Introduksjon A-ordningen

Report
Spørsmål og svar om a-ordningen
Etatenes fellesforvaltning
1
Statistikk – antall spørsmål per emne
200
180
Generelt
Teknisk
49
Korrigering/ tilbakemeld
160
Rapportere/inntekts-forhold
Innlogging/ innsending
140
120
6
Arbeids-forhold
13
Frister, betaling og sanksjoner
40
13
33
9
100
71
16
80
40
13
49
60
29
30
40
20
20
6
12
6
12
18
10
12
10
14
5
Uke 36
Uke 37
Uke 38
0
Uke 35
13
2
9
39
23
Uke 39
Uke 40
Årsoppgave - Spørsmål
• Jeg er regnskapsfører for en liten bedrift.
• Etter hvert år sender vi lønns- og trekkoppgaver til de
ansatte.
• Hvordan blir dette etter innføringen av a-ordningen?
3
Årsopppgave - Svar
• A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgavene som ble
sendt til skatteetaten.
• Arbeidsgiver/opplysningspliktige må derfor utarbeide en
egen årsoppgave til inntektsmottaker.
• Oppgaven bør inneholde en årlig sammenstilling over
relevante opplysninger som brutto lønn, forskuddstrekk og
feriepengegrunnlag.
• Sammenstillingen skal kun sendes til arbeidstaker, ikke til
Skatteetaten.
4
Arbeidsforhold - Spørsmål
• Vi har en ansatt i 100% stilling.
• Ved en feil rapporterer vi to arbeidsforhold i 50% stilling
under samme virksomhet uten arbeidsforholdID eller med
kun èn arbeidsforholdsID.
• Hvordan blir dette behandlet?
5
Arbeidsforhold - Svar
• Meldingen blir avvist.
• Dersom det benyttes to ulike arbeidsforholdsid, vil det
behandles som to ulike arbeidsforhold og meldingen blir
godkjent.
• Innrapporteringen og lønnsstatistikken til SSB blir imidlertid
ikke korrekt.
6
Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Spørsmål
• En av våre ansatte slutter og sluttdato er rapportert i siste
innsendte a-melding.
• I en senere periode utbetales for eksempel feriepenger.
• Kan vi rapportere uten å oppgi arbeidsforhold?
7
Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Svar
• Det er ikke krav om å oppgi opplysninger om arbeidsforhold
ved utbetalinger etter sluttdato.
• Feriepengeutbetaling etter sluttdato rapporteres som vanlig i
henhold til kontantprinsippet og oppgis som;
Type fordel
Kontantytelse
Lønnsbeskrivelse
Feriepenger
8
Arbeidsforhold - Spørsmål
• Skal en rapportere selv om det ikke har vært endringer i
arbeidsforholdet?
9
Arbeidsforhold - Svar
• Aktive arbeidsforhold skal rapporteres hver måned. Husk at
i a-meldingen er det status for alle arbeidsforhold i bedriften
som skal rapporteres.
• Dette gjelder også når det ikke har vært lønnsutbetalinger.
10
Arbeidsforhold – spørsmål
• Vi utbetaler godtgjørelser til styremedlemmer.
• Skal vi rapportere yrkeskode?
11
Arbeidsforhold – svar
• Styremedlemmer har normalt ikke arbeidsforhold.
• Det rapporteres under arbeidsforhold «Frilanser,
oppdragstaker, honorar personer mm».
• For denne typen arbeidsforhold kan yrkeskode oppgis, men
det er ikke noe krav.
12
Permisjon - Spørsmål
• Permisjon med en varighet på mer enn 14 dager skal
rapporteres i a-meldingen.
• En ansatt har hatt flere permisjoner som til sammen ikke
overstiger 14 dager, kan slike permisjoner rapporteres
fortløpende?
13
Permisjon - Svar
• Det er mulig å rapportere kortere permisjoner fortløpende.
• Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel
eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller
mer.
14
Permisjon - Spørsmål
• I en a-melding har man rapportert et arbeidsforhold hvor
vedkommende er i permisjon.
• Den ansatte sluttet i permisjonstiden.
• Hvordan rapportere permisjonen?
15
Permisjon - Svar
• Permisjonen kan ikke vare utover arbeidsforholdets lengde.
