Algemene informatie - Federale Overheidsdienst Justitie

Report
1
Hervorming
Rechterlijke Organisatie
Arrondissementen & mobiliteit
Verzelfstandiging beheer
Waarom deze hervorming?
• Verminderd vertrouwen
• Meer nood aan specialisatie
• Efficiëntere inzet van de beschikbare middelen
2
3 Belangrijkste pijlers van de
hervorming
1.Schaalvergroting
2.Mobiliteit
3.Beheer
Schaalvergroting:
nieuwe arondissementen
27 > 12
Schaalvergroting:
nieuwe rechtbanken
Worden op ressortniveau georganiseerd
•
9 Arbeidsrechtbanken
• Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen
• Dus 9 arbeidsrechtbanken verdeeld over 34 afdelingen
•
9 Rechtbanken van Koophandel
• Uitzondering: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen
• Dus 9 rechtbanken van Koophandel verdeeld over 30 afdelingen
•
9 Arbeidsauditoraten
• Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Leuven, Nijvel en Eupen
5
Schaalvergroting:
nieuwe rechtbanken
Worden op arrondissementsniveau georganiseerd
•
13 Rechtbanken van Eerste Aanleg
• Uitzondering: Brussel (NL en FR)
• Huidige rechtbanken worden afdeling
• Dus 13 REA’s met 27 afdelingen
•
15 Politierechtbanken
• Uitzonderingen: Brussel (NL en FR), Halle en Vilvoorde
• Dus 15 Politierechtbanken verdeeld over 35 sites
6
Schaalvergroting:
nieuwe rechtbanken
Worden op arrondissementsniveau georganiseerd
•
Vredegerechten
• Behoud van de huidige 187 kantons
•
14 Parketten van de Procureur des Konings
• Uitzonderingen: Brussel, Halle-Vilvoorde en Henegouwen (Charleroi en
Bergen)
•
Vredegerechten
• Behoud van de huidige 187 kantons
7
Afdelingen
• Elke rechtbank en parket wordt onderverdeeld in afdelingen
• Afdelingen vallen samen met de huidige rechtbanken
• KB bepaalt de afdelingen, hun grondgebied, zetel en de bevoegdheden
van de afdeling
• Bevoegdheden
• Momenteel enkele territoriale bevoegdheden
• In de toekomst ook materiele bevoegdheden
• Type zaken verdelen over afdeling
• Type zaken exclusief toewijzen aan één afdeling
8
Ressort Gent
Ressort Antwerpen
Ressort Brussel
Ressort Brussel / Bruxelles
Ressort Bergen
Ressort Luik
Ressort Luik
Voorzitters en
Afdelingsvoorzitters
•
Voorzitter van de rechtbank
•
•
Afdelingsvoorzitter (Afdelingsprocureur/Afdelingsauditeur)
•
•
•
•
•
Algemene leiding van de rechtbank
In elke afdeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg (Parket)
In elk nieuw arrondissement voor Arbeid, Koophandel en Auditoraat
Geen afdelingsvoorzitters in de politierechtbanken
Staat in voor dagelijks leiding onder gezag van de voorzitter
Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank
•
•
•
1 per nieuw arrondissement
Uitzonderingen: arrondissementen Brussel en Eupen
Bijgestaan door een ondervoorzitter
• Als een vrederechter voorzitter is, moet de ondervoorzitter een politierechter zijn
(of omgekeerd)
16
Hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
•
1 hoofdgriffier/hoofdsecretaris per rechtbank/parket
•
1 hoofdgriffier voor het geheel van de politierechtbanken en de vredegerechten
binnen een arrondissement
17
Benoemingen: magistraten
Rechtbank van Eerste Aanleg - Parket
• Benoemd in de rechtbank van het nieuw arrondissement
• In subsidiaire orde in alle andere Rechtbanken van Eerste Aanleg of
parketten van het ressort
Politierechtbank
• Benoemd in de rechtbank van het nieuw arrondissement
18
Benoemingen: magistraten
