste gewas max. 75% van oppervlakte
Meer dan 30 ha bouwland
– Min. 3 gewassen
– Grootste gewas max. 75% van oppervlakte
– Twee gewassen max. 95% van oppervlakte
53
EFA-eis
Akkerranden, bufferstroken met
aangrenzende sloot
Natuurvriendelijke oevers met aangrenzende
sloot
Sommige vlinderbloemigen, maar alleen
i.c.m. akkerranden, vogelakkers ed.
Landschapselementen (houtwallen, poelen
ed.)
– Alleen grenzend aan bouwland ?
54
Akkerbouwer
30 ha bieten
75 ha aardappelen
25 ha tarwe
20 ha maïs
Moet voldoen aan 3-gewasseneis
• Geen probleem
Ook 5% EFA verplicht
– 7,5 ha (incl. sommige aangrenzende
sloten)
55
Discussie blijvend grasland
Nationale eis:
• Referentie 2012 (en extra in 2015?)
• > 5% daling: herinzaaiplicht
CBS: Areaal blijvend grasland 2013 lager dan 2012
– Grens herinzaaiplicht kan in zicht komen
Gevolg
– Individuele verplichting tot herinzaai
• Is al mogelijk vanaf 2016
Risico: gekocht perceel mogelijk inzaaien met gras
56
Conclusies
Vergroeningseisen zijn verplicht
• Vrijstellingen mogelijk
Geen vrijstellingen?
• Bepaal eisen en onderneem acties
Alternatieve invulling vergroening
• Nog niet of beperkt
Aankoop grond: let op ‘stempel’ blijvend
grasland
• Komen er uitzonderingen?
57
Advies bedrijfstoeslag
Geen toegang: huidige TSR uiterlijk 31 maart 2014
verkopen!
Verhuur grond in 2014: geen probleem
Verhuur grond vanaf 2015:
– Vooraf gevolgen in beeld brengen
– Juiste oplossing bepalen en afspraken maken!
Vergroening: gaat de eerste jaren vaak om veel geld!
– Melkveebedrijven: Vaak vrijstelling, soms met kleine
aanpassing bouwplan
Blijvend grasland: als u de keus heeft, niet scheuren!
Bedankt voor uw
aandacht!
Vragen/discussie

similar documents