Norsk Vanns arbeid med HMS ved avløpsanlegg

Report
Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg
Kartlegging av arbeidsmiljø og
risikovurdering
Norsk Vanns arbeid med HMS ved
avløpsanlegg
1
Steinar K. Nybruket, Norsk Vann
Egne erfaringer…
1976-1982: Farta rundt i kommunene i Oppland
og Hedmark, først i Aksjon Mjøsa – senere hos
miljøvernavdelingen i Hedmark.
1983 – 1987: driftsleder på HIAS-anlegget utenfor
Hamar.
2
HMS var mitt ansvar!
Gjennomførte en kartlegging av arbeidsmiljøet
Endte opp med en omfattende tiltaksplan
!! Noen driftsoperatører var svært skeptiske til en
del av tiltakene (men: det endret seg over tid..)
Problem: kontakten med bedriftshelsetjenesten –
var veldig personavhengig – og ofte utskifting av
personell.
Utfordringer innen avløpssektoren med fokus på
arbeidsmiljø
Før jeg viser eksempler/bilder fra anlegg og
påpeker eksempler på utfordringer:
Vi skal ikke ha fokus på arbeidsmiljø fordi
Arbeidstilsynet varsler at de kommer på tilsyn!
3
Nei – det er et ledelsesansvar å ha fokus
på dette hele tiden – og de ansatte må læres
opp og inspireres til å ta vare på sin egen – og
andres – arbeidsmiljø.
Det er ens egen helse vi snakker om.
4
Lillevik, Larvik – fra pumpekjeller
(etter 12 års drift…)
5
Kjemikaliehåndtering
6
Sand-/fettfang – åpent….
7
Åpen transportskrue….
Verneutstyr
8
Verneutstyr
9
Hva slags maske skal man bruke
ved ulike arbeidssituasjoner..
Type oppgaver
GRØNNE
Oppgaver som er person kan utføre alene, ”av
kontrollerende art”. Arrangementmessige tiltak
(hvordan situasjonen er på stedet) er bestemmende for
hva som kan inngå. Generell sikkerhetsinstruks ivaretar
sikkerhet.
GULE
Oppgaver som må utføres av to personer. Kan
være ”av kontrollerende art”, men mangler
tilrettelegging for utførelse av en person.
Vedlikeholdsoppgaver som ivaretas av
instruks/prosedyrer. Sikker jobbanalyse dersom
instruks ikke foreligger.
10
RØDE
Spesielle oppgaver som krever sikker
jobbanalyse (SJA) og arbeidstillatelse.
Pumpestasjon – våtoppstilt løsning
11
Pumpestasjon – tørroppstilt løsning
12
13
Rist ned til sump tatt vekk.
Driftsoperatør skal da ha med
seg medhjelper som sikrer. Den
som utfører arbeid er festet til
sikkerhetsline.
14
Sikkerhetsutstyr?
Verneutstyr? Type maske?
15
Sikkerhets- og verneutstyr
ved nedstigning i
pumpestasjon
16
Lillevik renseanlegg
Heise-innretning på plass – ”i
tilfelle råttfelle”…
17
Sandfang – spyling når
overdekning er tatt vekk…
Fra en samling i kurset
18
Entreprenør i arbeid på oppdrag fra
kommunen – ansvarsforhold?
19
Nedstigning i dypt basseng …
20
…… verneutstyr
21
Besøk fra skoler mv. – tilstrekkelig med
vaskemuligheter
22
Risikoanalyse – Lillevik
renseanlegg
23
Dette er svært viktig å få gjort –
sammen!
http://kurs.norskvann.no
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2 fornøyde deltakere -elæring
33
70-80 kursdeltakere
gjennomført kurset
Kurssamlinger normalt på Lillevik
renseanlegg i Larvik
34
Også hatt samling i Trondheim, Ålesund,
Kristiansund og Stjørdal i samarbeid med
driftsassistanser
Det har kommet en ny nettside
om arbeidsmiljø i Sverige
35
36
Pågående prosjekt i regi av
Norsk Vann
Bakgrunn: en rapport fra Svenskt Vatten i
2011
37
38
39
Uttak av luftprøve
Enkelt analyseutstyr
40
??
Kan dette være en metode for bruk ute på
anleggene for grovkartlegging –
risikovurderinger ?
Metoden anvendbar for bruk for å følge opp
tiltak basert på risikovurderinger ?
41
Dette skal prosjektet gi svar
på
42
Oppfølging av tiltak (f.eks i regi av
Driftsassistansen) ?
Den svenske rapporten:
43
Noen bilder fra rundtur på 6
anlegg høsten 2012
44
Sandfang – luke åpnet
45
Innløpsrist – deksel tatt vekk
46
Sandfang – operatør spyler
47
Pluggkjøring av varmevekslere
tank
48
Septikmottak
49
Innløp pumpestasjon
50
Innløp renseanlegg
51
Sandfang
52
Slamlager – luke åpnet
53
Utløp sandfang - spalte
54
Primærrenseanlegg filteranlegg
55
Spyling av filter
56
Deksler over filtere åpne
57
Finner vi tilsvarende
sammenheng?
Får vi grunnlag for å anbefale
metoden?
58
Pr. nå: litt usikker
Gjøre noen ekstra
undersøkelser – drøfte i
prosjektgruppen den 12.
desember.
Takk for oppmerksomheten !
59

similar documents