PowerPoint-presentatie

Report
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Agenda aanstaande week 1/2
zondag 23 november
Ophalen zusters: mw. G. de Vries (H.
Boerma)
08:45 Oppas (Renske & Karel)
09:00 Kerkdienst: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo)
14:00 Kerkdienst: br. D. Wagenaar
14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - De zondeval
dinsdag 25 november
19:30 Gemeentekring (di)
woensdag 26 november
19:30 Vrouwen voor Vrouwen (crea-avond)
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Agenda aanstaande week 2/2
donderdag 27 november
20:00 Koorrepetitie Voices
zondag 30 november
Ophalen zusters: L. v/d Meulen
09:15 Oppas
09:30 Kerkdienst: br. F.H. (Folkert) Folkerts
(Assen-West)
14:00 Kerkdienst: br. P. Zuidema (Leek)
14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Bidden met
lofprijzing
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Jarigen aanstaande week
Op 23 november 2014 wordt jarig:
• zr. B. Lengkeek-van de Molen.
Op 25 november 2014 worden jarig:
• Oebele Spriensma;
• zr. M. van den Bos-Baron.
Op 26 november 2014 wordt jarig:
• zr. E.H. de Boer.
De informatie over de jarigen van aanstaande week is
overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag
niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan
door aan de contactpersoon van het BeamTeam.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Welkom
Voorganger: ds. L.E. Leeftink
Organist: br. A. de Boer
Beamist: br. D.D. Rouwhorst
Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe
Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007,
tenzij anders vermeld.
Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor
vrijdag 18.00 uur een e-mail naar: [email protected]
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Gezang 115: 1, 2
1 Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Gezang 115: 1, 2
2 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de
HE - RE,
die he-mel en aar-de ge-maakt heeft. A - men.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Gezang 145: 1-4
1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.
2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep,
wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Gezang 145: 1-4
3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 118: 1, 8, 10
1 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 118: 1, 8, 10
8 De steen, die door de tempelbouwers
verachtlijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers
ten hoeksteen door God zelf gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
door 's HEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz' ogen.
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 118: 1, 8, 10
10 De HEER is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Lezen Johannes 4: 43-54
Genezing in Kana
43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar
Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een
profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd.
45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de mensen
hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het
feest in Jeruzalem gedaan had, want daar waren ze
zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar
Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Lezen Johannes 4: 43-54
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon
ziek was. 47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit
Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar
hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee
wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te
genezen. 48 Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen
tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’
49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch
mee, voordat mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar
huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde
wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl
hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem
al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven
was.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Lezen Johannes 4: 43-54
52 Hij vroeg hun sinds wanneer het beter met hem
was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de
middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader
besefte dat dat het moment was dat Jezus tegen
hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot
geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 Dit deed
Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was
teruggekeerd; het was zijn tweede wonderteken.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 86: 1, 5, 7
1 Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 86: 1, 5, 7
5 Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 86: 1, 5, 7
7 Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Tot 10 tellen in geloof
-samen oefenen om leerling van Jezus te zijnGod heb ik lief!
Daarom wil ik als kind van God:
• gehoorzaam zijn aan al zijn geboden;
• in alle omstandigheden op hem vertrouwen;
• in alle situaties Jezus volgen.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Jezus maakt naam door zijn wonderen
1. Welk wonder van hem maakt het meeste
indruk op jou?
2. Welk wonder van
hem vind jij lastig
om te geloven?
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Je kunt niet van me verwachten dat ik in
wonderen geloof
Wonderen zijn:
1. niet-wetenschappelijk;
2. niet-onhistorisch.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Bedenk, als het om wonderen en de
wetenschap gaat:
aan bewezen zekerheid is God niet
noodzakelijk gebonden.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Bedenk, als het om wonderen en het historisch
bewijs gaat:
de wonderen van Jezus zijn echte DROOMwonderen.
Preek
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Jezus deed DROOM-wonderen
•
•
•
•
•
Duidelijk
Reactie
Onomstreden
Opzienbarend
Middel
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
In Galilea ontvangt men Jezus gastvrij.
In Jeruzalem geloven velen in Jezus.
Toch eren ze Jezus niet.
Ze komen voor de wonderen.
Ze komen voor zichzelf.
Ze willen:
• lichamelijke genezing;
• altijd fris water;
• altijd lekker brood.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Jezus is niet gekomen om het leven van
mensen aangenamer te maken.
Jezus is gekomen om voor mensen het leven
met God weer mogelijk te maken.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor
zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek
staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u
gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van
God, en opdat u door te geloven leeft door zijn
naam.
JOHANNES 20: 30-31
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Preek
Ga niet voor het wonder,
maar leeft uit verwondering.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 9: 1, 7, 8
1 Ik zal met heel mijn hart, o HEER,
in psalmgezang, uw naam ter eer,
blij al uw wonderen verhalen,
U, Allerhoogste, dank betalen.
7 Op U bouwt ieder die U kent,
die in zijn angst zich tot U wendt,
want wie U zoeken in hun leven,
hebt U, o HERE, nooit begeven.
8 Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft
en Sion tot zijn woning heeft.
Laat ook voor aller volken oren
de grootheid van zijn daden horen!
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Collecte
1e collecte: Beheer en Administratie
2e collecte: Verplichtingen Kerkverband
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Psalm 72: 10
10 De HERE God zij lof bewezen
door alle tijden heen.
Die HEER, in Israël geprezen,
doet wondren, Hij alleen.
Zijn naam moet eeuwig lof ontvangen,
aan Hem alleen de eer.
De aarde juiche met haar zangen:
Ja, amen! Looft de HEER!
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Amen
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
A - men,
a - men,
a
-
men.
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Liturgie
Gz. 145
Ps. 118: 1, 8, 10
Lz. Johannes 4:
43–54
Ps. 86: 1, 5, 7
Ps. 9: 1, 7, 8
Ps. 72: 10
Tot ziens
We hopen u de volgende dienst
weer te zien.

similar documents