Vredegerechten
• Benoemd in het vredegerecht van een kanton
• In subsidiaire orde in alle andere vredegerechten van het arrondissement
Arbeidsrechtbank en Rechtbank van Koophandel
• Benoemd in de rechtbank van het ressort
Arbeidsauditoraat
• Benoemd in het auditoraat van het ressort
Rechters in sociale- en handelszaken, plaatsvervangende rechters
• Benoemd in een arrondissement
19
Benoemingen: magistraten
Uitzonderingen:
• Ressort Brussel
• Magistraten benoemd in een NL rechtbank of parket te Brussel worden
subsidiair benoemd in het arrondissement Leuven en vice versa
• Magistraten benoemd in een FR rechtbank of parket te Brussel worden
subsidiair benoemd in het arrondissement Waals-Brabant en vice versa
• Arrondissement Eupen
• In hoofdorde benoemd in een rechtbank/parket
• In subsidiaire orde benoemd in alle andere rechtbanken/parket van het
arrondissement
20
Benoemingsprocedure
•
De vacatures voor de nieuwe korpschefs werden gepubliceerd in het Staatsblad
van 23 december
•
De postulatietermijn bedraagt 1 maand
•
Het procedureverloop is bepaalt in art 259ter en quater Ger.W. en de duurtijd
loopt over 6 maanden
21
Benoemingsprocedure
Schematisch overzicht (normale maximale timing)
•
Publicatie Belgisch Staatblad: 23 december 2013
•
Adviesaanvraag (uiterlijk 45 dagen na de publicatie van de vacature)
=> 3 februari 2014
•
Ontvangst adviezen (30 dagen na het verzoek)
=> 5 maart 2014
•
Kandidaten kunnen opmerkingen formuleren (90 dagen na de vacature)
=> 23 maart 2014
22
Benoemingsprocedure
•
Overzending aan de Hoge Raad voor de Justitie (100 dagen na de publicatie van de
vacature)
=> 27 maart 2014
•
Voordracht de Hoge Raad voor de Justitie (40 dagen na overzending van de
dossiers)
=> 6 mei 2014
•
Betekening KB beslissing
(60 dagen na voordracht Hoge Raad voor de Justitie)
=> 5 juli 2014
23
Benoemingsprocedure
Afspraken met de Hoge Raad
Doel: voorziene timing versnellen
•
Clustering per type korpsoversten (eerst PK’s afwerken, enz…)
•
Hoge Raad plant reeds hoorzittingen vanaf 28 maart 2014 (daags na overzending
dossiers)
•
Dossiers worden in twee bewegingen overgemaakt:
- Begin maart: kandidaturen, beleidsplannen, adviezen
- 27 maart 2014: (eventuele) opmerkingen en afsluitende inventaris
24
Benoemingsprocedure
Voorzitters politierechtbanken en vredegerechten
•
Koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vaststelling van de categorieën van
standaardprofielen is aangepast
•
Profielen goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Justitie
 Beiden gepubliceerd in Staatsblad van 28 januari 2014
•
Vacatures gepubliceerd op 31 januari 2014
25
Benoemingen:
Gerechtspersoneel
Niveau’s A en B
• Rechtbank van Eerste Aanleg, Parket en Politierechtbank
• Benoemd in een nieuw arrondissement
• Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel en Arbeidsauditoraat
• Benoemd in een nieuw arrondisement
• Vredegerechten
• Benoemd in alle kantons van het nieuwe arrondissement
26
Benoemingen:
gerechtspersoneel
Niveau C en D
• Algemeen
• Benoemd in 1 of 2 afdelingen van de rechtbank of parket
• Uitzondering:
• Vredegerechten: Benoemd in één kanton
• Rechtbanken zonder afdelingen (Nijvel, Leuven, Brussel)
➟ Benoeming in het arrondissement
27
Mandatensysteem voor de
hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
•
Op wie is het mandatensysteem van toepassing?