• Sluttdato for permisjonen kan utelates fordi den blir
registrert lik sluttdatoen for arbeidsforholdet.
16
Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring
Spørsmål
• Når skal det rapporteres for lønn som avsettes i desember,
men utbetales i januar?
17
Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring
Svar
• Lønn utbetalt i januar rapporteres i a-meldingen for januar.
• I lønns- og trekkoppgaven for 2014 får man bare med lønn
for januar-november 2014, dersom kontantprinsippet ikke
har vært fulgt tidligere.
18
Kontantprinsippet – Overgangen
Spørsmål
• Hvordan håndtere overgangen fra 2014 til 2015 hvis man
tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet?
19
Kontantprinsippet - Overgangen
Svar
• Arbeidsgivere som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet,
bør se på tiltak for å lette konsekvensene for de ansatte.
• Er det for eksempel timelønte som får etterskuddslønn, kan
man planlegge en ekstra lønnskjøring i desember.
• Uansett hvilken løsning du velger, er det viktig at du
informerer de ansatte, slik at de er klar over hva som gjøres
og hvilke konsekvenser det får.
20
Etterbetaling av overtid - Spørsmål
• Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer
som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig
som du innrapporterer lønn.
• Hvordan innrapportere når ansatte har fått etterbetalt
overtid?
21
Etterbetaling av overtid - Svar
• Spesifikasjon og tilleggsinformasjon ved for eksempel 20
timer overtid:
Type fordel
Kontantytelse
Lønnsbeskrivelse
Overtidsgodtgjørelse
Antall
20
• Når antall timer er rapportert i en tidligere periode:
Type fordel
Kontantytelse
Lønnsbeskrivelse
Overtidsgodtgjørelse
22
Antall
0
Frister - Spørsmål
• Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for
eksempel ved ferie?
• Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding?
23
Frister - Svar
• Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd,
men ikke lengre enn to måneder frem i tid.
• Korrigering som gjelder før 1.1.2015 må sendes inn på de
oppgavene som gjaldt da (LTO - RF1015).
• Du kan etterhvert sende a-melding for inntil 10 år tilbake i
tid, men første måned det kan korrigeres for er januar 2015.
24
Feriepenger - Spørsmål
• Vi har rapportert at feriepenger ikke er trekkpliktige, men får
tilbakemelding om at dette ikke er en gyldig
inntektskombinasjon.
• Hvorfor?
25
Feriepenger - Svar
•
Etter hovedregel for trekk er feriepenger trekkpliktig. Det er imidlertid ikke
noe krav om å gjennomføre forskuddstrekk i feriepenger som utbetales i
ferieåret, og som er beregnet etter bestemmelsene i ferieloven.
Type fordel
Kontantytelse
Lønnsbeskrivelse
Feriepenger
Trekkplikt
Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Ja
Ja
26
Feriepenger – Svar
forts.
Fra regnearket «gyldige kombinasjoner for inntektsdetaljer»
gml.k gyldig fra gyldig Kun fra utloeserArbeid inngaarIGrun
ode og med til
NAV
sgiveravgift
nlagForTrekk skatteOgAvgiftsregel
1112013-01
<NEI>
<JA>
<JA>
<TOM>
27
fordel
loennsinntekt.beskrivelse
kontantytelse
feriepenger
Siste lønnsendringsdato - Spørsmål
• Vi har en nyansatt.
• Hva skal vi oppgi som siste lønnsendringsdato?
28
Siste lønnsendringsdato - Svar
• Siste lønnsendringsdato for nyansatte settes til samme dato
som for start av arbeidsforhold.
• Ved lønnsendring som følge av sentrale eller lokale
forhandlinger skal imidlertid siste lønnsendringsdato
endres for ansatte som har fått endring i lønn.
29
Siste lønnsendringsdato - Spørsmål
• I a-meldingene for ordinære- og maritime arbeidsforhold må
vi oppgi siste lønnsendringsdato.
• Må vi opplyse reell lønnsendringsdato i 2014 når a-
meldingen først gjelder fra 01.01.2015?
30
Siste lønnsendringsdato - Svar
• Vi ser helst at det oppgis reell dato for siste lønnsendring.
• Dersom dette er utfordrende for den opplysningspliktige kan
siste dato for lønnsendring settes til eksempelvis 01.01.2015
inntil lønnsregulering ved sentrale eller lokale
lønnsforhandlinger trer i kraft i 2015.
