prezentācija - E

Report
eParaksta izmantošana
Oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”
Rīga · 2014
Artis Trops
VSIA «Latvijas Vēstnesis»,
Attīstības projektu vadītājs
[email protected]
www.lv.lv
Oficiālā izdevuma saturs
Oficiālajā izdevumā publicē šādu informāciju:
 ārējos normatīvos aktus, kā arī citus tiesību aktus;
 pašvaldību saistošos noteikumus likumā “Par pašvaldībām”
noteiktajā apjomā;
 oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko
tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu
sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to
publicēšanu šajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti;
 Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru
prezidenta vispārējas nozīmes informāciju.
2
Oficiālās publikācijas statuss
 Oficiālā publikācija ir publiski ticama un
saistoša.
 Neviens nevar aizbildināties ar oficiālajā
izdevumā publicētu tiesību aktu vai oficiālo
paziņojumu nezināšanu.
 Satversmes 90.pants:
“Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.”
3
Pāreja uz e-publikāciju
 25.02.1993. – 01.07.2012.
– laikraksts papīra formā;
 01.07.2012. – 2012.12.31.
– paralēli gan laikraksts,
gan oficiālais izdevums
elektroniski;
 no 2013.01.01. – oficiālā
publikācija tikai
elektroniskā formā.
4
Informācijas drošības prasības
Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 12.panta otrā daļa:
“Oficiālā
izdevuma
izdevējs
nodrošina
publicētās informācijas atbilstību iesniegtajai
informācijai un iespēju pārliecināties par
publicētās informācijas nemainīgumu no tās
publicēšanas brīža.”
5
eParaksta izmantošana
eParaksts oficiālajā izdevumā tiek izmantots kā informācijas
drošības instruments, kas:
 apliecina oficiālās publikācijas autentiskumu;
 apliecina oficiālās publikācijas piederību attiecīgajam
oficiālā izdevuma laidienam;
 nodrošina iespēju pārliecināties par oficiālās publikācijas
nemainīgumu no publicēšanas brīža;
 neietekmē oficiālās publikācijas juridisko spēku;
 nepapildina publicēto dokumentu izdevēju parakstus un
nestājas to vietā.
6
Tehniskie standarti
 PDF/A
eParakstīts tiek katrs Oficiālā izdevuma dokuments un
attiecīgā laidiena satura rādītājs
 PAdES Long Term 4 (ETSI TS 102 778 standarts) + LZ
Nodrošina augstāko drošības līmeni – eParakstā iekļauj
pilnus validācijas datus ar visiem statusiem (USPS
sertifikātu ķēdi, CRL listi, OCSP atbildes) un ir pašpietiekams
7
Integrācija LV sistēmās
Savā darbā oficiālo publikāciju apliecināšanai izmantojam:
 gan ‘klasisko’ eParakstu, gan eZīmogu;
 gan ‘standarta’ ātruma, gan masveida parakstīšanas
risinājumu.
eParaksts ir integrēts Oficiālo publikāciju informācijas sistēmā,
kuru kopā veido divas atsevišķas IS:
 PPVIS - normatīvie akti + laidiena apstiprināšana (PHP web);
 SURIS – oficiālie paziņojumi (.NET aplikācija).
Sistēmas integrācijas moduļa izstrādātājs (JAVA bibliotēkas):
 SIA “Datu Sistēmas”
8

similar documents