• Op de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die leiding hebben over griffies of
parketsecretariaten met meer dan 100 personeelsleden
• Thans zijn er 24 betrekkingen (17 hoofdgriffiers en 7 hoofdsecretarissen)
• 5 jaar en verlengbaar
• De houder kan vragen dat zijn mandaat voortijdig wordt beëindigd
28
Mandatensysteem voor de
hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
•
De mandaten zijn toegankelijk voor ieder vast benoemd personeelslid niveau A is
in de hoedanigheid van gerechtspersoneel met 6 jaar anciënniteit
•
Geslaagd voor een vergelijkende selectie
•
De aanwijzing leidt van rechtswege tot vacant verklaring van de betrekking
ingenomen op het moment van de aanwijzing.
•
In afwachting van de functieweging ontvangt de houder de laatste weddeschaal
verbonden aan de klasse A3
29
Mandatensysteem voor de
hoofdgriffiers en
hoofdsecretarissen
Wat gebeurt er met hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die bij de inwerkingtreding
van het systeem in de betrokken diensten zijn benoemd?
• zij blijven hun functie uitoefenen tot de aanwijzing, naargelang van het geval, van
een hoofdgriffier of een hoofdsecretaris onder mandaat
• kunnen deelnemen aan de selectie met het oog op de aanwijzing, naargelang van
het geval, van een hoofdgriffier of een hoofdsecretaris onder mandaat
• De hoofdgriffiers en –secretarissen gerangschikt in klasse A3 op het ogenblik van
de inwerkingtreding van het systeem worden geacht te voldoen aan de
voorwaarden voor een mandaat
30
Mobiliteit
Meer mobiliteit door:
• Schaalvergroting
• Nieuwe benoemingswijze
• Nieuwe mobiliteitsregels
31
Mobiliteit: Magistraten
Parketten van de Procureurs des Konings
•
•
Alle afdelingen van het parket
In een ander parket van het ressort
• Onderling akkoord tussen beide procureurs
• Bij ontbreken akkoord beslist de procureur-generaal
• Beroepsmogelijkheid bij het directiecomité van het Parket-generaal
• Substituut kan opdracht krijgen van de procureur-generaal
(momenteel met instemming)
Met instemming
• Opdracht bij het Parket-generaal (bestaande mogelijkheid)
32
Mobiliteit: Magistraten
Rechtbanken van Eerste Aanleg
•
•
Alle afdelingen van de rechtbank
In een andere REA van het ressort
• Onderling akkoord tussen beide voorzitters
• Bij ontbreken akkoord beslist 1ste voorzitter
• Beroepsmogelijkheid bij het directiecomité van het Hof
Met instemming
• Opdracht in een rechtbank van koophandel
• Houder bijzonder mandaat (jeugdrechter, onderzoeksrechter) kan opdracht krijgen
in andere REA van het ressort
• Opdracht bij het Hof van Beroep
33
Mobiliteit: Magistraten
Politierechtbanken
• Alle afdelingen van de rechtbank
Met instemming
• Aangewezen worden als vrederechter
• Opdracht krijgen in een ander arondissement
Vrederechters
•
Kunnen door de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank
ter versterking worden aangesteld in een ander kanton
Met instemming
• Opdracht krijgen in een kanton in een ander arrondissement
• Worden aangewezen als rechter in de politierechtbank
34
Mobiliteit: Magistraten
Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arbeidsauditoraat
•
•
Interne mobiliteit binnen dezelfde rechtbank
Beslissing door de korpschef
Met instemming