31
Inntektsmottaker - Spørsmål
• Vi har en ansatt som er flyttet til en annen virksomhet i
innrapporteringsperioden for a-meldingen.
• Hvilken virksomhet skal inntektsmottaker knyttes til?
32
Inntektsmottaker - Svar
• Arbeidsforholdet må avsluttes i den virksomheten han er
flyttet fra.
• Inntektsmottakeren må meldes inn med nytt arbeidsforhold
og ny startdato i den nye virksomheten.
• Opplysningene gis i a-melding for samme periode.
33
Juridisk enhet, to virksomheter - Spørsmål
• Et foretak (juridisk enhet) er organisert med to underenheter
som er registrert i enhetsregisteret.
• Begge er virksomhetene har opplysningsplikt.
• En av våre ansatte jobber i begge virksomhetene, hvordan
innrapportere?
34
Juridisk enhet, to virksomheter - Svar
• De to virksomhetene rapporterer hver for seg under juridisk
enhet.
• Så lenge den ansatte kun har ett arbeidsforhold per
virksomhet trenger du ikke oppgi arbeidsforholdid.
35
Selvstendig næringsdrivende - Spørsmål
• Hva skjer med rapportering på selvstendig næringsdrivende?
Tidligere LTO kode 401.
36
Selvstendig næringsdrivende - Svar
• Det er kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt
til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i ameldingen.
• Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk,
regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres
gjennom a-meldingen.
• Slike utbetalinger videreføres i en årlig rapportering som er
under utvikling.
37
Sanksjoner - Spørsmål
• Hva skjer om man leverer a-meldingen for sent?
• Hva skjer om man ikke leverer a-melding?
38
Sanksjoner - Svar
• Den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen som er
den 5. i hver måned vil kunne bli ilagt overtredelsesgebyr i
henhold til a-opplysningsloven og tilhørende forskrift.
• Gebyr eller tvangsmulkt for sent eller ikke innlevert amelding ilegges av Skattedirektoratet.
• Overtredelsesgebyret kan ikke overstige 15 ganger
rettsgebyret.
• Tvangsmulkt kan til sammen ikke overstige 1 000 ganger
rettsgebyret. Nærmere regulering skjer i forskrift.
39
Rapportering – Spørsmål
• Vi har hatt en skoleelev i sommerjobb. Hun tjente kr 500,-.
• Hvordan skal vi rapportere når beløpet er under grensen for
oppgaveplikt?
40
Rapportering - Svar
• Lønnen skal kun rapporteres under sum
arbeidsgiveravgiftsgrunnlag.
• Dette medfører at sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag avviker
fra sum lønn og avgiftspliktige ytelser.
• Dersom opplysningspliktige velger å rapportere beløp under
oppgaveplikten, blir det håndtert.
41
Arbeidstidsordning - Spørsmål
• Hvilken arbeidstidsordning blir det f eks for ansatte i
skiftarbeid med 42 timers turnus?
• Ifølge veiledningen til a-ordningen menes det med
arbeidstidsordning at inntektsmottaker har:
– Arbeid offshore - 28-33,6 t/u
– Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u
– Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 28-33,6 t/u
– Ikke skift
– Skiftarbeid - 36,5 t/u
42
Arbeidstidsordning - Svar
• Hvis arbeidstidsordningen ikke finnes i veiledningen velges;
Ordinært arbeidsforhold
Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
Arbeidstidsordning
42
ikkeSkift
43
Innsending fra system - Spørsmål
• Vi har sendt inn en a-melding med feil.
• Kan vi annullere meldingen?
44
Innsending fra system - Svar
•
En a-melding kan nullstilles ved å sende en erstatningsmelding som
henviser til meldingen som skal nullstilles.
•
Erstatningsmeldingen må inneholde:
·
Opplysningspliktig
· Kalendermåned
· MeldingsId
· Erstatter MeldingsId
· Kildesystem
· Leveringstidspunkt
· Oppgave (uten innhold)
45
Direkte registrering - Spørsmål
• Hvordan registrerer man som regnskapsfører a-meldingen
direkte i Altinn for kunder?
46
Direkte registrering - Svar
• Man trenger ikke søke om å registrere a-meldingen direkte i
Altinn.