• Magistraat van de rechtbank van koophandel kan opdracht krijgen in het
Hof van Beroep
• Magistraat van de arbeidsrechtbank kan opdracht krijgen in het Arbeidshof
• Magistraat van het arbeidsauditoraat kan opdracht krijgen in het Parket-Generaal
(deze mogelijkheid bestaat reeds)
35
Mobiliteit: Magistraten
Hof van Beroep en Arbeidshof
Met instemming
• Opdracht krijgen in een ander hof
• Raadsheer van het Hof van Beroep kan opdracht krijgen in een Rechtbank van
Eerste Aanleg of Rechtbank van Koophandel
• Raadsheer van het Arbeidshof kan opdracht krijgen in een Arbeidsrechtbank
• Raadsheer van het Hof van Beroep kan zich kandidaat stellen om aangewezen te
worden als rechter in de Strafuitvoeringsrechtbank
36
Mobiliteit: Magistraten
Substituten - Procureur-generaal en advocaten-generaal
Met instemming
• Aangewezen worden als substituut - procureur des Konings gespecialiseerd in
strafuitvoeringszaken
37
Mobiliteit: Gerechtspersoneel
Niveau’s A en B
•
•
•
Ingezet worden in alle afdelingen van het arrondissement
Ingezet worden in andere griffie van het ressort
 Door de 1ste voorzitter
 Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar (met instemming)
Ingezet worden in een andere griffie van een ander type rechtbank van het
arrondissement
 Door de 1ste voorzitter
 Voor een periode van één jaar, verlengbaar
Met instemming
• Ingezet worden in een ander arrondissement (Arbeid, Koophandel, Auditoraat):
beslissing van de hoofdgriffier
38
Mobiliteit: Gerechtspersoneel
Niveau’s C en D
•
Opdracht krijgen in andere griffie van de afdeling van het arrondissement
 Door 1ste voorzitter
 1 jaar, verlengbaar
Met instemming
• Kunnen door hoofdgriffier aangewezen worden in een andere afdeling
• Kunnen door hoofdgriffier aangewezen worden in een ander kanton of afdeling
van de Politierechtbank (Vredegerechten en Politierechtbank)
39
Mobiliteit: Secretarissen en
personeel secretariaat
Niveau’s A en B
•
Ingezet worden in alle afdelingen van het arrondissement
•
Ingezet worden in een ander parketsecretariaat van het ressort
 Opdracht Procureur-generaal
 Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar (mits instemming)
•
Ingezet worden binnen het arrondissement in een ander type parketsecretariaat
van het arrondissement
 Opdracht Procureur-generaal
 Voor een periode van 1 jaar, verlengbaar
40
Mobiliteit: Secretarissen en
personeel secretariaat
Niveau’s C en D
•
Opdracht krijgen in andere parketsecretariaat van de afdeling van het
arrondissement
 Opdracht Procureur-generaal
 Eén jaar, verlengbaar
Met instemming
• Kunnen door hoofdsecretaris aangewezen worden in een andere afdeling
41
Overgangsmaatregelen
•
•
•
•
Mandaten en functies van hoofdgriffier en hoofdsecretarissen in de nieuwe
arrondissementen worden vacant verklaard
De huidige mandaat- en functiehouders die niet weerhouden worden behouden
loon en titel voor de rest van hun mandaat of benoeming.
Korpschefs die geen korpschef meer worden in de nieuwe structuur
 Worden afdelingsvoorzitter / afdelingsprocureur
 Of, indien zij dit wensen, keren terug naar hun vroeger ambt
Hangende zaken
 Zaken waarbij verzet kan worden aangetekend of waar in beroep kan worden
gegaan blijven aanhangig in het oude arrondissement.
42
Kaders
Het kader van een nieuwe rechtbank is:
•
Som van de kaders van de afdelingen (huidige rechtbanken)
+
•
De toegevoegde rechters en substituten en afgevaardigd griffiers
• Worden in kaders geïntegreerd
• Toegewezen aan het kader van het arrondissement waarin zij thans werkzaam
zijn
•
Het globale kader van magistraten en gerechtspersoneel blijft ongewijzigd
43
Timing
1 april 2014
44
Beheer
Kaderwet
•
•
•
•
•
Duaal modaal
Structuren: colleges, steundiensten en directiecomités
Gemeenschappelijk beheer met FOD
Beheersovereenkomsten en beheersplannen
Latere financieringswet
45
Beheer
Duale structuur:
• College van Hoven en Rechtbanken
• College van het Openbaar Ministerie
46
Beheer
College van Hoven en Rechtbanken
Opdracht
• Organiseren van o.a. communicatie, kennisbeheer, kwaliteitsbeleid,
werkprocessen, uitwerken informatisering, strategisch personeelsbeleid,
werklastmeting en werklastverdeling
• Ondersteuning bieden aan beheer binnen hoven en rechtbanken
Samengesteld uit 10 personen
•
•
•
•
•
•
3 eerste voorzitters Hoven van Beroep
1 eerste voorzitter Arbeidshof
3 voorzitters rechtbank van Eerste Aanleg
1 voorzitter rechtbank van Koophandel
1 voorzitter Arbeidsrechtbank
1 voorzitter vrederechters en rechters in politierechtbank
47
Beheer
College van het Openbaar Ministerie
Opdracht
• Ondersteuning bieden aan het beheer ter uitvoering van het strafrechtelijke
beleid bepaald door het College van Procureurs-generaal
• Organiseren van o.a. communicatie, kennisbeheer, kwaliteitsbeleid,
werkprocessen, uitwerken informatisering, strategisch personeelsbeleid,
werklastmeting en werklastverdeling
Samengesteld uit 10 personen
•
•
•
•
5 Procureurs-generaal
3 leden van de Raad van Procureurs des Konings
1 lid van de Raad van Arbeidsauditeurs
Federale Procureur
48
Beheer
Steundiensten
•
Beide Colleges krijgen een eigen steundienst
 Expertise inzake beheer
 Experten van de steundienst ondersteunen de hoven en rechtbanken of de
parketten en arbeidsauditoraten
 De steundienst van het College van het Openbaar Ministerie staat ook ten
dienste van het College van de Procureurs-generaal
Gezamenlijk beheer
•
Van gemeenschappelijke beheersaangelegenheden
 Tussen Zetel, Openbaar Ministerie en/of FOD Justitie
 Efficiënter gebruik van in te zetten middelen
49
Beheer
Lokale beheerstructuur
•
•
Elke gerechtelijke entiteit krijgt een directiecomité
Samenstelling
 Korpschef
 Hoofdgriffier/Hoofdsecretaris
 In entiteiten met afdelingen > De afdelingsverantwoordelijken
 In entiteiten zonder afdelingen > minstens 2 rechters of substituten
o Aangewezen door de korpschef
•
 Indien de korpschef dit wenst > maximaal 2 andere personen
Opdracht
 Beheersorgaan van de lokale entiteit
 Korpschef blijft eindverantwoordelijke
 Beslissingen in principe bij consensus
o Indien geen consensus: beslissing door de korpschef
 Beslissingen van het directiecomité zijn vatbaar voor vernietiging door een College
50
Beheer
•
Principe: de minister van Justitie stelt de middelen ter beschikking van de
Rechterlijke Orde via een beheersovereenkomst
•
De minister sluit een overeenkomst met elk van de Colleges
•
De Colleges verdelen de middelen op basis van de beheersplannen van de
rechtbanken of parketten
•
Hof van Cassatie ontvangt de middelen rechtstreeks van de minister
51
Beheer
Beheersovereenkomst
Minister
van
Justitie
Beheersplannen
Colleges
Entiteiten
Entiteiten
Entiteiten
Hof van Cassatie
52
Beheer
Beheersovereenkomst
•
De omschrijving van de activiteiten die het College zal uitvoeren
•
De doelstellingen omtrent beheer en organisatie voor de Zetel of het
Openbaar Ministerie die aan de toegekende middelen kunnen worden verbonden
•
De middelen die de overheid aan alle hoven en rechtbanken toekent voor hun
werking
•
De middelen die aan de Colleges worden toegekend voor de eigen werking
•
De wijze waarop de realisatie van de beheersovereenkomst wordt gemeten en
opgevolgd en de indicatoren die daarvoor worden gebruikt
53
Beheer
Beheersovereenkomst / Beheersplan
•
•
•
•
•
Minister kan op termijn via de beheersovereenkomsten kredieten overdragen
– financieel beheer nog te regelen via wet
Evaluatie: rapportering via werkingsverslagen
Controle via regeringscommissarissen in de Colleges
Controle door het Rekenhof