• Man må sørge for å opprette riktige Altinn-tilganger og roller.
• A-meldingen vil blir lagt inn i Altinns skjemakatalog.
• Når man har sendt inn en gang, vil a-meldingen for neste
periode være delvis forhåndsutfyllt.
47
Direkte registrering - Spørsmål
• Kan vi sende inn flere a-meldinger for en periode?
48
Direkte registrering - Svar
• Det er mulig å sende flere meldinger.
• Ved direkte registrering: Ny melding erstatter gammel. Siste
melding for kalendermåneden gjelder.
• Ved innsending fra lønnssystem: Alle meldingene for
kalendermåneden summeres.
49
Direkte registrering - Spørsmål
• Hvordan registrere opptjeningsperioden på inntekt?
50
Direkte registrering - Svar
• Opptjeningsperiode på inntekt vil ikke være tilgjengelig ved
direkte registrering i Altinn.
51
Direkte registrering - Spørsmål
• Opplysningspliktige har oppdaget feil i en melding som er
direkte registrert i Altinn, hvordan få endret til korrekte
opplysninger?
52
Direkte registrering - Svar
• Ved direkte registrering i Altinn vil det alltid være siste amelding for måneden som gjelder.
• Skal du korrigere, må den nye meldingen inneholde alle
opplysninger for måneden, da den vil erstatte alle tidligere
meldinger for aktuelle periode.
53
Direkte registrering - Spørsmål
• Gjelder a-meldingen for frivillige organisasjoner?
54
Direkte registrering - Svar
• Det vil bli en forenklet a-melding for veldedige eller
allmennyttige organisasjoner. Denne tjenesten er under
utvikling.
• Det vil bli muligheter til å rapportere direkte i Altinn eller på
papir.
55
Direkte registrering - Spørsmål
• Jeg driver gårdsbruk.
• Jeg har ingen ansatte, men mine foreldre har kår i form av
bolig.
• Må jeg levere a-melding månedlig?
56
Direkte registrering - svar
• Føderåd skal bare innrapporteres en gang i året som
tidligere.
57
Tilbakemelding - Spørsmål
• Hvordan blir tilbakemeldingen når en sender inn flere ameldinger for en rapporteringsperiode?
58
Tilbakemelding - Svar
• Dersom man sender inn flere a-meldinger fra lønns- og
personalsystem for samme periode, vil tilbakemeldingen
inneholde en oppsummering av:
– alle meldinger sendt inn for samme kalendermåned
– arbeidsgiveravgift og skattetrekk med konto og kidnummer for
terminen
59
Tilbakemelding - Spørsmål
• Vi har sendt inn en a-melding som er blitt avvist.
• Antall inntektsmottagere er null selv om vi hadde
inntektsmottakere med i fila.
• Hvorfor blir det slik?
60
Tilbakemelding - Svar
• Når en melding avvises blir informasjonen om
inntektsmottaker(ne) ikke behandlet.
• I tilbakemeldingen vil det stå 0 inntektsmottakere.
• Slik ser det ut i kvitteringen;
<antallInntektsmottakere>0</antallInntektsmottakere>
61
Tilbakemelding, avvisning - Spørsmål
•
A-meldingen kan avvises på alle nivåer;
– Oppgavepliktig
– Virksomhet
– Arbeidsforhold
– Inntekt
•
Betyr 'avvisning' at hele meldingen forkastes?
62
Tilbakemelding, avvisning - Svar
• Hele meldingen avvises. Dette er uavhengig av hvor i
meldingen feilen oppstår.
• Hvis det er et avvik med alvorlighetsgrad avvisning i
opplysninger om arbeidsforhold eller inntekt, så avvises hele
meldingen.
63
Arbeidsgiveravgift, fribeløp - Spørsmål
• Vi er omfattet av fribeløpsordningen. I denne måneden har
vi brukt opp fribeløpet.
• Hvordan rapporterer vi?
64
Arbeidsgiveravgift, fribeløp Svar
• I den kalendermåneden fribeløpet brukes opp, må det oppgis
to sett med opplysninger;
Beregningskode
Sone
Avgiftsgrunnlag tilknyttet lav prosent for avgiftsberegning
Beregningskode
Sone
Avgiftsgrunnlag tilknyttet høy prosent for avgiftsberegning
65

similar documents