Koning bepaalt de mate, de fasering en de timing van de overdracht van de
bevoegdheden van de FOD naar de RO
54
Beheer
Timing
Fase 1 (vanaf 1 april 2014)
• Oprichting Colleges en directiecomités
• Oprichting steundiensten
Fase 2
• KB’s
 Vaststelling gemeenschappelijke aangelegenheden
 Beheersovereenkomsten/plannen
• Start met KB dat overdracht bevoegdheden vastlegt
 Timing
 Wijze
55
Een nieuw evaluatiesysteem
•
•
•
Jaarlijks
Gebaseerd op de wijze waarop de houder
• heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de in het beheersplan bepaalde
doelstellingen met inachtneming van de resultaatsgebieden die in zijn
functieprofiel werden vastgelegd
• zich heeft gekweten van zijn taak als evaluator
4 eindvermeldingen: “uitzonderlijk”, “voldoet aan de verwachtingen”, “ te
verbeteren” of “onvoldoende”
• de vermelding “onvoldoende” leidt tot de (voortijdige) beëindiging van het
mandaat
• de vermeldingen “voldoet aan de verwachtingen” en “uitzonderlijk” geven
recht op de verlenging van het mandaat voor een nieuwe periode van 5 jaar
• alleen tegen de vermeldingen “onvoldoende” en “te verbeteren” kan beroep
worden ingesteld
56
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
•
Doelstellingen
1. Meer belang hechten aan de evaluatie
2. De bevordering kan worden versneld
3. Beperkte geldelijke loopbaan voor de contractuele personeelsleden
•
Beginsel: evolutie van de geldelijke loopbaan
Op grond van:
1. Gunstige evaluatie
2. Geldelijke anciënniteit
57
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
• Voor de personeelsleden die in
dienst zijn op 30 juni 2014
•
Voor de personeelsleden die vanaf
01/07/2014 :
•
•
•
“Nieuwe oude loopbaan
Worden aangeworven
Worden bevorderd
Veranderen van graad
“Nieuwe loopbaan”
58
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
Basisbeginselen:
1.
2.
3.
Behoud van de huidige weddeschaal na 1 juli 2014
Indien geslaagd voor een gecertificeerde opleiding, behoud van de
uitbetaling van de premie voor competentieontwikkeling na 1 juli 2014 tot
het einde van de geldigheidsduur
Toegang tot de hogere weddeschaal aan het einde van de geldigheidsduur
59
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
Voorbeeld: loopbaan administratief assistent (niveau C)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
+ bonificatie;
+ bonificatie;
+ 1e bonific;
+ 1e bonific;
Overgang na:
→ 3x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 2x
uitzonderlijk
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Overgang na:
→ 6x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
Overgang na:
→ 6x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
Overgang na:
→ 6x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
+ bonificatie;
60
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
• Voorbeeld: loopbaan attaché (niveau A)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Oude schaal
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
+ 1e bonific;
+ 1e bonific;
Overgang na:
→ 3x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 2x
uitzonderlijk
Oude schaal
(aangepast
vanaf
1/01/2017)
Overgang na:
→ 5x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
Overgang na:
→ 5x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
+ bonificatie;
+ bonificatie;
Overgang na:
→ 5x voldoet
aan de
verwachtingen
OF
→ 4x
uitzonderlijk
+ bonificatie;
+ bonificatie;
61
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014
Bevordering:
Beginsel:
• Inschaling in een nieuwe weddeschaal
• Die de huidige wedde + een gegarandeerde verhoging waarborgt




Naar niveau C = + 500 euro
Naar niveau B = + 750 euro
Naar niveau A = + 1.500 euro
Naar A2, A3, A4 of A5 = + 3.000 euro
62
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie
•
De evaluatieperiode duurt 1 jaar
•
De periode loopt van 1 januari tot 31 december
•
Afwezigheden hebben geen invloed op de duur van de evaluatieperiode (behalve
tijdens de remediëringsperiode)
•
De evaluatiecyclus start op een andere dag:
 Bij de benoeming van een statutair personeelslid
 Na mobiliteit of terbeschikkingstelling
 Bij de indiensttreding van en contractueel personeelslid
 Wanneer de medewerker van functie verandert
 Na een remediëringsperiode
63
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie
•
Wat gebeurt er wanneer de evaluatiecyclus na 1 januari start?
• indien de cyclus start voor 1 juli, eindigt hij op 31 december met het
evaluatiegesprek en de toekenning van een eindvermelding
• indien de cyclus start na 30 juni, eindigt hij na 6 maanden met het
evaluatiegesprek en de toekenning van een eindvermelding. De volgende
cyclus start op de dag die volgt op die periode van 6 maanden en loopt tot
31 december
•
Wanneer een evaluatiecyclus start tussen 1 juli en 31 december, worden in het
volgende kalenderjaar 2 vermeldingen toegekend
64
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie
Individuele
prestatie
Compententies
Evaluatiecriteria
Kwaliteit van de
evaluaties
Beschikbaarheid
gebruikers
Bijdrage aan de
teamprestaties
65
Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie
•
De eindvermeldingen
•
Iedere evaluatiecyclus van minstens 6 maanden, wordt afgesloten met de
toekenning van een van de volgende 4 eindvermeldingen:
 Voldoet aan de verwachting
 Te verbeteren
 Uitzonderlijk
 Onvoldoende
66
Een nieuwe evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie
Functiegesprek
Planningsgesprek
Functioneringsgesprek
Functiebeschrijving
Bepalen van prestatie- en
ontwikkeldoelstellingen
Volgen en bijsturen
van prestaties en
ontwikkeling
Opstellen van de eindbalans van het
algemene functioneren en de bereikte
resultaten
Evaluator
Evaluator
Evaluator
Evaluator
Ondertekening
van verslag
Voor akkoord
Voor akkoord
Voor akkoord
Voor akkoord
Frequentie
indienstreding
1 x per cyclus
Op aanvraag
1 x per cyclus
Aan begin van cyclus
Aan begin van cyclus
Aan begin van
cyclus
Aan begin van cyclus
Ja
Ja
Neen
Ja
Inhoud
Evaluatiegesprek
Uitnodiging
Wanneer
Verplichting
67
Verandering: een proces om te
managen
•
What’s in it for me? Klantgerichtheid, moderne middelen, nieuwe arbeidscultuur
van vertrouwen
•
Een verandering van cultuur: resultaatsgericht, teamgeest, nieuwe processen,
ontwikkeling, overwinnen van obstakels en vooroordelen, samen middelen zelf
beheren
•
De nieuwe carrière en de nieuwe evaluatiecyclus: een actieplan voor informatie op
het terrein en opleiding
•
Communicatie : Just2020
68
Contact
–
Vragen : [email protected]
–
Info : www.hervormingjustitie.be ou www.justitie.belgium.be >
Rechterlijke Orde > Hervorming justitie
•
•
•
–
FAQ
Wetgeving
Documentatie
Praktische info: Intranet > DGRO
•
•
•
Omzendbrieven
Uitvoeringsbesluiten
…
69

similar documents